« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DOC290523-29052023080739
Město Znoimo — ul.Horní Česká.<.> - „ UrbonIG <.>
<br> :„-— "j ' V ' Street Food na ČGSké 2023 " 24—„62023
<br> / | /% i “& /f' - \.T * // —- =- Souhlas DI PC R“ »“ : 5.202 :.L „,L '.ní:,___—___.1 'Y'LŽ In,; _ ' "JL- -,<.> 11.033,__: EQUHMSEME die ustanoven: 5 77 odst.2 pISm.b) zákona c.3612000 Sb„ _*r—z'š "! ť—g ".'- V “ 4,3 D provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších predplsú _ i: *“ QE - a_i; ai,; KRPB-102336/ČJ-2023-561306.“ 5:- 57-31" „ ff— Znojmo dne 15.5 2023 E ' “___“-.za Dr ZN por.Mgr.XXXXXXXX XXXX <.>,m “X “f * XX“ ":X' + XX,! ':ť'- 1“."'"""“- v l _- l.I * Souhlas mesta Zn01ma ?:“ u? u :" = -'f ?F-,; ' “:: -.:- či Š'! 'C'-T“.<.>.__._____.__ „,“ “— ',- f'v“ (,“' 3%.r.<.> ! _ T,2 'NA ] 23 <.>,„NE ZONA ; ' a | | | \ = ' i o % ] \ w *.\ <.>,<.> | 5:08 - nmun '.<.> „ r * 24.6.2023 „ ““"-2 mnu -oo:oo \ ' =: _ _ J a 24.5.2023 J * ' „ Hc: rn; * fi;.: " “ amé- sln „J“—“aa._ „ tsm: WW.;'a.T"*"=5' & * *.<.> &* _ \ _ “ 'C'? x* 3.„ <.>,<.> na v „z I ;
2023-24278
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 24278/2023 DOP/Ště
<br> Č.J.: MUZN 102106/2023
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> Vendula Štěpánková
<br> 515 216 439
<br> vendulka.stepankova@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 29.05.2023
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy (dále jen „správní orgán“),jako obecní úřad obce s rozšířenou
působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II.a III.třídy <,>
místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,ve správním obvodu Městského úřadu
Znojmo,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),na základě podnětu právnické osoby: Okresní hospodářská komora Znojmo,IČO 48910309 <,>
náměstí Svobody 210/18,669 02 Znojmo 2,(dále jen „žadatel“),podaného dne 25.05.2023,v řízení o
opatření obecné povahy podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním
provozu,po projednání podle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým
je dle ust.§ 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie (vyjádření Policie ČR,Krajské
ředitelství Jihomoravského kraje,Dopravní inspektorát Znojmo zn.KRPB 102336/ČJ-2023-061306 ze dne
15.05.2023) <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na místních komunikacích ul.Horní Česká a Malá Michalská ve Znojmě <,>
<br>
v rozsahu dle situace přechodného dopravního značení a která je přílohou opatření obecné povahy <.>
Důvodem umístění dopravního značení je omezení provozu na místní komunikaci ul.Horní Česká ve
...

Načteno

edesky.cz/d/6449150

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Znojmo
25. 09. 2023
22. 09. 2023
22. 09. 2023
22. 09. 2023
21. 09. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz