« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Obec Těšetice - Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zu 2022, příloha č.7.pdf [0,13 MB]
Těšetice č.p.75
<br> Obec Těšetice
<br> 783 46
<br> Příloha č.7 k ZÚ
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE TĚŠETICE ZA ROK 2022
<br> POLOŽKA SCHVÁLENÝ ROZPOČET PO SKUTEČNOST ROZPOČET ZMĚNÁCH
<br> Tř.1 Daňové příjmy 23 851 000,00 25 304 339,30 26 636 037,46
<br> Tř.2 Nedaňové příjmy 1 404 900,00 2 422 552,42 2 317 873,12
<br> Tř.3 Kapitálové příjmy - - -
<br> Tř.4 Přijaté dotace 11 949 702,00 15 485 093,62 30 339 607,72 Příjmy celkem 37 205 602,00 43 211 985,34 59 293 518,30 Příjm y celkem po 37 205 602,00 43 211 985,34 44 439 004,20 konsolidaci
<br> Tř.5 Běžné výdaje 19 836 444,00 21 949 519,14 32 469 118,14
<br> Tř.6 Kapitálové výdaje 17 369 158,00 24 763 722,78 22 219 209,44 Výdaje celkem 37 205 602,00 46 713 241,92 54 688 327,58 Výdaje celkem po 37 205 602,00 46 713 241,92 39 833 813,48 konsolidaci
<br> Tř.8 Financování - 3 501 256,58 4 605 190,72- Financování celkem - 3 501 256,58 4 605 190,72-
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladbyjsou přílohou tohoto závěrečného účtu — výkaz FIN 2-12 k 31.12.2022 <.>
<br> Rozpočet pro rOk 2022 byl schválen Zastupitelstvem obce Těšetice dne 14.12.2021 <,>
<br> usnesení 1.5 <.>
<br> V průběhu roku 2022 bylo provedeno 15 rozpočtových Opatření <.>
<br> Inventarizace majetku obce byla provedena ke dni 31.12.2022 na základě plánu inventur.Inventarizační Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2022 je přílohou tohoto závěrečného účtu <.>
<br> V Těšeticích dne 8.6.2023
<br> já./ <,>
<br> XXXXX XXXXXXXXX účetní Obce Těšetice
<br> Těšetice č.p.75
<br> Obec Těšetice
<br> 783 46
<br> Příloha č.7 k ZÚ
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCJE TĚŠETICE ZA ROK 2022
<br> POLOŽKA SCHVÁLENÝ ROZPOČET PO SKUTEČNOST ROZPOČET ZMĚNÁCH
<br> Tř.1 Daňové příjmy 23 851 000,00 25 304 339,30 26 636 037,46
<br> Tř.2 Nedaňové příjmy 1 404 900,00 2 422 552,42 2 317 873,12
<br> Tř.3 Kapitálové příjmy — - -
<br> Tř.4 Přijaté dotace 11 949 702,00 15 485 093,62 30 339 607,72 Příjmy celkem 37 205 602,00 ...
ZU 2022, příloha č. 9.pdf [0,72 MB]
Obec Těšetice Těšetice č.p.75 783 46
<br> V Těšeticích dne 31.1.2023
<br> INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2022
<br> 1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR
<br> Pro zajištění provedení inventarizace byl starostou obce Těšetice dne 15.11.2022 vydán plán inventur,který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur:
<br> - fyzické inventury: zahájení 19.12.2022,ukončení 20.1.2023 - dokladové inventury: Zahájení 19.12.2022,ukončení 27.1.2023
<br> Hlavní inventarizační komise tímto konstatuje,že veškeré inventury proběhly v souladu s vydaným plánem inventur v termínech,které byly stanoveny v plánu inventur na rok 2022 <.>
<br> 2/PROI—ILÁŠENÍ PRACOVNÍKA HMOTNĚ ODPOVĚDNÉHO ZA INVENTARIZOVANÝ MAJETEK
<br> Hmotné odpovědní pracovníci svými podpisy vzávěru dokumentu stvrzují,že byly předloženy všechny doklady týkající se evidence,stavu a pohybu předmětu inventarizace před zahájením inventarizace a všechny příjmy a výdaje a přírůstky a úbytky jsou zachyceny v účetní a operativní evidenci a nic nebylo zatajeno <.>
<br> 3/1NVENTUÍRNÍ SOUPISY
<br> Fyzické a dokladové inventury provedly inventarizační komise,které zjistily skutečné stavy majetku.Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu a stavu zachyceného v účetnictví obce.Výsledky inventur byly zachyceny v inventumích soupisech <.>
<br> Inventurní evidence — viz.příloha č.1
<br> Seznam inventurních soupisů — viz.příloha č.2
<br> 4/ KONTROLA HOSPODAŘENÍ s MAJETKEM OBCE A STAV POHLEDÁVEK
<br> Při provedení inventur byl zjištěn odložený majetek,který je opotřebovaný a obec ho nevyužívá.Členové dílčích inventarizačních komisí uvedli návrh na vyřazení tohoto majetku v jednotlivých soupisech majetku.Inventarizační komise upozorňuje na tuto skutečnost a navrhuje tento majetek v dalším účetním období vyřadit <.>
<br> Inventarizační komise nezjistily žádné závady při skladování zásob.Majetek,který má obec vypůjčen,vede v podrozvahové evidenci <.>
...
zu 2022, příloha č. 8.pdf [0,90 MB]
Příjemce: Obec Těšetice Kraj“: Olomoucký Poskytovateř:
<br> Kapitolal: MFČR - VPS
<br> Příloha č.7 k vyhlášce č.367/2015 Sb.Finanční vypořádání za rok 2022
<br> termín odevzdání: 15.2.2023
<br> Finanční vypořádání dotací poskytnutýctpříjemcům prostřednictvím krajeze státního rozpočtu nebo státních linančnich aktiv
<br> Část A.Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financováni,na projekty výzkumu,vývoje a inovací a na projekty spolufinancované Z'rozpočtu Evropské unie a z prostředků finanční
<br> mechanismů
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> Ukazatel
<br> č.akce (projektu) EDS/SMVS
<br> ÍPředepsaná výše vratky dotace a Skutečně použito návratné finanční k 31.12.2022 výpomoci pit finančním vypořádání
<br> Vraóěho v průběhu
<br> Čerpano roku na účet kraje
<br> ucelovy znak čislo jednací k 31 _ 12_ 2022
<br> (: d.1 2 3 4=1-2-3
<br> AL1 Dotace celkem
<br> * 124 200,00 0,00
<br> v tom:
<br> Volby do Senátu Padamentu ČR a do zastupitelstev obcí
<br> Volba prezidenta ČR
<br> 98187 MF-219791202211201-25 96 000.00 0.00 63 343.50
<br> 28 200,00.0,00 4 713.69
<br> 32 658.50
<br> 98008 MF-an443/2022/1201-24 23 486,31
<br> Sestavil.tel.: XXXXX XXXXXXXXX.telefon XXX XXX XXX Datum a podpis: XX.1.2023
<br> MÍNÍ"
<br> —- ' * -' „\.; "" Kontroloval.tel.: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX xs.<.> Datum a podpis: XX.X.2023
<br> OBEC :
<br> TĚŠETHCE | PSČ 733 46 :
<br> Příjemce: Obec Těšetice Kraf: Olomoucký Poskytovateř:
<br> Kapitola': MV - GŘHZS
<br> Finanční vypořádání za rok 2022
<br> Příloha č.7 k vyhlášce č.367/2015 Sb.termín odevzdání: 5.22023
<br> Finanční vypořádání dotací poskytnutýcl'příjemcům prostřednictvím krajeze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> Část A.Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování.na projekty výzkumu.vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finanční
<br> mechanismů
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> č.akce (prajektu) Ukazatel EDS/SMVS
<br> účelov...
zu 2022, příloha č. 6.pdf [0,57 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2022 IČO: 00299545 Název: Obec Těšetice Sídlo: Těšetice čp.75,783 46 Těšetice Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXX,dostalova©obec-tesetice.cz,XXXXXXXXX
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Nejsou informace otom,že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti.Učetní jednotka se stala plátce DPH od 1.3.2010 <.>
<br> Dlouhodobý majetek - pořizovací cena včetně nákladů souvisejících s pořízením.Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 3 000 Kč do 40 000 Kč.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 7 XXX do XX XXX Kč <.>
<br> Hladina významnosti:
<br> Účetní jednotka si stanovila hladinu významnosti 260 000 Kč <.>
<br> Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č.lV—12-8016470NB/001 byla podepsaná dne 9.9.2021(obec Těšetice - povinná,ČEZ Distribuce,a.s.- oprávněná),ale
<br> do 31.12.2021 nebyl podán návrh na vklad na katastrální úřad.Návrh na vklad - dne 14.2.2022,vklad byl proveden dne 8.3.2022 <.>
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka účtuje podle zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví a vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví a podle souvisejících ČÚS <.>
<br> Přijaté dotace se účtují do výnosů (účet 672) - dotace na výkon státní právy.Poskytnuté příspěvky zřízené příspěvkové organizaci,dobrovolným svazkům obcí,finanční dary dle darovacích smluv,příspěvek na dopravní obslužnost se účtuji do nákladů (účet 572) <.>
<br> Byla zrušena hladina významnosti u věcného břemene obce jako osoby oprávněné - věcné břemeno nad 40 000 Kč se účtuje na účtu 029 a věcné břemeno do 40 000 Kč se účtuje na účtu 028 <.>
<br> Uzavřená smlouva o úvěru ze dne 3.9.2021 ve výši 5 mi.Kč s Českou spořitelnou.Čerpání úvěru do 31.8.2022 <.>
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona (TEXT) Účetní jednotka ú...
ZU 2022, příloha č. 5.pdf [0,19 MB]
IČO:
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oscí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONů SOUDRŽNOSTI
<br> 00299545
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) sestavený k 31.12.2022 Název: Obec Těšetice
<br> Sídlo: Těšetice čp.75,783 46 Těšetice Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXX,dostalova©obec-tesetice.cz,XXXXXXXXX
<br> Číslo X [ 2 3 |_ 4 po,Název položky su BĚŽ/l/É 000051 MINULÉ OBDOBÍ Hem/annast [ Hospodářská ů'nnast Hlavníú'nnast ] Hospodářská činnost A NÁKLADY CELKEM 21 518 591,80 - 22 166 859,27 - 1 Náklady : činnosti 15 040 921,98 — 13 072 862,67 - 1 Spotřeba materiálu (501) 905 702,74 - 594 706,42 - 2 Spotřeba energie (502) 387 345,37 - 492 026,62 - 3 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503) - - - - 4 Prodané zboží (504) - - - 5 AldJ'vace dlouhodobého majetku (506) - - - 6 Aktivace obaného majetku (507) - - - - 7 Změna siavu zásob vlastni výroby (508) - - _ - 8 Opiavy a udržování (511) 2 006 103,94 - 528 309,53 - 9 Cestovné (512) 25 200,00 - 13 689,00 - 10 Náklady na reprezeniaci (513) 46 252,00 - 35 183,50 - 11 Aktivace vnio-oorganizačm'ch služeb (516) - - - 12 Ostatní služby (518) 2 889 172,14 — 2 426 466,30 - 13 Mzdové náklady (521) 3 807 52,00 - 3 566 888,00 - 14 Zákonné sociální pojištění (524) 1 098 058,00 - 1 022 384,00 - 15 Jiné sociální pojištění (525) 9 747,00 - 9 176,00 - 16 Zákonné socialni náklady (527) 136 745,50 - 119 171,16 — 17 Jiné sociální náklady (528) 5 086,00 - 6 956,00 - 18 Daň silniční (531) - - - - 19 Daň z nemovitosti (532) 408,00 - 408,00 20 Jiné daně a poplatky (538) 8 900,00 - 2 210,00 - 2 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 6 867,66 - 5 023,74 - 23 Jiné pokuty a penále (542) 237,00 - 2 300,00 - 24 Dary a jiná bozúplalriá předání (543) 66 926,00 - 111 156,70 - 25 Prodaný materiál (544) - - - - 26 XXXXXX a škody (XXX) X XXX,XX - - XX Tvorba fondů (540) - - - 28 Odpisy dlouhodobého majetku (551) 3 061 871,00 2 758 470,00 - 29 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek (552) - — - - 30 Prodaný dlouhodobý hmotný majet...
ZU 2022, příloha č. 4.pdf [0,29 MB]
IČO:
<br> 00299545 Název: Obec Těšetice
<br> Sídlo: Těšetice čp.75,783 46 Těšetice Kontaktníosoba: XXXXX XXXXXXXXX,dostaiova©obec-tesetice.cz,XXXXXXXXX
<br> Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONů SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 31.12.2022
<br> „' 1 [ 2 ] 3 4 gill? SU BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ BRUTTD [ KOREKCE | „mv AKTIVA CELKEM 225 304 146,72 73 371 158,96 151 932 987,76 130 259 330,08 A Stálá aktiva 207 667 196,98 73 370 758,96 134 296 438,02 117 718 581,07 1.Dlouhodobý nehmotný majetek 875 554,94 184 387,94 691 167,00 455 021,00 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) - — - 2 Software (013) - - - 3 Ocenitelná práva (014) - - - - 4 Povolenky na emise a preferenční limity (015) - - - - 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 151 308,94 151 308,94 - 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 724 246,00 33 079,00 691 167,00 455 021,00 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) - - — 8 Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek (051) - - - - 9 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (035) - — - - 11.Dlouhodobý hmomý majetek 205 254 264,04 71 689 121,02 133 565 143,02 117 263 560,07 1 Pozemky (031) 18 504 263,05 - 18 504 263,05 18 443 826,05 2 Kultumí předměty (032) 23 400,00 - 23 400,00 73 400,00 3 Stavby (021) 169 725 798,24 62 977 937,00 106 747 861,24 93 433 454,49 4 Samosiamé hm.movité věd a soubory hm.mov.věcí (022) 8 976 175,91 2 237 216,00 6 738 959,91 3 683 858,71 5 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) - - — - 6 Drobný dlouhodobý hmomý majetek (023) 6 473 968,02 6 473 968,02 - - 7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) - - — - 8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 1 550 658,82 - 1 550 658,82 1 679 020,82 9 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - - — 10 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036) - - - - III.Dlouhodobý ňnančni majetek 1 497 250,00 1 497 250,00 - - 1 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) — - - 2 Majetkov...
zu 2022, příloha č. 3.pdf [1,44 MB]
Ministerstvo financí
<br>,<,> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPQČTU,UZEMNICH SAMOSPRAVNYCH CELKÚ A DOBROVOLNYCH SVAZKÚ OBCI
<br> sestavený k 12/2022 (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> IČO
<br> 2022
<br> 12 00299545
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Těšetice,Těšetice čp.75,783 46 Těšetice
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Fin2-12M
<br> Schválen ' Roz očet o V'sledek od ODPA POL Text rozpočety zrrlíěnáchp poř'žátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 3 420 000,00 3 490 700,00 3 713 838,04 105,4 % 0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 190 000,00 264 280,00 337 651,93 127,8 % 0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 590 000,00 664 279,00 750 568,76 113 % 0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 4 970 000,00 5 327 109,30 5 675 509,77 105,5 % 0000 1122 Př.z DPPO v případech,kdy poplat.je obec,s Výj.300 000,00 225 720,00 225 720,00 100 % 0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 11 290 000,00 12 291 251,00 12 891 430,91 104,9 % 0000 1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle 2.150 000,00 100 000,00 66 677,10 55,7 % 0000 1341 Příjem z poplatku ze psů 40 000,00 40 000,00 40 046,00 100,1 % 0000 1343 Příjem z poplatku za užívání veřej.prostranství 10 000,00 10 000,00 2 725,00 27,3 % 0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z 715 000,00 714 000,00 705 045,00 98,7 % 0000 1361 Příjem ze správních poplatků 20 000,00 20 000,00 11 610,00 55,1 % 0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her 150 000,00 150 000,00 182 381,92 121,6 % 0000 1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob.her kromě od.- 1 000,00 130,87 13,1 % 0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 2 006 000,00 2 006 000,00 2 032 702,16 101,3 % 0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spo|.a obdob.osob — 160 513,00 160 513,00 100 % 0000 2451 Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací — 647 639,42 647 639,42 100 % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy...
zu 2022, příloha č. 16.pdf [0,97 MB]
_.Základní škola a mateřská škola Těšetice,783 46,Těšetice 148 ' *V- IČ: 71005790,www.zsmstesetice.cz,email: zs.tesetice©tíscali.cz dýl“ tel.: 585 954 143
<br> Roční Éčetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2022
<br> Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Těšetice,příspěvková organizace Sídlo účetní jednotky: Těšetice č.148,PSČ 783 46 Identifikační číslo: 71005790 Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Těšetice,783 46 Těšetice č.75 Spisová značka: Pr 836 vedená u Krajského soudu v Ostravě,datum zápisu 13.9.2003 Den vzniku po: 1.1.2003 Hlavní činnost: Výchova a vzdělávání Doplňková činnost: Pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor Hostinská činnost
<br> Výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách ] až 3 živnost.zákona
<br> Učetní záznamy ve formě souborů:
<br> Rozvahapdf Výkaz zisku & ztrátpdf Příloha č.5.pdf „,<.> _ Základní škola a mateřská enlargem- l'l v Těšeticích dne 7.2.2023 793 “i “mě?“ “'“
<br> Podpisový záznam statutárního orgánu: / / Mgr.Vladimíra Pospíšilová - ředitelka školy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Razítko účetní jednotky:
<br> Registrace v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr.vložku 8336.datum zápisu 5.9.2003
<br> Rozvaha PŘÍSPĚVKOVĚ ORGANIZACE
<br> Základní škola a mateřská škola Těšetice,783 46 <.>,Těšetice 148,783 46,Těšetice,vzdělávání,IČ 71005790 sestavená k 31.12.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 07.02.2023
<br> [__T ___ 2— _l_ _2_ i i.<.> ' _ _ _ _ _ l __ ÚČETNÍ osooBi ___j Pocl_o_2___kýl Název “"až“ _y_____l_l_t_l__e_i “' __ __ BÉŠNÉ —_ MINULÉ '._ BRUTI'O i KOREKC_E_ NETTO __.__ _ _ _ _AKTlVA CELKEM _ A.a B.1 T 19 045 050,76i 9 915 259,40 9 958 101,35! 11_ 011 085,91 U_l.iStálá aktiva _ _ _ _ AJ.ažAJV.2 15 414 110,33: _ 9 910 259,40_;_ 5 430 440,93 _s 214 M ' ; I.lolouhodobý nehmotný majetek __ A.I.1.ažA.l.9.-= 3 __ 225 302,00! 134159.0_0; 91 143,00 100 994,00 _ 1_.___i\i_eh_...
zu 2022, příloha č. 15.pdf [0,40 MB]
ZUŠ/202) 60?
<br> 4510 a/f
<br> VÝROČNÍ ZPRÁVA (_)_ HOSPODAŘENÍ
<br> Kalendářní XXX : XXXX
<br> Základní škola a mateřská škola Těšetice příspěvková organizace
<br> Těšetice 148,783 46
<br> IČ: 71005790
<br> tel.: 585 954 143
<br> Mgr.Vladimíra Pospíšilová,MBA ředitelka školy
<br> Základní škola a mateřská škola Těšetice,783 46,Těšetice 148
<br>.- *; “ k ' IČ: 71005790,www.zsmstesetice.cz,email: zs.tesetice©tísca|i.cz ::.<.> tel.: 585 954 143
<br> "Manet
<br> č.1 : ZMST 17/23
<br> |.VÝNOSY 2022
<br> V Těšeticích 8.února 2023
<br> Spisový znak: 2 —5
<br> Skartačni znak: A 5
<br> NEINVESTIČNÍ DOTACE
<br> Přímé náklady na vzdělávání UZ 33353 dotace MŠMT poskytnutá prostřednictvím Olomouckého kraje 22 383 855,00 Kč Národní plán obnovy - (Doučování) UZ170533086 ZŠ 88 750,00 Kč Národní plán obnovy - prevence digitální propasti UZ170533088 ZŠ 88 000,00 Kč Národní plán obnovy—učební pomůcky pro rozvoj informatic.myšlení a digitální kompetence UZ170533087 ZŠ '— _ _ 157 000,00 Kč Márodni plán obnovy-učební pomůcky pro rozvoj informatice myšlení a digitální kompetence UZ170533087 MŠ 32 000,00 Kč ZŠ a MŠ Těšetice reg.číslo projektu: CZ.02.3X/0.0/0.0/20_080/0017838 šablony lll,UZ33063 ' 345 123,31 Kč Klubovna zájmového a neformálního vzdělávání v ZŠ Těšetice reg.č.CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_O75/0014859 55 597,50 Kč
<br> Neinvestiční provozni příspěvek od zřizovatele 3 098 720,00 Kč
<br> OSTATNÍ HLAVNÍ ČINNOST
<br> 2 211 994,40 Kč
<br> úplata za předškolní vzdělávání v MŠ
<br> 71 970,00 Kč
<br> úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině
<br> 52 300,00 Kč
<br> stravné žáci ZŠ a děti MŠ
<br> 1 411 602,93 Kč
<br> stravné zaměstnanci včetně příspěvku FKSP
<br> 230 851,00 Kč
<br> výnosy z prodaného zboží -čipy v ŠJ 4 800,00 Kč čerpání rezervního a investičního fondu 149 507,98 Kč ostatni výnosy z hlavní činnosti 12 880,00 Kč kladné úroky z banky 606,72 Kč podil transferů na pořízení hmotného majetku (403) na výnosech 277 475,77 Kč _ VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST _ 92—3806,49 K_č_ výn...
zu 2022, příloha č. 14.pdf [0,25 MB]
_.Základní škola a mateřská škola Těšetice,783 46,Těšetice 148 ICO: 71005790 http://www.zsmstesetice.cz email: zs.tesetice©tiscali.cz tel.: 585 954 143
<br> Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace
<br> k 31.12.2022
<br> Účetní jednotka: Základní škola a mateřská škola Těšetice,783 46,příspěvková organizace Sídlo: 783 46 Těšetice č.148
<br> IČO: 71005790
<br> Datum zpracování 27.1.2023
<br> Den zahájení inventarizace: 31.12.2022
<br> Den ukončení inventarizace: 20.1.2023
<br> Den,ke kterému byla inventarizace provedena: 31.12.2022
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.vnitřní směrnice k provedení inventarizace majetku a závazků ze dne 1.9.2013 <.>
<br> Inventarizační činnosti:
<br> 1.1.Plán inventur
<br> Plán inventur (příkaz ředitele) byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členy inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace s jinými osobami proběhla.Termin prvotní inventury byl dodržen <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizační komise Clenové inventarizační komise byli proškoleni z práv a povinností dne 13.12.2022,viz podpisy na prezenční listině.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> 1.4.Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> Bez přijatých opatření <.>
<br> Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventurních soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnám na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventury.Rozdílová inventura ...
zu 2022, příloha č. 13.pdf [0,04 MB]
Obec Těšetice Těšetice č.p.75 783 46
<br> Obec Těšetice nřiiala neinvestiční darv V roce 2022:
<br> Příloha č.13 k ZÚ
<br> NÁZEV IČ SMLOUVA NEINVESTIČNI ZE DNE DAR v Kč XXXXXXX XXXXXX,Těšetice XXXXXXXX X.X.XXXX X X.000 5 2219,pol.2321 (oprava zpevněné plochy před masnou v Těšeticích) Zemědělské družstvo Těšetice 14615452 8.12.2022 5.000 5 3399,pol 2321 (SPOZ) Zemědělské družstvo Těšetice 14615452 8.12.2022 4.000 & 3429,pol.2321,org.11 (Seniorklub) Těšetice SV DENT s.r.o <.>,MUDr.XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X.XX.XXXX X.XXX X 3399,pol.2321.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1 000 Kč š 3429,pol.2321.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1 000 Kč C e l k e 111 22.000
<br> V Těšeticích dne 8.6.2023
<br> MW <.>
<br> XXXXX XXXXXXXXX účetní obce Těšetice
zu 2022, příloha č. 12.pdf [0,11 MB]
Obec Těšetice Těšetice č.p.75 783 46
<br> Obec Těšetice poskvtlg neinvest_iční nří_spěvkv v roce 2023
<br> Příloha č.12 k zÚ
<br> NÁZEV IČ INXESTIČNÍ NnINvEST.PRISPEVEK PRISPEVEK v Kč v Kč Olomoucký kraj,zastoupený Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje,příspěvková organizace 60609460 0 205.994,80 (KIDSOK) příspěvek na dopravní obslužnost & 2292,pol.5339 Statutární město Olomouc,Příspěvek za výkon přenesené působnosti na 00299308 0 24.384 úseku přestupků & 6171,pol.5321 Obec Těšetice poskytla neinvestiční dgrv v roce 2022:,„ INVESTIČNÍ NEINVEST.NÁZEV IC DAR v Kč DAR v Kč Linka bezpečí,z.s <.>,Praha 8 — Bohnice © 4349,pol.5222 61383198 0 1'000 Římskokatolická farnost Těšetice © 3330,pol.5223 48427713 0 35.000 Společnost pro ranou péči,pobočka pro rodinu Olomouc 08243867 0 3.000 <.>,© 4349,pol.5229 XXXXXX XXXXXXXXXXXXX,DiS,Stěpánov,; XXXX,pol.5219 73939374 0 3.000 Člověk v tísni,o.p.s.Humanitární sbírka-válka v Ukrajině 25755277 0 20.000 5 6221,pol.5229 ULTREIA,z.s.-smlouva ze 16.11.2021 © 3429,pol.5222 22720162 0 5'000 ULTREIA,“' 22720162 0 -5.000
<br> -dohoda o vrácení daru ze 7.6.2022 5 3429,pol.5222
<br> „ IČ: 00299545 Bankovní spojení CSOB Olomouc,č.ú.155 813 049/0300
<br> Obec Těšetice Těšetice č.p.75 783 46
<br> Obec Těšetice p_oskvtla v roce 2022 neinvestiční dotaci Program Qodgory činnosti spolků.(Eganizačních složek a občanských sdruženív obci Těšetice
<br> na roky 2019 — 2022:
<br> NÁZEV IČ NEINVESTIČNÍ
<br> DOTACE v Kč
<br> SK Sokol Těšetice,z.s.45238421 36.000 JATAR,o.s <.>,Rataje 26581990 20.000 Římskokatolická farnost Těšetice u Olomouce 48427713 10.000 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Těšetice 67339786 49.000 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vojnice 64991539 35.000 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rataje 64991351 35.000 Živé cesty alejí z.s.10846395 15.000 CELKEM © 3429,pol.5229 200.000
<br> V Těšeticích dne 8.6.2023
<br> Zpracovala: XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> IČ: XXXXXXXX
<br> Bankovní spojení ČSOB Olomouc,č.ú.155 81...
zu 2022, příloha č. 11.pdf [0,08 MB]
Obec Těšetice Těšetice č.p.75 783 46
<br> sdruženílirávnigých osob - 2022:
<br> Příloha č.11 k ZÚ
<br> Přehled členství- přísněvlqg dobrovolným svazkům obcí,sgolkům a záimovému
<br>,INVESTIČNÍ NEWEQTIČNÍ NAZEV IC PRISPEVEK PRISPEVEK v Kč v Kč
<br> SVAZKY OBCÍ: pol.6349 pol.5329 DSO Mikroregion KOSÍŘSKO Těšetice -clensky nemvestlcnl prlspevek 70945012 0 129.800 5 3636 DSO Mikroregion KOSÍŘSKO Těšetice -mimořádný příspěvek neinvestiční (odpadové hospodářství) Š 3 63 6 70945012 0 35.307 SO Těšetice a Ústin
<br> Š 2321 71012427 1.399.216 899.629 Vodovod Pomoraví,svazek obcí Kostelec na Hané 47921129 52.960 5.296
<br> 'g' 2310 Sdružení obcí Střední Moravy Olomouc 3 972
<br> 5 3636 47921676 0 ' SPOLKY: """" pel“ 5179 Spolek pro obnovu venkova ČR Bělotín Š 3 63 6 64937178 0 2.000 Region HANÁ,z.s <.>,Náměšť na Hané Náměšť na Hané 5 3636 26656426 0 39720 svaz me“ “ “'“" CR 63113074 0 6.410,32
<br> Praha 5 3636
<br> v IČ: 00299545 Bankovní spojení CSOB Olomouc,č.ú.155 813 049/0300
<br> Obec Těšetice Těšetice č.p.75 783 46
<br> Z_ÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB:
<br> Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy 64631109 0 3 972 5 3636 '
<br> V Těšeticích dne 8.6.2023
<br> W <.>
<br> Zpracovala: XXXXX XXXXXXXXX,účetní
<br> „ IČ: XXXXXXXX Bankovní spojení CSOB Olomouc,č.ú.155 813 049/0300
zu 2022, příloha č. 10.pdf [0,26 MB]
Těšetice č.p.75
<br> Obec Těšetice 78346
<br> Příloha č.10 k ZÚ
<br> Přehled o získaných dotacích a příspěvcích a o iejich finančním vypořádání za rok 20%
<br> Příjem dotací za rok 2022 činil celkem 15.485.093,62 Kč <.>
<br> pol.4216,N107,Z5,UZ17969 (EU) 549.659,94 Kč
<br> pol.4116,N107,ZS,UZ17016 (EU) 65.597,50 Kč
<br> 075/0014859)
<br> Finanční,„ v Poskytovatel Příjem Čerpání vypořád.Nazev dotace nebo prispevku dotecevnebo v Kč v Kč dotací prispevku v Kč Neinvestiční dotace na výkon státní Ministerstvo správy a školství financi Praha 304.800 304.800 0 XXX.XX XX (prostřednictvírn Olomouckého kraj e) Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze SR,který je určený ke Ministerstvo “firnšní d9pad“ pÝkleSĚl dafřOVÝCh financí Praha 82.934,59 82.934,59 0 prijmu obcl v souv1slost1 s vyplatou (prostřednictvím tzv.kompenzačního bonusu Olomouckého kraje) pol.4111,ÚZ 98043 Neinvestiční dotace Volby do 32 656 50 zastupitelstev obcí ve dnech 23.9.— Ministerstvo 96 000 63 343 50 vratka 24.9.2022,financí CR ' ' ' v r 2023 pol.4111,UZ 98187 ' Neinvestiční dotace Volby prezidenta ČR v roce 2023 ve dnech M' 23 486 31 13.1.— 14.].2023 lnísterstvo ',pol.4111,Úz 98008 financí ČR 28200 “13469 331323 Neinvestiční dotace (přispěvek) za Úřad práce účelem vytvoření pracovních České republiky příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) — 1 80.000 80.000 0 pracovník pol.4116,UZ 13101 Investiční a neinvestiční dotace určená pro ZŠ a MŠ Těšetice,p.o.(průtoková dotace): „Klubovna zájmového a neformálního vzdělávání v ZŠ MMR _ IROP Těšetice “ (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_ 61 5.25 7,44 615.257,44 0
<br> Bankovní spojení ČSOB Olomouc,č.ú <.>
<br> IČ: 00299545
<br> 155 813 049/0300
<br> Obec Těšetice
<br> Těšetice č.p.75 783 46 Neinvestiční dotace: 0 Ministerstvo Odborna připrava členu JSDH T — vnitra 4 000 4 000 školení na motorové pily (Rozhodnutí č.j.Mv- ' ' pol.4116,UZ 14004 210018-4/PO—IZS-2022) Investiční dotace: _ SFŽP _ Státní „ Obec Tesetlce — elektromobil pro fond životního údržbu ob...
ZU 2022 příloha č.2.pdf [0,15 MB]
Významné investiční výstavby a rekonstrukce v obciálmřizen'ír dlouhodobý majetek:
<br> Obec Těšetice Těšetice č.p.75 783 46
<br> Příloha č.2 k ZÚ
<br> AKCE PROVEDENÉ v OBCI TĚŠETICE v ROCE 2022
<br> PP" POPIS CELKEM v Kč číslo 5 2212 — akce Místní komunikace Vojnice S0 103 ] Financováno z dotace MMR (dotace ve výši 542 776 Kč) 835 325 ' Celková cena akce činí 864 325 Kč Firma STRABAG a.s <.>,Olomouc 5 2219 — projekt „Výstavba chodníku podél silnice II/448 v Těšeticích 2 Financováno z investiční dotace MMR—IROP (dotace 570 000 Kč) 664 501 ' Celková cena akce činí 867 587,62 Kč JAJMASTA VMoravía,a.s <.>,Hvozd & 2219 — akce „Rešení uličního prostoru ve Vojnicích a veřejného prostranství 3.obec (geodetické zaměřeni) 101 035 Ing.XXXXXXXXX XXXXXX,Mladeč X © XXXX —Úpravy vodní nádrže Vojnice — projekt 112 482 ' Ing.Petr Gótthans,Olomouc 5 3113 — akce „Renovace tělocvičny v ZS Těšetice — podlaha“ Financováno z dotace MMR (dotace ve výši 2 567 477 Kč) 5.Financováno z dotace Olomouckého kraje ( dotace ve výši 754.500 Kč) 3 952 978 Celková cena akce je 4 051 528,29 Kč Sportovní podlahv Zlín,IZ Grants,WebSport,Zdeněk Ryšánek— Olomouc 9“ 3392 — akce „Opona KD Těšetice“ 6 Financováno z dotace SZIF (přislíbena dotace v r.2023 ve výši 206 184 Kč) 257 730 ' Celková cena akce je 257 730 Kč.Firma STARDOM Companv,s.r.o.Šternberk © 3392 — akce „Revitalizace kulturního domu Těšetice“ Financováno z investiční dotace MMR ve výši 5 041 835 Kč 7.Financováno z investiční dotace Olomouckého kraje ve výši 400 000 Kč 7 282 865 Celková cena akce je 7 403 715,04 Kč F irma STA VBROS s.r.o <.>,Brodek u Prostějova (3 3421 — akce „Revitalizace míst aktivního a pasivního odpočinku Těšetice“ Z tohoto projektu bylo vybudováno a zařazeno v roce 2021 Workoutové hřiště v Těšeticích ve výši 495.439,72 Kč a v roce 2022 bylo dokončeno Dětské hřiště 8.v Ratajích ve výši 388 168 Kč.388 168 Financováno z dotace MMR (dotace ve výši 681 340 Kč) Firma Hřiště Smart s.r.o <.>,Dolany a WORKOUT CL UB PARKS' s.r.o <.>...
ZU 2022 příloha č.1.pdf [0,74 MB]
$ as“/gaz ?
<br> Á/ Krajský úřad Olomouckého kraje
<br> Odbor kontroly ;,; “WZ-;“ Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc „7 SpZn.: KÚOK/43668/2022/OK/7816 Počet listů: 6 Č.j.: KUOK 3089/2023 Počet stran: 12 Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
<br> Počet listů/svazků příloh: 0
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Těšetice za rok 2022 IČ 00299545
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného ve dnech 31.10.2022 - 1.11.2022 a na základě výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného ve dnech 27.3.2023 - 28.3.2023 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem č.42012004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolnlm úkonem,jímž došlo kzahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení přezkoumání obce Těšetice za rok 2022 dne 18.10.2022.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 28.3.2023 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Těšetice
<br> Přezkoumané období: 1.1.2022 - 31.12.2022
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření ve dnech 27.3.2023 - 28.3.2023 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr.XXXXX XXXX kontrolor: Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona č.420/2004 Sb.a 5 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br> Zástupci obce: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledek konečného dílčího přezkoumání <.>
<br> ZÁVĚR ZPRÁVY o VÝSLEDK...
oznámení zu 2022.pdf [0,04 MB]
ObazTěšetice Těšetice č.p.75 783 46
<br> V Těšeticích dne 8.6.2023
<br> Oznámení k zveřejnění dokumentu NA VRH - Závěrečný účet obce Těšetice za rok 2022
<br> Úplné znění dokumentu „NÁVRH - Závěrečný účet obce Těšetice za rok 2022“ naleznete na úřední desce obce Těšetice a to:
<br>.www.obec-tesetice.cz.na úrovni „Uřední deska“
<br> Zároveň mají občané možnost nahlédnout do listinné podoby dokumentu Závěrečný účet obce Těšetice za rok 2022 na Obecním úřadě v Těšeticích <.>
<br> '
<br> Uřední dny: pondělí a středa: 8.00 — 12.00,13.00 — 17.00 hod <.>
<br> „if—fw“ “ff/» f (_ Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> starosta obce Těšetice
<br> OBEC
<br> TĚŠETICE PSČ 783 46
návrh zu 2022.pdf [0,04 MB]
w
<br> Obec Těšetice Těšetice č.p.75 783 46
<br> V Těšeticích dne 8.6.2023
<br> NÁVRH
<br> Závěrečný účet obce Těšetice za rok 2022
<br> Zastupitelstvo obce Těšetice projedná a schválí na svém zasedání dne 27.6.2023,konaném ve Společenské síni OU v Těšeticích
<br> Závěrečný účet obce Těšetice za rok 2022 <.>
<br> Obec je povinna dle & 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozděj ších předpisů,vhodným způsobem zveřejnit závěrečný účet obce 15 dnů před projednáním v Zastupitelstvu obce Těšetice <.>
<br> =— Závěrečný účet obce Těšetice se zveřeiní na úřední desce a elektronické úřední desce takto:
<br> vyvěšeno dne: 8.6.2022 sejmuto dne:
<br> ff" '— — __ " "T_p r Tšíleaďíl Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX starosta obce Těšetice
<br> OBEC
<br> TĚŠETICE PSČ 783 46
návrh zu 2022 K 31.12.2022.pdf [1,55 MB]
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022
<br> sestavený k 31.12.2022 (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> L Obec Tešetice ) v —\ ( ICO 299545 Adresa ulice,č.p.Těšetice čp.75 obec Těšetice PSČ,pošta 78346 Těšetice Kontaktní údaje telefon 585954294 fax e-mail starosta obec-tesetice.cz x ©,! ( Obsah závěrečného účtu \
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> VI.Majetek
<br> XI.Ostatní doplňující údaje L
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně V.Peněžní fondy - informativně
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> Z XXX systému GINIIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXXX Finanční okruhy - Učetnictví X.XX.X (OBEC),verze: 2022.01.D
<br> Strana 8.6.2023 1 z 19 10:51:30
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)
<br> EDFA POL Název položky Srí—32322! RŽÉPŠŠŽŽĚO Skutečnost ] 0 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 3 420 000,00 3 490 700,00 3 713 838,04 0 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 190 000,00 264 280,00 337 651,93 0 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 590 000,00 664 279,00 750 568,76 0 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 4 970 000,00 5 327 109,30 5 675 509,77 0 1122 Př.z DPPO v případech,kdy poplat.je obec,s výj.300 000,00 225 720,00 225 720,00 0 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 11 290 000,00 12 291 251,00 12 891 430,91 0 1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle 2.150 000,00 100 000,00 66 677,10 0 1341 Příjem z poplatku ze psů 40 000,00 40 000,00 40 046,00 0 1343 Příjem z poplatku za užívání veřej.prostranství 10 000,00 10 000,00 2 725,00 0 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z 715 000,00 ...

Načteno

edesky.cz/d/6562108

Meta

Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz