« Najít podobné dokumenty

Obec Svídnice - Závěrečný účet obce Svídnice za rok 2022 - návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svídnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet za rok 2022 NÁVRH - Svídnice.pdf [0,18 MB]
Závěrečný účet obce Svídnice za rok 2022 - návrh
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2022 (údaje jsou uvedeny v Kč)
<br> SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÁ UPRAVENÝ PLNĚNÍ % PLNĚNÍ
<br> ROZPOČET OPATŘENÍ ROZPOČET K 31.12.2021 K UPRAVENÉMU
<br> ROZPOČTU
<br> třída 1 - daňové příjmy 5 760 300,00 1 459 450,00 7 219 750,00 7 190 172,29 99,59
<br> třída 2 - nedaňové příjmy 368 500,00 206 200,00 574 700,00 506 044,05 88,05
<br> třída 3 - kapitálové příjmy 15 000,00 4 700,00 19 700,00 19 680,00 99,90
<br> třída 4 - přijaté dotace 105 500,00 3 706 750,00 3 812 250,00 3 940 295,51 103,36
<br> Příjmy celkem 6 249 300,00 5 377 100,00 11 626 400,00 11 656 191,85 100,26
<br> třída 5 - běžné výdaje 5 944 400,00 507 150,00 6 451 550,00 4 637 475,39 71,88
<br> třída 6 - kapitálové výdaje 4 220 000,00 1 715 000,00 5 935 000,00 4 611 358,69 77,70
<br> Výdaje celkem 10 164 400,00 2 222 150,00 12 386 550,00 9 248 834,08 74,67
<br> Saldo: příjmy - výdaje -3 915 100,00 3 154 950,00 -760 150,00 2 407 357,77 -316,70
<br> třída 8 - financování 3 915 100,00 -3 154 950,00 760 150,00 -2 407 357,77 -316,70
<br> Financování celkem 3 915 100,00 -3 154 950,00 760 150,00 -2 407 357,77 -316,70
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operacích (výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů rozpočtu) v plném
<br> členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu a zároveň jsou zveřejněny v úplném znění včetně zprávy o výsledku
<br> přezkoumání hospodaření způsobem umožňujícím dálkový přístup.Drobná překročení a nenaplnění
<br> příjmů a výdajů dle jednotlivých závazných ukazatelů jsou způsobeny odchylkami v predikci oproti skutečným příjmům a výdajům
<br> u jednotlivých položek příjmů a výdajů - viz rozbor čerpání rozpočtu k 31.12.2022 (příloha č.1 - výkaz FIN 2-12),který je nedílnou součástí závěrečného účtu <.>
<br> 2) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších...
zpráva z přezkumu_Svídnice 2022.pdf [0,54 MB]
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
<br> obce Svídnice
<br> IČ: 00270997
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 25.05.2023 jako Jednorázové přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 4.1.2023 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2022 do 31.12.2022 <.>
<br> Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 25.05.2023
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Bat'ková
<br> - kontroloři: - Bc.lvana Horáková - Bc.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a g 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 14.7.2022 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Mgr.XXXX XXXXXXX - místostarostka obce
<br> lng.XXXXXXX XXXXXXX — účetní obce
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Komenského náměstf 125,532 11 Pardubice,tel.: +420 466 026 530,mobil: +420 724 652 048
<br> e—mail: ivana.bednarikova©pardubickykraj.cz l
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v s 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Posledním kontrolním úkonem bylo vyhodnocení předložených dokumentů a poskytnutých informací a to dne 25.5.2023
<br> A.Výsledek jednorázového přezkoumání Při přezko...
VZZSvid.pdf [0,07 MB]
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Obec Svídnice; IČO 00270997; Svídnice 99,Svídnice,538 24
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 2.2.2023
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2022
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 5 315 509,04 0,00 4 596 839,13 0,00
I.Náklady z činnosti 4 980 029,04 0,00 4 280 225,57 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 189 361,52 0,00 134 642,02 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 210 150,30 0,00 202 515,96 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 7 471,00 0,00 7 020,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 339 976,02 0,00 191 510,43 0,00
<br> 9.Cestovné 512 10 911,00 0,00 7 684,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 11 481,00 0,00 4 269,10 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 981 910,79 0,00 935 122,87 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 792 699,00 0,00 1 695 950,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 425 303,00 0,00 398 428,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 4 649,00 0,00 4 340,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 200,00 0,00 1 231,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 13 780,64 0,00 1...
RozvahaSvid.pdf [0,09 MB]
ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Svídnice; IČO 00270997; Svídnice 99,Svídnice,538 24
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 2.2.2023
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 52 627 566,15 7 530 053,54 45 097 512,61 45 546 740,21
A.Stálá aktiva 44 940 751,55 7 530 053,54 37 410 698,01 33 556 367,12
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 672 496,00 476 160,00 196 336,00 224 416,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 111 024,00 111 024,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 561 472,00 365 136,00 196 336,00 224 416,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 37 986 255,55 7 053 893,54 30 932 362,01 27 049 951,12
<br> 1.Pozemky 2 027 307,44 0,00 2 027 307,44 2 018 157,24031
<br> 2.Kulturní předměty 5,00 0,00 5,00 5,00032
<br> 3.Stavby 30 846 910,41 4 489 148,00 26 357 762,41 15 326 504,70021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 2 833 431,58 1 128 058,73 1 705 372,85 1 616 020,85022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 436 686,81 1 436 686,81 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 841 914,31 0,00 841 914,31 8 089 263,33042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlou...
PrilohaSvid.pdf [0,08 MB]
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Svídnice; IČO 00270997; Svídnice 99,Svídnice,538 24
<br> Za období: 12/2022
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 2.2.2023
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> 14Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 337 972,89 368 088,25
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 20 378,73 20 378,73
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 317 594,16 347 709,52
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 188 000,00 4 046 776,78
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 188 000,00 4 046 776,78
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání maje...
FINSvid.pdf [0,22 MB]
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Svídnice; IČO 00270997; Svídnice 99,Svídnice,538 24
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 13.1.2023
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 950 000,00 1 037 900,00 1 037 884,38Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 100,00
<br> 1112 45 000,00 95 200,00 95 150,77Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 99,95
<br> 1113 150 000,00 211 600,00 211 513,30Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 99,96
<br> 1121 1 200 000,00 1 599 300,00 1 599 244,71Příjem z daně z příjmů právnických osob 100,00
<br> 1122 75 000,00 75 000,00 58 140,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy
poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně
<br> 77,52
<br> 1211 2 800 000,00 3 633 200,00 3 633 150,64Příjem z daně z přidané hodnoty 100,00
<br> 1334 5 000,00 5 000,00 0,00Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondupodle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 0,00
<br> 1335 0,00 300,00 292,40Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona 97,47
<br> 1341 10 300,00 10 300,00 9 600,00Příjem z poplatku ze psů 93,20
<br> 1342 500,00 500,00 0,00Příjem z poplatku z pobytu 0,00
<br> 1343 0,00 5 000,00 5 000,00Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 100,00
<br> 1344 1 000,00 1 000,00 0,00Příjem z poplatku ze vstupného 0,00
<br> 1345 223 000,00 223 000,00 217 790,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 97,66
<br> 1361 2 500,00 4 100,00 4 100,00Příjem ze správních ...

Načteno

edesky.cz/d/6425158

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svídnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz