« Najít podobné dokumenty

Obec Trubská - Návrh závěrečného účtu obce Trubská za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Trubská.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Trubská 2022 závěr.pdf (249.6 kB)
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 013012/2023/KUSK Stejnopis č.1
<br> SpZn: SZ_075901/2022/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> TRUBSKÁ
IČ: 00233935
<br> za rok 2022
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Trubská za rok 2022 bylo zahájeno dne 29.09.2022
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ▪ 11.05.2023
▪ 08.09.2022
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2022 - 31.12.2022
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Trubská
<br> Trubská 61
<br> 266 01 Beroun
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX
- kontroloři: XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br> Zástupci obce: XXXXX XXXXXXX - starostka
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly
<br> Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne X.X.XXXX pod č.j.099130/2022/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
<br> mez...
Výkaz zisku a ztráty 12 2022.pdf (104.89 kB)
Licence: D0UP XCRGUVXA / VXA (08022022 / 08022022)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2022
IČO: 00233935
Název: Obec Trubská
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 3 004 006,37 3 174 860,65
<br> I.Náklady z činnosti 2 942 257,37 3 112 796,65
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 67 545,37 169 789,08
<br> 2.Spotřeba energie 502 121 476,41 112 475,48
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 88 119,30 60 727,57
<br> 9.Cestovné 512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 9 163,00 12 218,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 425 771,55 484 547,69
<br> 13.Mzdové náklady 521 685 862,00 612 635,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 32 406,00 65 235,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 200,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 194,00 194,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 4 980,00 30,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 1,37 4,92
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 195,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 28 454,00 27 940,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.XX.XXXX 16h21m42s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: D0UP XCRGUVXA / VXA (08022022 / 08022022)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> 27.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 319 043,00 1 2...
Rozvaha 12 2022.pdf (108.98 kB)
Licence: D0UP XCRGURXA / RXA (08022022 / 08022022)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2022
IČO: 00233935
Název: Obec Trubská
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 82 182 315,71 11 767 997,24 70 414 318,47 69 282 818,34
<br> A.Stálá aktiva 75 014 889,78 11 767 997,24 63 246 892,54 64 517 535,54
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 515 235,50 445 819,50 69 416,00 105 832,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 86 835,50 86 835,50
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 428 400,00 358 984,00 69 416,00 105 832,00
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 74 499 654,28 11 322 177,74 63 177 476,54 64 411 703,54
<br> 1.Pozemky 031 11 623 348,77 11 623 348,77 11 623 348,77
<br> 2.Kulturní předměty 032 21 989,00 21 989,00 21 989,00
<br> 3.Stavby 021 61 486 709,51 10 310 122,24 51 176 587,27 52 424 313,27
<br> 4.Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí 022 560 050,50 252 899,00 307 151,50 342 052,50
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 759 156,50 759 156,50
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 48 400,00 48 400,00
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 11.02.2023 16h20m45s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol....
Příloha 12 2022.pdf (116.78 kB)
Licence: D0UP XCRGUPXA / PXA (08022022 / 08022022)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2022
IČO: 00233935
Název: Obec Trubská
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> 11.02.2023 16h23m 4s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<br>
<br> Licence: D0UP XCRGUPXA / PXA (08022022 / 08022022)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 105 959,69 96 093,69
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 105 959,69 96 093,69
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922
<br> 3.Krátkod.podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923
<br> 4.Dlouhod.podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925...
FIN 2-12 M 12 2022.pdf (158.62 kB)
Licence: D0UP XCRGBA1A / B1A  (08092022 / 27072022)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
<br> sestavený k  12 / 2022
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Trubská 
Trubská 61
<br> 266 01  Trubská
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 500 000,00  500 000,00  467 674,42  93,53  93,53 
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 11 000,00  11 000,00  42 993,73  390,85  390,85 
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 50 000,00  50 000,00  95 544,72  191,09  191,09 
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 400 000,00  517 603,00  724 253,34  181,06  139,92 
0000 1122 Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.  52 440,00  52 440,00  ******  100,00 
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 1 000 000,00  1 494 500,00  1 637 209,90  163,72  109,55 
0000 1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.    167,40  ******  ****** 
0000 1335 Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona     11,60  ******  ****** 
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů 2 450,00  2 450,00  2 050,00  83,67  83,67 
0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z 165 000,00  167 900,00  179 867,00  109,01  107,13 
0000 1361 Příjem ze správních poplatků 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her 15 000,00  15 000,00  23 304,38  155,36  155,36 
0000 1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.    16,37  ******  ****** 
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 52 000,00  52 000,00  56 275,75  108,22  108,22 
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR   37 537,81  37 537,81  ******  100,00 
0000 4112 Neinv.př.transfery z...
Návrh závěrečného účtu 2022.pdf (117.58 kB)
Licence: D0UP XCRGBZUC / ZN1 (24012022 / 24012022)
<br> Obec Trubská
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 11.05.2023
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00233935
<br> název Obec Trubská
<br> ulice,č.p.Trubská 61
<br> obec Trubská
<br> PSČ,pošta 266 01
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 774685405
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> 11.05.2023 20h17m16s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 8
<br>
<br> Licence: D0UP XCRGBZUC / ZN1 (24012022 / 24012022)
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 2 195 550,00 2 862 993,00 3 281 908,61
<br> Nedaňové příjmy 434 550,00 434 550,00 362 737,50
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 405 000,00 488 411,81 568 411,81
<br> Příjmy celkem 3 035 100,00 3 785 954,81 4 213 057,92
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 500 000,00 500 000,00 467 674,42
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 11 000,00 11 000,00 42 993,73
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 50 000,00 50 000,00 95 544,72
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 400 000,00 517 603,00 724 253,34
0000 1122 Př.z DPPO v případech...

Načteno

edesky.cz/d/6423977

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Trubská      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz