« Najít podobné dokumenty

Obec Benetice - ZO_20220831

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Benetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZO_20220831
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Benetice č.5/208 konaném dne 31.8.2022
v kanceláři Obecního úřadu Benetice,Benetice 46,675 06 Benetice
Starostka jako předsedající zahájila zasedání zastupitelstva obce v 18:00 hodin.Jako zapisovatele určila XXXX XXXX Vostala <.>
Hlasování je,není-li uvedeno jinak,veřejné prováděné zdviháním rukou <.>
Počet přítomných členů: 7 z celkových 7
Jmenovitě: Vostalová J <.>,Novotný R <.>,Krejčí K <.>,Valík M <.>,Vodová P <.>,Vostal J <.>,Herbrich.V <.>
Omluven: ----
Zapisovatel: XXX XXXXXX
Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX
Veřejnost: XXXXXXXXXXX XXXXX
Předsedající XXXXXXXXX ke schválení následující program jednání:
X.Plnění usnesení z minulého ZO
2.Informování o proběhlém konkursu na ředitelku školy
3.Projednání žádosti o odkup pozemku parc.č.: 4360/3 v k.ú.Budišov
4.Projednání žádosti o poskytnutí finanč.daru Nemocnice Třebíč
5.Schválení záměru prodeje částí pozemku p.č.51/33
6.Různé
Navržené usnesení:
Zastupitelstvo obce určilo jako ověřovatele zápisu Michala Valíka (ověřovatel č.1) a Krejčího Karla (ověřovatel č.2) a schválilo navržený program jednání <.>
Usnesení č.1 bylo přijato 7 hlasy,proti 0,zdržel se 0
<br> Zastupitelstvo obce přistoupilo k projednávání jednotlivých bodů programu zasedání:
1) Plnění usnesení z minulého ZO
<br> Úkoly stanovené v minulém zasedání byly splněny <.>
2) Informování o proběhlém konkursu na ředitelku školy
Starostka informovala ZO o výsledku konkursu na ředitelku ZŠ Benetice.Konkurz vyhrála Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,která je jmenovaná od X.září XXXX ředitelkou ZŠ Benetice <.>
<br>
<br> 3) Projednání žádosti o odkup pozemku parc.č.: 4360/3 v k.ú.Budišov
Starostka obce seznámila ZO s žádostí o odkup pozemku parc.č.: 4360/3 v k.ú.Budišov <.>
Navržené usnesení:
ZO souhlasí s prodejem pozemku parc.č.: 4360/3 v k.ú.Budišov <.>
Usnesení č.2 bylo přijato 7 hlasy,proti 0,zdržel se 0 <.>
<br> 4) Projednání žádosti o poskytnutí finanč.daru Nemocnice Třebíč <.>
Starostka obce informovala ZO o žádosti Nem...

Načteno

edesky.cz/d/6424884

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Benetice
26. 05. 2023
11. 05. 2023
11. 05. 2023
11. 05. 2023
11. 05. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Benetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz