« Najít podobné dokumenty

Obec Olešnice v Orlických horách - DSO ROH - Návrh závěrečného účtu 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešnice v Orlických horách.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (360.51 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor'analýz,podpory řízení a kontroly oddělení přezkumu hospodaření obcí
<br> ííliiiiiiůůííííiiiín nm m | mm—ěMMíEKŽC/ZZ "| |
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory,IC: 48617334
<br> za rok 2022 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 01.12.2022 - 13.04.2023
<br> na základě písemné žádosti dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory v souladu s ustanovením 13“ 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 21.07.2022 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu s © 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s 5 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory Deštné v Orlických horách 61 517 91 Deštné v Orlických horách
<br> Zástupci za Dobrovolný svazek obcí: předsedkyně DSO - XXXXXXXX XXXXXXXXX externí účetní - XXXXXX XXXXXXXX
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> - kontroloři:
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a g 4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 22.06.2022
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběron způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon,tj.vyhodnocení vyžádaných podkladů,byl učiněn dne 13.04.2023 <.>
<br> Piv...
Inventarizační zpráva (297.29 kB)
DSO Region Orlické hory,517 91 Deštné v Orlických horách
<br> IČO.486 17 334
<br> Inventarizační zpráva
<br> Inventura proběhla ve dnech 6.1.2023-23.1.2023 s tímto výsledkem:
<br> účetní stav skutečnost druh Předmět inventarizace SÚ MD-D MD-D inv.závěr inventury DrobrLý_d|ouhodobý nehmotný majetek 018 12000,00 12000,00 bez závad Di Stavby 021 58435750 584357,50 bez závad Di,Fi Samostatné hm.mov.věcí a soubory hm.mov.věcí 022 0,00 0,00 bez závad Di XXXXXX dlouhodobý hmotný majetek XXX XXXXXXX,XX XXXXXXX,XX bez závad Di,Fi Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm.majetku 078 -12000,00 -12000,00 bez závad Di Oprávky ke stavbám 081 —540612,00 -540612,00 bez závad Di Oprávky k XXX.movitým věcem a souborům XXX X,XX X,00 bez závad Di Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot.majetku 088 -1774610,67 -1774610,67 bez závad Di Základní běžný účet ÚSC 231 1593027,34 1593027,34 bez závad Di Pokladna 261 2719,00 2719,00 bez závad Di,Fi Peníze na cestě 262 0,00 0,00 bez závad Di Jmění účetní jednotky 401 -1249004,16 —1249004,16 bez závad Di Transfery na pořízení dl.majetku 403 -36387,31 -36387,31 bez závad Di Oceňovací rozdíly při prv.použ.metody 406 802454,75 802454,75 bez závad Di Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení 431 0,00 0,00 bez závad Di Výsl.hospod.předcházúčobdobí 432 -1142076,21 -1142076,21 bez závad Di Počáteční účet rozvážný 491 0,00 0,00 bez závad Di Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 0,00 0,00 bez závad Di Dodavatelé 321 -7513,00 -7513,00 bez závad Di Závazky k osobám mimo vybrané vl.instituce 345 0,00 0,00 bez závad Di Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 0,00 0,00 bez závad Di Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 0,00 0,00 bez závad Di Přijaté zálohy na transfery 374 0,00 0,00 bez závad Di Jiný drobný dl.hmotný majetek 902 31886500 318865,00 bez závad Di,Fi Ostatní krátkodobé podm.pohledávky z transferů 915 0,00 0,00 bez závad Di Vyrovnávací účet k podrozv.úč.999 -318865,00 -318865,00 bez závad Di Kontrolní součet 6965,91 6965,91
<br> Při inv...
Návrh Rozvahy (156.14 kB)
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavená k 31.12.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 27.01.2023 10:36:41
<br> Název účetní jednotky: Dobrovolný svazek obcí REGION ORLICKÉ HORY
<br> Sídlo: čp.61
<br> 517 91 Deštné v Orlických horách
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 48617334
<br> Kontaktní osoba:
<br> Syntetický
<br> účet
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIV 1 736 150,68 1 639 491,84 2 327 222,67 3 966 714,51 A CELKEM
<br> 184 865,50 A.43 745,50 2 327 222,67 2 370 968,17 Stálá aktiva
<br> I.12 000,00 12 000,00 Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> 2.013 Software
<br> 3.014 Ocenitelná práva
<br> 4.015 Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 5.12 000,00 12 000,00018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 6.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 7.041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 8.051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 9.035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> 184 865,50 II.43 745,50 2 315 222,67 2 358 968,17 Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 1.031 Pozemky
<br> 2.032 Kulturní předměty
<br> 184 865,50 3.43 745,50 540 612,00 584 357,50021 Stavby
<br> 4.022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí
<br> 5.025 Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> 6.1 774 610,67 1 774 610,67028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 7.029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> 8.042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> 9.052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> 10.036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> 2.062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> 3.063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> 4.067 Dlouhodobé půjčky
<br> 5.068 Te...
Zpráva o hospodaření DSO ROH - Návrh závěrečného účtu za rok 2022 (129.92 kB)
zpráva 2022
<br> Zpráva o hospodaření DSO Region Orlické hory k 31.12.2022 Závěrečný účet za rok 2022
<br> 41.<.> 41 Dotace :Profesionalizace
<br> 2141 v
<br> položka Výdaje v tis.Kč cel-k.za pol <.>
<br> 5139 Nákup materiálu ke KFŘ + ostatní 85,60
<br> Nákup materiálu ke KPŘ (org._32,132) 66,91 152,51 5161 Služby pošt 0,00 0,00 5162 Služby telefon 3,68 3,68 5163 Služby pen.ústavů - poplatky 6,47 6,47 5168 Zprac.XXX a služby inf.kom.techniky - Fenix XX,44 13,44 5169 Ostatní služby -zpracování DPPO 2,42
<br> Služby - účetnictví,manažer DSO samost.7,52
<br> Služby — Profes.Dswč.0032.132— účetnictví 66,00
<br> Služby — Profes.DSO org.0032,132 — Manažer DSO 16,64
<br> Služby — Kačenčino loučení s létem 10,00 102,58 5179 Neinvtransfer - čl.příspěvky OHP 2022 24,38
<br> Neinv.transfery - čl.příspěvky EG 2022 55,57 79,95 5222 Příspěvek na Cyklobusy 2022 0,00 0,00 5329 Pří3pěvek CykloGIacensis 2022 10,00 10,00
<br> Výdaje celkem v tis.Kč 368,63 368,63
<br> k 31.12.2022 -128 16
<br> - -368 61
<br> a
<br> í-převody na a začátku r.-1,04 -43,42 * Kč v tis.Kč Počáteční zůstatek na bankovních účtech k 1.1.2022 1549608,18 1549,61 Příjmy 413088,35 413,09 Výdaje -369669,19 -369,67 Zústatek na bankovních účtech k 31.12.2022 1593027,34 1593.03 43419,16 změna stavu* Celkový přehled financí k 31.12.2022 Kč hotovost v pokladně 2 719,00 Kč běžný účet 47 601,09 Kč účet Cíl 602 078,23 Kč účet EUF 941 901,62 Kč účet CNB 1 446,40 Kč finance k 31.12.2022 celkem 1 595 746,34 Kč
<br> Stránka 1
<br> zpráva 2022
<br> Finance k 31.12.2022: hotovost v pokladně 2 719 Kč,KZ na bank.účtech 1 593 027,34 Kč Dlouhodobý majetek dle inventury a rozvahy k 31.12.2022: 2 370 968,17 Kč <.>
<br> Závazky k 31.12.2022: 7 513 Kč - splatnost leden 2023
<br> Pohledávky k 31.12.2022: 0 Kč
<br> DSO Region Orlické hory v r.2022 dosáhl vyšších příjmů než výdajů a to o 43 419,16 Kč (rozdíl mezi P a V je plus,souhlasí na sestavu 16A Rekapitulace příjmů a výdajů).Výsledek hospodaření za rok 2022 je 6 965,91 Kč.Cyklobusy ...

Načteno

edesky.cz/d/6522461

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešnice v Orlických horách      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz