« Najít podobné dokumenty

Obec Dlouhopolsko - Zápis - 3.veřejné zasedání_16.3.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dlouhopolsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis - 3.veřejné zasedání_16.3.2023_anonym.pdf [0,11 MB]
Obec Dlouhopolsko
<br> ZÁPIS
z 3.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhopolsko
<br> konaného dne 16.března 2023 od 18,30 hodin
<br> v zasedací místnosti v budově bývalé školy,Poděbradská čp.5,Dlouhopolsko
<br>
<br>  Přítomní členové zastupitelstva obce: Mgr.XXXX XXXXXX,Ing.XXXXXXX XXXXXXXX <,>
XXXXX XXXXXXX,XXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX
<br>  Omluvení členově zastupitelstva obce: XXXXXXX XXXXX
<br>
X.Zahájení
Zasedání v XX,30 hod a všechny přítomné přivítala starostka obce Mgr.XXXX XXXXXX <.>
Prohlásila,že zasedání bylo řádně svoláno a vyvěšeno.Dále paní starostka konstatovala,že je
přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce (5 přítomných) a prohlásila zasedání
za usnášeníschopné <.>
<br>
<br> 2.Stanovení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Paní starostka navrhla určit ověřovateli zápisu XXXX XXXX Průšu a paní Ing.Martinu Knytlovou
a zapisovatelkou Ing.Michaelu Součkovou <.>
<br> Hlasování č.1 (přítomno 5 členů ZO): pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Usnesení č.3/3/2023:
<br> Zastupitelstvo obce Dlouhopolsko schvaluje ověřovateli zápisu XXXX XXXX Průšu a paní Ing <.>
Martinu Knytlovou,zapisovatelkou Ing.Michaelu Součkovou <.>
<br>
<br> 3.Schválení programu
Starostka obce seznámila přítomné s vyvěšeným programem zasedání:
<br> 1.Volby členů do finančního a kontrolního výboru
<br> 2.Odměnu pro starostu a místostarostu
<br> 3.Samovýroba dřeva v obecním lese
<br> 4.Knihovna
<br> 5.Úklid školy a obecního úřadu
<br> 6.Sběrné plato
<br> 7.Různé (rohlik.cz)
<br>
<br> Starostka obce doplnila program o úvodní body 1 – 6,následují body z vyvěšeného programu
pod čísly 7-13 <.>
<br> 1.Zahájení
2.Stanovení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3.Schválení programu
4.Doplnění zastupitelstva
5.Rozpočtové opatření č.3/2023,informace o čerpání rozpočtu,stavy účtů
6.Žádost o napojení na vodovodní řad – pan
<br> Dále vyzvala zastupitele k doplnění programu.Nikdo z přítomných neměl návrh na doplnění
programu <.>
<br> Hlasování č.2 (přítomno 5 členů ZO): pro: 5 proti: 0 zd...

Načteno

edesky.cz/d/6525255

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dlouhopolsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz