« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - DSO Rekultivace skládky Kuchařovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisku a ztráty
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Svazek obcí "Rekultivace skládky Kuchařovice"; IČO 75130734; 8.Května 211,Kuchařovice,669 02
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 7.2.2023
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2022
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 10 287,47 0,00 53 706,99 0,00
I.Náklady z činnosti 10 286,52 0,00 53 701,40 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 75,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 10 211,52 0,00 53 701,40 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.XX...
Rozvaha
ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> Svazek obcí "Rekultivace skládky Kuchařovice"; IČO 75130734; 8.Května 211,Kuchařovice,669 02
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 7.2.2023
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 300 649,78 30 006,60 270 643,18 280 925,56
A.Stálá aktiva 30 006,60 30 006,60 0,00 0,00
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 30 006,60 30 006,60 0,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 30 006,60 30 006,60 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 0,00 0,00 0,00 0,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.Ma...
Příloha
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti:
<br> Svazek obcí "Rekultivace skládky Kuchařovice"; IČO 75130734; 8.Května 211,Kuchařovice,669 02
<br> Za období: 12/2022
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 7.2.2023
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> 14Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,00 0,00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jino...
Výkaz FIN 2-12
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Svazek obcí "Rekultivace skládky Kuchařovice"; IČO 75130734; 8.Května 211,Kuchařovice,669 02
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 20.1.2023
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 6310 2141 0,00 0,00 5,09Příjem z úroků 0,00
<br> 0,00Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 5,09 0,006310 XXXX
<br> 6330 4134 0,00 0,00 271 633,18Převody z rozpočtových účtů 0,00
<br> 0,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 271 633,18 0,006330 XXXX
<br> 0,000,000,00Celkem 271 638,27
<br> 11Strana 1 /
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 3743 5139 5 000,00 5 000,00 0,00Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00
<br> 3743 5161 1 000,00 1 000,00 0,00Poštovní služby 0,00
<br> 3743 5166 10 000,00 10 000,00 0,00Konzultační,poradenské a právní služby 0,00
<br> 3743 5168 10 000,00 10 000,00 7 405,00Zpracování XXX a služby související s informačními a komunikačnímitechnologiemi XX,XX
<br> 3743 5169 10 000,00 9 900,00 0,00Nákup ostatních služeb 0,00
<br> 3743 5175 0,00 100,00 75,00Pohoštění 75,00
<br> 36 000,00Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti,poskládkách odpadů apod.36 000,00 7 480,00 20,783743 XXXX
<br> 6310 5163 3 000,00 3 000,00 2 806,52Služby peněžních ústavů 93,55
<br> 3 000,00Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000,00 2 806,52 93,556310 XXXX
<br> 6330 5345 0,00 0,00 271 633,18Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00
<br> 0,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 271 633,18 0,006330 XXXX
<br> 6...
Zpráva
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3
601 82 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 97247/2022 OKP
Čj.: JMK 48162/2023
<br> Z P R Á V A
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
<br> dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> "REKULTIVACE SKLÁDKY KUCHAŘOVICE" <,>
<br> okres Znojmo
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
<br> přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 21.října 2022 a na základě výsledku
<br> konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 28.března 2023 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 53 zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích a v souladu se zákonem ě.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
<br> samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Kuchařovice
8.května 211
669 02 Znojmo
<br> Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § X zákona o přezkoumávání hospodaření
<br> vydal Mgr.XXXXXXX XXXXX - pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského
<br> úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byla přítomna: XXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
<br> Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení § 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem
přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 6.října 2022,a to doručením písemného
oznámení svazku obcí nejpozděj...
Závěrečný účet
Svazek obcí Rekultivace skládky Kuchařovice,IČ 75130734
8.května 211,Kuchařovice 669 02
<br> Schválený závěrečný účet Svazku obcí „Rekultivace skládky
Kuchařovice“ za rok 2022
<br> - schváleno Valnou hromadou svazku obcí „Rekultivace skládky Kuchařovice“
dne 23.5.2023
<br> Přijaté transfery
Neinvestiční přijaté transfery od obcí /pol.4221/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.0,-- Kč
/financování provozních výdajů probíhalo v průběhu roku 2022 ze zůstatků finančních prostředků
minulých let/
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
V průběhu roku nebyly svazku obcí poskytnuty žádné dotace <.>
<br> Rozpočet svazku obcí na rok 2022
Návrh rozpočtu svazku obcí na rok 2022 byl na úřední desce i elektronicky vyvěšen v obci
Kuchařovice i městě Znojmě shodně od 30.11.2022 do 21.12.2022,schválen byl valnou hromadou
dne 21.12.2022 a vyvěšen byl taktéž dne 21.12.2022 <.>
Příjmy: 0,- Kč
Výdaje: 40.000,- Kč
Financování: 40.000,- Kč
<br> V průběhu roku 2022 nebylo provedeno žádné rozpočtové opatření,provedena byla 1 změna
rozpisu rozpočtu <.>
<br> Údaje o plnění rozpočtu byly čerpány z výkazu FIN 2-12 M k 31.12.2022 který je k součástí návrhu závěrečného
účtu svazku obcí za rok 2022 <.>
<br>
<br> Výsledek hospodaření k 31.12.2022 : dle výkazu zisku a ztrát: ztráta 10.281,38 Kč <.>
<br> Zůstatky na účtech a v hotovosti k 31.12.2022:
ZBÚ u SBERBANK Znojmo …………………….261.680,18 Kč
Pokladna ……………………………………….…….8.963,-- Kč
<br> Závazky:
K 31.12.2022 nebyly evidovány v účetnictví žádné závazky <.>
<.>
Pohledávky:
K datu 31.12.2022 nebyly v účetnictví svazku evidovány žádné pohledávky <.>
<br> Kapitálové výdaje:
V průběhu roku 2022 nebyly vynaloženy žádné prostředky na investiční výdaje.Rekultivace
skládky byla dokončena v roce 2011 <.>
<br> Vedení účetnictví:
Svazek obcí účtoval v roce 2022 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č.563/1991
Sb <.>,o účetnic...
Oznámení
Svazek obcí „Rekultivace skládky Kuchařovice“,IČ 75130734,8.května 211,Kuchařovice 669 02
<br>
<br>
Oznámení o zveřejněných dokumentech
<br>
Všechny níže uvedené dokumenty jsou v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu obce Kuchařovice,8.Května 211,Kuchařovice <.>
<br>
<br> Název dokumentu Místo zveřejnění na webových
stránkách
<br> Datum schválení Datum vyvěšení Datum sejmutí
<br> Schválený rozpočet DSO na rok 2023 www.kucharovice.cz – úřední deska Valná hromada
21.12.2022
<br> 21.12.2022
<br>
<br>
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na 2024-2025 www.kucharovice.cz – úřední deska Valná hromada
21.12.2022
<br> 21.12.2022
<br> Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2022 www.kucharovice.cz – úřední deska 2.5.2023 26.5.2023
Schválený závěrečný účet DSO za rok 2022 www.kucharovice.cz – úřední deska Valná hromada
<br> 23.5.2023
26.5.2023

Načteno

edesky.cz/d/6424956

Meta

Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz