« Najít podobné dokumenty

Obec Čakov - Rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice o povolení úplné uzavírky pozemní komunikace č. III/14322 - oprava mostu přes přepad Dubenského rybníka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čakov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-c.-2-vyjadreni-dopravcu-k-dopravne-inzenyrskemu-opatreni-most-pres-prepad-dubenskeho-rybnika-dubensky-rybnik-8134-2023.pdf
Wil BUS ĚL-„Í'ýfňá'ř'řšms
<br> GW BUS a.s <.>
<br> Pekárenská 255/77,370 04 České Budějovice,CZ IČ: 04356683 DIČ: CZO4356683 www.gwbus.cz
<br> Zn: 64/2023Imp Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
<br> Tel.+XXX XXX XXX 889; 389 009 261
<br> E-mail: miroslav,petrggsekCngbgsa IDDS: ujv8e5t
<br> České Budějovice dne 18.5.2023
<br> XXX XXXXXXXX - JANEV Chýnovská XXX
<br> XXX XX Planá nad Lužnicí Provoz.Planá 85
<br> pekarciijanev.cz
<br> Na základě Vaší žádosti,zaslané nám prostřednictvím elektronické pošty na e-mail: miroslav.petrousek©gwbuscz ze dne 10.5.2023,Vám níže zasíláme vyjádření k akci „Most ev.č.14322-2 přes přepad Dubenského rybníka“ <.>
<br> V předmětném úseku jsou vedeny linky veřejné osobní dopravy provozovaná na základě objednávky společnosti JIKORD,s.r.o.společností GW BUS a.s.:
<br> 320135 České Budějovice — Lhenice - Vodňany
<br> 320133 Qeské Budějovice — Dubné - Holašovice
<br> 320134 geské Budějovice — Dubné - Lipanovice
<br> 320136 Geské Budějovice - Němčice - Záboří- Lipanovice 320993 Ceské Budějovice — Dubné / Lipí- Holašovice
<br> GW BUS a.s.souhlasí s úplnou uzavírkou za těchto podmínek:
<br> 1.Po dobu uzavírky požadujeme stanovit pro spoje,které nejsou níže speciňkovány,obousměrnou objízdnou trasu: Branišov — sil.III/ 14323 — sil.III/ 14330 - sil.III/ 14319 — sil.III/ 14321 <.>
<br> a) Po dobu uzavírky a vedení spojů po výše uvedené objízdné trase,bude zrušena obsluha zastávek:.Dubné,Křenovice,rozc.1.0 — bez náhrady <,>
<br>.Dubné — zastávka přesunuta na objízdnou trasu dle DIO,zdůvodu nezajištění bezpečného otočení autobusu <.>
<br> b) Pro spoje vedené po objízdné trase bude ve výlukovém jízdním řádu zapracována obsluha zastávek:
<br> Dubné,Třebín,Jednoty,Lipí,Kaliště u Lipí,Lipí <,>
<br> Habří,Kvítkovice,rozc <.>,Dubné„nová škola <.>
<br> 2.Pro spoje 3,4,17,19,23,22,34,38 požadujeme stanovit obousměrnou objízdnou trasu: České Budějovice
<br> (sil.III/14322 Branišovská — MK M.Horákové - sil.III/14539 E.Rošického) — sil.III/14539 — sil.III/14...
priloha-c.-1-dopravne-inzenyrske-opatreni-dopravni-znaceni147273920.pdf
“na “I'—
<br> „.<.>.-„.u-
<br> 407.<.>.G-.l <.>
<br>.: o." % Jaronice ' “1114321 „".<.>."-"'"".:.-.'.i.<.>.<.>.<.> "o.".;._._.',<.> '.".'- “"".: ia.<.> = & MIL-.<.> ".<.>.<.>.ÍQ"".<.>.ŽIII14539.<.> ' '.<.> : u.<.>.<.>.<.>.A.".<.>.<.>.&' "".-III.<.>.<.>.<.> IH— : UW!Qb.<.>.\=:l-.<.> T.<.> : u!.<.>.<.> ů'i _ : Hm.am"" 5 i ; <.>,<.> -.<.>.:D ;" Křenowce.<.> ':ó \ a m | _:." :.©.“K _ ' g.: š.<.> 999904 "" Budař-“3." !; “;“;.<.> ! ; gs '5 a a,; “s : v— : Š.n a H.! 3.1 * ĚIJ.=„ anšov 55 ;;.a.<.> _.“-.“.Ě : % 7 51 dni ".<.>.<.>.<.>.zastávka.DUBNÉ' přesunuta z '.a' 3- o a ;;;w - wm _.n;).“HW-153 "' muni?-.?,; * % zastávka zrušena '.\ Š & DUBNÉ.KŘENOVICE,rozc 1,0 * > % ký “% Š.! "u a u 0 4,5 '; „ “š * p » : 2% ' "ča.numwuoww ová/ru; 'I' \ll/14321 "“ ' © 5 3 L \ i !.Švábuv ? % ? hmm: & 423 1 Tf ' ' ČESI Mokré BUDĚJOVI:.! £: 2:0 boo eco,* _ 6 © zastávka „DUBN_É" -řesunut_a
<br> PO iC L =,IS 11a (1) IP 22 APZJQJWCFšL—Ěš lp MHoča frqo “
<br> POZOR ÚZEMNÍ 095 LCH Crap: *
<br> A E13
<br> Dopravně inženýrské opatření
<br> © dapravnfmačenl *" "“""" “;"“ :mxma' ““""“ J" H XXXX "HLHW lILmUJMV.sil.|||/XXXXXX Ohlednalel: sunovmcs :.<.> - MIMD u DUBENSKÉHO VOZIDEL
<br> RABNÍKA
<br> EUROVIA CS.a.s.- Mos! ev.č.: „622-2 přes UZAVŘENA
<br> přepad Dubenske'ho rybníka
<br> STAVBY
<br> Vypracoval: Ma nin Vacek.ČESKÉ nwm Datum.04/2023 mam!
<br> Příloha: DlO Stupeň
magistrat-mesta-c.-budejovice-roznodnuti-povoleni-uzavirky.pdf
str.1
<br>
<br> Magistrát města České Budě jovice
O d b o r d o p r a v y a s i l n i čn í h o h o s p o d á ř s t v í
n á m.P ř e m y s l a O t a k a r a I I.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.XXXXXXXX XXXX
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská XX
370 92 České Budějovice
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> sp.zn.: ODSH/8134/2023 Bo vyřizuje: tel.: e-mail: datum:
č.j.: ODSH/8134/2023-2 Bc.Bouchal 386804435 bouchald@c-budejovice.cz 22.5.2023
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> POVOLENÍ UZAVÍRKY
<br>
Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně
příslušný silniční správní úřad ve věcech pozemních komunikací dle ustanovení § 40 odst.4) písm.a)
zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.13/1997 Sb.“),dále dle § 11 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.500/2004 Sb.“),ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení úplné
uzavírky pozemní komunikace,kterou dne 18.5.2023 podal navrhovatel:
<br>
EUROVIA CS,a.s <.>,odštěpný závod oblast Čechy západ,závod České Budějovice,IČO 45274924 <,>
<br> Národní 138/10,110 00 Praha 1-Nové Město
<br> (dále jen "žadatel").Na základě tohoto přezkoumání,dále souhlasu vlastníka dotčené pozemní
komunikace a po projednání s Policií ČR,kraj.řed.- DI v Českých Budějovicích,tímto správní orgán
v souladu s ustanovením § 24 zákona č.13/1997 Sb.a za předpokladu dodržení níže uvedených
podmínek výše uvedenému žadateli
<br> p o v o l u j e
<br>
úplnou uzavírku pozemní komunikace III/14322 z důvodu „Rekonstrukce mostu ev.č.14322-2 přepad
Dubenský rybník“ <.>
<br> Termín: 30.5.2023 - 8.10.2023
<br> Objízdná trasa: Z centra Českých Budějovic je provoz odkloněn z ulice Branišovská na M.Horákové <,>
dále na okružní křižovatce je provoz směřován na Haklovy Dvory a po silnicích III/14539,III/14321 přes
obec Křenovice až do obce Dubné.V opačném směru je trasa toto...

Načteno

edesky.cz/d/6423772

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čakov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz