« Najít podobné dokumenty

Obec Květná - Návrh závěrečného účtu svazku obcí AZASS za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Květná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

03_2022_Závěrečný účet SO AZASS PŘÍLOHA 2 ZPRÁVA.pdf
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 DSO Svazek obcí AZASS
<br> IČ: 68208146
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 03.11.2022 jako dílčí přezkoumání 11.05.2023 jako konečná přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,g 53 (týká se DSO) zákona č.1282000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420f2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zaháieno dne 17.8.2022 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2022 do 31.12.2022 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle svazku dne 3.11.2022.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle svazku dne 11.5.2023 <.>
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři: - Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX - XXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.42012004 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.255i'2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 14.7.2022 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Mgr.Ing.XXXXX XXXXXXX - pověřen řízením svazku Mgr.Vít Češka — sekretář svazku Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX - vedouci ekon.úseku Komenského riáměítr'XXX,XXX XX Pardubice,tel.: +420 466 026 530,mobil: +420 ?24 652 048
<br> e—mail: ivana.<.> bednarfkova©parddbickvkraj£z
<br> -| J <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 9 2 odst.1 a 2 zákona &.42012004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.4202004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Posle...
02_2022_Závěrečný účet SO AZASS PŘÍLOHA 1 ROZPOČET.pdf
Svazek obcí AZASS,IČO 68208146 - závěrečný účet za rok 2022
<br> podle § 17 a § 39,odst.(9) zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> Příloha č.1: Údaje o plnění příjmů a výdajů
<br> v tis.Kč
<br> ř.položka název položky skut.2021
schvál <.>
<br> 2022
<br> uprav <.>
<br> 5/2022
<br> skut.k
<br> 31.12 <.>
<br> 2022
<br> tj.% k
<br> uprav <.>
<br> 5/2022
<br> komentář
<br> příjmy
<br> 1 2111
Příjmy z poskytnutých služeb a
<br> výrobků
43 885 48 300 54 000 54 031 100% zejména úhrady od klientů soc.služeb a příjmy ze služeb stravovacího provozu
<br> 2 2132
Příjmy z pronájmu ostatních
<br> nemovitostí a jejich částí
4 217 1 763 1 809 1 809 100% nájemné za užívání bytových a nebytových prostor,zejména od Poličské nemocnice,s.r.o <.>
<br> 3 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 218 200 194 194 100% nájemné dle náj.smlouvy na movitý majetek; půjčovné v půjčovně zdrav.pomůcek
<br> 4 2141 Příjmy z úroků 234 0 249 248 100%
<br> 5 2310
Příjmy z prodeje krátkodobého a
<br> drobného dlouhod.majetku
11 0 1 1 100%
<br> 6 2321 Přijaté neinvestiční dary 205 0 1 554 1 554 100%
<br> 7 2324
Přij.nekapit.přísp.(paragr.č.6221
<br> - Hum.zahr.pomoc)
0 0 330 330 100% dotace na zajištění nouzového ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny od Pardubického kraje
<br> 8 2329 Ostatní nedaňové příjmy 101 37 074 5 047 5 047 100% převod fin.prostředků z Poličské nemocnice,s.r.o <.>
<br> 9 4116
Ostatní neinvestiční dotace ze
<br> státního rozp <.>
9 413 0 72 92 128%
<br> dotace ÚP na zaměstnanost a dotace na na zajištění pomoci a péče o obyvatele Ukrajiny od
<br> MPSV
<br> 10 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 1 752 1 983 1 859 1 859 100% členské příspěvky obcí
<br> 11 4122
Neinestiční přijaté transfery od
<br> krajů
24 537 0 23 164 23 164 100% provozní dotace MPSV ČR na soc.služby prostřednictvím Pardubického kraje
<br> 12 4216
Investiční přijaté dotace ze státního
<br> rozpočtu
577 3 900 0 0 x dotace IROP na projekt "Pracoviště sociální rehabilitace" - v r.2023
<br...
01_2022_Závěrečný účet SO AZASS.pdf
1
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2022 dobrovolného svazku obcí
<br> Svazek obcí AZASS,IČ 68208146
(dále také jen „DSO“)
<br>
podle §17 a §39,odst.(9) zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br>
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů
- příloha č.1
<br> 2.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
a) Přijaté dotace a návratná finanční výpomoc v r.2022:
<br>
1 Účelová provozní dotace na financování sociálních služeb od MPSV ČR prostřednictvím Pardubického kraje 23 164 000,00 Kč
<br> 2 Příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti od Úřadu práce pro Pardubický kraj,pracoviště ve Svitavách 72 000,00 Kč
<br> 3 Dotace na zajištění nouzového ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou od
<br> Pardubického kraje 329 500,00 Kč
<br> 4 Mimořádná dotace na zajištění pomoci a péče o obyvatele Ukrajiny od MPSV ČR 19 853,00 Kč
<br> celkem 23 585 353,00 Kč
<br>
Všechny dotace byly vyčerpány a vyúčtovány v souladu s příslušnými pravidly poskytovatelů dotací <.>
<br> DSO obdržel v roce 2022 příspěvky členských obcí svazku v celkové výši 1.858.976,- Kč <.>
<br> b) Poskytnuté dotace a návratná finanční výpomoc v r.2022:
V roce 2022 DSO neposkytl dotace nebo návratnou finanční výpomoc <.>
<br> 3.Tvorba a použití fondů
DSO v roce 2022 fondy nevytvářel a nevyužíval <.>
<br> 4.Hospodaření s majetkem
Inventarizace majetku ke dni 31.12.2022:
Stálá aktiva 241.095.079,88 Kč
Oběžná aktiva 12.516.333,90 Kč
Aktiva celkem 253.611.413,78 Kč
Pasiva celkem 253.611.413,78 Kč
<br> Nákup,prodej,darování,přijetí daru nebo pronájem nemovitého majetku
V roce 2022 nedošlo k žádnému prodeji nebo darování nemovitého majetku <.>
V roce 2022 nebyl poskytnut žádný dar <.>
V roce 2022 byly přijaty finanční dary od fyzických a právnických osob ve výši 254.387,- Kč a
nadační dar na projekt paliativní péče v pobytových sociálních službách od nadačního fondu Abakus
ve výši 1.300.000,- Kč <.>
V roce 2022 byl pronajat nemovi...

Načteno

edesky.cz/d/6423519

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Květná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz