« Najít podobné dokumenty

Obec Červený Újezd (Benešov) - Návrh závěrečného účtu Obce Červený Újezd za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Červený Újezd (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Červený Újezd za rok 2022
Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11
15021 Praha 5
<br> Čj.: 000111/2023/KUSK Stejnopis č.2
SpZn: SZ_066058/2022/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> ČERVENÝ ÚJEZD
IČ:00231606
<br> za rok 2022
<br> Přezkoumání hospodaření obce Červený Újezd za rok 2022 bylo zahájeno dne 26.07.2022
doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
■ 06.09.2022
■ 06.06.2023
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
Č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2022 - 31.12.2022
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Červený Újezd
Červený Újezd 6
25788 Červený Újezd
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXXX XXXXXX
- kontroloři: Be.XXXX XXXXXXX (dne X.X.XXXX)
<br> Zástupci obce: XXXXXXXX XXXXXX - starosta
Ing.Jitka Maeková - hlavní účetní
<br>
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona Č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
Č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly
Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
dne X.X.XXXX pod č.j.099130/2022/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.Č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - pinění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými
...
4. Příloha k 31.12.2022
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Červený Újezd 1z00231606IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Červený ÚjezdNázev:
<br> Sídlo: Červený Újezd 6,257 88 Červený Úje
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> ÚSC
<br> veřejná správa
<br> 00231606Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 20.2.2023 0:50:50
<br> Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B;
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 40 tis.Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis.Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech,nebyl pořízen dlouhodobý
majetek vlastní činností <.>
Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace <.>
Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem <.>
2.Změny způsobů oceňování: Nenastaly <.>
3.Odpisový plán: Účetní jednotka provádí roční účetní odpisy.Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s
výjimkami konkrétních majetkových položek <.>
4.Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven,protože žádné platby nejsou realizovány v cizí měně <.>
5.Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji,účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je XXX v případě
dosažení hranice významnosti <.>
X.Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí,částka jednotlivých účetních
případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 10 tis.Kč s výjimkami,které se rozlišují vždy
(energie...
3. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Červený Újezd 3z00231606IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 67 090,49 0,00 46 295,02 0,00
<br> 35.558 105 650,66 0,00 100 391,38 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 14 731,11 0,00 7 867,26 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 7 739,25 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 972 239,00 0,00 958 248,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 16 613,24 0,00 15 065,45 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 34 650,36 0,00 32 982,55 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 790,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 1 633,00 0,00 793,00 0,00
<br> 14.524 202 342,00 0,00 119 233,00 0,00
<br> 13.521 1 431 692,00 0,00 1 190 601,00 0,00
<br> 12.518 2 786 440,31 0,00 3 140 217,00 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 164 997,41 0,00 98 156,94 0,00
<br> 9.512 420,00 0,00 350,00 0,00
<br> 8.511 1 235 739,44 0,00 534 270,31 0,00
<br> 7.508 21 175,00 0,00 -12 715,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 524 825,08 0,00 421 268,17 0,00
<br> 1.501 338 549,30 0,00 246 092,91 0,00
<br> I.7 927 317,65 0,00 6 899 116,99 0,00
<br> A.9 251 853,65 0,00 8 930 299,99 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Červený Újezd
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Č...
2. Rozvaha k 31.12.2022
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Červený Újezd 5z00231606IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 22 716 166,84 25 323,47 22 690 843,37 27 208 299,86
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 3 481 198,43 0,00 3 481 198,43 5 145 838,45
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 1 920 933,24 1 920 933,24 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 2 398 490,50 600 417,00 1 798 073,50 1 852 411,50
<br> 3.021 45 980 957,42 10 438 299,00 35 542 658,42 30 705 847,11
<br> 2.032 131 480,00 0,00 131 480,00 131 480,00
<br> 1.031 21 659 430,96 0,00 21 659 430,96 21 229 630,21
<br> II.75 572 490,55 12 959 649,24 62 612 841,31 59 065 207,27
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 355 947,00 49 450,00 306 497,00 318 365,00
<br> 5.018 46 359,50 46 359,50 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.402 306,50 95 809,50 306 497,00 318 365,00
<br> 75 974 797,05 13 055 458,74 62 919 338,31 59 383 572,27
<br> 98 690 963,89 13 080 782,21 85 610 181,68 86 591 872,13
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Červený Újezd
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Červený Újezd 6,257 88 Červený Úje
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> ÚSC
<br> veřejná spr...
1. Fin2-12M k 31.12.2022
oddíl I./ 1
0000 0,00 43 172,394111 43 172,39 0,00 100,00
<br> 0000 580 000,00 470 023,711511 580 000,00 81,04 81,04
<br> 0000 0,00 33,911382 0,00 0,00 0,00
<br> 0000 33 630,00 47 123,801381 33 630,00 140,12 140,12
<br> 0000 3 000,00 2 070,001361 3 000,00 69,00 69,00
<br> 0000 211 000,00 230 835,001345 211 000,00 109,40 109,40
<br> 0000 0,00 9 678,901334 9 678,00 0,00 100,01
<br> 0000 2 278 800,00 3 333 370,281211 3 228 800,00 146,28 103,24
<br> 0000 1 120 000,00 1 796 260,001122 1 796 260,00 160,38 100,00
<br> 0000 1 056 000,00 1 466 672,611121 1 056 000,00 138,89 138,89
<br> 0000 127 000,00 194 021,331113 127 000,00 152,77 152,77
<br> 0000 31 000,00 87 279,781112 67 000,00 281,55 130,27
<br> 0000 1 195 800,00 953 774,791111 1 195 800,00 79,76 79,76
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text %SR %UR
<br> 00231606
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2022 12
<br> XXX XXXXX IČ
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2022
<br> Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního
<br> Příjem z daně z nemovitých věcí
<br> Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z
výherních hracích přístrojů
<br> Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
<br> Příjem ze správních poplatků
<br> Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
<br> Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle
zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu
<br> Příjem z daně z přidané hodnoty
<br> Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy poplatníkem je
obec,s výjimkou ...
Návrh závěrečného účtu Obce Červený Újezd za rok 2022
1/8
<br> Obec Červený Újezd
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022
<br>
sestavený v Kč ke dni 31.12.2022
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br>
<br> Údaje o organizaci
Identifikační číslo 00231606
<br> Název Obec Červený Újezd
<br> Ulice Červený Újezd 6
<br> Obec Červený Újezd
<br> PSČ 257 88
<br> Kontaktní údaje
Telefon 317 803 349
<br> Fax 317 803 349
<br> E-mail cervenyujezd@seznam.cz
<br> Web www.obeccervenyujezd.cz
<br>
<br>
<br> Obsah:
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2022 dle položek rozpočtové skladby
2) Hospodářská činnost obce
3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích
4) Tvorba a použití peněžních fondů
5) Vyúčtování finančních vztahů
6) Finanční hospodaření příspěvkových organizací a hospodaření s jejich majetkem
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022
<br>
<br>
<br>
<br>
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ČERVENÝ ÚJEZD ZA ROK 2022
<br> 2/8
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2022 dle položek rozpočtové skladby
<br> Rozpis plnění daňových příjmů
<br> Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR
<br> 0000 1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 1 195 800,00 1 195 800,00 953 774,79 79,76 79,76
<br> 0000 1112
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené
<br> poplatníky
31 000,00 67 000,00 87 279,78 281,55 130,27
<br> 0000 1113
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané
<br> srážkou podle zvláštní sazby daně
127 000,00 127 000,00 194 021,33 152,77 152,77
<br> 0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 056 000,00 1 056 000,00 1 466 672,61 138,89 138,89
<br> 0000 1122
<br> Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech <,>
<br> kdy poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané
<br> srážkou podle zvláštní sazby daně
<br> 1 120 000,00 1 796 260,00 1 796 260,00 160,38 100,00
<br> 0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 2 278 800,00 3 228 800,00 3 333 370,28 146,28 103,24
<br> 0000 1334
<br> Příj...

Načteno

edesky.cz/d/6559290

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Červený Újezd (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz