« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

výzva k podání připomínek nebo námitek
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 23962/2023 DOP/La
<br> Č.J.: MUZN 100670/2023
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> XXXXX XXXXXXX,DiS <.>
<br> XXX XXX XXX
<br> roman.lahodny@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 24.05.2023
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> VÝZVA
<br> K PODÁNÍ PŘIPOMÍNEK NEBO NÁMITEK
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy,jako obecní úřad obce s rozšířenou působností,který je příslušným
ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II.a III.třídy a na místní a veřejně přístupné
účelové komunikaci v územním obvodu Městského úřadu Znojmo dle ust.§ 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000 Sb.“),na základě podnětu žadatele – obce Nový Šaldorf
– Sedlešovice,IČO 44026927,Nový Šaldorf 169,671 81 Znojmo (dále jen „žadatel“),podaného dne
22.05.2023,ve věci stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích na pozemku p.č.1275/1 a
1297/11 v k.ú.Sedlešovice,podle § 77 odst.1 písm.c) zák.č.361/2000 Sb.<,>
<br>
<br> vyzývá
<br>
podle § 172 odst.1 části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“),dotčené osoby,jejichž práv a právem chráněných zájmů se opatření obecné povahy
(dále jen „OOP“) dotýká,aby k návrhu OOP – stanovení místní úpravy provozu na shora uvedených
místních komunikacích,podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením
Městskému úřadu Znojmo,odboru dopravy,ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední
desce MěÚ Znojmo.Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu
s ust.§ 174 odst.1 správního řádu za podmínek definovaných v § 39 správního řádu a lhůta k podání
písemných odůvodněných námitek je stanovena v ustanovení § 172 odst.5 správního řádu <.>
Pokud ve stanovené lhůtě neobdrží správní orgán písemné připomínky či námitky,bude m...
plánek
Obec Nový Šaldorf - místní komunikace
<br> UrbonTci
<br> Vyjádření Dl PČR:
<br> SOUHLASIME dle ustanoveni 5 77 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000 Sb o provozu na pozemních komunikacích,ve zněnl pozdějších předpisů
<br> č.j.: KRPB—1039BZIČJ-2023—061306
<br> Znojmo dne 17.5.2023
<br> za DI ZN por.Mgr.Ladisfav Loun
<br> jší/' _.<.> t/ pon- ICiE'ČĚŠ E\jHE'pu/a (mv KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ PP.! wr „Homomysxénqxa nopmvm mspemor— * T 670 20 ?nsjmo 3
<br> N VÝ ŠALDORF sem:.:sšowce B?"
<br> //%5“_ 2723
2023-23962
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 23962/2023 DOP/La
<br> Č.J.: MUZN 100680/2023
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> XXXXX XXXXXXX,DiS <.>
<br> XXX XXX XXX
<br> roman.lahodny@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 24.05.2023
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy,jako obecní úřad obce s rozšířenou působností,který je příslušným
<br> ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II.a III.třídy,na místní a veřejně přístupné
<br> účelové komunikaci v územním obvodu Městského úřadu Znojmo dle ust.§ 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000 Sb.“),na základě návrhu žadatele – obce Nový Šaldorf –
<br> Sedlešovice,IČO 44026927,Nový Šaldorf 169,671 81 Znojmo (dále jen „žadatel“),podaného dne
<br> 22.05.2023 <,>
<br> zveřejňuje
<br> návrh opatření obecné povahy podle § 172 odst.1 části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),ve věci stanovení místní úpravy provozu na místních
<br> komunikacích na pozemku p.č.1275/1 a 12987/11 v k.ú.Sedlešovice,podle § 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>
<br> Znění návrhu opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy,jako obecní úřad obce s rozšířenou působností,který je příslušným
<br> ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,na místní a veřejně přístupné
<br> účelové komunikaci v územním obvodu Městského úřadu Znojmo dle ust.§ 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb.postupem v souladu s ust.§ 171 a násl.správního řádu,na základě návrhu – obce Nový
<br> Šaldorf – Sedlešovice,IČO 44026927,Nový Šaldorf 169,671 81 Znojmo (dále jen „žadatel“),podaného
<br> dne 22.05.2023 <,>
<br> r o z h o d l
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/6424954

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Znojmo
11. 06. 2024
11. 06. 2024
11. 06. 2024
10. 06. 2024
10. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz