« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - Veřejná vyhláška - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

24688-DZ- Vratěnín
UZAVÍRKA - Vratěnín - W409 (pouťové oslavy -20.7.-24.7.2023)
<br> - pH zvýšeném silničním provozu budou pořadatefé usměrňovat provoz ve ztíženém dopravním prostoru objízdné trasy na mistni komunikaci
<br> SOUHLASIME dle ustanovení 5 7? odst.2 písm.b) zákona : 36112000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunlkacích,ve zněnl pozdějších předpisů _ „
<br> ČJ.<.> KRPŠ-105237ÍČJ-2022-031306 muawcm; nemám: mysy! anmuarui fn * Jl_j' pr.-awakwg »! - mnam! raut-fc
<br> “11,314“ “l.-ó“
<br> Znojmo dne 19.května 2023 za DI ZN por.Mgr.XXXXXXXX XXXX
2023-24688
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 24688/2023 DOP/Lt
<br> Č.J.: MUZN 104279/2023
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> tomas.laitner@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 29.05.2023
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy (dále jen „správní orgán“),jako obecní úřad obce s rozšířenou
<br> působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích,silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v územním
<br> obvodu Městského úřadu Znojmo,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu právnické osoby
<br> Městyse Vratěnín,IČO 00637122,Vratěnín 88,671 07 Uherčice u Znojma (dále jen „žadatel“) <,>
<br> podaného dne 27.04.2022,v řízení o opatření obecné povahy podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní
<br> úpravy ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu,po projednání podle ust.§ 77 odst.3 zákona o
<br> silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ust.§ 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním
<br> provozu policie (Policie ČR,Krajské ředitelství Jihomoravského kraje,Dopravní inspektorát Znojmo) <,>
<br> stanoví
podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici II/409 a místní komunikaci
<br> v k.ú.Vratěnín
<br> v rozsahu dle situace přechodného dopravního značení,která je přílohou opatření obecné povahy <.>
Důvodem umístění dopravního značení a dopravního zařízení je úplná uzavírka silnice II/409 v km
101,075 – 101,360 staničení silnice (siln...

Načteno

edesky.cz/d/6452121

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Znojmo
22. 09. 2023
22. 09. 2023
22. 09. 2023
21. 09. 2023
19. 09. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz