« Najít podobné dokumenty

Obec Plavsko - Návrh závěrečného účtu Obce za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plavsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
1
<br>
Závěrečný účet obce Plavsko za rok 2022
<br> Návrh
<br>
<br>
Údaje o obci:
<br> Adresa: Plavsko 77,378 02 Stráž nad Nežárkou
<br> IČ: 00512699
<br> Telefon: 384390857
<br> E-mail: ou@plavsko.cz
<br> WWW: plavsko.cz
<br> Bankovní ústav: Česká spořitelna
<br> Číslo účtu: 0603138359/0800
<br>
<br> Příspěvková organizace: Základní škola a mateřská škola Plavsko
<br> IČ: 709 850 22
<br> číslo účtu: 604200329/0800
<br>
<br> Zastupitelstvo Obce Plavsko:
<br> do 10/2022 od 10/2022
<br> Starosta: Ing.XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX
<br> XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX
<br> Místostarosta: XXXX XXXXXX Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> Členové: XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX
<br> XXX XXXXX XXX.XXX XXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Zdeňka Škopková Zuzana Kozlová
<br>
<br> Počet zasedání zastupitelstva v roce 2022 celkem: 12 x
<br>
<br> Finanční výbor Obce Plavsko
<br> do 10/2022 od 10/2022
<br> Předseda: Zdeňka Škopková Zuzana Kozlová
<br> Členové: Vlastislava XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br> Počet jednání: X x
<br>
<br> Kontrolní výbor Zastupitelstva Obce Plavsko:
<br> do 10/2022 od 10/2022
<br> Předseda: XXXXX XXXXXXXX Ing.XXX XXXXXXX
<br> Členové: Ing.XXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Počet jednání: X x
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
1) Hospodaření zřízené příspěvkové organizace k 31.12.2022
<br>
Základní škola a Mateřská škola Plavsko – byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky <.>
<br> Rozvaha k 31.12.2022:
<br> Aktiva celkem: 2.332.242,36 Kč
<br> Pasiva celkem: 2.332.242,36 Kč
<br> Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022:
<br> Náklady: hlavní činnost 12.136.425,43 Kč
<br> Výnosy: hlavní činnost 12.136.425,43 Kč
<br> Výsledek hospodaření: 0 Kč
<br> Podrobná zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Plavsko je k nahlédnutí na OÚ Plavsko nebo na www.plavsko.cz
<br> Příloha č.1 Hospodaření ...
  navrh-zaverecneho-uctu-obce-plavsko-za-rok-2022.pdf
1
<br>
Závěrečný účet obce Plavsko za rok 2022
<br> Návrh
<br>
<br>
Údaje o obci:
<br> Adresa: Plavsko 77,378 02 Stráž nad Nežárkou
<br> IČ: 00512699
<br> Telefon: 384390857
<br> E-mail: ou@plavsko.cz
<br> WWW: plavsko.cz
<br> Bankovní ústav: Česká spořitelna
<br> Číslo účtu: 0603138359/0800
<br>
<br> Příspěvková organizace: Základní škola a mateřská škola Plavsko
<br> IČ: 709 850 22
<br> číslo účtu: 604200329/0800
<br>
<br> Zastupitelstvo Obce Plavsko:
<br> do 10/2022 od 10/2022
<br> Starosta: Ing.XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX
<br> XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX
<br> Místostarosta: XXXX XXXXXX Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> Členové: XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX
<br> XXX XXXXX XXX.XXX XXXXXXX
<br> XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Zdeňka Škopková Zuzana Kozlová
<br>
<br> Počet zasedání zastupitelstva v roce 2022 celkem: 12 x
<br>
<br> Finanční výbor Obce Plavsko
<br> do 10/2022 od 10/2022
<br> Předseda: Zdeňka Škopková Zuzana Kozlová
<br> Členové: Vlastislava XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br> Počet jednání: X x
<br>
<br> Kontrolní výbor Zastupitelstva Obce Plavsko:
<br> do 10/2022 od 10/2022
<br> Předseda: XXXXX XXXXXXXX Ing.XXX XXXXXXX
<br> Členové: Ing.XXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX
<br> XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Počet jednání: X x
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
1) Hospodaření zřízené příspěvkové organizace k 31.12.2022
<br>
Základní škola a Mateřská škola Plavsko – byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky <.>
<br> Rozvaha k 31.12.2022:
<br> Aktiva celkem: 2.332.242,36 Kč
<br> Pasiva celkem: 2.332.242,36 Kč
<br> Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022:
<br> Náklady: hlavní činnost 12.136.425,43 Kč
<br> Výnosy: hlavní činnost 12.136.425,43 Kč
<br> Výsledek hospodaření: 0 Kč
<br> Podrobná zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Plavsko je k nahlédnutí na OÚ Plavsko nebo na www.plavsko.cz
<br> Příloha č.1 Hospodaření ...
bez názvu
Rozvaha
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 25.01.2023 9:42:03
<br> Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Plavsko
<br> Sídlo: Plavsko 39
<br> 378 02 Plavsko Právní forma: příspěvková organizace IČO :70985022
<br> Kontaktní osoba:
<br> 1 2 [ 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo,<,> Syntetický „ <.>,položky Nazev polozky účet BEZNE,MINULE BRUTTO KOREKCE NETTO AKTlVA CELKEM 4 455 578,82 2 123 336,46 2 332 242,36 2 696 744,33 A.Stálá aktiva 2 123 336,46 2 123 336,46 |.Dlouhodobý nehmotný majetek 15 590,00 15 590,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 15 590,00 15 590,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 ll.Dlouhodobý hmotný majetek 2 107 746,46 2 107 746,46 1.Pozemky 031 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 4.Samostatné hmotné movité věcí a soubory hm.m.věcí 022 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 107 746,46 2 107 746,46 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 lll.Dlouhodobý finanční majetek 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV.Dlouhodobé pohledávky 1.Poskytnuté návratné ňnanční výpomoci dlouhodobé 462 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 FENIX,Výkaznictví 9.21.010 Strana 1 Tisk: ...
  rozvaha-prispevkove-organizace-k-31-12-2022.pdf
Rozvaha
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 25.01.2023 9:42:03
<br> Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Plavsko
<br> Sídlo: Plavsko 39
<br> 378 02 Plavsko Právní forma: příspěvková organizace IČO :70985022
<br> Kontaktní osoba:
<br> 1 2 [ 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo,<,> Syntetický „ <.>,položky Nazev polozky účet BEZNE,MINULE BRUTTO KOREKCE NETTO AKTlVA CELKEM 4 455 578,82 2 123 336,46 2 332 242,36 2 696 744,33 A.Stálá aktiva 2 123 336,46 2 123 336,46 |.Dlouhodobý nehmotný majetek 15 590,00 15 590,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 15 590,00 15 590,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 ll.Dlouhodobý hmotný majetek 2 107 746,46 2 107 746,46 1.Pozemky 031 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 4.Samostatné hmotné movité věcí a soubory hm.m.věcí 022 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 107 746,46 2 107 746,46 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 lll.Dlouhodobý finanční majetek 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV.Dlouhodobé pohledávky 1.Poskytnuté návratné ňnanční výpomoci dlouhodobé 462 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 FENIX,Výkaznictví 9.21.010 Strana 1 Tisk: ...
bez názvu
Výkaz zisku a ztráty
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 31.12.2022
<br> Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Plavsko
<br> Sídlo: Plavsko 39
<br> 378 02 Plavsko Právní forma: příspěvková organizace IČO :70985022
<br> Kontaktní osoba:
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 25.01.2023 9:42:03
<br> 1 2 ] 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ pgllosžoky Název položky Syrgggťky BEZNE „.MINULE „,Hlavni činnost Hospodarska Hlavní činnost Hospodarska cmnost Clnnost A.NÁKLADY CELKEM 12 136 425,43 11 213 699,27 |.Náklady z činnosti 12 136 425,43 11 213 699,27 1.Spotřeba materiálu 501 231 671,87 357 287,63 2.Spotřeba energie 502 283 738,34 248 808,68 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4.Prodané zboží 504 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8.Opravy a udržování 511 19 455,99 10 692,30 9.Cestovné 512 10.Náklady na reprezentaci 513 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12.Ostatní služby 518 481 281,20 320 027,62 13.Mzdové náklady 521 7 993 936,00 7 472 589,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 2 628 539,00 2 484 917,00 15.Jiné sociální pojištění 525 32 428,84 30 960,44 16.Zákonné sociální náklady 527 194 460,72 197 356.72 17.Jiné sociální náklady 528 18.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitostí 532 20.Jiné daně a poplatky 538 37,39 41,48 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23.Jiné pokuty a penále 542 24.Dary a jiná bezúplatné předání 543 25.Prodaný materiál 544 26.XXXXX a škody XXX XX.Tvorba fondů XXX XX.Odpisy dlouhodobého majetku 551 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31.Prodané pozemky 554 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 252 703,98 62 708,00 36.Ostatní náklady z činnosti 549 18 172,10 28 310,40 ll.Finanční náklady 1.Prodané cenné papíry a podíly 561 2.Úroky 562 3.Kurzové ztráty 563...
  vykaz-zisku-a-ztraty-prispevkove-organizace-k-31-12-2022.pdf
Výkaz zisku a ztráty
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 31.12.2022
<br> Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Plavsko
<br> Sídlo: Plavsko 39
<br> 378 02 Plavsko Právní forma: příspěvková organizace IČO :70985022
<br> Kontaktní osoba:
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 25.01.2023 9:42:03
<br> 1 2 ] 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ pgllosžoky Název položky Syrgggťky BEZNE „.MINULE „,Hlavni činnost Hospodarska Hlavní činnost Hospodarska cmnost Clnnost A.NÁKLADY CELKEM 12 136 425,43 11 213 699,27 |.Náklady z činnosti 12 136 425,43 11 213 699,27 1.Spotřeba materiálu 501 231 671,87 357 287,63 2.Spotřeba energie 502 283 738,34 248 808,68 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4.Prodané zboží 504 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8.Opravy a udržování 511 19 455,99 10 692,30 9.Cestovné 512 10.Náklady na reprezentaci 513 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12.Ostatní služby 518 481 281,20 320 027,62 13.Mzdové náklady 521 7 993 936,00 7 472 589,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 2 628 539,00 2 484 917,00 15.Jiné sociální pojištění 525 32 428,84 30 960,44 16.Zákonné sociální náklady 527 194 460,72 197 356.72 17.Jiné sociální náklady 528 18.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitostí 532 20.Jiné daně a poplatky 538 37,39 41,48 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23.Jiné pokuty a penále 542 24.Dary a jiná bezúplatné předání 543 25.Prodaný materiál 544 26.XXXXX a škody XXX XX.Tvorba fondů XXX XX.Odpisy dlouhodobého majetku 551 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31.Prodané pozemky 554 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 252 703,98 62 708,00 36.Ostatní náklady z činnosti 549 18 172,10 28 310,40 ll.Finanční náklady 1.Prodané cenné papíry a podíly 561 2.Úroky 562 3.Kurzové ztráty 563...
bez názvu
Příloha
<br> sestavená k 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestaveni: 25.01.2023 9:42:04 Název Účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Plavsko Sídlo: Plavsko 39 378 O2 Plavsko Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70985022
<br> Kontaktní osoba:
<br> A.1.Informace podle 57 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> A.2.Informace podle 57 odst.4 zákona
<br> Změny obeahového vymezení některých položek v důsledku Vyhlášky 410/2009 <.>
<br> A.3.Informace podle 57 odst.5 zákona
<br> Vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu,účtujeme v souladu se zněním vnitřních smernic <.>
<br> FENIX,Výkaznictví 9.21.010 Strana 1 Tisk: 31.01.2023 10:42:43
<br> Příloha
<br> sestavená k 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 25.01.2023 9:42:04 Nazev účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Plavsko Sídlo: Plavsko 39 378 O2 Plavsko Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70985022
<br> Kontaktní osoba:
<br> A.4.Informace podle 57 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo,_ Po“,ÚČETNÍ OBDOBÍ „ Nazev polozky rozvahovy po'OZkY účet BĚŽNÉ MINULÉ Pl.Majetek a závazky účetní jednotky 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3.Vyřazené pohledávky 905 4.Vyřazené závazky 906 5,Ostatní majetek 909 P.||.Krátkodobé podm.pohledavky z transterú a krátkodobé podm.závazky z transferů 1.Kr.podm.pohledávky z předfin.lransierů 911 2.Kr.podm.závazky z předfin.transferů 912 3.Kr.podm.pohledávky ze zahran.transferů 913 4.Kr.podm.závazky ze zahran.transferů 914 5.Ostatní kr.podm.pohledavkyz transferů 915 6.Ostatní kr.podm.závazky z transferů 916 P.Ill.Podmíněné pohledávky z důvodu užívaní majetku jinou osobou 1.Krátkodobé podmíněné pohl.z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2.Dlouhodobé podmíněné pohl.z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3.Krátkodobé podm.poh|...
  priloha-prispevkove-organizace-k-31-12-2022.pdf
Příloha
<br> sestavená k 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestaveni: 25.01.2023 9:42:04 Název Účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Plavsko Sídlo: Plavsko 39 378 O2 Plavsko Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70985022
<br> Kontaktní osoba:
<br> A.1.Informace podle 57 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> A.2.Informace podle 57 odst.4 zákona
<br> Změny obeahového vymezení některých položek v důsledku Vyhlášky 410/2009 <.>
<br> A.3.Informace podle 57 odst.5 zákona
<br> Vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu,účtujeme v souladu se zněním vnitřních smernic <.>
<br> FENIX,Výkaznictví 9.21.010 Strana 1 Tisk: 31.01.2023 10:42:43
<br> Příloha
<br> sestavená k 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 25.01.2023 9:42:04 Nazev účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Plavsko Sídlo: Plavsko 39 378 O2 Plavsko Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70985022
<br> Kontaktní osoba:
<br> A.4.Informace podle 57 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo,_ Po“,ÚČETNÍ OBDOBÍ „ Nazev polozky rozvahovy po'OZkY účet BĚŽNÉ MINULÉ Pl.Majetek a závazky účetní jednotky 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3.Vyřazené pohledávky 905 4.Vyřazené závazky 906 5,Ostatní majetek 909 P.||.Krátkodobé podm.pohledavky z transterú a krátkodobé podm.závazky z transferů 1.Kr.podm.pohledávky z předfin.lransierů 911 2.Kr.podm.závazky z předfin.transferů 912 3.Kr.podm.pohledávky ze zahran.transferů 913 4.Kr.podm.závazky ze zahran.transferů 914 5.Ostatní kr.podm.pohledavkyz transferů 915 6.Ostatní kr.podm.závazky z transferů 916 P.Ill.Podmíněné pohledávky z důvodu užívaní majetku jinou osobou 1.Krátkodobé podmíněné pohl.z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2.Dlouhodobé podmíněné pohl.z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3.Krátkodobé podm.poh|...
bez názvu
Obecní úřad Plavsko Zápis
<br> o zahájení veřejnosprávní kontroly na místě (dále j en „kontro12“)
<br> Dne 6.1.2023 byla zahájena podle š 14 zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční
<br> kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) kontrola,která bude vykonána podle tohoto zákona v PO Základní škole a Mateřská škola Plavsko„ okres Jindřichův Hradec <.>
<br> Zahájení kontroly se zúčastnili:
<br> za kontrolovanou osobu
<br> Mgr.lveta Marušáková ředitelka ZŠ a MŠ Plavsko
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX zaměstnanec PO,odloučené pracoviště MŠ
<br> za kontrolní orgán
<br> Zuzana Kozlová - vedouci kontrolní skupiny pověřená k zahájení kontroly XXXXX XXXXXXXX — člen kontrolní skupiny XXXX XXXXXXXXXXX — člen kontrolní skupiny
<br> X.Zuzana Kozlová — vedoucí kontrolní skupiny pověřená k zahájení kontroly představila ředitelce ZŠ členy kontrolní skupiny.Dále seznámila přítomné s předmětem kontroly — hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2022,s předpokládaným termínem ukončení kontroly,se základními vzájemnými vztahy mezi kontrolním orgánem a kontrolovanou.osobou při výkonu kontroly podle zákona o finanční kontrole (zejména Š'— 13,© 14 odst.2),s oprávněními a povinnostmi vedoucího a členů kontrolní skupiny a kontrolované osoby a jejích zaměstnanců podle 5 12 a 15 14 zákona č.552/1991 Sb <.>,o státní kontrole <.>
<br> 2.Zuzana Kozlová oznámila ve smyslu 5 12 odst.1 zákona č.552/1991
<br> Sb <.>,o státní kontrole oficiálně zahájení kontroly.Současně onai ostatní členové
<br> kontrolni skupiny předložili ředitelce ZŠ svá písemná pověřeni.Dále vedoucí kontrolní skupiny informoval přítomné o konkrétních cílech,programu a postupu.kontrolni skupiny při výkonu kontroly <.>
<br> 3.Ředitelka školy informovala kontrolující o zajištění základních podmínek pro výkon kontroly zejména V oblasti materiálního a technického zabezpečení ze strany kontrolované osoby a uvedla jako pověřenou osobu paní
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX odpovědnou za koordinaci spolupráce s vedoucí...
  zapis-verejnospravni-kontroly-prispevkove-organizace-2022.pdf
Obecní úřad Plavsko Zápis
<br> o zahájení veřejnosprávní kontroly na místě (dále j en „kontro12“)
<br> Dne 6.1.2023 byla zahájena podle š 14 zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční
<br> kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) kontrola,která bude vykonána podle tohoto zákona v PO Základní škole a Mateřská škola Plavsko„ okres Jindřichův Hradec <.>
<br> Zahájení kontroly se zúčastnili:
<br> za kontrolovanou osobu
<br> Mgr.lveta Marušáková ředitelka ZŠ a MŠ Plavsko
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX zaměstnanec PO,odloučené pracoviště MŠ
<br> za kontrolní orgán
<br> Zuzana Kozlová - vedouci kontrolní skupiny pověřená k zahájení kontroly XXXXX XXXXXXXX — člen kontrolní skupiny XXXX XXXXXXXXXXX — člen kontrolní skupiny
<br> X.Zuzana Kozlová — vedoucí kontrolní skupiny pověřená k zahájení kontroly představila ředitelce ZŠ členy kontrolní skupiny.Dále seznámila přítomné s předmětem kontroly — hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2022,s předpokládaným termínem ukončení kontroly,se základními vzájemnými vztahy mezi kontrolním orgánem a kontrolovanou.osobou při výkonu kontroly podle zákona o finanční kontrole (zejména Š'— 13,© 14 odst.2),s oprávněními a povinnostmi vedoucího a členů kontrolní skupiny a kontrolované osoby a jejích zaměstnanců podle 5 12 a 15 14 zákona č.552/1991 Sb <.>,o státní kontrole <.>
<br> 2.Zuzana Kozlová oznámila ve smyslu 5 12 odst.1 zákona č.552/1991
<br> Sb <.>,o státní kontrole oficiálně zahájení kontroly.Současně onai ostatní členové
<br> kontrolni skupiny předložili ředitelce ZŠ svá písemná pověřeni.Dále vedoucí kontrolní skupiny informoval přítomné o konkrétních cílech,programu a postupu.kontrolni skupiny při výkonu kontroly <.>
<br> 3.Ředitelka školy informovala kontrolující o zajištění základních podmínek pro výkon kontroly zejména V oblasti materiálního a technického zabezpečení ze strany kontrolované osoby a uvedla jako pověřenou osobu paní
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX odpovědnou za koordinaci spolupráce s vedoucí...
bez názvu
oddíl I./ 1
<br> 0000 0,00 50,691382 50,69 0,00 100,00
<br> 0000 50 000,00 71 086,811381 71 086,81 142,17 100,00
<br> 0000 5 000,00 4 890,001361 5 000,00 97,80 97,80
<br> 0000 250 000,00 258 731,001345 258 731,00 103,49 100,00
<br> 0000 20 000,00 23 115,001342 23 115,00 115,58 100,00
<br> 0000 11 000,00 8 350,001341 11 000,00 75,91 75,91
<br> 0000 0,00 2 035,201334 2 035,20 0,00 100,00
<br> 0000 4 366 000,00 5 015 704,341211 5 015 704,34 114,88 100,00
<br> 0000 527 000,00 520 790,001122 527 000,00 98,82 98,82
<br> 0000 1 600 000,00 2 211 286,331121 2 211 286,33 138,21 100,00
<br> 0000 210 000,00 292 225,041113 292 225,04 139,15 100,00
<br> 0000 60 000,00 131 471,371112 131 471,37 219,12 100,00
<br> 0000 1 500 000,00 1 451 137,211111 1 500 000,00 96,74 96,74
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text %SR %UR
<br> 00512699
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2022 12
<br> XXX XXXXX IČ
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2022
<br> Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z
výherních hracích přístrojů
<br> Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
<br> Příjem ze správních poplatků
<br> Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
<br> Příjem z poplatku z pobytu
<br> Příjem z poplatku ze psů
<br> Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle
zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu
<br> Příjem z daně z přidané hodnoty
<br> Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy poplatníkem je
obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazb...
  vykaz-fin-k-31-12-2022.pdf
oddíl I./ 1
<br> 0000 0,00 50,691382 50,69 0,00 100,00
<br> 0000 50 000,00 71 086,811381 71 086,81 142,17 100,00
<br> 0000 5 000,00 4 890,001361 5 000,00 97,80 97,80
<br> 0000 250 000,00 258 731,001345 258 731,00 103,49 100,00
<br> 0000 20 000,00 23 115,001342 23 115,00 115,58 100,00
<br> 0000 11 000,00 8 350,001341 11 000,00 75,91 75,91
<br> 0000 0,00 2 035,201334 2 035,20 0,00 100,00
<br> 0000 4 366 000,00 5 015 704,341211 5 015 704,34 114,88 100,00
<br> 0000 527 000,00 520 790,001122 527 000,00 98,82 98,82
<br> 0000 1 600 000,00 2 211 286,331121 2 211 286,33 138,21 100,00
<br> 0000 210 000,00 292 225,041113 292 225,04 139,15 100,00
<br> 0000 60 000,00 131 471,371112 131 471,37 219,12 100,00
<br> 0000 1 500 000,00 1 451 137,211111 1 500 000,00 96,74 96,74
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text %SR %UR
<br> 00512699
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2022 12
<br> XXX XXXXX IČ
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2022
<br> Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z
výherních hracích přístrojů
<br> Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
<br> Příjem ze správních poplatků
<br> Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
<br> Příjem z poplatku z pobytu
<br> Příjem z poplatku ze psů
<br> Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle
zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu
<br> Příjem z daně z přidané hodnoty
<br> Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy poplatníkem je
obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazb...
bez názvu
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Plavsko 3z00512699IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 81 063,45 0,00 72 667,24 0,00
<br> 35.558 170 722,30 0,00 80 854,01 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 3 883,22 0,00 1 430,07 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 1 226 155,00 0,00 1 158 161,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 20 780,00 0,00 37 999,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 3 000,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 47 374,00 0,00 46 016,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 -642,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 8 400,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 993,00 0,00
<br> 15.525 2 601,00 0,00 2 754,00 0,00
<br> 14.524 404 191,00 0,00 408 862,00 0,00
<br> 13.521 2 014 546,00 0,00 1 680 144,00 0,00
<br> 12.518 3 044 290,58 0,00 1 332 717,98 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 56 263,85 0,00 28 966,00 0,00
<br> 9.512 1 922,00 0,00 1 626,00 0,00
<br> 8.511 668 087,38 0,00 140 894,64 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 970,02 0,00 1 778,37 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 501 297,89 0,00 450 693,38 0,00
<br> 1.501 406 417,53 0,00 397 237,30 0,00
<br> I.8 650 565,22 0,00 5 854 551,99 0,00
<br> A.10 011 917,22 0,00 6 898 087,99 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Plavsko
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Plavs...
  vykaz-vykaz-zisku-a-ztraty-k-31-12-2022.pdf
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Plavsko 3z00512699IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 81 063,45 0,00 72 667,24 0,00
<br> 35.558 170 722,30 0,00 80 854,01 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 3 883,22 0,00 1 430,07 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 1 226 155,00 0,00 1 158 161,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 20 780,00 0,00 37 999,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 3 000,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 47 374,00 0,00 46 016,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 -642,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 8 400,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 993,00 0,00
<br> 15.525 2 601,00 0,00 2 754,00 0,00
<br> 14.524 404 191,00 0,00 408 862,00 0,00
<br> 13.521 2 014 546,00 0,00 1 680 144,00 0,00
<br> 12.518 3 044 290,58 0,00 1 332 717,98 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 56 263,85 0,00 28 966,00 0,00
<br> 9.512 1 922,00 0,00 1 626,00 0,00
<br> 8.511 668 087,38 0,00 140 894,64 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 970,02 0,00 1 778,37 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 501 297,89 0,00 450 693,38 0,00
<br> 1.501 406 417,53 0,00 397 237,30 0,00
<br> I.8 650 565,22 0,00 5 854 551,99 0,00
<br> A.10 011 917,22 0,00 6 898 087,99 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Plavsko
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Plavs...
bez názvu
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Plavsko 5z00512699IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 24 023 865,51 0,00 24 023 865,51 17 403 821,63
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 6 109 857,11 0,00 6 109 857,11 6 092 775,35
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.6 109 857,11 0,00 6 109 857,11 6 092 775,35
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 1 281 328,00 0,00 1 281 328,00 2 145 466,38
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 2 160 583,72 2 160 583,72 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 3 709 133,60 2 357 163,00 1 351 970,60 1 041 968,60
<br> 3.021 61 196 118,53 10 090 708,90 51 105 409,63 50 753 650,14
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 6 781 571,82 0,00 6 781 571,82 6 794 610,64
<br> II.75 128 735,67 14 608 455,62 60 520 280,05 60 735 695,76
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 300 970,00 159 707,00 141 263,00 155 776,00
<br> 5.018 45 009,00 45 009,00 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.345 979,00 204 716,00 141 263,00 155 776,00
<br> 81 584 571,78 14 813 171,62 66 771 400,16 66 984 247,11
<br> 105 608 437,29 14 813 171,62 90 795 265,67 84 388 068,74
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Plavsko
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Plavsko 77
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> obec
<br> výkon samosprávy
<b...
  vykaz-rozvaha-k-31-12-2022.pdf
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Plavsko 5z00512699IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 24 023 865,51 0,00 24 023 865,51 17 403 821,63
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 6 109 857,11 0,00 6 109 857,11 6 092 775,35
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.6 109 857,11 0,00 6 109 857,11 6 092 775,35
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 1 281 328,00 0,00 1 281 328,00 2 145 466,38
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 2 160 583,72 2 160 583,72 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 3 709 133,60 2 357 163,00 1 351 970,60 1 041 968,60
<br> 3.021 61 196 118,53 10 090 708,90 51 105 409,63 50 753 650,14
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 6 781 571,82 0,00 6 781 571,82 6 794 610,64
<br> II.75 128 735,67 14 608 455,62 60 520 280,05 60 735 695,76
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 300 970,00 159 707,00 141 263,00 155 776,00
<br> 5.018 45 009,00 45 009,00 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.345 979,00 204 716,00 141 263,00 155 776,00
<br> 81 584 571,78 14 813 171,62 66 771 400,16 66 984 247,11
<br> 105 608 437,29 14 813 171,62 90 795 265,67 84 388 068,74
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Plavsko
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Plavsko 77
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> obec
<br> výkon samosprávy
<b...
bez názvu
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Plavsko 1z00512699IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec PlavskoNázev:
<br> Sídlo: Plavsko 77
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> obec
<br> výkon samosprávy
<br> 00512699Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 23.01.2023 13:41:34
<br> Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:
a) způsob účtování zásob B
b) postup účtování u opravních položek k 31.12.daného účetního období
c) způsob účtování fondů prostřednictvím účtu 401 0419
d)odpisování rovnoměrné - roční
Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších
předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,Českých účetních standardů č.701 až 710 a
MP/28/OEKO <.>
<br> Účetrní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky
č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,novely ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO <.>
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena <.>
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Plavsko 2z00512699IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 6,00 6,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahranič...
  vykaz-priloha-k-31-12-2022.pdf
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Plavsko 1z00512699IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec PlavskoNázev:
<br> Sídlo: Plavsko 77
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> obec
<br> výkon samosprávy
<br> 00512699Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 23.01.2023 13:41:34
<br> Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:
a) způsob účtování zásob B
b) postup účtování u opravních položek k 31.12.daného účetního období
c) způsob účtování fondů prostřednictvím účtu 401 0419
d)odpisování rovnoměrné - roční
Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších
předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,Českých účetních standardů č.701 až 710 a
MP/28/OEKO <.>
<br> Účetrní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky
č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,novely ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO <.>
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena <.>
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Plavsko 2z00512699IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 6,00 6,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahranič...
bez názvu
Stránka : 1
<br> Přehled úvěrů,zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí,jiných fyzických a právnických osob
<br> Obec Plavsko 1z00512699IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Michaela HubingerováVypracoval(-a):
<br> Telefon: 00420384390857
<br> ou@plavsko.cz
<br> Petr NovotnýKontroloval(-a):
<br> Email: ou@plavsko.cz
<br> 00420384390857
<br> Datum:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Telefon:
<br> Email:
<br> Datum:
<br> 1
<br> Obec PlavskoNázev:
<br> Sídlo: Plavsko 77
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> obec
<br> výkon samosprávy
<br> 00512699Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Přehled úvěrů,zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí,jiných fyzických a právnických osob
<br> 24.01.2023 9:29:58Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
<br> IČO poskytovatele
úvěru,zápůjčky
<br> nebo NFV
<br> Název poskytovatele
úvěru,zápůjčky nebo
<br> NFV
<br> Určení (Ú=úvěr/
Z=zápůjčka/ NFV)
<br> Účel úvěru <,>
zápůjčky nebo
<br> NFV
<br> Kód
měny
<br> Sjednaná výše
úvěru/
<br> zápůjčky/ NFV
<br> Čerpaná výše
úvěru/
<br> zápůjčky/ NFV
<br> Splacená výše
jistiny úvěru/
zápůjčky/ NFV
<br> Výše
zaplacených
úroků a popl <.>
<br> Úroková
sazba v
<br> %
<br> Datum
uzav.sml <.>
<br> úvěru.<.> <.>
<br> Termín
splatnosti
<br> Způsob ručení
  vykaz-prehled-uveru-zapujcek-a-nfv-k-31-12-2022.pdf
Stránka : 1
<br> Přehled úvěrů,zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí,jiných fyzických a právnických osob
<br> Obec Plavsko 1z00512699IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Michaela HubingerováVypracoval(-a):
<br> Telefon: 00420384390857
<br> ou@plavsko.cz
<br> Petr NovotnýKontroloval(-a):
<br> Email: ou@plavsko.cz
<br> 00420384390857
<br> Datum:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Telefon:
<br> Email:
<br> Datum:
<br> 1
<br> Obec PlavskoNázev:
<br> Sídlo: Plavsko 77
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> obec
<br> výkon samosprávy
<br> 00512699Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Přehled úvěrů,zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí,jiných fyzických a právnických osob
<br> 24.01.2023 9:29:58Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
<br> IČO poskytovatele
úvěru,zápůjčky
<br> nebo NFV
<br> Název poskytovatele
úvěru,zápůjčky nebo
<br> NFV
<br> Určení (Ú=úvěr/
Z=zápůjčka/ NFV)
<br> Účel úvěru <,>
zápůjčky nebo
<br> NFV
<br> Kód
měny
<br> Sjednaná výše
úvěru/
<br> zápůjčky/ NFV
<br> Čerpaná výše
úvěru/
<br> zápůjčky/ NFV
<br> Splacená výše
jistiny úvěru/
zápůjčky/ NFV
<br> Výše
zaplacených
úroků a popl <.>
<br> Úroková
sazba v
<br> %
<br> Datum
uzav.sml <.>
<br> úvěru.<.> <.>
<br> Termín
splatnosti
<br> Způsob ručení

Načteno

edesky.cz/d/6559092

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plavsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz