« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - Uzavírka silnice Metánov - Žirovnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [100 KB]
Městský úřad Pelhřimov
oddělení silničního hospodářství
<br> Pražská 2460,393 01 Pelhřimov
Č.j.: MPe/OSH/262/2023-2/OOP/Kr V Pelhřimově dne 2.6.2023
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Pelhřimov,oddělení silničního hospodářství,Pražská 2460,Pelhřimov podle ust.§ 124 <,>
odst.6 zák.č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),na základě žádosti právnické osoby Dopravní značení
MŠ,s.r.o <.>,IČ 276 65 321,Hruškové Dvory 74,586 01 Jihlava podané dne 22.5.2023,po
předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Dopravní inspektorát Pelhřimov ze dne 24.5.2023,č.j <.>
KRPJ-64961-2/ČJ-2023-161706-DING a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77,odst.1 <,>
písm.c) zákona v návaznosti na ustanovení § 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád
ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
<br> s t a n o v u j e
<br> na základě ust.§ 77,odst.5 zákona přechodnou (§ 61,odst.3 zákona) úpravu provozu na silnicích
II.a III.třídy v rozsahu působnosti ORP Pelhřimov dle přiložené situace umístěním dopravního
značení (vyhl.č.294/2015 Sb.) podle dopravně inženýrského opatření (nedílná součást tohoto
stanovení) z důvodu opravy silnice č.III/40912 Žirovnice-Metánov <.>
<br> Osazení dopravního značení zajistí žadatel na své náklady.Přechodné DZ bude osazeno po dobu
nezbytně nutnou k provedení stavebních prací.Mimo tuto dobu musí být odstraněno nebo zakryto <.>
Osazeno bude dopravní značení podle ověřeného dopravně inženýrského opatření,které je součástí
tohoto stanovení <.>
<br> Přechodná úprava se stanovuje v termínu: od 11.6.2023 do 30.6.2023
<br> Odpovědná osoba: XXXXX XXXXXX,KSÚSV,p.o.tel.: 734 283 790
Podrobnosti o užití a umístění dopravního značení upravují TP 66 a ČSN EN 12899-1 <.>
Po skončení akce bude DZ uvedeno do původního stavu a předáno správci komunikace <.>
Výše stanovená úprava provozu na pozemní komunika...

Načteno

edesky.cz/d/6533923

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz