« Najít podobné dokumenty

Obec Útvina - Závěrečný účet obce Útvina za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Útvina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_2022.pdf (4.08 MB)
Příloha č.5 k vyhlášce č.416/2009 Sb._
<br> Pr| Ioha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oscí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI \ \Účetní jednotka: IČ: 00255106 \ ;Název: Obec Útvina Právní forma: ÚSC i *Sídlo: Útvina Předmět činnosti: samospráva
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 17.2.2023 10:17:09
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT) \
<br> A.2.jlnformace podle 5 7 odst.4 zákona (TEXT) \
<br> *A.3.jlnformace podle 9 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> Příloha A.1.-A.3.Sestaveno k: 31.152022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Účetní jednotka: Obec Útvina IČ: 00255106 Stránka : 1 z 1
<br> Příloha
<br> ÚZEMNJÍSAMOSPRÁVNÉ CELÉ,SVAZKY OBQBEGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> Účetní jednotka: ' IC: 00255106 Název: Obec Útvina Právní forma: ÚSC Sídlo: Útvina Předmět činnosti: samospráva
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 17.2.2023 10:17:09
<br> A.4.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Čislo Název položky lPodroz'- i ÚČETNÍ OBDOBÍ ; pOIOZky Í l vazy ; BĚZNÉ ] MINULÉ
<br> P.l.Majetek a závazky účetní jednotky 2 537 176,14 2 323 926,15 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 14 103,00 14 103,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 354 698,90 315 953,92
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 104 155,00 104 155,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 2 064 219,24 1 889 714,23
<br> P.|I.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobě podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněně závazky z předtinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00
<br> 6.Ostat...
Vykaz_Zisku_a_ztraty_2022.pdf (1.37 MB)
* " Výkaz zisku a ztráty
<br> i ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBcí,REGIONÁLNÍ RADY Rggor—ĚSOUDRŽNOSH
<br> ;Účetní jednotka: lC: 00255106 Název: Obec Útvina Právní forma: ÚSC Sídlo: Útvina Předmět činnosti: samospráva
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 17.2.2023 10:01:36
<br> * 1 * 2 3 4 ; Číslo Název položky : su ; BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> QOIOŽKY * Hlavní činnost j Hosp.činnost Hlavní činnost ; Hosp.činnost 1
<br> A.NÁKLADY CELKEM 14 250 110,40 0,00 16 130 748,10 0,00
<br> |.Náklady z činnosti 11 798 301,22 0,00 13 139 064,90 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 229 894,40 0,00 290 794,69 0,00
<br> 2 Spotřeba energie 502 650 349,17 0,00 300 997,63 0,00
<br> 3 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4 Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506,-5 440,00 0,00 -44 372,00 0,00
<br> 6 Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 1 416 941,53 0,00 928 926,05 0,00
<br> 9.Cestovné 512 23 629,00 0,00 17 127,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 33 821,00 0,00 4 809,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 2 400 549,22 ' 0,00 2 155 410,16 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 2 006 982,00 0,00 2 153 814,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 594 265,00 0,00 614 743,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 4 668,00 0,00 4 802,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 55 920,00 0,00 64 020,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 54,00 0,00 54,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 8 300,00 0,00 12 000,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23,Jiné pokuty a penále 542 4,00 0,00 227,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předán...
Rozvaha_2022.pdf (2.23 MB)
Rozvaha
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,325251 ogcí,REGIONÁLNÍ RADY REGlONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> Účetní jednotka: IČ: 00255105 Název: Obec Útvina Právníforma: ÚSC Sídlo: Útvina Předmět činnosti: samospráva
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 17.2.2023 10:00:35
<br> 1 * 2,3 4 Číslo Název položky su \ ÚČETNÍ OBDOBÍ PO'OŽKV BĚŽNÉ ___,MINULÉ _! BRUTTO KOREKCE \ NETTO j,AKTIVA 144 296 173,08 30 838 968,60 113 457 204,48 105 848 701,86 CELKEM A.Stálá aktiva 121 825 682,63 30 698 492,60 91 127 190,03 77 034 177,74 |.Dlouhodobý nehmotný majetek 1 092 573,11 605 624,90 486 948,21 546 235,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Software 013 166 496,00 157 247,00 9 249,00 64 748,00 3.Ocenitelná práva 014 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 166 802,90 166 802,90 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 726 724,00 281 575,00 445 149,00 481 487,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 32 550,21 0,00 32 550,21 0,00 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 ".Dlouhodobý hmotný majetek 120 654 859,52 30 092 867,70 90 561 991,82 76 356 692,74 1.Pozemky 031 21 000 256,79 0,00 21 000 256,79 20 998 423,69 2.Kulturní předměty 032 171 927,40 0,00 171 927,40 158 690,00 3.Stavby 021 87 847 875,26 22 792 481,00 65 055 394,26 50 104 740,25 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 8 755 924,98 4 421 511,61 4 334 413,37 4 799 000,80 movitých věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2 878 875,09 2 878 875,09 0,00 0,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0,00 0,00 0,00 295 838,00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00 10.Dlouhodobý ...
Vykaz_FIN-2_12_2022.pdf (7.89 MB)
Ministerstvo financí čR schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> Fin_2_- 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ
<br> sestavený k XX.12.2022 v Kč na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> šMěsíc IČ:
<br>,2022
<br> 12
<br>,00255106
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Útvina,Útvina
<br> |.Rozpočtové příjmy
<br> Rozpočet !
<br> Paragraf Položka Text Schválený Výsledek Od rozpočet po změnách počátku roku a i b i 1 2 3
<br> 0000
<br> 0000 1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 1 800 000,00 1 800 000,00 2 040 429,18
<br> 0000 1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené 50 000,00 50 000,00 186 199,07 poplatníky
<br> 0000 1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané 200 000,00 200 000,00 413 899,67 srážkou podle zvláštní sazby daně
<br> 0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 2 000 000,00 2 000 000,00 3 129 984,06
<br> 0000 1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v 0,00 2 154 000,00 2 153 080,00 případech,kdy poplatnikem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
<br> 0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 4 500 000,00 4 500 000,00 7 108 448,89
<br> 0000 1334 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského 0,00 5 000,00 0,00 půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu
<br> 0000 1341 Příjem z poplatku ze psů 17 000,00 17 000,00 19 888,00
<br> 0000 1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 2 000,00 2 000,00 1 400,00
<br> 0000 1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového 360 000,00 360 000,00 358 209,83 hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
<br> 0000 1361 Příjem ze správních poplatků 2 000,00 2 000,00 3 850,00
<br> 0000 1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně 50 000,00 50 000,00 100 585,76 z technických her
<br> 0000 1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných 0,00 0,00 72,13 her kromě odvodu z výhe...
Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_za_rok_2022.pdf (9.01 MB)
<.> <.>
<br> KRAJSKÝ ÚRAD
<br> KARLQVARakE
<br> JE
<br> (10) adí-\W antenu/xm
<br> Č.j.: KK/205/KN/22-5
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
<br> Se sídlem: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary — Dvory,Česká republika
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Utvina
<br> IČO: 00255106 za rok 2022
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 10.08.2022 (dí/čípřezkoumánz) - 28.03.2023 (konečnépřezkoumám)
<br> na základě písemné žádosti územního celku doručené krajskému úřadu dne 06.01.2022 v souladu s š42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon č.128/2000 Sb.“),a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí,ve znění pozděj ších předpisů,(dále i „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br> Zahájeno bylo dne 27.06.2022 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření vsouladu s 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s © 5 odst.2 písmene b) zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,okontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších předpisů,(dále i „zákon č.255/2012 Sb.“) <.>
<br> Místo uskutečněného přezkoumání: Obecní úřad Útvina Útvina 80 364 01 Toužim Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání
<br> ve smyslu (j 5 zákona č.420/2004 Sb.a 5 4 zákona č.255/2012 Sb.vydaného vedoucí odboru
<br> interního auditu a kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje pod č.2022/153/P dne 27.06.2022 <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2022 do 31.12.2022 <.>
<br> Zástupci územního celku: - Ing.XXXXX XXXXXXXX — starostka obce
<br> - XXXX XXXXXXXXXXX - účetní obecního úřadu
<br> Přezkoumání vykonali: a) při dílčím přezkoumání - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> č.j.: KK/XXX/KN/XX-X
<br> - kontrolor: Ing.XXXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> b) při konečném přezkoumání
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXX XXXXX...
Zaverecny_ucet_obce_Utvina_za_rok_2022.pdf (2.57 MB)
Závěrečný účet obce Útvina za rok 2022
<br> (© 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2022
<br> (údaje jsou v tis.Kč)
<br> Příjmy Schválený Upravený rozpočet Plněno k 31.12.2022 rozpočet
<br> Daňové 9.681,00 11.840,00 16.486,00 Nedaňové 2.017,00 2.017,00 2.612,00 Kapitálové 0,00 2.157,00 2.121,00 Přijaté dotace 0,00 1.565,00 1.565,00 Převody vlastním 0,00 25,00 14,00 fondům Příjmy celkem 1 1.698,00 17.604,00 22.798,00 Příjmy celkem po 11.698,00 17.579,00 22.784,00 konsolidaci
<br> Výdaje & Schválený Upravený Plněno
<br> rozpočet rozpočet k 31.12.2022
<br> Pěstební činnost 1031 500,00 625,00 403,00 Správa v lesním hospodářství 1036 74,00 74,00 74,00 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1039 0,00 33,00 32,00 Silnice 2212 1.150,00 1.150,00 979,00 Ost.záležitosti pozemních komunikací 2219 6.200,00 7.853,00 7.560,00 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 0,00 350,00 349,00 Odvádění a čištění odpadních vod 2321 300,00 3 00,00 85,00 Prevence znečišťování vody 2322 50,00 50,00 41,00 Základní školy 3113 1.130,00 1.163,00 782,00 Činnosti knihovnické 3314 33,00 33,00 31,00
<br> Zachování a obnova kulturních 3322 534,00 534,00 249,00 památek
<br> Poř <.>,zach.a obn.hodnot místního 3326 200,00 200,00 0,00 kulturního povědomí
<br> Záležitosti kultury 3399 275,00 345,00 322,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 3412 0,00 80,00 51,00 Ost.tělovýchovná činnost 3419 0,00 57,00 56,00 Bytové hospodářství 3612 40,00 40,00 23,00 Nebytové hospodářství 3613 10,00 10,00 2,00 Veřejné osvětlení 3631 l.400,00 2.200,00 2.015,00 Pohřebnictví 3632 3,00 3,00 2,00 Komunální služby a územní rozvoj 3639 631,00 1.092,00 768,00 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3721 25,00 25,00 23,00 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 750,00 750,00 702,00 Sběr a odvoz ostatních odpadů 3723 250,00 270,00 266,00 Ochrana druhů stanovišť 3741 0,00 10,00 10,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 2.337,00 2.3...

Načteno

edesky.cz/d/6423148

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Útvina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz