« Najít podobné dokumenty

Obec Němčice (Mladá Boleslav) - Návrh závěrečného účtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Němčice (Mladá Boleslav).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO - Návrh závěrečného účtu za rok 2022 - přezkum - 2. část.pdf
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 009585/2023/KUSK Stejnopis č.1
<br> SpZn: SZ_076961/2022/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ DOUBRAVKA
IČ: 70821364
<br> za rok 2022
<br>
Přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Doubravka za rok 2022 bylo zahájeno
<br> dne 29.07.2022 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného
<br> přezkoumávajícím orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ▪ 31.01.2023
▪ 13.12.2022
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2022 - 31.12.2022
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Luštěnice 171
<br> 294 42 Luštěnice
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXX
- kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Zástupci DSO: Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXX - předsedkyně
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly
<br> Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne X.X.XXXX pod č.j.099130/2022/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
<br> mezi d...
DSO - Návrh závěrečného účtu za rok 2022 - celý.pdf
DSO - Návrh závěrečného účtu za rok 2022 - 1 část.pdf
sestavený k 31.12.2022
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Sdružení obcí Doubravka
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022
<br> IČO
<br> Adresa
<br> Kontaktní údaje
<br> 70821364
<br> ulice,č.p <.>
obec
PSČ,pošta
<br> Boleslavská 171
Luštěnice
29442
<br> telefon
fax
e-mail
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
II.Plnění rozpočtu výdajů
III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
V.Peněžní fondy - informativně
VI.Majetek
VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Strana
1 z 5
<br> 25.05.2023
9:41:42
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (dso),verze: 2022.01.D
<br>
<br> POL Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění)
<br> 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost.nemov.věcí a JČ 210 800,00 210 927,00 210 927,00
2141 Příjem z úroků 127,00 - -
<br> 210 927,00 210 927,00 210 927,00 2xxx Nedaňové příjmy
<br> 210 927,00 210 927,00 210 927,00 Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)
<br> POL Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle druhového třídění)
<br> 5122 Podlimitní věcná břemena 30 000,00 30 000,00 9 000,00
5163 Služby peněžních ústavů 2 500,00 2 500,00 1 118,00
5166 Konzultační,poradenské a právní služby 60 000,00 60 000,00 12 000,00
5168 Zpracování XXX a služby souv.s inf.a kom.technol 15 000,00 15 000,00 3 327,50
5169 Nákup ostatních služeb 103 300,00 103 300,00 674,94
5362 Platby daní státnímu rozpočtu 127,00 127,00 -
<br> 210 927,00 210 927,00 26 120,44 5xxx Běžné výdaje (třída 5)
<br> Strana
2...

Načteno

edesky.cz/d/6423939

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Němčice (Mladá Boleslav)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz