« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - DSO Rekultivace skládky Kuchařovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisku a ztráty
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Svazek obcí "Rekultivace skládky Kuchařovice"; IČO 75130734; 8.Května 211,Kuchařovice,669 02
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 7.2.2023
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2022
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 10 287,47 0,00 53 706,99 0,00
I.Náklady z činnosti 10 286,52 0,00 53 701,40 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 75,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 10 211,52 0,00 53 701,40 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.XX...
Rozvaha
ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> Svazek obcí "Rekultivace skládky Kuchařovice"; IČO 75130734; 8.Května 211,Kuchařovice,669 02
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 7.2.2023
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 300 649,78 30 006,60 270 643,18 280 925,56
A.Stálá aktiva 30 006,60 30 006,60 0,00 0,00
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 30 006,60 30 006,60 0,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 30 006,60 30 006,60 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 0,00 0,00 0,00 0,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.Ma...
Příloha
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti:
<br> Svazek obcí "Rekultivace skládky Kuchařovice"; IČO 75130734; 8.Května 211,Kuchařovice,669 02
<br> Za období: 12/2022
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 7.2.2023
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> 14Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,00 0,00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jino...
Výkaz FIN 2-12
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Svazek obcí "Rekultivace skládky Kuchařovice"; IČO 75130734; 8.Května 211,Kuchařovice,669 02
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 20.1.2023
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 6310 2141 0,00 0,00 5,09Příjem z úroků 0,00
<br> 0,00Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 5,09 0,006310 XXXX
<br> 6330 4134 0,00 0,00 271 633,18Převody z rozpočtových účtů 0,00
<br> 0,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 271 633,18 0,006330 XXXX
<br> 0,000,000,00Celkem 271 638,27
<br> 11Strana 1 /
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 3743 5139 5 000,00 5 000,00 0,00Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00
<br> 3743 5161 1 000,00 1 000,00 0,00Poštovní služby 0,00
<br> 3743 5166 10 000,00 10 000,00 0,00Konzultační,poradenské a právní služby 0,00
<br> 3743 5168 10 000,00 10 000,00 7 405,00Zpracování XXX a služby související s informačními a komunikačnímitechnologiemi XX,XX
<br> 3743 5169 10 000,00 9 900,00 0,00Nákup ostatních služeb 0,00
<br> 3743 5175 0,00 100,00 75,00Pohoštění 75,00
<br> 36 000,00Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti,poskládkách odpadů apod.36 000,00 7 480,00 20,783743 XXXX
<br> 6310 5163 3 000,00 3 000,00 2 806,52Služby peněžních ústavů 93,55
<br> 3 000,00Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000,00 2 806,52 93,556310 XXXX
<br> 6330 5345 0,00 0,00 271 633,18Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00
<br> 0,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 271 633,18 0,006330 XXXX
<br> 6...
Zpráva
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3
601 82 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 97247/2022 OKP
Čj.: JMK 48162/2023
<br> Z P R Á V A
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
<br> dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> "REKULTIVACE SKLÁDKY KUCHAŘOVICE" <,>
<br> okres Znojmo
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
<br> přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 21.října 2022 a na základě výsledku
<br> konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 28.března 2023 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 53 zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích a v souladu se zákonem ě.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
<br> samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Kuchařovice
8.května 211
669 02 Znojmo
<br> Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § X zákona o přezkoumávání hospodaření
<br> vydal Mgr.XXXXXXX XXXXX - pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského
<br> úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byla přítomna: XXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
<br> Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení § 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem
přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 6.října 2022,a to doručením písemného
oznámení svazku obcí nejpozděj...
Závěrečný účet
Svazek obcí Rekultivace skládky Kuchařovice,IČ 75130734
8.května 211,Kuchařovice 669 02
<br> Schválený závěrečný účet Svazku obcí „Rekultivace skládky
Kuchařovice“ za rok 2022
<br> - schváleno Valnou hromadou svazku obcí „Rekultivace skládky Kuchařovice“
dne 23.5.2023
<br> Přijaté transfery
Neinvestiční přijaté transfery od obcí /pol.4221/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.0,-- Kč
/financování provozních výdajů probíhalo v průběhu roku 2022 ze zůstatků finančních prostředků
minulých let/
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
V průběhu roku nebyly svazku obcí poskytnuty žádné dotace <.>
<br> Rozpočet svazku obcí na rok 2022
Návrh rozpočtu svazku obcí na rok 2022 byl na úřední desce i elektronicky vyvěšen v obci
Kuchařovice i městě Znojmě shodně od 30.11.2022 do 21.12.2022,schválen byl valnou hromadou
dne 21.12.2022 a vyvěšen byl taktéž dne 21.12.2022 <.>
Příjmy: 0,- Kč
Výdaje: 40.000,- Kč
Financování: 40.000,- Kč
<br> V průběhu roku 2022 nebylo provedeno žádné rozpočtové opatření,provedena byla 1 změna
rozpisu rozpočtu <.>
<br> Údaje o plnění rozpočtu byly čerpány z výkazu FIN 2-12 M k 31.12.2022 který je k součástí návrhu závěrečného
účtu svazku obcí za rok 2022 <.>
<br>
<br> Výsledek hospodaření k 31.12.2022 : dle výkazu zisku a ztrát: ztráta 10.281,38 Kč <.>
<br> Zůstatky na účtech a v hotovosti k 31.12.2022:
ZBÚ u SBERBANK Znojmo …………………….261.680,18 Kč
Pokladna ……………………………………….…….8.963,-- Kč
<br> Závazky:
K 31.12.2022 nebyly evidovány v účetnictví žádné závazky <.>
<.>
Pohledávky:
K datu 31.12.2022 nebyly v účetnictví svazku evidovány žádné pohledávky <.>
<br> Kapitálové výdaje:
V průběhu roku 2022 nebyly vynaloženy žádné prostředky na investiční výdaje.Rekultivace
skládky byla dokončena v roce 2011 <.>
<br> Vedení účetnictví:
Svazek obcí účtoval v roce 2022 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č.563/1991
Sb <.>,o účetnic...
Oznámení
Svazek obcí „Rekultivace skládky Kuchařovice“,IČ 75130734,8.května 211,Kuchařovice 669 02
<br>
<br>
Oznámení o zveřejněných dokumentech
<br>
Všechny níže uvedené dokumenty jsou v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu obce Kuchařovice,8.Května 211,Kuchařovice <.>
<br>
<br> Název dokumentu Místo zveřejnění na webových
stránkách
<br> Datum schválení Datum vyvěšení Datum sejmutí
<br> Schválený rozpočet DSO na rok 2023 www.kucharovice.cz – úřední deska Valná hromada
21.12.2022
<br> 21.12.2022
<br>
<br>
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na 2024-2025 www.kucharovice.cz – úřední deska Valná hromada
21.12.2022
<br> 21.12.2022
<br> Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2022 www.kucharovice.cz – úřední deska 2.5.2023 26.5.2023
Schválený závěrečný účet DSO za rok 2022 www.kucharovice.cz – úřední deska Valná hromada
<br> 23.5.2023
26.5.2023

Načteno

edesky.cz/d/6424956

Meta

Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Znojmo
18. 06. 2024
18. 06. 2024
11. 06. 2024
11. 06. 2024
11. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz