« Najít podobné dokumenty

Obec Dobrohošť - Návrh závěrečného účtu obce Dobrohošť za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobrohošť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Inventarizační zpráva za rok 2022 (17 kB)
Inventarizační zpráva obce Dobrohošť za rok 2022
Obec Dobrohošť,Dobrohošť 18,380 01 Dačice
<br> IČ: 00512788
<br> Datum zpracování 10.ledna 2023
<br> Plán inventur
Plán inventur byl zpracován a řádně schválen.Plán inventur vydala starostka obce dne 19.12.2022 a obecní zastupitelstvo ho schválilo na zasedání dne 19.12.2022 <.>
<br> Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou č.270/2010 Sb.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Termíny inventur byly dodrženy <.>
<br> Způsob provedení inventury
Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizační komise zjišťovali:
<br> a) fyzickou inventurou v případě majetku,u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci
<br> b) dokladovou inventurou v případě pohledávek,závaků a nehmotného majetku,u kterých nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci,a u kterých nešlo tedy provést fyzickou inventuru
<br> Datum zahájení:
31.12.2022
<br> Datum ukončení:
10.1.2023
<br> Byla provedena inventarizace následujících účtů:
<br> 018,021,022,028,031,078,081,082,088,231,261,262,311,314,315,321,331,337,342,345,346,348,349,374,378,381,388,389,401,403,406,408,905 <.>
<br> Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
Bez přijatých opatření <.>
Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.U inventur byly vždy s členy komise osoby odpovědné za majetek <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventurních soupisech.Žádné jiné majetky,závazky nebo pohledávky,které by nebyly zahrnuty do plánu inventur,nebyly nalezeny <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur.Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly do data invent...
Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2022 (1.73 MB)
Výkaz zisku a ztráty
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestaveni: 30.01.2023 10:02:11
<br> Název účetní jednotky: Obec Dobrohošť
<br> Sídlo: Dobrohošť
<br> 380 O1 Dačice Právní forma: územní samosprávný celek IČO 100512788
<br> Kontaktní osoba:
<br> 1 | 2 | 3 | 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ prérii),Název položky Syrgggfky BĚŽNE ' MlNULE,<,> Hlavní činnost HOSPOdár5ká Hlavní činnost Hospodařska činnost činnost A.NÁKLADY CELKEM 1 314 569,34 1 715 320,31 l.Náklady z činnosti 1 302 705,34 1 703 187,11 h— 1.Spotřeba materiálu 501 146 200,91 296 098.86 2.Spotřeba energie 502 49 178.96 42 563,69 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4.Prodané zboží 504 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8,Opravy a udržování 511 6 050,00 156 150,74 9.Cestovné 512 2 963,00 2 195,00 10,Náklady na reprezentaci 513 11 622,00 1 717,00 11.Aktivace vnitroorganizačnich služeb 516 12.Ostatní služby 518 481 806,97 494 522,92 13.Mzdové náklady 521 342 019,00 316 149,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 22 933,00 22 560,00 15.Jiné sociální pojištění 525 400,00 400,00 16,Zákonné sociální náklady 527 17.Jiné sociální náklady 528 18.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitostí 532 20.Jiné daně a poplatky 538 4 200,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23.Jiné pokuty a penále 542 13.00 A 24.Dary a jiná bezúplatné předání 543 853,00 5 659,00 25.Prodaný materiál 544 26.XXXXX a škody XXX XX,Tvorba fondů XXX XX.Odpisy dlouhodobého majetku 551 224 618.50 292 619,50 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31.Prodané pozemky 554 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34.Náklady : vyřazených pohledávek 557 35.Náklady : drobného dlouhodobého majetku 558 59 435,40 36.Ostatní náklady z činnosti 549 14 060,00 8 903,00 ll.Finanční náklady 1.Prodané c...
Příloha k 31.12.2022 (6.75 MB)
Příloha
<br> sestavená k 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2023 10:07:18 Název účetní jednotky: Obec Dobrohošť Sídlo: Dobrohošť 380 01 Dačice Právní forma: územní samosprávný celek IČO :00512788
<br> Kontaktní osoba:
<br> A.1.Informace podle 57 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle 57 odst.4 zákona
<br>,A.3.Informace podle 57 odst.5 zákona
<br> FENIX,Výkaznictví 9.41.004 Strana 1 Tisk: 06.02.2023 15:21:32
<br> Příloha
<br> sestavená k 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2023 10:07:18
<br> Název účetní jednotky: Obec Dobrohošť
<br> Sídlo:
<br> Dobrohošť 380 01 Dačice
<br> Právní forma: územní samosprávný celek lČO :00512788
<br> Kontaktní osoba:
<br> A.4.Informace podle 57 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Pod ' »,<,> UČETNI OBDOBÍ 322; Název položky rozvahovy p y učet BĚŽNÉ MINULE P.|.Majetek a závazky účetní jednotky 769 508.60 742 150,82 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2,Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3.Vyřazené pohledávky 905 769 508,60 742 150,82 49 Vyřazené závazky 906 5.Ostatní majetek 909 Píll.Krátkodobé podm.pohledávky z transferů a krátkodobě podm.závazky z transferů 1.Kr.podm.pohledávky z předfin.transferú 911 2.Kr.podm.závazky z předtin.transferů 912 3.Kr.podm.pohledávky ze zahran.transferů 913 4.Kr.podm.závazky ze zahran.transferů 914 5.Ostatní kr.podm.pohledávkyz transferů 915 6.Ostatní kr.podm.závazky z transferů 916 P.Il|.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1.Krátkodobé podmíněné pohl.z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2.Dlouhodobé podmíněné pohl.z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3.Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání majjinou os.na základě sml.o výpůjčce 923 4.Dlouhodobé podm.poh|.z důvodu užívání majjinou os.na základě sml.o výpůjčce 924 5.Krátkodobé podmíněné pohl.z důvodu užívání maj.jinou osobou z jiných důvodů 925 64 Dlouhodobé podmíněné pohl.z důvodu už...
Rozvaha sestavená k 31.12.2022 (2.76 MB)
Rozvaha
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2023 10:12:22
<br> Název účetní jednotky: Obec Dobrohošť
<br> Sídlo: Dobrohošť
<br> 380 01 Dačice Právní forma: územní samosprávný celek IČO :00512788
<br> Kontaktní osoba:
<br> 1 [ 2 | 3 | 4 ÚČETNÍ osoosl Číslo Syntetický položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULE BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM 12 984 012,38 4 267 086,70 8 716 925,68 a 663 900,93 A.Stálá aktiva 10 345 858,30 4 267 086,70 6 078 771 „60 6 303 390,10 /“= |,Dlouhodobý nehmotný majetek 71 390,00 71 390,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 71 390,00 71 390,00 6,Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 B.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 ||„ Dlouhodobý hmotný majetek 10 274 468,30 4 195 696,70 6 078 771 „60 6 303 390,10 1.Pozemky 031 1 548 408,40 1 548 408,40 1 548 408,40 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 7 702 898,70 3 372 087,50 4 330 811,20 4 528 127.20 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.vécí 022 435 743,50 236 191,50 199 552,00 226 854,50 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 587 417,70 587 417,70 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> Dlouhodobý ňnanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3,Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4,Dlouhodobé půjčky 067 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8.Posky...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 (245.65 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
Stránka 1 z 10
<br>
<br>
<br>
*KUCBX017QF3E*
KUCBX017QF3E
<br>
<br>
<br>
Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
<br> obce Dobrohošť,IČO 00512788
<br>
<br>
Přezkoumání bylo vykonáno v sídle územního celku ve dnech:
03.11.2022 jako dílčí přezkoumání
17.05.2023 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření obce Dobrohošť za rok 2022 ve smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSO)
zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <,>
ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 02.09.2022 Krajským úřadem Jihočeského kraje
doručením písemného oznámení <.>
<br>
<br>
Přezkoumané období od 01.01.2022 do 31.12.2022 <.>
<br>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXX XXXXXXXX
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.531/2022/OEKO-PŘ dne 19.07.2022 <.>
<br>
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br>
<br> Při přezkoumání poskytli součinnost: Bc.XXXXX XXXXXXXXX - starostka
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX – účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
spisová značka: OEKO-PŘ 78201/2022/vlach
Číslo jednací: KUJCK 62636/2023
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: KUJCK 62636/2023
<br>
Sp.zn.: OEKO-PŘ 78201/2022/vlach
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
Stránka 2 z 10
<br>
<br>
Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
č.420/2004 Sb <.>,poso...
Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2022 (202.22 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
Stránka 1 z 7
<br>
<br>
*KUCBX0159UZ4*
KUCBX0159UZ4
<br>
<br>
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2022
<br> obce Dobrohošť,IČO: 00512788
<br>
<br> V návaznosti na ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,se vykonává přezkoumání
hospodaření za rok 2022 <.>
<br>
<br>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2022 do 31.10.2022 <.>
<br> Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle obce dne 03.11.2022 <.>
<br>
<br>
Dílčí přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXX XXXXXXXX
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb.a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.: 531/2022/OEKO-PŘ dne 19.07.2022 <.>
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem <.>
<br>
Zástupce územního celku:
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXX - starostka
<br>
spisová značka: OEKO-PŘ XXXXX/XXXX/vlach
<br>
<br>
<br>
<br> Naše č.j.: KUJCK 134493/2022 Sp.zn.: OEKO-PŘ 78201/2022/vlach
<br>
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
Stránka 2 z 7
<br>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých
skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění t...
Výkaz Fin 2-12M (7.51 MB)
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPQČTU,Fin 2 - 12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ A DOBROVOLNYCH SVAZKÚ OBCI sestavený k 31.12.2022 (v Kč na dvě desetinná místa) XXX XXXXX IČO XXXX XX XXXXXXXX Název a sídlo účetní jednotky: Obec Dobrohošť Dobrohošť 380 01 Dačice i.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 0000 1111 Př.z d.z příjmů FO p|ac.piátci 160 000,00 154 817,00 154 374,41 96,5 99,7 0000 1112 Př.z d.z příjmů FO piaopopiat 5 000,00 14 100,00 14 055,27 281,1 99,7 0000 1113 Daň z příjmů FO vybír.srážkou 20 000,00 32 500,00 31 240,57 156,2 96,1 A000 1121 Příjem z daně z příjmů P0 170 000,00 240 000,00 236 430,49 139,1 98,5 00 1211 Příjem z DPH 350 000,00 537 580,00 536 141,87 153,2 99,7 0000 1341 Příjem z poplatku ze psů 500,00 500,00 450,00 90,0 90,0 0000 1345 Př.z popi.-odp.hosp.a kom.odp.14 400,00 15 000,00 15 000,00 104,2 100,0 0000 1381 Př.z daně z haz.her výj.d.d.th 4 000,00 7 600,00 7 601,12 190,0 100,0 0000 1382 Př.z zruš.odv.z iot.kromě VHP 10,00 5,41 54,1 0000 1511 Příj.z daně z nemovitých věcí 90 000,00 105 000,00 104 433,33 116,0 99,5 0000 4111 Neinvpřijaté transfz VPS SR 58 602,00 58 601,96 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.70 500,00 70 500,00 70 500,00 100,0 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 106 170.00 106 170,00 100,0 1032 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 42 000,00 41 169,72 98,0 1032 Podpora produkční činnosti 42 000,00 41 169,72 98,0 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin.1 000,00 1 000,00 100,0 3639 2131 Př.z pronájmu nebo pachtu poz.1 000,00 1 021,00 1 021,00 102,1 100,0 3639 Komun.siužby a úz.rozvoj j.n.1 000,00 2 021,00 2 021,00 202,1 100,0 3729 2324 Přij.neinv.příspěvky,náhrady 7 000,00 7 000,00 6 721,50 96,0 96,0 3729 Ostatnakíádání s odpady 7 000,00 7 000,00 6 721,50 96,0 96,0 6171 2111 Příjz poskyt.siužeb a výrobků 2 200,00 2 200,00 100,0 6171 2133 Př.z pronáj <.>,pachtu movit.věcí 1 000,00 1 000,00 100,0 6171 Činnost ...
Návrh závěrečného účtu obce Dobrohošť za rok 2022 (496.6 kB)
1
<br> Návrh závěrečného účtu obce Dobrohošť za rok 2022
<br>
Obec Dobrohošť
Dobrohošť 18
380 01 Dačice
IČ: 00512788
<br> 1) Rozpočet
<br> Návrh rozpočtu obce na rok 2022 byl vyvěšen od 1.12.2021 do 16.12.2021.Rozpočet Obce
Dobrohošť byl schválen na zastupitelstvu obce dne 16.12.2021 a to jako vyrovnaný ve výši
892.800,- Kč <.>
<br> 2) Rozpočtová opatření
<br> Změny v rozpočtu byly provedeny 13 rozpočtovými opatřeními,která byla schvalována starostkou
obce a zastupitelstvu obce byla dávána na vědomí průběžně na zasedáních zastupitelstva obce <.>
Rozpočtová opatření byla také vyvěšována na elektronické úřední desce <.>
<br> 3) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2022
<br> Příjmy
<br> Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek k 31.12.2022
<br> Daňové příjmy 813 900,00 Kč 1 107 107,00 Kč 1 099 732,47 Kč
<br> Nedaňové příjmy 8 400,00 Kč 54 621,00 Kč 53 346,66 Kč
<br> Kapitálové příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> Přijaté transfery 70 500,00 Kč 235 272,00 Kč 735 271,96 Kč
<br> Konsolidace příjmů 0,00 Kč 0,00 Kč -500 000,00 Kč
<br> Příjmy celkem 892 800,00 Kč 1 397 000,00 Kč 1 388 351,09 Kč
<br>
Výdaje
<br> Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek k 31.12.2022
<br> Běžné výdaje 892 800,00 Kč 1 168 000,00 Kč 1 633 270,92 Kč
<br> Kapitálové výdaje 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> Konsolidace výdajů 0,00 Kč 0,00 Kč -500 000,00 Kč
<br> Výdaje celkem 892 800,00 Kč 1 168 000,00 Kč 1 133 270,92 Kč
<br> Saldo: příjmy - výdaje 0,00 Kč 229 000,00 Kč 255 080,17 Kč
<br>
Financování
<br> Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek k 31.12.2022
<br> Přijaté úvěry a půjčky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> Splátky úvěrů a půjček 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> Prostředky minulých let 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> Financování celkem 0,00 Kč -229 000,00 Kč -255 080,17 Kč
<br>
<br>
<br> 2
<br> Stav peněžních prostředků k 1.1.2022 2 331 080,83 Kč
<br> Příjmy celkem za rok 2021 1 388 351,09 Kč
Výdaje celkem za rok 2021 1 133 270,92 Kč
<br> Zůstatek pěněžních prostředků k 31.12.2021 2 586 ...

Načteno

edesky.cz/d/6425175

Meta

Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dobrohošť
25. 05. 2023
25. 05. 2023
25. 05. 2023
25. 05. 2023
25. 05. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dobrohošť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz