« Najít podobné dokumenty

Obec Nezabudice - Humanitární dávky a ubytování pro uprchlíky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nezabudice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1190636489_1_Evidence_bytu_smluv_04_2023.pdf (2.84 MB)
Evidence bytů bude obsahovat
<br> a) identifikační údaje vlastníka bytu <,>
<br> b) adresu bytu a číslo bytu,pokud
existuje <,>
<br> c) písemný právní titul k užívání bytu
<br> d) identifikační údaje cizinců s dočas-
nou ochranou,kterým byl byt
k bydlení poskytnut,číslo vízového
štítku a údaje o začátku a ukončení
bydlení <.>
<br> Podmínkou pro uplatnění
započitatelných nákladů
na byt je,že:
<br> a) Jde o byt (lze ověřit z katastru
nemovitostí) a současně
<br> b) Je v evidenci bytů MPSV
<br> Všechny potřebné
informace a vstup
do evidence bytů
najdete na webu
<br> www.mpsv.cz
<br> Zapsat byt do evidence může
pouze jeho vlastník <.>
<br> Evidence se netýká sdílených
domácností <.>
<br> Od 1.července 2023 dochází ke změnám
v ubytování uprchlíků z Ukrajiny <.>
<br> Částky související s bydlením budou nově posky-
továny přímo cizincům s dočasnou ochranou (DO)
společně s humanitární dávkou <.>
<br> Aby cizinec s DO měl nárok na plnou výši započi-
tatelných nákladů na bydlení,musí bydlet v bytě <,>
který je zapsán v evidenci bytů a smluv.Pokud ne-
bude byt evidován,bude se od 1.7.2023 cizinci s DO
započítávat nižší částka na jeho bydlení <.>
<br> Změny u příspěvku
pro solidární domácnost
priloha_1190636489_2_HuD_04_2023.pdf (4.68 MB)
HuDHumanitárnídávka
<br> 1 Děti do 18 let; studenti; pečující o XXXX do X let věku; těhotné ženy <,>
osoby starší 65 let; osoby se zdravotním postižením; osoby pečující
o osoby se zdravotním postižením <.>
<br> 2 Jedná se o osoby invalidní nebo jsou držitelem průkazu osvěd-
čujícího zdravotní postižení („disability card“),který byl vydán na
Ukrajině,nebo osoba,která byla uznána za osobu se zdravotním
postižením okresní správou sociálního zabezpečení <.>
<br> Všechny potřebné
informace ke změnám
humanitární dávky
a příspěvku
na ubytování
najdete na webu
<br> 1.– 5.měsíc po udělení DO
(resp.150 dní):
<br> HuD pro dospělou osobu - 4 860 Kč
(7 290 Kč,pokud se jedná o osobu
se zdravotním postižením 2)
<br> HuD pro dítě – 3 490 Kč
(5 235 Kč,pokud se jedná o OZP; 4 188 Kč <,>
pokud se jedná o dítě ve věku 6 – 10 let)
<br> Základní HuD může být indexována <,>
tj.navýšena formou násobku základní částky
z různých důvodů:
<br> - z důvodu specifických potřeb osoby
s DO,a to 1,5násobek u OZP,1,2násobek
u dětí 6 - 10 let.viz výše <.>
<br> Od 6.měsíce
(resp.od měsíce následujícího měsíci <,>
ve kterém bylo dosaženo 150 dní):
<br> HuD pro dospělou osobu,která se řadí
mezi zranitelné osoby: 4 860 Kč
(7 290 Kč,pokud se jedná o osobu se
zdravotním postižením)
<br> HuD pro dospělou osobu: 3 130 Kč
<br> HuD pro dítě: 3 490 Kč
3 490 Kč (5 235 Kč,pokud se jedná o osobu
se zdravotním postižením; 4 188 Kč <,>
pokud se jedná o dítě ve věku 6 – 10 let)
<br> Od 1.července dojde ke změně humanitární dávky <.>
Humanitární dávka (HuD),bude nově pojata jako pří-
spěvek na náklady na životní potřeby a na náklady
na bydlení v bytech nebo jiných prostorech k ubytování
(vyjádřené započitatelnými náklady,které v průběhu květ-
na stanovený nařízení vlády) <.>
<br> V případě,že bude zjištěn zůstatek na účtu nad rámec
pravidelných příjmů,porovná se zůstatek s případnou
výší HuD <.>
<br> Nárok a „konečná“ výše HuD bude nastavena tak,že
od součtu dávek členů domácnosti a započitatelných
nákladů na bydlen...
priloha_1190636489_5_Humpo_03_2023_základ.pdf (1.47 MB)
Informace
pro ubytovatele
<br> Zásadní změny z pohledu
ubytovatele,platné
od 1.dubna 2023:
1.Ubytovaná osoba může přidělené ubytování odmítnout nebo opustit pouze
<br> z vážných důvodů,tím se rozumí objektivní důvody zásadně komplikující nebo
znemožňující pobyt v ubytovacím zařízení,vzniklé zejména nezávisle na vůli
ubytované osoby.Odmítnutím nebo opuštěním ubytování bez takto daných
důvodů ztrácí ubytovaná osoba nárok na další zajištění ubytování <.>
<br> 2.Pokud přestane ubytovaná osoba využívat ubytování bez uvedení důvodu po
dobu delší než 10 dnů,ztrácí nárok na další zajištění ubytování.Důvody dočas-
ného nevyužívání ubytování je ubytovaná osoba povinna bezodkladně sdělit
provozovateli tohoto ubytování <.>
<br> 3.Provozovatel je povinen po dobu zařazení v evidenci (HUMPO)
a.umožnit v objektu zařazeném v evidenci poskytování ubytování v rozsahu
<br> zapsané kapacity <,>
b.zapisovat každý třetí XXX do evidence údaj o aktuálně volné kapacitě uby-
<br> tování <,>
c.zapisovat do evidence údaj o opuštění ubytování <.>
<br> 4.Provozovatel zařazený do evidence má nárok na paušální náhradu nakladů na
ubytování za osobu,které poskytuje ubytování bezplatně,a XXX,a to podle úda-
jů vedených v evidenci.Tyto peněžní prostředky poskytuje kraj a orgánem kraje
příslušným k jejich poskytnutí je krajský úřad <.>
<br>
<br> 1 Děti do 18 let; studenti; pečující o XXXX do X let věku; těhotné ženy,osoby starší XX let;
osoby se zdravotním postižením; osoby pečující o osoby se zdravotním postižením <.>
<br> Zásadní změny z pohledu ubytovatele,platné
od 1.července 2023:
1.Ubytování se poskytuje bezplatně nejvýše po dobu 150 dní ode dne udělení
<br> dočasné ochrany.Osobě,která dovršila ke dni 31.3.2023 nebo po dobu násle-
dujících 90 dní dobu 150 dní bezplatného ubytování,se poskytuje nouzové uby-
tování,a související služby pro osoby s udělenou dočasnou ochranou bezplatně
do 30.6.2023
<br> 2.Tato doba se nevztahuje na osobu,která je takzvanou zranitelnou osobou 1 <.>
Zranitelné osobě ...

Načteno

edesky.cz/d/6425188

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nezabudice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz