« Najít podobné dokumenty

Obec Olešnice v Orlických horách - Schválený závěrečný účet obce Olešnice v O.h. za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešnice v Orlických horách.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkumu hospodaření Obec Olešnice v O. h. (426.17 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor analýz,podpory řízení a kontroly
<br> oddělení přezkumu hospodaření obcí
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Olešnice v Orlických horách,IČ: 00275174
<br> za rok 2022
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 14.09.2022 - 15.09.2022
<br> - 27.03.2023
<br>
<br> na základě písemné žádosti obce Olešnice v Orlických horách v souladu s ustanovením § 42
<br> odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se
<br> zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 25.07.2022 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Olešnice v Orlických horách
<br> 8
<br> 517 83 Olešnice v Orlických horách
<br>
<br> Zástupci za Obec:
<br> starostka obce - XXXXXX XXXXXXXX
<br> externí účetní - Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> účetní - XXX XXXXXXXXX
<br> referentka - XXXXX XXXXXXXXX,Dis <.>
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> - kontroloři:
XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 22.06.2022
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů ...
Příloha ZŠ a MŠ Olešnice v O. h. (620.72 kB)
Příloha Obec Olešnice v O. h. (82 kB)
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti: všeobecné činnosti ve veřejné správě,lesní a vodní hospodářství
<br> Obec Olešnice v Orlických horách; IČO 00275174; Olešnice v Orlických horách 8,Olešnice v Orlických horách,517 83
<br> Za období: 12/2022
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 13.2.2023
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Nejsou informace o XXX,že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Změna obsahového znění účtů: 342 - od 1.1.2015 se na tento účet účtují závazky a pohledávky za veškerými daněmi / mimo DPPO a DPH/ a poplatky <,>
účet 903 - zrušený a nahrazený účtem 909 - ostatní majetek,účet 915 - Ostatní krátkodobé pohledávky z transeferů - převedené z účtu 942 - Krátkodobé podmíněné
pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům <.>
Majetek určený k prodeji a oceněný reálnou hodnotou se vykazuje od 1.1.2014 na účtech 035 a 036.Byla zrušena hladina významnosti u věcného břemene obce jako
osoby oprávněné - věcné břemeno nad 40 tis.se účtuje na účtu 029,do 40 tis.na účtu 028.Odpisování dlouhodobého majetku - od 1.1.2015 se ruší ustanovení o zbytkové
hodnotě,byl změněn odpisový plán <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B,zásoby zboží v informačním centru se dle inventurního seznamu k 31.12.každého roku přeúčtují na č.ú.132 <.>
Účetní jednotka užívá rovnoměrný způsob odepisování majetku <.>
Příspěvková organizace MŠ a ZŠ vede na základě rozhodnutí zřizovatele účetnictví ve zjednodušeném rozsahu <.>
<br> 14Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 2 935 586,73 2 858 676,46
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný maje...
Výkaz zisků a ztrát ZŠ a MŠ Olešnice v O. h. (142.76 kB)
Výkaz zisků a ztrát Obec Olešnice v O. h. (66.08 kB)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Obec Olešnice v Orlických horách; IČO 00275174; Olešnice v Orlických horách 8,Olešnice v Orlických horách,517 83
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 13.2.2023
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2022
<br> Předmět činnosti: všeobecné činnosti ve veřejné správě,lesní a vodní hospodářství
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 13 844 361,92 0,00 13 400 214,41 0,00
I.Náklady z činnosti 11 794 813,56 0,00 11 886 904,10 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 1 027 371,23 0,00 843 647,85 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 697 763,81 0,00 489 674,41 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 60 816,76 0,00 43 707,21 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 618 824,36 0,00 591 567,13 0,00
<br> 9.Cestovné 512 200,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 40 791,10 0,00 18 299,20 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 2 520 248,12 0,00 2 097 160,30 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 2 859 162,50 0,00 2 565 049,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 719 827,50 0,00 703 127,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 6 320,00 0,00 6 175,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 41 863,00 0,00 5 437,15 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 24 700,00 0,00 24 700,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 2 000,00 0,00 6 550,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky...
Rozvaha ZŠ a MŠ Olešnice v O. h. (201.33 kB)
Rozvaha Obec Olešnice v O. h. (85.25 kB)
ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: všeobecné činnosti ve veřejné správě,lesní a vodní hospodářství
<br> Obec Olešnice v Orlických horách; IČO 00275174; Olešnice v Orlických horách 8,Olešnice v Orlických horách,517 83
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 13.2.2023
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 132 235 357,03 42 572 186,55 89 663 170,48 91 092 723,65
A.Stálá aktiva 120 668 271,27 42 547 642,15 78 120 629,12 80 900 159,03
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 966 557,00 328 026,00 638 531,00 662 339,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 63 897,00 63 897,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 188 739,00 188 739,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 713 921,00 75 390,00 638 531,00 662 339,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 119 528 886,41 42 219 616,15 77 309 270,26 80 076 387,00
<br> 1.Pozemky 6 327 086,62 0,00 6 327 086,62 6 313 259,40031
<br> 2.Kulturní předměty 240 666,00 0,00 240 666,00 240 666,00032
<br> 3.Stavby 85 373 566,96 28 570 968,35 56 802 598,61 58 414 255,61021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 23 007 290,97 10 144 138,94 12 863 152,03 14 032 438,99022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 504 508,86 3 504 508,86 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý...
Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ Olešnice v O. h.  (756.4 kB)
Inventarizační zpráva Obec Olešnice v O. h. (44.57 kB)
FIN - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (252.96 kB)
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: všeobecné činnosti ve veřejné správě,lesní a vodní hospodářství
<br> Obec Olešnice v Orlických horách; IČO 00275174; Olešnice v Orlických horách 8,Olešnice v Orlických horách,517 83
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 6.2.2023
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 1 069 000,00 1 069 000,00 1 185 454,52Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 110,89
<br> 1112 54 000,00 54 000,00 107 016,39Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 198,18
<br> 1113 187 000,00 187 000,00 237 898,39Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 127,22
<br> 1121 1 562 000,00 1 562 000,00 1 798 155,10Příjem z daně z příjmů právnických osob 115,12
<br> 1122 500 000,00 846 830,00 846 830,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy
poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně
<br> 100,00
<br> 1211 3 340 000,00 3 340 000,00 4 087 624,31Příjem z daně z přidané hodnoty 122,38
<br> 1334 0,00 0,00 7 543,50Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondupodle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 0,00
<br> 1335 0,00 0,00 8 242,00Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona 0,00
<br> 1341 10 000,00 10 000,00 10 325,00Příjem z poplatku ze psů 103,25
<br> 1342 60 000,00 60 000,00 144 281,00Příjem z poplatku z pobytu 240,47
<br> 1343 2 000,00 2 000,00 0,00Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 0,00
<br> 1345 400 000,00 400 000,00 416 420,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovit...
Závěrečný účet za rok 2022 - návrh (560.47 kB)
31.12.2022Sestavený ke dni
<br> Závěrečný účet za rok 2022-návrh
Obec Olešnice v Orlických horách
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Olešnice v Orlických horách
Olešnice v Orlických horách 8
517 83
<br> 00275174
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 604925352
E-mail g.tosovska@seznam.cz
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 1
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 3
<br> Majetek 5
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 6
<br> Měsíční stav finančních prostředků 7
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 8
<br> Porovnání příjmů a výdajů 9
<br> Porovnání plnění sdílených daní 10
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 11
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 12
<br> Strana
<br>
<br> Obec Olešnice v Orlických horách,IČO 00275174 KEO4 1.12.1 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2022
<br> SU Název 2020 2021 2022
<br> Nákladové účty
<br> 501 Spotřeba materiálu 567 944,72 843 647,85 982 573,23
502 Spotřeba energie 542 880,30 489 674,41 697 763,81
504 Prodané zboží 32 941,16 43 707,21 60 816,76
511 Opravy a udržování 288 292,89 591 567,13 618 824,36
512 Cestovné 0,00 0,00 200,00
513 Náklady na reprezentaci 28 605,92 18 299,20 40 791,10
518 Ostatní služby 2 470 819,32 2 097 160,30 2 520 248,12
521 Mzdové náklady 2 375 025,00 2 565 049,00 2 859 162,50
524 Zákonné sociální pojištění 635 713,00 703 127,00 719 827,50
525 Jiné sociální pojištění 5 324,00 6 175,00 6 320,00
527 Zákonné sociální náklady 11 141,90 5 437,15 41 863,00
528 Jiné sociální náklady 49 400,00 24 700,00 24 700,00
538 Jiné daně a poplatky 8 000,00 6 550,00 2 000,00
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 109,00 0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání 21 772,00 24 268,30 23 959,00
548 Tvorba fondů -9 633,80 0,00 0,00
549 Ostatní náklady z činnosti 20 710,23 2 577,23 400,98
551 Odpisy dlouhodobého majetku 3 122 095,00 3 302 402,35 2 804 751,96
554 Prodané pozem...

Načteno

edesky.cz/d/6497947

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešnice v Orlických horách      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz