« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozd - Návrh závěrečného účtu mikroregionu Konicko za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

6. Příloha k 31.12.2022.pdf [0,44 MB]
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Masarykovo nám.27,798 52 Konice
Mikroregion Konicko71228527
<br> sestavená k 31.12.2022
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXX,dgreplova@gmail.com,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb.o účetnicví,vyhlášky 410/2009 Sb.a
platných českých účetních standardů <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
Účení jednotka nemá operace v cizí měně <.>
Účetní jednotka nemá účelové fondy <.>
Účetní jednotka provádí odpisy,rozpouštění transferů a časové rozlišení jednou ročně,vždy k 31.12.příslušného
kalendářního roku <.>
<br> Strana
1 z 13
<br> 28.03.2023
13:33:48
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (MIKROREGION),verze: 2022.01.D
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr.účet
Číslo
pol.BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> - - Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
- - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
- - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
- - Vyřazené pohledávky 9053 <.>
<br> - 249 260,00 Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111 <.>
- - Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122 <.>
<br> - - Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211 <.>
- - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222 <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z ...
5. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022.pdf [0,32 MB]
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Mikroregion Konicko71228527
sestavený k 31.12.2022
<br> IČO: Název:
Sídlo: Masarykovo nám.27,798 52 Konice
Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXX,dgreplova@gmail.com,XXXXXXXXX
<br> XXX,00 - Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - - Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - - Prodané zboží (504)4
<br> - -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> - -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 31 010,00 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 104 768,25 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 59 100,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> - -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 132,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> - -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> - -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 145 394,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> - -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 1 440,00 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 24 071,00 -
<br> - -
<br> 41 590,00 -
<br> 187 313,95 -
<br> 358 257,0...
4. Rozvaha k 31.12.2022.pdf [0,33 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2022
71228527IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Mikroregion Konicko
Masarykovo nám.27,798 52 Konice
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXX,dgreplova@gmail.com,XXXXXXXXX
<br> X XXX,00 4 095,00 Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 4 095,00 4 095,00
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 2 720 927,89 1 451 834,86
<br> Pozemky
<br> 8
<br> - -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 837 838,74 111 712,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 778 322,29 235 356,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 1 104 766,86 1 104 766,86
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> - - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - - (069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> - -
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br>...
3. FIN 2-12 M k 31.12.2022.pdf [0,37 MB]
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2022
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 280 000,00 = 280 000,00
628 233,00 = 628 233,00
<br> 1 010 842,85 = 1 010 842,85
r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 382 696,20 = 382 696,20
r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
<br> 280 000,00 = 280 000,00
628 233,00 = 628 233,00
628 146,65 = 628 146,65
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
230 000,00 = 230 000,00
569 337,00 = 569 337,00
936 963,55 = 936 963,55
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
230 000,00 = 230 000,00
569 337,00 = 569 337,00
554 267,35 = 554 267,35
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
230 000,00 = 230 000,00
569 337,00 = 569 337,00
554 267,35 = 554 267,35
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
50 000,00 = 50 000,00
58 896,00 = 58 896,00
73 879,30 = 73 879,30
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
50 000,00- = 50 000,00-
58 896,00- = 58 896,00-
73 879,30- = 73 879,30-
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
50 000,00- = 50 000,00-
58 896,00- = 58 896,00-
73 879,30- = 73 879,30-
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
50 000,00 = 50 000,00
58 896,00 = 58 896,00
73 879,30 = 73 879,30
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 28.03.2023
13:31:54
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (MIKROREGION),verze: 2022.04.D
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2022
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 382 696,20 = 382 696,20
r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
...
2. Zpráva o výsledku PH Mikroregion Konicko za rok 2022.rtf(2).pdf [0,28 MB]
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/32006/2022/OK/756 Počet listů: 9
Č.j.: KUOK 135/2023 Počet stran: 9
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
<br> Mikroregion Konicko za rok 2022
<br> IČ 71228527
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 25.10.2022 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 21.3.2023 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání dobrovolného svazku obcí Mikroregion Konicko za rok 2022 dne 7.10.2022 <.>
Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne
22.3.2023 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městský úřad Konice
<br>
Přezkoumané období: 1.1.2022 - 31.12.2022
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 21.3.2023 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXXX
kontrolor:
<br>
Ing.XXX XXXXXX
<br>
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
Zástupci dobrovolného svazku obcí: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXX - předseda
XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dílčího přezkoumání <.>
<br>...
1. Návrh závěrečného účtu za rok 2022 - Mikroregion Konicko.pdf [0,35 MB]
sestavený k 31.12.2022
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Mikroregion Konicko
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022
<br> IČO
<br> Adresa
<br> Kontaktní údaje
<br> 71228527
<br> ulice,č.p <.>
obec
PSČ,pošta
<br> Masarykovo nám.27
Konice
79852
<br> telefon
fax
e-mail
<br> 582401402
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
II.Plnění rozpočtu výdajů
III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
V.Peněžní fondy - informativně
VI.Majetek
VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Strana
1 z 6
<br> 06.04.2023
8:59:39
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (MIKROREGION),verze: 2022.01.D
<br>
<br> ODPA POL Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)
<br> 0 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů - 33 853,00 33 853,00
0 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 221 900,00 333 165,00 333 165,00
0 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů - 202 615,00 202 615,00
<br> 221 900,00 569 633,00 569 633,00 0 Bez ODPA
6310 2141 Příjem z úroků 100,00 100,00 13,65
<br> 100,00 100,00 13,65 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů - - 382 696,20
<br> - - 382 696,20 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6409 2111 Př.z poskytov.služeb,výrobků,prací,výkonů a práv 58 000,00 58 500,00 58 500,00
<br> 58 000,00 58 500,00 58 500,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
<br> 280 000,00 628 233,00 1 010 842,85 Rozpočtové příjmy
<br> ODPA POL Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> ...
0. zveřejnění závěr. účtu 2022.pdf [0,18 MB]
<.> <.>,gu.<.> _ Mlkroreglon Konlcko 5.95 Komcho
<br> mikroregion
<br> Masarykovo nám.27,798 52 Konice -
<br> v Konici 9.května 2023
<br> Věc: zveřejnění závěrečného účtu
<br> všem obcím Mikroregionu Konicko
<br> Vsouladu sustanovením & 39,odst.5 zákona č.250/2000 Sb <.>,zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších zákonných ustanovení,zveřejňuje se tímto návrh závěrečného účtu Mikroregionu Konicko za rok 2022 spolu se Zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregionu Konicko za rok 2022 <.>
<br> Připomínky k závěrečnému učtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně do 20.června 2023 na adresu: Mikroregion Konicko,Masarykovo nám.27,798 52 Konice,nebo ústně na zasedání valného shromáždění Mikroregionu Konicko,které se bude konat ve středu
<br> 21.června 2023 ve 13:00 hod na Stražisku <.>
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> 2 „;,)! 'Č-r <,>
<br> B'CT'Iár-oslav [šacházka předseda správní rady MK
<br> i" Mšhrcmgíon Koněcho Masarykovo náměstí 27 798 52 Konice („ " IČ: 71228527."-.tei.:582401402 ' '
<br> Razítko obce a podpis:
<br> tel.582401402
<br> fax 582401406 e-mail:mistostarosta©konice.cz

Načteno

edesky.cz/d/6453600

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvozd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz