« Najít podobné dokumenty

Obec Lutonina - Návrh Závěrečného účtu obce Lutonina r. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lutonina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodaření [0,47 MB]
Klasifikace: chráněný dokument
<br>
Krajský úřad Zlínského kraje ■ třída Tomáše Bati 21 ■ 761 90 Zlín
+420 577 043 274 ■ martina.bartosova@zlinskykraj.cz
<br>
<br>
<br>
<br> Odbor interního auditu a kontroly
Oddělení kontrolní
<br> Obec Lutonina
Lutonina 114
763 12 Vizovice
<br>
<br>
<br> Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka
<br> 24.května 2023 Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX EKO
<br>
<br>
Zpráva č.173/2022/EKO
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Lutonina,IČO: 00568601
<br> za rok 2022
<br>
<br>
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 22.05.2023 - 24.05.2023 (jednorázové přezkoumání)
<br>
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí a dle ustanovení § 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích <.>
<br>
<br> Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolované osobě dne 18.01.2023 <.>
Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 24.05.2023 <.>
<br>
<br>
Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Lutonina,Lutonina 114
<br> 763 12 Vizovice
<br>
<br>
Přezkoumání vykonal:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Obec zastupovali:
starosta: XXXX XXX
účetní: XXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br>
2
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br>
Druh písemnosti Popis písemnosti
<br>
Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2022 byl zveřejněn na úřední desce obce od 15.11.2021 <,>
<br> na internetových stránkách ve stejném termínu – ověřeno v archivu el.úřední
desky.Příjmy byly navrženy ve výši 5 774 000,00 Kč,výdaje ve výši
11 497 000,00 Kč a financování ve výši 5 723 000,00 Kč – zapojení finančních
prostředků na bankovních účtech 2 123 000,00 Kč (pol.8115),dlouhodobě přijaté
půjčené prostředky ve výši 4 400 000,00 Kč (pol.8123) a splátky ve výši
800 000,00 Kč (pol.8124).Zveřejnění návrhu rozpočtu bylo v souladu
s ustanovením § 11 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtový...
Výkaz zisku a ztrát [0,07 MB]
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Obec Lutonina; IČO 00568601; Lutonina 114,Lutonina,763 12
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 2.2.2023
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2022
<br> Předmět činnosti: Všeobecná státní správa
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 6 136 746,71 0,00 5 943 196,31 0,00
I.Náklady z činnosti 5 866 676,71 0,00 5 722 728,68 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 360 613,19 0,00 415 259,62 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 337 369,59 0,00 396 215,87 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 4 631,56 0,00 7 962,19 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 896 023,47 0,00 490 791,41 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 75 972,00 0,00 20 158,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 816 171,87 0,00 1 018 240,09 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 970 637,00 0,00 1 954 598,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 473 470,00 0,00 461 763,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 7 239,00 0,00 7 147,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 50 486,03 0,00 45 794,30 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předá...
Rozvaha [0,09 MB]
ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: Všeobecná státní správa
<br> Obec Lutonina; IČO 00568601; Lutonina 114,Lutonina,763 12
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 2.2.2023
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 57 390 324,34 11 071 460,23 46 318 864,11 28 916 102,22
A.Stálá aktiva 51 176 176,21 11 071 460,23 40 104 715,98 24 416 569,98
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 581 220,00 362 596,00 218 624,00 240 512,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 118 180,00 118 180,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 437 630,00 244 416,00 193 214,00 215 102,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 25 410,00 0,00 25 410,00 25 410,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 50 594 956,21 10 708 864,23 39 886 091,98 24 176 057,98
<br> 1.Pozemky 23 539 482,00 0,00 23 539 482,00 7 335 043,00031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 20 617 407,98 5 426 195,00 15 191 212,98 15 623 584,98021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 2 706 810,50 2 054 318,50 652 492,00 737 999,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 228 350,73 3 228 350,73 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 502 905,00 0,00 502 905,00 479 431...
Příloha [0,08 MB]
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti: Všeobecná státní správa
<br> Obec Lutonina; IČO 00568601; Lutonina 114,Lutonina,763 12
<br> Za období: 12/2022
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 2.2.2023
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodů ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví č.410/2009 došlo ke změnám XXXXX v účetnictví s účinností od X.X.XXXX.Účetní jednotka zahájila od 1.1.2012 odpisování <.>
Odpisy úč.Jednotka provádí ročně <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Způsob zaokrouhlování:
Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč <.>
Z těchto zaokrouhlených položek se setaví výkaz Zisku a ztráty <.>
Výsledek,tj.součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti
se přenese do Rozvahy <,>
kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve
zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků <.>
Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek
porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha.O případné rozdíly
vzniklé zaokr
ouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha <.>
Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky <.>
U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn
k účtům: 377 nebo 378 <.>
<br> 14Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 17 037,00 17 037,00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 1 000,00 1 000,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 16 037,00 16 037,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> ...
Návrh ZÚ 2022 [1,13 MB]
NÁVRH
<br> Závěrečného účtu obce Lutonina za r.2022 (© 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> 1.Hospodaření obce Lutonina v roce 2022 Příjmy celkem: 7 571 930,02 Kč Výdaje celkem: 5 842 866,02 Kč Běžné účty celkem:
<br> k 1.1.2022 4 148 594,74 Kč k 31.12.2022 5 876 785,74 Kč
<br> Plnění upraveného rozpočtu:
<br> Příjmy: 100,75 %
<br> Výdaje: 60,30 %
<br> Podrobné plnění rozpočtu je v účetní sestavě FIN 2 — 12 M — výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů Úsc a DSO,který je součástí závěrečného účtu <.>
<br> 2.Obec Lutonina má k 31.12.2022 zaplacené zálohy ve výši Kč 184 450,- (el.energie a plyn).a zaplacená záloha na zboží Kč 1 798,35 <.>
<br> 3.Pohledávky k 31.12.2022 — nezaplacená faktura ve Výši Kč 4 480,— <.>
<br> 4.Obec Lutonina k 31.12.2022 má krátkodobé závazky za zaměstnanci ve výši 165 576,- Kč <.>
<br> 5.V roce 2022 obec nezřizovala žádné fondy.Obec Lutonina je členem DSO Sdružení obcí
<br> Syrákov,Mikroregionu Vizovicko,Sdružení obcí Mikroreginu Vsetínsko,MAS Vizovicko a Slušovicko a Sdružení místních samospráv <.>
<br> 6.Obec Lutonina nemá hospodářskou činnost <.>
<br> 7.Dotace a příspěvky pro obec Lutonina v r.2022: — neinvestiční dotace ze st.rozpočtu na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb — Volby do Zastupitelstev obcí Kč 32.000,-.Celkem bylo vyčerpáno Kč 28.212,- a zbylá částka Kč 3.788,- byla dne 20.1.2023 vrácena na účet Zlínského kraje <.>
<br> - neinvestiční dotace ze st.rozpočtu na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb — Volba prezidenta republiky (záloha) Kč 9.400,-.Celkem bylo vyčerpáno Kč 1.487,- a zbylá částka Kč 7.913,- byla dne 20.1.2023 vrácena na účet Zlínského kraje <.>
<br> - jednorázový nenávratný příspěvek se státního rozpočtu — kompenzační XXXXX ke zmírnění negativních dopadů na daňové příjmy ve výši Kč 23 183,58 a Kč 871,49 <.>
<br> -Íinanční příspěvek na výkon státní správy ve výši Kč 99.000,- - finanční příspěvek ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstv...
Inventurní soupis stavů účtů [0,14 MB]
Obec Lutonina,IČO 00568601 KEO4 1.12.2 UC017
<br> Inventurní soupis stavů účtů
<br> Období: 12/2022
<br> Součtování:
<br> Třídění:
<br> SU vzestupně
AU vzestupně
<br> Inventarizace provedena ke dni: 24.01.2023
Okamžik,ke kterému se sestavuje účetní závěrka: 31.12.2022
Okamžik,ke kterému se zjišťují skutečné stavy (rozhodný den): 31.12.2022
<br> SU AU Název SU Má dáti Dal DalMá dáti DalMá dáti
<br> P o č á t e č n í s t a v R o č n í o b r a t y Z ů s t a t e k
<br> 94 618,00 0,00 0,00 0,00018 0000 94 618,00 0,00Drobný dlouhodobý nehmotný maj
<br> 23 562,00 0,00 0,00 0,00018 0010 23 562,00 0,00Drobný dlouhodobý nehmotný maj
<br> Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný 0,00 0,00 0,00118 180,000,00118 180,00
<br> 437 630,00 0,00 0,00 0,00019 0000 437 630,00 0,00Územní plán
<br> Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný 0,00 0,00 0,00437 630,000,00437 630,00
<br> 6 599 930,20 0,00 0,00 0,00021 0200 6 599 930,20 0,00Stavby - doprava
<br> 1 093 121,00 0,00 0,00 0,00021 0210 1 093 121,00 0,00Stavby - vodní hospodářství
<br> 352 222,70 0,00 0,00 0,00021 0220 352 222,70 0,00Stavby - veřejné osvětlení
<br> 300 019,50 0,00 0,00 0,00021 0222 300 019,50 0,00VO solární nad farmou
<br> 172 999,00 0,00 0,00 0,00021 0230 172 999,00 0,00Stavby - rozhlas
<br> 2 711 571,00 0,00 0,00 0,00021 0240 2 711 571,00 0,00Stavby - budovy správa
<br> 5 498 879,20 0,00 0,00 0,00021 0250 5 498 879,20 0,00Stavby - kultura
<br> 147 404,70 0,00 0,00 0,00021 0260 147 404,70 0,00Stavby - doprava
<br> 479 862,00 0,00 0,00 0,00021 0600 479 862,00 0,00Stavby - hřiště dětské herní prvky kpl <.>
<br> 3 210 998,68 0,00 0,00 0,00021 0650 3 210 998,68 0,00Víceúčelové hřiště
<br> 50 400,00 0,00 0,00 0,00021 0700 50 400,00 0,00Pomníky,pietní místa
<br> Celkem za SU: 021 Stavby 0,00 0,00 0,0020 617 407,980,0020 617 407,98
<br> 261 735,00 0,00 87 483,00 67 235,00022 0040 281 983,00 0,00Sam.mov.věci - kultura,místní rozvoj
<br> 590 040,50 0,00 0,00 0,00022 0050 590 040,50 0,00Sam.mov.věci - správa
<br> 1...
Fin 2-12 [0,23 MB]
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: Všeobecná státní správa
<br> Obec Lutonina; IČO 00568601; Lutonina 114,Lutonina,763 12
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 26.1.2023
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 1 000 000,00 1 065 000,00 1 067 120,33Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 100,20
<br> 1112 50 000,00 90 000,00 92 614,47Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 102,90
<br> 1113 130 000,00 200 000,00 205 883,38Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 102,94
<br> 1121 1 200 000,00 1 550 000,00 1 556 131,15Příjem z daně z příjmů právnických osob 100,40
<br> 1122 10 000,00 17 000,00 16 910,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy
poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně
<br> 99,47
<br> 1211 2 500 000,00 3 500 000,00 3 537 617,44Příjem z daně z přidané hodnoty 101,07
<br> 1334 0,00 1 000,00 1 152,00Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondupodle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 115,20
<br> 1341 7 000,00 7 000,00 6 600,00Příjem z poplatku ze psů 94,29
<br> 1345 180 000,00 180 000,00 183 735,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 102,08
<br> 1361 4 000,00 4 000,00 2 700,00Příjem ze správních poplatků 67,50
<br> 1381 30 000,00 50 000,00 49 994,45Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technickýchher 99,99
<br> 1382 0,00 0,00 36,01Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvoduz výherních hracích přístrojů 0,00
<br> 1511 200 000,00 260 ...

Načteno

edesky.cz/d/6425167

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Volby   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lutonina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz