« Najít podobné dokumenty

Město Moravské Budějovice - Veřejná vyhláška - projednávání 2. zprávy o uplatňování Územního plánu Štěpkov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Moravské Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2. VYHL druha zprava upl UP Stepkov.pdf
Městský úřad Moravské Budějovice
Odbor výstavby a územního plánování
<br> nám.Míru 31,676 02 Moravské Budějovice
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Pořizovatel Územního plánu Štěpkov <,>
podle ustanovení § 47,zák.č.183/2006 Sb <.>,stavební zákon,v platném znění oznamuje
<br>
<br> ZAHÁJENÍ PROJEDNÁVÁNÍ 2.ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚPKOV
<br>
I <.>
<br> Do 15 dnů ode dne doručení návrhu zprávy (§ 25 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
v platném znění) může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.K později
uplatněným připomínkám se nepřihlíží <.>
<br> II <.>
Do 30 dnů od obdržení zprávy mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán
územního plánování uplatnit u pořizovatele vyjádření <.>
V téže lhůtě může krajský úřad jako příslušný úřad uplatnit stanovisko,sousední obce
mohou uplatnit podněty <.>
Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody
pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny <.>
K později uplatněným vyjádřením a podnětům se nepřihlíží <.>
<br>
III <.>
Návrh zprávy je přístupný ode dne vyvěšení této vyhlášky na Městském úřadu Moravské
Budějovice.Způsobem umožňující dálkový přístup je zveřejněn na internetových stránkách
města Moravské Budějovice www.mbudejovice.cz a obce Štěpkov www.stepkov.cz,v sekci
úřední deska <.>
<br> IV <.>
Písemné připomínky a stanoviska budou uplatněny ve stanovených lhůtách na adrese
Městský úřad Moravské Budějovice,odbor výstavby a územního plánování,nám.Míru 31 <,>
676 02 Moravské Budějovice <.>
<br>
V <.>
Tato vyhláška se považuje za doručenou 15.dnem po jejím vyvěšení <.>
<br> V Moravských Budějovicích dne 2.6.2023
<br>
<br>
XXXXXXXX XXXXX
pořizovatel
<br>
<br>
Vyvěšeno zákonným způsobem 2.6.2023
do 3.7.2023
<br> Sňato dne: razítko,podpis
1. Druha zprava upl UP Stepkov.pdf
1
<br>
<br> Městský úřad Moravské Budějovice
Odbor výstavby a územního plánování
<br> nám.Míru 36,676 02 Moravské Budějovice
<br>
<br> ---------------------------------------------------------------------------
<br>
<br>
DRUHÁ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚPKOV
ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 4/2019 – 5/2023
<br>
<br>
ČERVEN 2023
<br> ---------------------------------------------------------------------------
<br>
<br>
<br>
Zpracovatel: Městský úřad Moravské Budějovice,odbor výstavby a územního plánování
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Schválilo Zastupitelstvo obce Štěpkov xx.xx.2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXX hranaté razítko obec
<br> starosta
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br> ÚVOD
<br> Územní plán Štěpkov (dále jen ÚP) nabyl účinnosti 5.5.2015.Řeší jedno katastrální
<br> území Štěpkov <.>
<br> Pořizovatel ÚP předkládá tuto zprávu o uplatňování územního plánu k projednání
<br> s dotčenými orgány a následně ke schválení Zastupitelstvu obce Štěpkov v souladu s § 55
<br> odst.1,zák.č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění
<br> (stavební zákon),ve spojení s ustanovením § 15 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně
<br> analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
<br> plánovací činnosti,v platném znění <.>
<br> Sledovaným obdobím je duben 2019 až květen 2023 <.>
<br>
<br> POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO ZPRÁVY <.>
<br>
<br> 1.Vyhodnocení uplatňování ÚP
- zkolaudován nový rodinný dům na pozemku p.č.34/3 <,>
- ve výstavbě je nový rodinný dům na pozemku p.č.2444 (před kolaudací) <,>
- k bytové zástavbě se připravují pozemky p.č.32,2404,2443 <,>
- provedena oprava požární nádrže na pozemku p.č.82 <,>
- k výše uvedeným stavebním pozemkům byl vybudován veřejný vodovod a veřejné
<br> osvětlení (rozšíření stávajících sítí) <,>
<br> - všeobecně byly dále prováděny práce na údržbě veřejného prostranství <.>
<br>
2.Vyhodnocení změn p...

Načteno

edesky.cz/d/6494881

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Moravské Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz