« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha č.5 (409.21 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Češov,IČ: 00271462
<br> za rok 2022
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 29.08.2022
<br> - 16.01.2023
<br>
<br> na základě písemné žádosti obce Češov v souladu s ustanovením § 42 odst.1 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem
<br> č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 21.07.2022 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Češov
<br> Češov 49
<br> 506 01 Jičín
<br>
<br> Zástupci za Obec:
<br> starosta - XXXXXXXX XXXXXXX
<br> účetní - Ing.Vendula Hynková
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Věra Gilková
<br> - kontroloři:
XXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 22.06.2022
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon,tj.vyhodnocení vyžádaných podkladů,byl učiněn dne 16.01.2023 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Pivovarské ...
příloha č.4 (324.99 kB)
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Češov00271462
sestavený k 31.12.2022
<br> IČO: Název:
Sídlo: Češov 49,506 01 Češov
Kontaktní osoba: Ing.Vendula Hynková,hynkova.v@seznam.cz,732732034
<br> 170 309,38 - Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 111 995,12 - Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> 3 184,50 - Prodané zboží (504)4
<br> 1 741 387,74 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 2 558,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 989,00 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 553 508,48 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 823 604,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 133 959,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 1 372,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> 17 325,00 -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 1 000,00 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 18 964,00 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 1 030 624,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> 3 114,30 -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 195 624,32 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 94 301,53 -
<br> - -
<br> 3 713...
příloha č.3 (336.72 kB)
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2022
00271462IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Obec Češov
Češov 49,506 01 Češov
<br> Kontaktní osoba: Ing.Vendula Hynková,hynkova.v@seznam.cz,732732034
<br> 95 386,00 - Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> 95 386,00 - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 55 780 980,42 9 904 900,99
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 21 678 623,50 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 30 869 993,99 7 629 221,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 2 397 335,94 1 732 973,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 542 706,99 542 706,99
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 192 320,00 - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 100 000,00 -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - - (069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 95 386,00 95 386,00
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> -...
příloha č.2 (460.56 kB)
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Češov 49,506 01 Češov
Obec Češov00271462
<br> sestavená k 31.12.2022
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: Ing.Vendula Hynková,hynkova.v@seznam.cz,732732034
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu
ukončení činnosti.Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví <,>
především č.410/2009 Sb.s účinností od 1.1.2016.V roce 2016 se změna metod týkala především průběžným
vykazováním na účtech 044 a 045,které byly k 1.1.2016 zrušeny <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách:
<br> 1.Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B;
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis.Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 3 tis.Kč - podrozvaha 901
Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 7 tis.Kč - podrozvaha 902
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech,v roce 2022 nebyl pořízen
dlouhodobý majetek vlastní činností <.>
Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou;
Ostatní finanční investice určené k obchodování - reálná hodnota,účtování výsledkové; ostatní finanční investice dle
§27,odst.7 zákona o účetnictví <.>
Reprodukční pořizovací ceny:
Majetek bezúplatně předaný v cenách dle evidence převodce v souladu se zákonem o účetnictví <.>
Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace <.>
<br> 2.Změny způsobů oceňová...
příloha č.1 (395.29 kB)
Fin 2 - 12 MMinisterstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> sestavený k 12/2022
<br> Rok
<br> 2022
<br> Měsíc
<br> 12
<br> IČO
<br> 00271462
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Češov,Češov 49,506 01 Češov
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> ODPA POL Text Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách
Výsledek od
počátku roku
<br> a b c 1 2 3
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Bez ODPA
0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 600 000,00 647 000,00 646 836,58 100 %
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 40 000,00 60 000,00 59 836,27 99,7 %
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 105 000,00 135 000,00 133 008,59 98,5 %
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 866 000,00 1 006 000,00 1 005 884,70 100 %
0000 1122 Př.z DPPO v případech,kdy poplat.je obec,s výj.73 530,00 73 530,00 73 530,00 100 %
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 1 900 000,00 2 285 000,00 2 284 226,39 100 %
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů 4 000,00 4 000,00 3 900,00 97,5 %
0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z 100 000,00 167 000,00 165 501,00 99,1 %
0000 1361 Příjem ze správních poplatků 1 000,00 1 000,00 400,00 40 %
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her 30 000,00 40 000,00 32 326,15 80,8 %
0000 1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob.her kromě od.- 100,00 23,18 23,2 %
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 850 000,00 850 000,00 841 035,38 98,9 %
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 71 761,56 71 761,56 100 %
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 70 800,00 70 500,00 70 500,00 100 %
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 45 000,00 41 228,00 41 228,00 100 %
<br> 4 685 330,00 5 452 119,56 5 429 997,80 Celkem za 0000: 99,6 %
<br> Bytové hospodářství
3612 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost.nemov.věcí a JČ 23 400,00 26 700,00 26 700,00 100 %
<br> 23 400,...
Závěrečný účet obce Češov za rok 2022.pdf (479.31 kB)
Závěrečný účet obce Češov za rok 2022
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů)
<br>
<br> Údaje o obci:
<br> Adresa: Obec Češov,Češov 49,506 01 Jičín,IČ: 00271462
<br> Telefon: 493555148
<br> Email: cesov@tiscali.cz
<br> Bankovní spojení: 10925541/0100
<br> Počet členů zastupitelstva: 5
<br> V roce 2022 pracoval finanční a kontrolní výbor obce <.>
<br> Obec Češov je členem Svazku obcí Mariánská zahrada <.>
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2022
<br> Schválený rozpočet
v Kč
<br> Rozpočet po změnách
v Kč
<br> Plnění k 31.12.2022
v Kč
<br> Tř.1 Daňové příjmy 4569530,00 5268630,00 5246508,24
<br> Tř.2 Nedaňové příjmy 386900,00 432000,00 421872,56
<br> Tř.3 Kapitálové příjmy 0 0 0
<br> Tř.4 Přijaté transfery 115800,00 183489,56 183489,56
<br> Příjmy po konsolidaci 5072230,00 5,884.119,56 5851870,36
<br> Tř.5 Běžné výdaje 7033992,00 8398492,00 3862950,19
<br> Tř.6 Kapitálové výdaje 1300000,00 1956000,00 739697,50
<br> Výdaje po konsolidaci 8333992,00 10354492,00 4602647,69
<br>
<br> Tř.8 Financování 3261762,00 4470372,44 - 1249222,67
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
<br> rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN2-12 jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu a
<br> jsou součástí závěrečného účtu <.>
<br> Obec Češov neúčtuje o hospodářské činnosti <.>
<br>
<br> 2) Stav účelových fondů a finančních aktiv
<br>
<br> Obec Češov nemá zřízen žádný fond <.>
<br>
<br> Stav finančních prostředků k 31.12.2022:
<br> 231 10 ZBÚ 10925541/0100 5,619.729,77 Kč
<br> 231 30 ZBÚ ČNB 94-9510541/0710 1,569.578,52 Kč
<br> 244 termínované vklady 8,000.000,00 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
3) Souhrn majetku obce Češov k 31.12.2022
<br>
<br>
<br> Stálá aktiva
<br> 021 – Stavby 30,869.993,99
<br> 022 – Samostatné movité věci 2,397.335,94
<br> 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 542.706,99
<br> 031 - Pozemky 21,678.623,50
<br> 041 – Nedok...

Načteno

edesky.cz/d/6423915

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz