« Najít podobné dokumenty

Obec Pičín - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci č. III/11417 – od křižovatky se silnicí č. I/18 ke křižovatce se silnicí č.III/11553 Akce: “Pichce – křižovatka s I/18“ oprava povrchu silnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument...
Váš dopis:
Spisová značka: SZ MeUPB 50924/2023
Číslo jednací: MeUPB 53829/2023/OSH/Vel
Datum: 24.05.2023
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXXXX,DiS <.>
E-mail: dana.velasova@pribram.eu
Telefon: 318 402 528
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
<br> opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br> Městský úřad Příbram,Odbor silničního hospodářství,jako příslušný správní orgán dle ust.§ 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),v platném
znění a podle ust.§ 171 a ust.§ 173 zákona č.500/2004 Sb.(správní řád),na základě posouzení
žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci č.III/11417 – od křižovatky se
silnicí č.I/18 ke křižovatce se silnicí č.III/11553,podané dne 16.05.2023 žadatelem Údržba silnic s.r.o.<,>
IČO: 61681199,Na Červeném Hrádku 294,264 01 Sedlčany (dále jen „žadatel“),a po projednání
s dotčeným orgánem Policie ČR <,>
<br>
<br> stanovuje
<br>
v souladu s ustanovením § 124 odst.6 a na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) výše uvedeného
zákona ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích (v platném znění) <,>
<br>
přechodnou úpravu provozu
<br>
na pozemní komunikaci č.III/11417 – od křižovatky se silnicí č.I/18 ke křižovatce se silnicí č <.>
III/11553
Akce: “Pichce – křižovatka s I/18“ oprava povrchu silnice
za níže uvedených podmínek pro její realizaci:
<br>
1.Druh úpravy: přechodná
2.Způsob úpravy: Umístění přechodného dopravního značení (DZ),které bude provedeno
<br> podle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO),odsouhlaseného Policií ČR,KŘ DI
Příbram pod č.j.KRPS-127196-2/ČJ-2023-011106,které je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> 3.Na komunikacích: č.III/11417 – od křižovatky se silnicí č.I/18 ke křižovatce se silnicí č <.>
III/11553 <.>
<br> 4.Místo: č.III/11417 – od křižov...

Načteno

edesky.cz/d/6423268

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz