« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - Veřejná vyhláška - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

24317-DZ- Plenkovice
Si|.|l|/40831' - Znojmo/Přímětice - Plenkovice - 14.7.—16.7.2023
<br> Kravsko tě
<br> Šla—„_
<br> " fx.A"“ r'-'Ěf.l*!l1-i=€u';r'f
<br> ' “: '“ É.Elfa ** hin »“ : a; 9 3911: *Na.*; Y ak “\.<.>.i,„h “a _.<.>.F.<.>,f5šmm zrl'fiw '“" \““
<br> “t)—ši: “„ "**—if“ Ši Plenkwicc i?
<br> PT'JT'E pgsmž napumlm
<br> KRAJSKÉ HEI—111113" [ POLICIE Jil lOMORAVBKÉJ—í : — Dovnavmí |mapa—:* fm> eu ma.-„10 :; _ '
<br> V
<br> SOUHLASÍME s PDZ dle uslanovení 977 odst.2 písm.i') zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve mění pozdějších předpis-ů <.>
<br> Č.j.KRPB-94448/Čf-2023f061306517:
<br> Znojmo dne 04.05.2023
<br> por.Mgr.Tomáš Šcbcla
<br> Vviádření SÚS JMK:
<br> Vviádření města Znoíma:
<br> Urbonlo
<br> 'ádření DI PČR:
<br> Souhlasíme Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Č X Digitální podpis:
<br> XX.05.2023 07:17
2023-24317
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 24317/2023 DOP/Lt
<br> Č.J.: MUZN 102533/2023
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> tomas.laitner@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 26.05.2023
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy (dále jen „správní orgán“),jako obecní úřad obce s rozšířenou
<br> působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích,silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v územním
<br> obvodu Městského úřadu Znojmo,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu právnické osoby Obce
<br> Plenkovice,IČO 00636916,Plenkovice 71,671 51 Kravsko (dále jen „žadatel“),podaného dne
<br> 22.05.2023,v řízení o opatření obecné povahy podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy ust.§ 77
<br> odst.5 zákona o silničním provozu,po projednání podle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu s
<br> dotčeným orgánem,kterým je dle ust.§ 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie (Policie
<br> ČR,Krajské ředitelství Jihomoravského kraje,Dopravní inspektorát Znojmo) <,>
<br> stanoví
podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici III/40831,II/408 a II/361
<br> v k.ú.Plenkovice,Přímětice a Hluboké Mašůvky
<br> v rozsahu dle situace přechodného dopravního značení,která je přílohou opatření obecné povahy <.>
Důvodem umístění dopravního značení a dopravního zařízení je úplná uzavírka silnice III/40831 v km
3,850 – 4,200 staničen...

Načteno

edesky.cz/d/6424955

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Znojmo
29. 05. 2023
29. 05. 2023
29. 05. 2023
29. 05. 2023
26. 05. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz