« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - Veřejná vyhláška - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

24297-DZ-Želetice
3 C) Urbo n |O PČ'JT'E ČESKÉ REPUBLIKY" '
<br> KRAJSKÉ ŘEDWU-„ v 'ádření DI PČR: É'S'SJMURÁVĚ KEB -* KI; A.JE SOUHLASÍME s PDZ dle ustanovení 577 od t.2.<.>,<.> : “WM INÚPEK' písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu 11 (MO QE) ZNOJMOG *,<.>.„.<.>,pozemmch komumkacích,ve znení pozdejsnh předpisů.C.j.KRPB—IOFBOBIČL202306130f—SB Znojmo dne 22.05.2023 ' por.Mgr.XXXXX XXXXXX
<br> Vyiádření SÚS JMK:
<br> Souhlasime
<br> „___-
<br>,Ing.XXXXXX XXXXXXX * Digitální podpis: XX.XX.XXXX XX:XX
<br> \Vviádření obce Želetice:
<br> him-<a
2023-24297
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 24297/2023 DOP/Lt
<br> Č.J.: MUZN 102400/2023
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> tomas.laitner@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 26.05.2023
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy (dále jen „správní orgán“),jako obecní úřad obce s rozšířenou
<br> působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích,silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v územním
<br> obvodu Městského úřadu Znojmo,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu právnické osoby
<br> COLAS CZ,a.s <.>,IČO 26177005,Rubeška 215/1,190 00 Praha 9 (dále jen „žadatel“),podaného dne
<br> 25.05.2023,v řízení o opatření obecné povahy podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy ust.§ 77
<br> odst.5 zákona o silničním provozu,po projednání podle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu s
<br> dotčeným orgánem,kterým je dle ust.§ 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu policie (Policie
<br> ČR,Krajské ředitelství Jihomoravského kraje,Dopravní inspektorát Znojmo) <,>
<br> stanoví
podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici III/41312
<br> v k.ú.Želetice u Znojma
<br> v rozsahu dle situace přechodného dopravního značení,která je přílohou opatření obecné povahy <.>
Důvodem umístění dopravního značení a dopravního zařízení je částečná uzavírka silnice III/41312 v km
2,750 – 3,060 staničení silnice (silniční pozemek parc....

Načteno

edesky.cz/d/6424951

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz