« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace
Město Znojmo - u|.|\/Iičurinova - 10.7.- 21.7.2023
<br> ; <.>
<br> Souhlas DI PČR:
<br> SOUHLASÍME dle ustanovení g 77 odst.2 písm.b) zákona c.361/2000 Sb„ o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějšich předpisů
<br> C.I.; KRPB—TQ2372ICJ-2023—061 306
<br> anmc dne 75.5.2023
<br> za DI ZN por.Mgr.Ladlslav Loun
<br> Souhlas města Znojma:
<br> “ \ _ znama
2023-24069
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 24069/2023 DOP/La
<br> Č.J.: MUZN 101901/2023
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> XXXXX XXXXXXX,DiS <.>
<br> XXX XXX XXX
<br> roman.lahodny@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 25.05.2023
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy (dále jen „správní orgán“),jako obecní úřad obce s rozšířenou
působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II.a III.třídy <,>
místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,ve správním obvodu Městského úřadu
Znojmo,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),na základě podnětu fyzické osoby: XXXXXXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Černín 79,671 53
Jevišovice (dále jen „žadatel“),podaného dne 22.05.2023,v řízení o opatření obecné povahy podle ust <.>
§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) a podle zvláštní úpravy ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu <,>
po projednání podle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je dle ust <.>
§ 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie (vyjádření Policie ČR,Krajské ředitelství
Jihomoravského kraje,Dopravní inspektorát Znojmo zn.KRPB-102372/ČJ-2023-061306-SB
ze dne 15.05.2023) <,>
<br> stanoví
<br> podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na místní komunikaci ul.Mičurinova ve Znojmě <,>
<br>
v rozsahu dle situace přechodného dopravního značení,kterou zpracovala právnická osoba URBANIA-jih <,>
s.r.o <.>,Přímětická 70,669 02 Znojmo,a která je přílohou opatření obecné povahy.Důvodem umístění
dopravního značení je uzavírka chodníku a omezení prov...

Načteno

edesky.cz/d/6424953

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Znojmo
29. 05. 2023
29. 05. 2023
29. 05. 2023
29. 05. 2023
26. 05. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz