« Najít podobné dokumenty

Obec Lidmaň - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lidmaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mapka (288.87 kB)
B
1
<br> Z
2
<br> 128
18
<br> 12
81
<br> 9
<br> 12819
<br> IZ 4aLIDMAŇ
<br> IP 10a
<br> IP 10a
<br> IP 10a
<br> B 1
<br> Z 2
<br> LEGENDA (situace)
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ
<br> 1) Veškeré dopravní značení bude realizováno v souladu s TP č.66
2) Stávající dopravní značení v rozporu se značením bude zakryto,zneplatněno
<br> B 24a
<br> B 29
<br> B 29
<br> SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> STAVBA: MK Lidmaň
TERMÍN OMEZENÍ: 29.5.2023 - 9.6.2023
<br> Uzavřený úsek místní komunikace,pro veškerý provoz,<,> MIMO VOZIDEL S POVOLENÍM STAVBY" <.>
Délka uzavřeného úseku MK: 500 m
<br> Uzavírka bez značené objízdné trasy <.>
Vyhláška_Sstanovení přechodné úpravy provozu_2_strana (350.87 kB)
Pelhřimov,oddělení silničního hospodářství,Pražská 2460,393 01 Pelhřimov v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod <.>,úterý,čtvrtek,pátek od 8:00 do 14:00 hod <.>
<br> Poučení: Proti opatření obecné povahy dle 5 173 odst.2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.Dle © 77 odst.5 zákona opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné
<br> vyhlášky <.>
<br> Otisk úředního razítka
<br> Ing.XXXX XXXXXX vedoucí oddělení silničního hospodářství MěU Pelhřimov
<br> Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů <.>
<br> Na úřední desce:
<br> Vyvěšeno dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Sejmuto dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Podpis a razítko oprávněné osoby,která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení <.>
<br> V elektronické podobě:
<br> „1551023
<br> Vyvěšeno dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Sejmuto dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> OBEC LIDMA'V Lidmuň 94 39501
<br> _IČo; 005 83 481.DIČ: (32005934 — 1.<.>.Podpis a razítko oprávněné osobyfkterá potvrzuje zveřejnění oznámení v elektronické podobě <.>
<br> Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Pelhřimov <.>
<br> Příloha: grafická příloha — zveřejněna pouze elektronicky
<br> Rozdělovník:.Dopravní značení MŠ,s.r.o <.>,Hruškové Dvory 74,586 01 Jihlava Policie ČR,Dopravní inspektorát Pelhřimov Městský úřad Pelhřimov.úřední deska Obecní úřad Lidmaň,úřední deska
<br> Podatelna: Pražská 2460,393 01 Pelhřimov,tel: 565 351 336,e-mail: krupka.i(a)mupe.cz,www: www.mupe.cz
Vyhláška_Sstanovení přechodné úpravy provozu_1_strana (653.92 kB)
„165 ŽOŽZ
<br> Městský úřad Pelhřimov V oddělení silničního hospodářství HaM/osu,£_
<br> Pražská 2460,393 01 Pelhřimov „LTS—37202? Š"
<br> Č.j.: MPe/OSH/233/2023-2/OOP/Kr V Pelhřimově dne 22.5.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Pelhřimov,oddělení silničního hospodářství,Pražská 2460,Pelhřimov podle ust.% 124,odst 6 zák.c V.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),na základě žádosti právnické osoby Dopravní značení MŠ,s.r.o <.>,IČ 276 65 321,Hruškové Dvory 74,586 01 Jihlava podané dne 19 5 2023 po předchozím písemném vyjádření Policie ČR Dopravní inspektorát Pelhřimov ze dne 17 5.2023,č.j.KRPJ- 61714- 2/ČJ-2023-161706-DING a po posouzení žádostí v souladu s ustanovením & 77,odst.1,písm.c) zákona v návaznosti na ustanovení © 171 a 5 173 odst 1 zákona c.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dálejen správní řád)
<br> stanovuje
<br> na základě ust.š 77,odst.5 zákona přechodnou (& 61,odst.3 zákona) úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy a MK v rozsahu působnosti ORP Pelhřimov dle přiložené situace umístěním dopravního značení (vyh1.č 294/2015 Sb) podle dopravně inženýrského opatření (nedílná součást tohoto stanovení) z důvodu opravy místní komunikace Lidmaň- Hojava <.>
<br> Osazení dopravního značení zajistí žadatel na své náklady.Přechodné DZ bude osazeno po dobu nezbytně nutnou k provedení stavebních prací.Mimo tuto dobu musí být odstraněno nebo zakryto.Osazeno bude dopravní značení podle ověřeného dopravně inženýrského opatření,kteréje součástí tohoto stanovení <.>
<br> Přechodná úprava se stanovuje v termínu: od 29.5.2023 do 9.6.2023
<br> Odpovědná osoba: XXXXXX XXXX,SWIETELSKÝ stavební s.r.o <.>,tel.: 777 740 789
<br> Podrobnosti o užití a umístění dopravního značení upravují TP 66 a ČSN EN 12899—1 <.>
<br> Po skončení akce bude DZ uvedeno do původního stavu a předáno správci komunikace <.>
...

Načteno

edesky.cz/d/6425170

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lidmaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz