« Najít podobné dokumenty

Obec Mrtník - Návrh závěrečného účtu Obce Mrtník za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mrtník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (112.27 kB)

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2022 (127.45 kB)
Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MRTNÍK ZA ROK 2022
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2022
<br> Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k 31.12.2022 % plnění k
<br> rozpočet opatření rozpočet upravenému rozpočtu
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 4 595 1 534 6 129 5 941 96,9
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 403 904 2 307 2 162 93,7
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0
<br> Třída 4 - Přijaté dotace 0 838 838 837 99,5
<br> Příjmy celkem 5 998 3 276 9 274 8 941 96,7
<br> Třída 5 - Běžné výdaje 6 924 1 003 7 927 6 137 77,4
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje 965 1 950 2 251 1 307 51,7
<br> Výdaje celkem 7 889 2 953 10 178 7 444 64,55
<br> Saldo: Příjmy - výdaje -2 876 1 694 -1 182 1 657 69,7
<br> Třída 8 - financování 2 876 -1 694 1 182 -1 657 0
<br> Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0 0
<br> Splátky úvěrů -312 0 -312 -271 86,8
<br> Fond rezerv 0 0 0 0 0
<br> Fond sociální 0 0 0 0 0
<br> Prostředky minulých let 0 0 0 0 0
<br> Financování celkem 2 876 -1 064 1 812 -1 657 0
<br> Přebytek(-),ztráta(+)
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dlaších finančních operacích v plném členění podle
<br> rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u paní
<br> účetní (výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
Výkaz zisku a ztráty za rok 2022 (46.24 kB)
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavený k 31.12.2022
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.02.2023 12:24:48
Název účetní jednotky: Obec Mrtník
Sídlo: Mrtník 52
331 52 Dolní Bělá
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 00258130
<br> Kontaktní osoba:
====================================================================================================================================
| 1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ
| | |----------------------------------------------------------------------
| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ
Číslo | Název položky |tický|----------------------------------------------------------------------
položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská
| | | činnost | činnost | činnost | činnost
====================================================================================================================================
A.NÁKLADY CELKEM 6 502 825,84 7 623 010,92
====================================================================================================================================
I.Náklady z činnosti 6 078 188,19 6 420 316,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Spotřeba materiálu 501 476 186,43 248 260,19
2.Spotřeba energie 502 301 309,59 170 033,67
3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
4.Prodané zboží 504
5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
6.Aktivace oběžného majetku 507
7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
8.Opravy a udržování 511 1 352 275,93 2 621 800,76
9.Cestovné 512 456,00 761,00
10.Náklady na reprezentaci 513 98 005,14 7 666,00
11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
12.Ostatní služby 518 1 593 884,88 1 047 394,69
13.Mzdové náklady 521 1 379 479,00 1 292 924,00
14.Zákonné sociální p...
Rozvaha (50.11 kB)
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2022
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.02.2023 12:24:48
Název účetní jednotky: Obec Mrtník
Sídlo: Mrtník 52
331 52 Dolní Bělá
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 00258130
<br> Kontaktní osoba:
====================================================================================================================================
| 1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | OBDOBÍ
| |Synte|----------------------------------------------------------------------
Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ |
položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO |
====================================================================================================================================
AKTIVA CELKEM 38 784 729,36 8 311 926,66 30 472 802,70 28 107 031,14
====================================================================================================================================
A.Stálá aktiva 32 545 560,55 8 311 926,66 24 233 633,89 23 297 829,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 1 099 317,20 502 011,00 597 306,20 623 526,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
2.Software 013
3.Ocenitelná práva 014
4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 225 436,00 225 436,00
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 873 881,20 276 575,00 597 306,20 623 526,20
7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
9.Dlouhodobý nehmotný ...
Příloha (133.53 kB)
Příloha
<br> sestavená k 31.12.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 10.02.2023 12:24:48
<br> Název účetní jednotky: Obec Mrtník
<br> Sídlo: Mrtník 52
<br> 331 52 Dolní Bělá
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 00258130
<br> Kontaktní osoba:
<br> A.1.Informace podle §7 odst.3 zákona
<br> účetní jednotka nemá informace o skutečnostech,které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly v nepřetržitém
<br> pokračování v činnosti
<br> A.2.Informace podle §7 odst.4 zákona
<br> účetní jednotka neprovedla změnu označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového
<br> vymezemí včetně způsobů oceňování
<br> A.3.Informace podle §7 odst.5 zákona
<br> účetní jednotka
<br> - vede účetnictví v plném rozsahu dle vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení
<br> zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví
<br> - považuje za nehmotný majetek územní plán,lesní hospodářský plán,projektovou dokumentaci k vodovodu a
<br> kanalizaci
<br> - nemá sníženou hranici pro drobný hmotný a nehmotný majetek
<br> - o zásobách účtuje způsobem A
<br> - provádí pouze účetní odpisy způsobem rovnoměrným
<br> - netvoří opravné položky k hmotnému a nehmotnému majetku
<br> - neprovedla změnu způsobu ocenění majetku
<br> - provedla inventarizaci v souladu se zákonem č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví a vyhláškou č.270/2010,i
<br> inventarizaci majetku a závazků
<br> - nevlastní cenné papíry a majetkové účasti
<br>
<br> FENIX,Výkaznictví 9.41.004 Strana 1 Tisk: 10.02.2023 12:43:55
<br>
<br> Příloha
<br> sestavená k 31.12.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 10.02.2023 12:24:48
<br> Název účetní jednotky: Obec Mrtník
<br> Sídlo: Mrtník 52
<br> 331 52 Dolní Bělá
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 00258130
<br> Kontaktní osoba:
<br> A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo
<br> položky
Název položky
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ ...
FIN - 12 (68.95 kB)
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> sestavený k 31.12.2022
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mrtník
Mrtník 52
331 52 Dolní Bělá
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 700 000,00 827 000,00 826 164,26 118,0 99,9
0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX XX XXX,00 75 556,50 377,8 99,4
0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.90 000,00 168 000,00 167 934,68 186,6 100,0
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 750 000,00 1 272 000,00 1 271 234,63 169,5 99,9
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 250 000,00 250 000,00 80 750,00 32,3 32,3
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 200 000,00 2 882 000,00 2 881 413,49 131,0 100,0
0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 30 000,00 30 000,00 27 529,14 91,8 91,8
0000 1337 Poplatek za komunální odpad 270 000,00 273 000,00 272 710,00 101,0 99,9
0000 1341 Poplatek ze psů 8 000,00 8 000,00 6 900,00 86,3 86,3
0000 1361 Správní poplatky 7 000,00 15 000,00 7 210,00 103,0 48,1
0000 1381 Daň z hazardních her 20 000,00 44 000,00 40 874,64 204,4 92,9
0000 1382 Odvod z loterií 1 000,00 29,05 2,9
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 250 000,00 283 000,00 282 637,57 113,1 99,9
0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 60 000,00 59 083,53 98,5
0000 4112 Neinv.při...
Inventarizační zpráva za rok 2022 (197.4 kB)
Obec M r t n í k,Mrtník 52,33152 Dolní Bělá IČ: 00258130
<br> Inventarizační zpráva obce Mrtník za rok 2022
<br> Vyhodnocení inventarizace za rok 2022 dle zákona o účetnictví,vyhlášky o inventarizaci
<br> majetku a závazků a vitřní směrnice o iventarizaci majetku a závazků v obci Mrtník <.>
<br> Při provádění nventarizace za rok 2022 bylo postupováno dle Plánu inventur pro rok 2022 <,>
<br> inventarizační komise byla řádně proškolena a byla zajištěna součinnost zaměstnanců obce <.>
<br> Při provádění inventur byly vždy přítomny osoby odpovědné a daný majetek
<br> Byly prověřovány tyto stavy účtů vykázané k 31.12.2022 v rozvaze obce Mrtník
<br> 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 225 436,00 Kč
<br> 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 873 881,20 Kč
<br> 031 Pozemky 8 831 496,89 Kč
<br> 032 Umělecká díla a předměty /kulturní památky/ 152 806,00 Kč
<br> 021 Stavby 18 532 398,35 Kč
<br> 022 samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 689 607,15 Kč
<br> 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 239 934,96 Kč
<br> 112 Materiál na skladě 13 294,14 Kč
<br> 311 Odběratelé 644 849,00 Kč
<br> 343 Daň z přidané hodnoty 2 273,00 Kč
<br> 381 Náklady příštích období 31 141,00 Kč
<br> 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků 5 211 373,67 Kč
<br> 261 Pokladna 36 238,00 Kč
<br> 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 3 322 762,84 Kč
<br> 451 Dlouhodobé úvěry 1 893 590,20 Kč
<br> 321 Dodavatelé 39 861,90 Kč
<br> 331 Zaměstnanci 101 185,00 Kč
<br> 336 Sociální zabezpečení 7 057,00 Kč
<br> 337 Zdravotní pojištění 12 466,00 Kč
<br> 342 Jiné přímé daně 16 424,00 Kč
<br> 374 Krátkodobé přijaté záloha na transfery 329 287,00 Kč
<br> 384 Výnosy příštích období 250 840,00 Kč
<br> 388 Dohadné účty aktivní 300 000,00 Kč
<br> V Mrtníku dne
<br> Předseda IK: Pavel FránaFrána Pavel
<br> Členové IK: Iveta BrunclíkováEret Josef
<br> Mgr.Radka ŠístkováSvobodová Lenka
<br> Václav ŠerbaumEret Petr
<br> Starostka obce Mrtník: XXXXXXXX XXXXX
<br> Nebyly zjištěny invetarizačn...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 (2.71 MB)
KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> ODBOR EKONOMICKÝ
<br> QDDĚLENI PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ oscí A KONTROLY Skroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Elektronicky
<br> Čj: PK-EK/2090/22
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Mrtník,ICO: 00258130 za rok 2022
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 21.04.2023
<br> na základě & 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Mrtník Mrtník 52,331 52 Dolní Bělá
<br> Přezkoumané období: 1.1.2022 — 31.12.2022
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> — kontrolorka: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byly přítomny: - Mgr.XXXXXXXX XXXXX — starostka
<br> - XXXXX XXXXXXXXX - účetní obce
<br> Přezkoumání hospodaření za rok XXXX bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 24.2.2023 podle 5 5 odst.zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Poslední kontrolní úkon a datum jeho provedení:
<br> Kontrola byla ukončena na místě dne 21.4.2023 vrácením vyžádaných podkladů a podáním informace o kontrolních zjištěních <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemností
<br> Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2022 byl zveřejněn na úřední desce obce od 2.12.2021 do 17.20.2021,byl vypracován v členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě.Postup byl v souladu s š 11 zákona č.250/2000 Sb <.>,Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> Rozpočtová opatření Bylo kontrolováno 6 rozpočtových o...
Návrh závěrečného účtu za rok 2022 (217.35 kB)
M r t n í k dne
<br> NÁVRH
<br> Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E M R T N Í K 2022
<br> Na základě provedeného auditu hospodaření dne 21.4.2023,který provedli pracovníci
<br> Krajského úřadu Plzeňského kraje,vypracovala pí.XXXXX XXXXXXXXX,účetní obce Mrtník
<br> a pí.XXXXX XXXXXXXX,starostka obce Mrtník "ZÁVĚREČNÝ ÚČET za r.XXXX"
<br> Obec Mrtník skončila XXXXXXXXXXX XXX XXXX s těmito výsledky:
<br> PŘÍJMY: rozpočet XXXX……………………………………………… X 998 000,00
<br> rozpočtová opatření 2022….………….……………….<.>.3 276 000,00
<br> upravený rozpočet ……………………………………….9 274 000,00
<br> skutečnost k 31.12.2022 …….<.> ……….<.> ………………… 910 058,69
<br> z toho dotace: 837 483,53
<br> 4111 dotace na volby + vyrovnávací příspěvek 59 083,53
<br> 4112 dotace ze SR na výkon správy 78 400,00
<br> 4222 dotace na zateplení stropu v KD + vozidlo pro SDH 700 000,00
<br> 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 826 164,26
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samost.výdělečné činnosti 75 556,50
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 167 934,68
<br> 1121 Daň z přímů právnických osob 1 271 234,63
<br> 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 80 750,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 2 881 413,49
<br> 1335 Poplatky za odnětí pozemku - funkce lesa 27 529,14
<br> 1337 Poplatky za vývoz komunálního odpadu 272 710,00
<br> 1341 Poplatky za psy 6 900,00
<br> 1361 Správní poplatky 7 210,00
<br> 1381 Daň z hazardních her 40 874,64
<br> 1382 Odvod z loterií 29,05
<br> 1511 Daň z nemovitostí 282 637,57
<br> 1032 Příjmy za prodej dřeva a jiné náhrady 667 340,66
<br> 2119 Příjmy z úhrad z vydob.prostoru a vyd.energie 262 844,54
<br> 3319 Příjmy z kulturních akcí 33 600,00
<br> 3392 Příjmy z pronájmu prostor v KD 124 872,00
<br> 3412 Příjmy sportovního zařízení v majetku obce 50 050,00
<br> 3639 Příjmy z pronájmu a prodeje pozemků 969 887,00
<br> 3725 Příjmy ze zpětného odběru odpadů 41 178,00
<br> 6171 Příjmy - z poskytován služeb a výrobků 11 846,00
<br> 6310 Příjmy z úroků 463,00
<br> VÝ...

Načteno

edesky.cz/d/6426340

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mrtník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz