« Najít podobné dokumenty

Obec Bačalky - Schválený závěrečný účet obce Bačalky za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bačalky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

7._Výkaz_Priloha_2022-12[1].pdf [0,08 MB]
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Bačalky; IČO 60114525; Bačalky 101,Bačalky,507 23
<br> Za období: 12/2022
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 2.2.2023
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokřačuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> V současné účetní závěrce nevyplývají změny účetních metod <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem a směrnicemi <.>
<br> 14Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 112 649,49 110 561,90
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 112 649,49 110 561,90
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatné...
6._Vykaz_zisku_a_ztraty_2022-12[1].pdf [0,06 MB]
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Obec Bačalky; IČO 60114525; Bačalky 101,Bačalky,507 23
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 2.2.2023
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2022
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 2 513 648,27 0,00 2 919 337,01 0,00
I.Náklady z činnosti 2 395 638,27 0,00 2 629 092,01 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 79 891,14 0,00 67 713,20 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 190 032,74 0,00 118 234,55 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 6 500,00 0,00 66 587,91 0,00
<br> 9.Cestovné 512 7 871,00 0,00 4 702,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 664 401,71 0,00 683 801,09 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 926 419,00 0,00 787 371,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 44 963,00 0,00 45 144,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 400,00 0,00 400,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 1 302,00 0,00 1 498,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 14 618,00 0,00 21 790,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 42,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 6 535,00 0,00 8 879,00 0,00
<br> 25.Pr...
5._Rozvaha_2022-12[1].pdf [0,08 MB]
ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Bačalky; IČO 60114525; Bačalky 101,Bačalky,507 23
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 2.2.2023
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 35 257 070,08 5 814 915,40 29 442 154,68 27 907 494,50
A.Stálá aktiva 28 543 176,72 5 814 915,40 22 728 261,32 22 704 741,67
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 396 993,00 243 369,00 153 624,00 166 992,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 129 741,00 129 741,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 267 252,00 113 628,00 153 624,00 166 992,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 28 146 183,72 5 571 546,40 22 574 637,32 22 537 749,67
<br> 1.Pozemky 3 702 040,64 0,00 3 702 040,64 3 678 165,89031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 22 559 755,58 4 880 057,65 17 679 697,93 17 973 906,93021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 200 707,00 111 013,15 89 693,85 103 709,85022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 580 475,60 580 475,60 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 103 204,90 0,00 1 103 204,90 781 967,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný...
4._Fin212M_2022-12[1].pdf [0,18 MB]
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Bačalky; IČO 60114525; Bačalky 101,Bačalky,507 23
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 18.1.2023
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 400 000,00 405 000,00 454 614,79Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 112,25
<br> 1112 20 000,00 36 900,00 41 911,33Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 113,58
<br> 1113 70 000,00 85 000,00 93 149,62Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 109,59
<br> 1121 500 000,00 600 000,00 705 401,18Příjem z daně z příjmů právnických osob 117,57
<br> 1122 60 000,00 238 260,00 238 260,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy
poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně
<br> 100,00
<br> 1211 1 400 000,00 1 477 100,00 1 597 663,84Příjem z daně z přidané hodnoty 108,16
<br> 1337 140 000,00 0,00 0,00Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad 0,00
<br> 1341 7 000,00 7 000,00 6 550,00Příjem z poplatku ze psů 93,57
<br> 1345 0,00 116 140,00 116 140,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 100,00
<br> 1361 2 000,00 2 000,00 480,00Příjem ze správních poplatků 24,00
<br> 1381 18 000,00 22 700,00 22 685,84Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technickýchher 99,94
<br> 1382 0,00 0,00 16,07Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvoduz výherních hracích přístrojů 0,00
<br> 1511 416 000,00 416 000,00 352 483,32Příjem z daně z nemovitých věcí 84,73
<br> 4111 0,00 66 665,00 66 664,81Neinvestiční přijaté transfery z vš...
3._Příloha_č._2_Zpráva_o_výsledku_přezkoumání_hospodaření_(1)[1].pdf [0,40 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor analýz,podpory řízení a kontroly
<br> oddělení přezkumu hospodaření obcí
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Bačalky,IČ: 60114525
<br> za rok 2022
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 29.11.2022
<br> - 02.05.2023
<br>
<br> na základě písemné žádosti obce Bačalky v souladu s ustanovením § 42 odst.1 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem
<br> č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 25.07.2022 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Bačalky
<br> Bačalky 101
<br> 507 23 Libáň
<br>
<br> Zástupci za Obec:
<br> starosta - XXXXX XXXXXXX
<br> místostarostka - Bc.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> účetní - XXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Ing.Vendula Hynková
<br> - kontroloři:
Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 22.06.2022
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon,tj.vyhodnocení vyžáda...
2._Příloha_č._1_Příjmy_a_výdaje[1].pdf [2,17 MB]
Obec Bačalky,IČO 00114525
<br> 723/2 OH)? 6 /
<br> KEO4 1.122 UROOB
<br> Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2022
<br> Třídění: Par vzestupně,Pol vzestupně,Orgl vzestupně,Orgz vzestupně Bez návrhu rozpočtových změn
<br> *
<br> Příjmy
<br> Schválený Upravený
<br> závazný závazný XXX XXX Nst Zdr Uz orgl orgz Název Skutečnost ukazatel % ukazatel % Rozdíl xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Bez paragrafu 3 700 520,00 3 112 000,00 121,03 3 543 205,00 100,30 -223 255,00 2310 xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Pitná voda 220 973,00 290 000,00 70,90 290 000,00 70,90 01 027,00 3319 xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ostatní záležitostí kultury 4 544,00 0,00 0,00 4 544,00 100,00 0,00 3032 xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Pohřebnictví 1 720,00 2 000,00 00,00 2 000,00 00,00 200,00 3039 xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3312111220020“ územní "moi lin“ 23 133,00 25 000,00 92,53 25 700,00 09,73 2 047,00 3722 xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Sběr a svoz komunálních odpadů 5 501,00 2 000,00 279,05 5 000,00 111,02 50100 3725 xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3:33" mškodňovů" ““"“"ÍC" 49 303,00 40 000,00 102,71 40 000,00 102,71 -1 303,00 3745 xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Péče o vzhled obcíaveřelnou zeleň 19 500,00 10 000,00 195,00 14 200,00 137,75 —5 300,00 5512 XXXX XXX X XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Požární ochrana - dobrovolná část 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 100,00 0,00 0171 xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnost místní správy 01 200,00 05 000,00 124,94 03 235,00 97,50 2 027,00 0310 xxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 2:35 !“"le "Wie * "'“"čmc" 405,40 1 000,00 40,54 50 040,00 0,72 55 040,00
<br> Příjmy CELKEM:
<br> 410194020 000000000 117.04 407302000 102,07
<br> 4.00 číši
<br>,Rozpočet po Výsledek od počátku Plnění v ;f Paragraf Položka Text Schváleny rozpočet změnách roku % a b 1 2 3
<br> 1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 400 000,00 405 000,00 454 614,79 112,25
<br> 1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 20 ...
1._Schválený-Záverečný_účet_2022_Bačalky.xls [0,06 MB]
List1
Závěrečný účet obce Bačalky za rok 2022
<br>
(dle § 17 zákona č.250/200 Sb.o rozpočtový pravidlech územních rozpočtů)
<br>
1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2022:
<br>
Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Daňové 3,033,000.00 3,406,100.00 3,629,355.99
Nedaňové 443,000.00 529,625.00 415,247.46
Kapitálové - 0 180.00 180.00
Přijaté dotace 79,000.00 137,165.00 137,164.81
Převody mezi účty - 0 - 0 165,400.00
Celkem 3,555,000.00 4,073,070.00 4,347,348.26
<br>
Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Běžné 2,445,000.00 2,888,980.00 2,210,250.82
Převody mezi účty,do pokladny - 0 165,400.00
Kapitálové 1,110,000.00 1,110,000.00 510,308.00
3,555,000.00 3,998,980.00 2,885,958.82
<br> Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 1,461,389.44
Financování po konsolidaci - 1,461,389.44
<br> Příjmy a výdaje členěné dle paragrafů jsou přílohou č.1
<br> 2.Zůstatky na bankovních účtech a v pokladně k 31.12.2022
Základní účet ČS 231 100 2,356,806.30
Podúčet Česká národní banka 231 200 50,109.53
Podúčet ČS voda 236 140 = fond 196,534.44
Termínovaný vklad 244 000 4,052,899.59
6,656,349.86
<br> Pokladna 20,809.00
<br>
<br> 3.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (během r.2022)
Přijaté transfery 70,500.00 ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dotač.vztahu
48,000.00 na volby do 1/3 Senátu a do ZO
9,400.00 na volby prezidenta
9,264.81 kompenzační bonus Covid-19
137,164.81
<br> Poskytnuté tranfery 11,000.00 Město Libáň - zajištění výjezdů SDH + 1 výjezd
2,520.00 DSO Mariánská zahrada - členský příspěvek
13,520.00
<br> 4.Inventarizace majetku,materiálových zásob a závazků
Stav majetku k 31.12.2022
<br> Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek 396,993.00
z toho
drobný dlouhodobý nehmotný maj.(018) 129,741.00
ostatní dlouhodobý nehmotný ma.(019) 267,252.00
nedokončený dlouhodobý nehm.maj.(041) - 0
Dlouhodobý hmotný majetek 28,146,183.72
z toho
stavby (021) 22,559,755.58
pozemky (031) 3,702,040.64
umělecká díla (032) -...

Načteno

edesky.cz/d/6424006

Meta

Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bačalky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz