« Najít podobné dokumenty

Obec Orlické Záhoří - 26.05.2023 11.06.2023 Usnesení zastupitelstva obce ze dne 25.05.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Orlické Záhoří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

26.05.2023 11.06.2023 Usnesení zastupitelstva obce ze dne 25.05.2023
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Č.OZ/04/2023
<br> přijaté na veřejném zasedání
<br> dne 25.05.2023
<br>
<br> Přítomno 6 členů zastupitelstva obce
<br>
<br> Usnesení - 04/2023/01
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> - Ověřovateli zápisu byli určeni: Mgr.XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
- Zapisovatelem byl určen: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
<br>
<br> VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ - PRO: X,PROTI: 0,ZDRŢELI SE: 0
<br>
<br> Usnesení - 04/2023/02
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> Navrţený program veřejného zasedání
<br> 3) Závěrečný účet obce Orlické Záhoří za rok 2022
<br> 4) Účetní závěrka obce Orlické Záhoří za rok 2022 včetně hospodářského výsledku
<br> 5) Protokol č.1/2023 o veřejnoprávní kontrole a účetní závěrka včetně výsledku hospodaření
<br> ZŠ a MŠ Orlické Záhoří
<br> 6) Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního
<br> systému odpadového hospodářství
<br> 7) Letní putovní kino
<br> 8) Ţádost o dotaci na provoz prodejny
<br> 9) Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – směrnice
<br> 10) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 – 2026
<br> 11) Rozpočtová opatření
<br> 12) Lesovna
<br> 13) Ţádost o povolení k zvláštnímu uţívání místní komunikace
<br> 14) Prodej pozemku p.č.3405 v k.ú.Kunštát u Orlického Záhoří
<br>
<br>
<br> VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ - PRO: 6,PROTI: 0,ZDRŢELI SE: 0
<br>
<br> Usnesení - 04/2023/03
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> - Závěrečný účet Obce Orlické Záhoří za rok 2022 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením obce Orlické Záhoří bez výhrad
<br>
<br> VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ - PRO: 6,PROTI: 0,ZDRŢELI SE: 0
<br>
<br> Usnesení - 04/2023/04
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> - Účetní závěrku obce Orlické Záhoří za rok 2022.Protokol o schvalování účetní závěrky obce
za rok 2022,na jehoţ základě provede účetní obce přeúčtování výsledku hospodaření ve
<br> schvalovacím řízení na účtu 431 na účet 432 – výsledek hospodaření minulých účetních období
<br> /nerozdělený zisk,nero...

Načteno

edesky.cz/d/6424373

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Orlické Záhoří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz