« Najít podobné dokumenty

Město Spálené Poříčí - Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2022 - NÁVRH

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Spálené Poříčí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodaření Spálené Poříčí 2022 .pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Elektronicky
<br> Čj: PK-EK/2312/22
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Spálené Poříčí,IČO: 00257249
<br> za rok 2022
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo dne:
14.11.2022 - 18.11.2022
04.04.2023 - 06.04.2023
<br> na základě § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Spálené Poříčí
Náměstí Svobody 132,335 61 Spálené Poříčí
<br> Přezkoumané období: 1.1.2022 – 31.12.2022
<br> Přezkoumání vykonaly:
- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
- kontrolorka:
<br> - Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni:
- Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX - starosta města
<br> - Ing.XXX XXXXXX – tajemnice města
<br> - Ing.XXXXXX XXXXXX - ekonomka
<br> - XXXXX XXXXXXX - účetní
<br>
<br> X
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2022 bylo zahájeno písemným oznámením
doručeným územnímu celku dne 7.9.2022 podle § 5 odst.zákona č.420/2004 Sb <.>,o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Poslední kontrolní úkon a datum jeho provedení:
Kontrola byla ukončena na místě dne 6.4.2023 vrácením vyžádaných podkladů
a podáním informace o kontrolních zjištěních <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
Rozpočtová opatření Rozpočtová opatření schválena zastupitelstvem města -
<br> č.4 dne 19.10.2022 a č.5 dne 19.12.2022 <.>
Rozpočtová opatření byla zveřejněna v souladu s
platnými právním...
Výsledovka prosinec 2022 Crystal Reports ActiveX Designer - ucvvykaz2.rpt.pdf
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavený k 31.12.2022
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2023 5:58:09
Název účetní jednotky: Město Spálené Poříčí
Sídlo: náměstí Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí
Právní forma: Obec
Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
IČO: 00257249
<br> Kontaktní osoba:
====================================================================================================================================
| 1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ
| | |----------------------------------------------------------------------
| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ
Číslo | Název položky |tický|----------------------------------------------------------------------
položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská
| | | činnost | činnost | činnost | činnost
====================================================================================================================================
A.NÁKLADY CELKEM 67 876 204,81 57 272 363,77
====================================================================================================================================
I.Náklady z činnosti 58 857 858,19 50 376 588,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Spotřeba materiálu 501 2 990 918,66 2 928 283,95
2.Spotřeba energie 502 3 280 996,27 2 563 834,05
3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
4.Prodané zboží 504 255 743,11 222 429,22
5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 -4 000,00 -33 312,00
6.Aktivace oběžného majetku 507
7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
8.Opravy a udržování 511 4 989 060,74 5 434 004,21
9.Cestovné 512 31 816,00 3 160,00
10.Náklady na reprezentaci 513 49 935,00 24 224,00
11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
12...
Rozvaha prosinec 2022 Crystal Reports ActiveX Designer - ucvvykaz2.rpt.pdf
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2022
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2023 5:58:09
Název účetní jednotky: Město Spálené Poříčí
Sídlo: náměstí Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí
Právní forma: Obec
Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
IČO: 00257249
<br> Kontaktní osoba:
====================================================================================================================================
| 1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | OBDOBÍ
| |Synte|----------------------------------------------------------------------
Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ |
položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO |
====================================================================================================================================
AKTIVA CELKEM 934 655 692,04 254 815 001,36 679 840 690,68 648 174 805,74
====================================================================================================================================
A.Stálá aktiva 852 065 464,88 254 211 868,46 597 853 596,42 573 642 688,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 2 478 127,43 1 661 829,53 816 297,90 706 724,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
2.Software 013 242 600,40 110 722,00 131 878,40 43 912,00
3.Ocenitelná práva 014
4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 809 371,53 809 371,53
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 954 255,50 741 736,00 212 519,50 150 412,00
7.Nedokončený ...
040 prosinec 2022 - ucvvykaz2.rpt.pdf - PLNĚNÍ ROZPOČTU V R. 2022
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> sestavený k 31.12.2022
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Město Spálené Poříčí
náměstí Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Př.z d.z příjmů FO plac.plátci 7 000 000,00 8 544 530,00 8 544 538,79 122,1 100,0
0000 1112 Př.z d.z příjmů FO plac.poplat 319 000,00 780 300,00 780 304,98 244,6 100,0
0000 1113 Daň z příjmů FO vybír.srážkou 1 255 000,00 1 734 490,00 1 734 490,18 138,2 100,0
0000 1121 Příjem z daně z příjmů PO 9 000 000,00 13 119 260,00 13 119 261,18 145,8 100,0
0000 1122 Př.z d.z příjmů práv.osob-obce 1 100 000,00 1 221 510,00 1 221 510,00 111,0 100,0
0000 1211 Příjem z DPH 24 000 000,00 29 782 830,00 29 782 838,73 124,1 100,0
0000 1334 Př.z odvodů-odnětí půdy-z.p.f.1 020,00 3 200,00 3 196,90 313,4 99,9
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů 75 000,00 73 350,00 73 955,00 98,6 100,8
0000 1343 Př.z popl.-užívání veř.prostr.6 000,00 6 780,00 6 780,00 113,0 100,0
0000 1345 Př.z popl.-odp.hosp.a kom.odp.2 200 000,00 2 250 000,00 2 248 886,11 102,2 100,0
0000 1361 Příjem ze správních poplatků 300 000,00 215 000,00 227 366,00 75,8 105,8
0000 1381 Př.z daně z haz.her výj.d.d.th 250 000,00 420 930,00 421 649,93 168,7 100,2
0000 1382 Př.z zruš.odv.z XXX...
Závěrečný účet Město Spálené Poříčív 2022.pdf
Město Spálené Poříčí
<br> IČO: 00257249
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022
<br> (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2022
<br> Fenix 9.41.004,2004 - 2023 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 26.05.2023 14:12:25
<br>
<br> 2020 2021 2022
PŘÍJMY 95 221 527,58 86 227 791,92 112 666 977,14
VÝDAJE 90 067 744,54 65 792 858,16 94 933 912,42
SALDO 5 153 783,04 20 434 933,76 17 733 064,72
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 95 254 778,41 63 209 100,00 95 117 310,00 150,70 100,14
VÝDAJE 51 558 727,02 44 632 000,00 56 020 130,00 115,52 92,04
SALDO 43 696 051,39 18 577 100,00 39 097 180,00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 17 412 198,73 5 132 850,00 17 412 130,00 339,23 100,00
VÝDAJE 43 375 185,40 43 641 300,00 48 318 000,00 99,39 89,77
SALDO -25 962 986,67 -38 508 450,00 -30 905 870,00
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2020 - 2022
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2022
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2022
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 60 615 272,77 47 856 020,00 60 574 360,00 126,66 100,07
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 692 116,52 12 358 230,00 28 594 700,00 232,17 100,34
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 885 199,00 220 000,00 4 885 160,00 2 220,55 100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 18 474 388,85 7 907 700,00 18 475 220,00 233,63 100,00
CELKEM PŘÍJMY 112 666 977,14 68 341 950,00 112 529 440,00 164,86 100,12
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> Sdílené daně 55 182 943,86 42 674 000,00 55 182 920,00 129,31 100,00
Místní poplatky 2 332 818,01 2 282 020,00 2 333 330,00 102,23 99,98
Správní poplatky 227 366,00 300 000,00 215 000,00 75,79 105,75
Daň z nemovitosti 2 450 193,14 2 350 000,00 2 421 880,00 104,26 101,17
Ostatní daňové příjmy 421 951,76 250 000,00 421 230,00 168,78
<br> Měsíc 2020 2021 2022
Leden 3 241 121,18 3 651 876,32 3 552 471,92
Únor 3 488 506,22 3 393 452,99 3 694 010,46
Březen 5 400 187,69 4 956 799,40 5...

Načteno

edesky.cz/d/6424563

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Spálené Poříčí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz