« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbatův Kostelec - Závěrečný účet mikroregionu Skutečsko - Ležáky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbatův Kostelec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkazy k 31.12.2022 (266.07 kB)
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> sestavený k 31.12.2022
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
691751792022 12
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Mikroregion Ležáky
Vrbatův Kostelec
539 56 Vrbatův Kostelec
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Ost.neinv.přij.transfery ze SR 418 810,00 418 810,00 260 712,06 62,3 62,30000 4116
Neinv.přijaté transf.od obcí 98 950,00 98 950,00 102 340,00 103,4 103,40000 4121
Neinv.přijaté transf.od krajů 100 000,00 100 000,00 100,00000 4122
Příj.z prodeje zboží 190 000,00 190 000,00 163 837,55 86,2 86,23639 2112
Komun.služby a úz.rozvoj j.n.190 000,00 190 000,00 163 837,55 86,2 86,23639
<br>
P ř í j m y c e l k e m 707 760,00 807 760,00 626 889,61 88,6 77,6
<br> FENIX,Výkaznictví 9.31.010 Strana 1 Tisk: 28.02.2023 12:57:30
<br>
<br> IČO: 69175179 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC A DSO (v Kč)
Mikroregion Skutečsko - Ležáky sestavený k 31.12.2022
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Platy zaměst.v prac.poměru 90 120,00 90 120,00 100 706,00 111,7 111,73639 5011
Ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 123 250,00 123,3 123,33639 5021
Pov.pojistné na soc.zab.<.>.22 500,00 22 500,00 24 978,00 111,0 111,03639 5031
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.8 100,00 8 100,00 9 074,00 112,0 112,03639 5032
Povinné pojistné na úraz.poj.200,003639 5038
Nákup zboží 190 000,00 190 000,00 163 834,04 86,2 86,23639 5138
Nákup materiálu j.n.10 000,00 10 000,00 2 837,00 28,4 28,43639 5139
Pohonné hmoty a maziva 500,103639 5156
Poštovní služby 1 000,00 1 000,003639 5161
Služby telekom.a radiokom.7 200,00 7 200,00 4 765,68 66,2 66,23639 5162
Nákup ostatních služeb 241 340,00 422 840,00 259 006,00 107,3 61,33639 5169
Cestovné (tuzem.i zahranič.) 10 000,0...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (2.25 MB)
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
<br> dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Skutečsko- Ležáky
<br> |č: 69175179
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 11.11.2022 jako Dílčí přezkoumání 05.04.2023 jako Konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 12.8.2022 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2022 do 31.12.2022.1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno vsidle dobrovolného svazku obcí dne 11.11.2022
<br> 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 05.04.2023 <.>
<br> 3.Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Bat'ková
<br> - kontroloři: - Bc.XXXXX XXXXXXXXXXX — XX.XX.XXXX - Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX — XX.XX.XXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 č.42012004 Sb.a 5 4 a g 6 zákona &.255í2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 14.7.2022 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXX XXXXXXX - předsedkyně svazku obcí XXXXX XXXXXXXXX — účetní DSO
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů Pl.?FPÝFh řádili "?KF'FGĚFFŠUÍt9h_9t.9„É_'59.'JH-„.<.>.<.> <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Posledním kontrolním úkonem bylo vyhodnocení předložených dokumentů a poskytnutých informací a to ...
zde. (202.55 kB)
Mikroregion Skutečsko - Ležáky
539 56 Vrbatův Kostelec,IČ 69175179
<br> Závěrečný účet Mikroregionu Skutečsko - Ležáky za rok 2022
<br> (§ 17 zákona č.250/200 Sbl,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2022
(údaje jsou v tis.Kč)
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 0 0 0 0 0,0
Třída 2 - Nedaňové příjmy 190 0 190 163 86,2
Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0,0
Třída 4 - Přijaté dotace 517 100 617 463 75,0
Příjmy celkem 707 100 807 626 77,6
Třída 5- Běžné výdaje 707 182 889 707 79,6
Třída 6 - Kapitálové výdaje 0 0 0 0 0,0
Výdaje celkem 707 182 889 707 79,6
Saldo: Příjmy - výdaje 0 0 -82 -81 98,9
Třída 8 - financování 0 0 82 81 98,9
Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0 0,0
Financování celkem 0 0 82 81 98,9
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním
<br> úřadu Vrbatův Kostelec u účetní mikroregionu (výkat FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> 2)Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací
Majetek byl veden na majetkových účtech a řádně inventarizován,při pohybu s majetkem bylo
<br> postupováno v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.o obcích,v platném znění <.>
Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztrát a příloha účetní závěrky jsou k nahlédnutí na obecním úřadu <.>
<br> Výsledek hospodaření Mikroregionu Skutečsko - Ležáky………….-55.214,85 Kč
<br> Stav bankovního účtu k 31.12.2022
Běžný účet Komerční banka a.s.…………………….……….<.>
Běžný účet Česká národní banka………………….……….<.>
Stav pokladny k 31.12.2022…………….<.> ……….<.> ………………….<.>
<br> 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu svazku za rok 2022 činily celkem 463.052,06 Kč.Rozpis přijatých dotací
a jejich čerpání v průběhu roku 2022 je zpracován v tabulce.Dotace byly řádně
vyúčtovány,k nevyčerpání finančních prostředků z dotace na POV nedošlo <...

Načteno

edesky.cz/d/6423700

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbatův Kostelec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz