« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Zlín) - Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Zlín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV-silnice Lipová- Slavičín
_______________________________________________________________________________________________________
IČ: 00 284 165 ČS Luhačovice Tel.: 577 197 411 e-podatelna@luhacovice.eu ID XXX.schránky: mXXbcwX
DIČ:CZXXXXXXXX XXXXXXXXXX/XXXX podatelna@luhacovice.eu www.luhacovice.eu
<br> Městský úřad Luhačovice
odbor dopravy
nám.28.října 543,763 26 Luhačovice
<br>
<br> Spis.zn.: 5920/2023/261/Za č.j.: MULU -24171/2023/26/ZaV Luhačovice,dne 22.05.2023
Oprávněná úřední osoba: XXXXXX XXXXXXX – tel.: XXX XXX XXX
<br>
_*vitluhvd170906*
<br> Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace,K Majáku 5001,760 01 Zlín 1
v zastoupení NVB LINE s.r.o <.>,Cukrovar 716,768 21 Kvasice
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu č.36/2023
<br>
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice (dále jen "odbor dopravy"),příslušný podle § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"),na základě žádosti,kterou dne 17.05.2023
podala společnost
<br> Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace,IČO 70934860,K Majáku 5001,760 01
Zlín 1,(dále jen „žadatel“),na základě zmocnění v zastoupení NVB LINE s.r.o <.>,IČO 26979675 <,>
Cukrovar 716,768 21 Kvasice <.>
<br> po písemném vyjádření dotčeného orgánu ze dne 17.05.2023 pod č.j.: KRPZ-52296-3/ČJ-2023-150506 <,>
kterým je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie ČR,Krajské ředitelství policie
Zlínského kraje,Dopravní inspektorát Zlín (dále jen „DI Zlín“),v souladu s ustanoveními § 171 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona
o silničním provozu,vydává
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu <,>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnicích: III/4932,II/493,II/494 <,>
v místě ...

Načteno

edesky.cz/d/6423610

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipová (Zlín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz