« Najít podobné dokumenty

Obec Licibořice - příloha ZÚ obce ZPRÁVA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Licibořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Z 10.pdf (490.54 kB)
výbor usnesení
<br> Finanční výbor ze dne 15.2.2021,28.9,2a21 - kontrola pokladny <,>
rozpočtová opatření.rozpočet
<br> obecně závazné
vyhlášky
<br> č.1/2020,o místním poplatku za provaz sysiému shromažd'ování <,>
sběru,přepravy,třídění,využívání o odstraňování komunálních
odpadů
č,112016,o mistnim poplatku ze psú
č.1!2a21,o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství s účinností od 1.1.2a22
Evidence OZV byla zavedena <,>
<br> Rozpočet a
střednědobý výhled
příspěvkové
organizace
<br> Návrh střednědobého výhledu na r.2a22 - 2024 MŠ Licibořice
zveřejněn od 10.2,2021- 1,3.zaU_
Schválený střednědobý výhled rUŠ Licinořice zveřejněn od ?,3.2a21 <,>
Schváleno ZOze dne 1.3.2021 <.>
Návrh rozpočtu tVlŠ ticiborice na rok2Q2l zveřejněn od 2.1 1.2a2O
do 2.12.2021 <.>
§chválený rozpočet mŠ ticiUorice na rak2a2l zveřejněn od 3,<,> l2 <.>
2a21 <,>
Schváleno Za ze dne 2,12.2a2a <.>
<br> učetní závěrka za r <.>
2a2a
<br> Učetní závěrka obce ke dni 31.12.202a - zastupitelstvo obce ze dne
23.6,2021 schvaluje účetní závěrku obce za rok 202CI.Protokol o
schválení účetni závérky byl předložen ke kontrole <.>
<br> Komenského náměsti 125,532 11 Pardubice,tel": +420 46§ 026 530 <,>
e-mail: ivana,bednarikova@pardubickykraj,cz
<br> _9 _
Z 9.pdf (902.05 kB)
Smlouvy o převodu
majetku {koupě <,>
pťodej,§měna <,>
převod)
<br> Kupnísmlouva na nákup a prodej pozemku obce Licibořice ze dne
22.3.2021 - pozemková parcela obce 355 v k,ú.Licibořice rozdělena
na části 35511,35512,355/3 a35514 a z pozemkové parcely č.361/1 v
k.ú,Licibořice odděleny pozemky 361/3 a36114 - zámér o prodeji
pozemku obce byl zveřejněnnlg.2.2a21 - 1.3.zaT - návrh na vklad
nebyl předložen - prodej schválen usnesením ZO dne 1.3.za?t -
zařazení a vyřazení pozemku dokladem č.6001 ze dne 3.3.2a21
<br> Kupní smlouva na nákup pozemku ze dne 6.10.2O21 p.č.22919 -
schváleno usnesením ZO dne 15.7.2a21 - návrh na vklad 12.1a <.>
2021 -zařazeno do majetku dokladem č.6003 dne 12.1CI.2a21
<br> Vnitřní předpis
směrnice
<br> Směrnice o časovém rozlišení 212016
Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad č.12arc
Směrnrce k aplikaci reálné hcdnoty majetku určeného k prodejize dne
2.1,2a15
Odpisový plán
§měrnice k evidenci,účtování a odepisování majetku č.12l2O13
Směrnice k podrozvahovým účtům č.1012013
Směrnice upravující oběh účetních dokladú,vč.přílohy ze dne 1.1 <,>
2020 (číselné řady)
Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek č.8/2013
Směrnice o finanční kontrole 5na13
Směrnice k řídící konirole č.6/2013
Směrnice k rozpočtovérnu hospodaření ó"7Da13
Harmonogram účetní závérky č.3l2Q1 4
Snrěrnice k systému zpracování účetnictví č,212013
ÚčtovY rozvrh,účetní knihy a náležitosti účetních dokladu č,1Qa13
Směrnice k podpisovým vzorům č.11naÉ
v roce 202'l nebyly aktualizovány
<br> Výsledky kontrol
zťízených organizací
<br> Zpráva o výsledku finanční kontroly za r.?a23 ze dne 15.2.2a21 <.>
Kontrola provedena finančním výborem kontrola účetních dokladú <,>
bankovních výpisu,pokladních dokladů.příspěvku na provoz
poskytnutým zřizovatelem,inventarizace <.>
Nebyly zjištěny nedostatky <,>
<br> Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení
<br> ze dne 2,12.2a2Q - rozpočet obce na rok2021,rozpočet nlŠ ná iok
2a21
ze dne 1.3,2a21 - střednědobý výhled rozpočtu ...
Z 8.pdf (951.43 kB)
příloha rozvahy sestavená k 31.'|2.2021
Rozvaha sestavená k31.12,2021
Učtový rozvrh sestaven za rok2a21
Výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu
<br> Fin2-12 M sestavený ke dni 31.12,2021
<br> Výkaz zisku a áráty sestavený ke dni 31.12,2a21
Výsledek hospcdaření za r.2020 - zisk ve výši 387 584,90 Kč byl
schválen v rámci účetní závěrky za r" 202Q usnesením Za ze dne 23 <.>
6.2021 a proúčtován na účet432 dokladem č.06002 ze dne 30.6 <,>
zau
<br> Rozvaha zřizených
příspěvkových
organizací
<br> MS Licibořice sestavená ke dni31.12.2a21
<br> Výkaz zisku a ztráty
zřízených
příspěvkových
orqanizací
<br> MS Licibořice sestavený ke dni 31.12.2a21
<br> Výsledek hospodaření za r,2a20 - zlráta ve výši 38.116,55 Kč byl
schválen usnesením ZO ze dne 29,5.2021 <.>
<br> Dohody o pracovni
činnosti
<br> Dle sdělení nebyly v r,2021uzavřeny <.>
<br> Dohody o provedení
práce
<br> DPP ze dne 29.9.2a21- úklid volební místnosti
DPP ze dne 29,8.2021- kompletace a roznCIs volebních lístků
DPP ze dne 28,11.2a21- pomocné práce pň kompletaci Betléma
DPP ze dne 9,11.2B21 - instalace dopravního značení ve Slavicích
DPP ze dne 29.8.2021 - zástup na Poště Partner Licibořice
DPP ze dne 27,1a.2021- oprava fasády kostela
<br> Pracovní smlouvy
včetně platových
výměrů
<br> pracovní smlouva ze dne 28.3.2020 na dobu neurčitou - pomocný
dělník obce; platový výměr ze dne 29.4,2a2a
platový vyměr ze dne 30" 5.202CI - k pracovní smlouvě účetní obce
pracovní smlouva ze dne 2a,4.2a17 na dobu neurčitou - pracovnice
na přepážce pošty Paňner; platový výměr ze dne 31.12.201 9
<br> Platy stanoveny v souladu s nař.vlády č.341l2a17 Sb <.>,ve znění
pozdějších předpisu <,>
<br> Smlouvy a další
materiály k přijatým
účelovým dotacím
<br> účelově určená neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v
souvislostis konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v r.?a21 (pol.41 11,ÚZ 9S071) - na základě Avíza pro změnu
rozpočtu obce č.21-94 ze dne 2.g.2a2l bylo přijato ve výši 31.000,-
Kč.Dle vyúčtovánídne 10.2,2021,čerpáno ...
Z 7.pdf (948.78 kB)
Závěrečný úĎet návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i na internetovýctr
stránkách obce v zákonném termínu 15 dnů v rozmezi od 14.5.2021
-2,6.2a21
projednán vč.zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2020 a schválen usnesením ZO ze dne 29,5^ 2a21 bez výhrad
schválený závěrečný účet v úplném znění vč,zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 byl zveřejněn na
internetových stránkách obce od 30.5,2a21
<br> Bankovnívýpis Běžný účet vedený u CSOB,a.s <.>,Poštovníspořitelny - č.účtu
27Q726725l0300 ke dni 31.12.2a2O a za období 11 - 12l2o2a,vó <,>
zaúčtování dokladem č^ 01 130 - 0 1 1 59
Běžný účet vedený u ČNa _ č.účtu 94-9214531n7rc ke dni 31.12_
2020 a za r.2O2a - výpis č,<,> 1 - 27,vč.zaúčtování dokladem č.02001
- o2a27
<br> Zůstatek peněžních prostředků na bankovních účtech souhlasil se
zustatkem rozvahového účtu 231 ke dni 31.4,2.2O2a <.>
<br> Dohoda o hmotné
odpovědnosti
<br> Dohoda o hmotné odpovědnosti ze dne 1.1.2g18 - účetní obce
<br> Evidence poplatků Předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na r.2a2l byl zaúčtován
dokladem č,CI4001 ze dne 30.1" 2a21 <.>
Evidence dle jednotlivých poplatníkú vedena ručně i v excel tabulce
<br> Faktura kontrola došlých faktur v č,řadě 3064 - 3090 - kontrola formálních
náležitostí,účtování předpisů a dodržovánízákon 320/2001 Sb <.>
<br> Hlavní kniha sestaven za rak2a21
lnventurní soupis
majetku azávazků
<br> Plán inventur na r,2021 sestaven dne 19.12.2021,vč.jmenování
členu invenlarizační kom ise <.>
Proškoleni členů inventarizační kornise proběhlo dne 2'l.12.zaT <.>
lnventarizace provedena od 2.1.2a22 do 29.1.2a22 <.>
|nventurní soupisy vyhotoveny se stavem k 31" 1 2.2a21 <.>
lnventarizační zpráva zpracována dne 30,1,2a22,inventarizační
rozdíly byly zjištěny u účtu 231,a42 a 192,odúvodněny a popsány ve
zprávě <.>
<br> Kniha došlých faktur za r.2021- vedena v knize přijatých faktur v číselné řadě 3001 - 3172
Kniha odeslaných
faktur
<br> za r.2021 - vedena v knize odeslaných faktur v číseln...
Z 6.pdf (829.68 kB)
Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br> Komenského nárněstí 125,532 11 Pardubice,tel.: +420466 026 530 <,>
e-mail: ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz
<br> _5 _
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
Návrh rozpočtu návrh rozpočtu 2a21 v úplném znění byl zveřejněn na úřední desce i
<br> elektronickým způsobem umožňujícím dálkov,ý přístup v zákonném
termínu 15 dnů od 2.11.2020 do 2.12.2a2a
<br> Rozpočtová opatření 1t2a21 schválil starosta abce dne 25.3.2a21 zveřejněno od 30,3 <,>
2Q21
212021 schválil starosta obce dne 26,4,2a21 zveřejněno od 30.4 <.>
2021
312021 schválilo zastupitelstvo obce dne 29.5,2021zveřejněno od
30.5,2021
4l2a?.1 schválilo zastupitelstvo obce dne 29.6.ZaU zveřejněno od
29_ 6.2021
512021 schválilo zastupitelstvo obce dne 21.8.2a2l zveřejněno od
21 - 8.2CI21
612021 schválil starosta obce dne 29.g,2a21 zveřejněno od 29.9 <,>
2a21
7lzaU schválilo zastupitelstvo obce dne 30.1a,2a21 zveřejněno od
30.10 2021
8í2821 schválii starosta obce dne 29,11.2021 zveřejněno od 30,1 1 <.>
2a21
W2a21 schválilo zastupitelstvo obce dne 20.12.2a2l zveřejněno od
22.12.2021
<br> Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 31.12.2021 ve schválené výši <.>
Usnesením Za ze dne '15.2.2017 byla schválena pravomoc starosty
obce k provádění rozpočtových opatření <.>
<br> Schválený rozpočet Rozpočet obce na r.2021 byl schválen usnesením Za ze dne 2.12 <,>
2020 jako přebytkový v příjrnové části ve výši 4 703 200,- Kč a
výdajové části ve výši 3 570 760,- Kč ( B1 15 ve výši -1 132 440,-Kč)
Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnéní rozpočtu Fin
2-12 M ve schválené výši <,>
Schválený rozpoóet byl v úplném zněnízveřejrrěn na tnternetových
stránkách obce od 3.12.2a20 <.>
<br> stanovení
závazných ukazatelů
zřízeným
organizacím
<br> Fříspěvek na provoz pro MŠ ticiOonce na r,ZOZ1 nyt scr,valen v
rámci rozpočtu obce usnesením ZO ze dne 2" 12.2020 ve výši
250,000.- Kč
Oznámeno sdělením zřizoiratele ze dne ...
Z 5.pdf (663.12 kB)
V kontrolovaném období Ú§C,dle prohlášení zástupců ÚSC,nehospodařil s majetkem
státu,neruČil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,nezastavil movitý a
nemovitý majetek,neuzavřel kupní,darovací,nájemnísmlouvu a smlouvu o rrýpůjčce týkající
se nemovitého majetku,smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky,smlouvu o
Poskytnutí dotace,smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelskéh o závazku,smlouvu o
přistoupenikzávazku a smlouvu o sdružení,nekoupil ani neprodal cenné papíry,obligace <,>
neuskutečnil majetkové vklady.Územní celek neuskutečnil veřejné zakázky <.>
<br> Pouěení:
<br> Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst.1 písm.b) zákona č,42al2}a4 §b <,>
povinen přijrnout opatření k nápravě chyb a nedostatkú uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o XXX písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu <,>
a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech
územního celku <.>
<br> Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst.2 zákona ě.42oí2aa4 Sb <.>,povinen
v informacích podle ustanovení § 13 odst,1 písm.b) téhož zákona uvést lhůtu,ve které podá
přísluŠnérnu přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření,a
v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat <,>
<br> Nesplněním iěchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14
odst."x písm,b) a c) zákona ó.42Ql2004 Sb.a za ta lze podle ustanovení §,l4 odst,2
zákona č.42012004 Sb.územnímu celku uložit pokutu do výše 50.000 Kó <.>
<br> XXXX XXXXXX
<br> starosta obce
<br> XXXX XXXXXXXXX
<br> účetní obce podpis účetní obce
<br> převzaldne:
<br> Licibořice dne úterý 7.června 2a?2
<br> XXXX XXXXXX
<br> starosta obce
<br> Gmfrfr LIfrIfimfrlfiE
Licibcřlr;e 17
<br> lČ: 0049701t ]'el.: 469 679 1C1
<br> Komenského náměstí 1"25,53211 Pardubice,tel.: +420 466 026 530 <,>
e-mail: ivana.bednarikova @ pardubickykraj.cz
Z 3.pdf (645.57 kB)
D.Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek Upozorňujeme na dodržování včasného odvodu dotací.Na základě daňové kontroly provedené 2a22 bylo zjištěno porušeni rozpočtové kázně prostředkú poskytnutých ze státního rozpočtu rozpočtových pravidlech.Licibořice dne úterý 7.června 2O22 nevyužitých prostředků poskytnutých FU pro Pardubický kra1 ze dne 2.5.o neoprávněném použití peněžních ve smyslu § 3 písm.e) zákona o Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání hospodaření -za Krajský úřad Pardubického kraje.XXXXXX XXXXXXXX /
Z 2.pdf (713.13 kB)
předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2
odst.Í a 2 zákona č.42012004 Sb,posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohóto
zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu._ _
<br> Podle ustanovení § 2 odst.3 zákona č.42al20a4 Sb.nebyly předmětem přezkoumání
údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivostí podle daňového řádu <,>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy byl uskutečněn dne 7.6.?a22-
<br> A.VÝsledek dílčích přez|toumání
A,l,Chyby a nedostatky napravené v průběhu dilčích přezkoum ání za r,2021
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.ll.Ostatní chyby a nedostatky
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.plnění opatření k odstranění nedostatků ziištěnÝch v předchozích letechB.l.Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letCch
nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěrz ořezkoumání hospodaření za rok 202í
C.l.Při přezkoumáni hospodaření obce za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č <,>
<br> 42al2gj4 sb <.>
+ nebyly ziištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.tl.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb
a nedostatkŮ,která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního
celku v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná riztka,která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> C.lll.Poměrové ukazatele ziištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku.<.>.<.>,<,>,<.> 1,86 %
b} podíl závazků na rozpočtu územního celku,<.>,<,> <.>,<.> 4,a6§/a
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku.<.>.<.>.<.>.<.>.a o/o
<br> C.lV.Dluhové pravidlo podle zákonao rozpočtové odpovědnosti
<br> Dluh obce Licibořice nepřekročil 60% průměru jeho př'ljmů za poslední 4 rozpočtové
roky podle právního předpisu...
Z 1.pdf (532.4 kB)
PARDUB|CKÝ KRAJ
Krajský úřad
ůdbgi ťii:anení
<br> zPRÁvn
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br> obce Licibořice
<br> lč: 00497a1r <.>
přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br> úterý 7.června 2022iaka Jednorázové přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSo) zákana
Č.128l20a0 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
Č.42U2a04 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazkŮ obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne í0.1.2022
krajským úřadem pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2ať.<,>
1.Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 07.06.2022 <,>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXX
- kontroloři:
<br> - lng,lvana Bednaříková
- XXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření kpřezkoumáni ve smyslu § X č.42BI2aa4 Sb.a § 4 a § 6 zákona č <.>
z55l28''2 Sb.vydal Kraiský úřad Pardubického kraje dne 20.7,2gž1 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXX XXXXXX - starosta obce
XXXX XXXXXXXXX - účetní obce
<br> Komenského náměstí ils,XXXXX Pardubice,tel.: +420 466 026 530 <,>
e-ma i l : XXX na.bed na rikova @ pa rdubickykraj.cz
<br> 1

Načteno

edesky.cz/d/6423863

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Licibořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz