« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oprava_mostních_objektů_na_trati_Znojmo_Okříšky_oprava_mostu_v_km_109_184_23Z00826_Příloha1
POZNÁMKA:
Umístění dopravního značení bude instalováno v souladu s TP č.65,TP č.66,TP č.133 a s ustanovením zákona č.361/2000 Sb <.>
Otevřené výkopy a pracovní místo bude odpovídajícím způsobem zabezpečeno dle zákona č.183/2006 Sb.a zásad BOZP <.>
<br> - TP č.65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích)
- TP č.66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích)
- TP č.133 (Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích)
<br> OPRAVA MOSTNÍCH OBJEKTŮ NA TRATI ZNOJMO - OKŘÍŠKY
<br> 1
PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
<br> (OPRAVA MOSTU V KM 109.184 NA TRATI ZNOJMO - OKŘÍŠKY)
<br> UZAVÍRKA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ÚČELOVÉ
KOMUNIKACE
<br> A15IP4b
STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DZ
<br> STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DZ DOČASNĚ ZRUŠENÉ
IP4b B28
<br> PŘECHODNÉ SVISLÉ DZ
<br> PŘECHODNÉ SVISLÉ DZ - UMÍSTĚNO 7 DNÍ PŘEDEM
<br> DETAIL UZAVÍRKY
<br> SILNICE I/38 SMĚR ZNOJMO
<br> CITONICE
<br> SILNICE II/408 SMĚR PŘÍMĚTICE
<br> SILNICE I/38 SMĚR
<br> MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
<br> 500 mIP10a
E3a(500m
<br> )
<br> IP
10
a
<br> E3
a(
<br> 2k
m
)
<br> 2 k
m
<br> VÚK
<br> B1E133x Sv.Z2
<br> MIMOVOZIDLA
STAVBY
<br> E13
<br> MIMO
VOZIDLA
<br> STAVBY
<br> B1 E
13 3x
<br> S
v <.>
<br> Z2
MI
<br> MO
<br> VO
ZI
<br> DL
A
<br> ST
AV
<br> BY
<br> E1
3
<br> M
IM
<br> O
<br> VO
ZI
<br> DL
A
<br> ST
AV
<br> BY
<br> Sv <.>
A15
B
20a
<br> 70
<br> B
20a
<br> 50
<br> Sv <.>
A15
B20a
<br> 70
<br> B20a
<br> 50
SILNICE II/408
<br> DETAIL UZAVÍRKY
<br> AutoCAD SHX Text
LEGENDA:
<br> AutoCAD SHX Text
Obsah:
<br> AutoCAD SHX Text
Akce:
<br> AutoCAD SHX Text
Místo:
<br> AutoCAD SHX Text
Staničení úseku:
<br> AutoCAD SHX Text
Komunikace:
<br> AutoCAD SHX Text
Číslo zak.:
<br> AutoCAD SHX Text
Formát:
<br> AutoCAD SHX Text
Datum:
<br> AutoCAD SHX Text
Číslo přílohy:
<br> AutoCAD SHX Text
23Z00826
<br> AutoCAD SHX Text
5/2023
<br> AutoCAD SHX Text
K.Ú.CITONICE
<br> AutoCAD SHX Text
VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE
<br> AutoCAD SHX Text
-
<br> AutoCAD SHX Text
840x297
<br> AutoCAD SHX Text
ZNAKOM s.r.o.- Z...
2023-24302
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 24302/2023 DOP/Ště
<br> Č.J.: MUZN 102439/2023
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> Vendula Štěpánková
<br> 515 216 439
<br> vendulka.stepankova@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 29.05.2023
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy (dále jen „správní orgán“),jako obecní úřad obce s rozšířenou
<br> působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích,silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v územním
<br> obvodu Městského úřadu Znojmo,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu právnické osoby
<br> FIRESTA-Fišer,rekonstrukce,stavby a.s <.>,IČO 25317628,Mlýnská 388/68,602 00 Brno 2 <,>
<br> kterého zastupuje ZNAKOM s.r.o <.>,IČO 26264641,Zengrova 2694/4,615 00 Brno 15 (dále jen
<br> „žadatel“),podaného dne 22.05.2023,v řízení o opatření obecné povahy podle ust.§ 171 a násl.části
<br> šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle
<br> zvláštní úpravy ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu,po projednání podle ust.§ 77 odst.3 zákona
<br> o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ust.§ 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním
<br> provozu policie (Policie ČR,Krajské ředitelství Jihomoravského kraje,Dopravní inspektorát Znojmo) <,>
<br> stanoví
podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku p.č.440 a 441 v k.ú.Mramotice a 1266 <,>
<br> 1286,1305,1297,1299,1298 v k.ú.Citonice <,>
<br> v rozsahu dle situace přechodného doprav...

Načteno

edesky.cz/d/6449151

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Znojmo
22. 09. 2023
22. 09. 2023
22. 09. 2023
21. 09. 2023
19. 09. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz