« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace
Znoimo,ui.Pod Soudním vrchem
<br> Termín: 21.6
<br> 22.6.2023
<br> w.<.>.; a.s:- |
<br> Urbo-nlc-
<br> SOUHLASIME dle ustanoveni 5 77 odst.2 písm.b) zákona :.35112000 Sb <.>,o provozu na pnzamnich komumkacich.ve znění pozdějších předpisů
<br> t.).z KRPB-mSSSOlC-l-ZDZMSBOG
<br> Znojma dne 19.5.2023
<br> za DI ZN por.Mgr.XXXXXXXX XXXX
<br> ším; "šarže mů.; _) Wrinvestíc
<br> _ „___ 211; s; agar cký.<.>.J'fžeb
<br> 5-
2023-24078
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 24078/2023 DOP/La
<br> Č.J.: MUZN 101652/2023
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> XXXXX XXXXXXX,DiS <.>
<br> XXX XXX XXX
<br> roman.lahodny@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 25.05.2023
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy (dále jen „správní orgán“),jako obecní úřad obce s rozšířenou
působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II.a III.třídy <,>
místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,ve správním obvodu Městského úřadu
Znojmo,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),na základě podnětu podnětu právnické osoby ATW Brno s.r.o <.>,IČO 28272684,Kuřimská
1503/42,621 00 Brno 21 (dále jen „žadatel“),podaného dne 24.05.2023.2023,v řízení o opatření
obecné povahy podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním
provozu,po projednání podle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým
je dle ust.§ 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie (vyjádření Policie ČR,Krajské
ředitelství Jihomoravského kraje,Dopravní inspektorát Znojmo zn.KRPB-105680/ČJ-2023-061306
ze dne 19.05.2023) <,>
<br> stanoví
<br> podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na místní komunikaci ul.Pod Soudním vrchem ve Znojmě <,>
<br>
v rozsahu dle situace přechodného dopravního značení,kterou zpracovala právnická osoba URBANIA-jih <,>
s.r.o <.>,Přímětická 70,669 02 Znojmo,a která je přílohou opatření obecné povahy.Důvodem umístění
dopravního značení je přistavení stavební...

Načteno

edesky.cz/d/6424952

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Znojmo
22. 07. 2024
19. 07. 2024
19. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz