« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozd - Schválený závěrečný účet obce Hvozd za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

X- ZŠ Výkaz_zisku_a_ztráty[1].pdf [0,06 MB]
Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Základní škola a Mateřská škola Hvozd, příspěvková organizace, Hvozd 84, 798 55, Hvozd u Prostějova, předškolní
vzdělávání, IČ 75022010
sestavený k 31.12.2022
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2023
<br> 1
<br> č.ř <.>
<br> 2 3 4
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
Hlavní činnost Hospodářská č.Hlavní činnost Hospodářská č <.>
<br> Číslo
položky Název položky
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
Syntetický
<br> účet
<br> A.7 369 709,137 669 219,64NÁKLADY CELKEM 1A.I. až A.V <.>
I.7 369 709,137 669 219,64Náklady z činnosti 2A.I.1. až A.I.36 <.>
1.449 018,903Spotřeba materiálu 382 543,75501
2.291 692,844Spotřeba energie 261 902,00502
3.5Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
4.6Prodané zboží 504
5.114Aktivace dlouhodobého majetku 506
6.115Aktivace oběžného majetku 507
7.116Změna stavu zásob vlastní výroby 508
8.72 260,757Opravy a udržování 28 176,19511
9.931,008Cestovné 575,00512
10.9Náklady na reprezentaci 513
11.117Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
12.444 852,3510Ostatní služby 325 905,55518
13.4 506 106,0011Mzdové náklady 4 532 671,00521
14.1 509 669,0013Zákonné sociální pojištění 1 516 339,00524
15.19 333,4614Jiné sociální pojištění 30 997,98525
16.148 565,1215Zákonné sociální náklady 140 108,66527
17.16Jiné sociální náklady 528
18.17Daň silniční 531
19.18Daň z nemovitostí 532
20.19Jiné daně a poplatky 538
22.21Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
23.22Jiné pokuty a penále 2 288,00542
24.23Dary a jiná bezúplatná předání 543
25.24Prodaný materiál 544
26.25Manka a škody 547
27.26Tvorba fondů 548
28.27Odpisy dlouhodobého majetku 551
29.28Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
30.29Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
31.30Prodané pozemky 554
32.31Tvorba a zúčtování rezerv 555
33.32Tvorba a zúčtování opravných položek 556
34.1 862,0033Náklady z vyřazených pohledávek 1 336,00557
35.222 085,15118Náklady z drobného dlouhodobého  majetku 144 022,80558
36.2 843,0734Ostatní náklady z činnosti 2 843,20549
I...
X - ZŠ Rozvaha[1].pdf [0,07 MB]
Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Základní škola a Mateřská škola Hvozd, příspěvková organizace, Hvozd 84, 798 55, Hvozd u Prostějova, předškolní
vzdělávání, IČ 75022010
sestavená k 31.12.2022
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2023
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 1 2 3 4
<br> Číslo
položky Název položky č.ř <.>
<br> Syntetický
účet
<br> A. a B.1 572 571,742 088 008,744 787 138,051AKTIVA CELKEM 2 699 129,31
A.I. až A.IV.2 088 008,742 088 008,742Stálá aktivaA <.>
<br> A.I.1. až A.I.9.87 937,6087 937,603Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 4
2.Software 013 5
3.Ocenitelná práva 014 6
4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 7
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 8 87 937,60 87 937,60
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 9
7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 10
8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 12
9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 13
<br> A.II.1. až A.II.10.2 000 071,142 000 071,1414Dlouhodobý hmotný majetekII <.>
1.Pozemky 031 15
2.Kulturní předměty 032 16
3.Stavby 021 17
<br> 022
18
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory
hmotných movitých věcí4 <.>
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 19
6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 20 2 000 071,14 2 000 071,14
7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 21
8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 22
9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 24
10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 25
<br> A.III.1. až A.III.8.26Dlouhodobý finanční majetekIII <.>
1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 27
2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 28
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 29
5.Termínované vklady dlouhodobé 068 31
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 32
<br> A.IV.1. až A.IV.6.35Dlouhodobé pohledávkyIV <.>
1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 36
2.Dlouhodobé pohledá...
X - ZŠ Příloha[1].pdf [0,74 MB]
ZÁKLADNÍ
Příloha
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> Základní škola a Mateřská škola Hvozd,příspěvková organizace,Hvozd 84,798 55,Hvozd u Prostějova,předškolní
vzdělávání,IČ 75022010
sestavená k 31.12.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2023
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
<br> Nedošlo k meziroční změně metod <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
<br> Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu,Na základě § 13a odst.2 zákona
563/1991 Sb.neúčtuje v knihách podrozvahových účtů,dále nepoužívá ocenění reálnou hodnotou a netvoří opravné položky k
pohledávkám.Účetní jednotka nemá v evidenci žádný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.Za drobný nehmotný majetek je
považován majetek v pořizovací ceně 7000-60000 Kč,za drobný hmotný majetek v pořizovací ceně 3000-40000 Kč,majetek pod
tuto hranici je sledován v operativní evidenci.Dohadné položky na spotřebu elektřiny,plynu a vodné jsou tvořeny ve výši
zaplacených záloh <.>
<br>
<br> Příloha
ZÁKLADNÍ
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Základní škola a Mateřská škola Hvozd,příspěvková organizace,Hvozd 84,798 55,Hvozd u Prostějova,předškolní
vzdělávání,IČ 75022010
sestavená k 31.12.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2023
<br> Číslo
položky MINULÉBĚŽNÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky č.ř.Podrozvahovýúčet
<br> Majetek a závazky účetní jednotkyP.I.1
901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 21 <.>
902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 32 <.>
905Vyřazené pohledávky 43 <.>
906Vyřazené závazky 54 <.>
909Ostatní majetek 65 <.>
<br> P.II.7Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé
podmíněné závazky z transferů
<br> 911Krátkodobé podmíněné pohledávky ...
X - Bouzovské lesy výkaz zisku a ztraty 2022[1].PDF [1,53 MB]
Vlkaz zisku a Arety ve druhov6m
dlendni podle Piilohy 6.2
vyhl65ky 6.500/2002 Sb <.>
<br> U6etni jednotka dorudi
[6etnf z6vdrku soudasnd
s dorueen[m dariov6ho piizn6ni
za dari z piijm0
<br> 1 x piisluin6mu finandnimu
tiiadu
<br> VYKAZ.ZISKU A ZTRATY
v pln6m rozsahu
<br> ke dni 31.12.2022
(v celyich tisicich Kd)
<br> Rok Mdsic te
<br> 2022 29443016
<br> Obchodni firma nebo jin! n5zev ddetnijednotky
<br> Bouzovsk6 lesy s.r.o <.>
<br> Sidlo nebo bydli5td 0detni jednotky
a misto podnik6ni,li5l-li se od bydli5tr-;
<br> Bouzov 2
Bouzov
783 25
<br> Oznaceni
<br> d
<br> TEXT
<br> b
<br> lrslc
AAI'
<br> Skutednost v 0detnim obdobi
<br> beZn6m
1
<br> minu16m
2
<br> I Tiby z prodeje vlrobkir a sluZeb 1 21 792 16 372
<br> il.Trlby za prodej zboZf z 187 15
<br> A 1 <.>
<br> A.2 <.>
A.3 <.>
<br> vyKonova spotreoa 5oucerA.l.azA.J 22733 20979
Naklady vynalozene na prodane zbozl 4 187 1q
<br> Spotieba materi6lu a energie 2 564 2 591
<br> SluZby 19 982 18 373
<br> tt Zmena stavu zasob vlastni einnosti (+/-) 7 57 868
<br> Aktivace (-) 8
<br> U <.>
<br> D.1 <.>
u.z <.>
D.2.1
D.2.2
<br> Osobni naklady Soucet D.1.a2D.2.e,7Aq 3 485
Mzdove neklady 10 2825 2652
Naklady na socialni zabezpeeeni,zdravotni pojisteni a ostatni naklady 11 940 833
<br> N6klady na sociAlni zabezpedenl a zdravotnI pojiSt6ni tz 860 833
<br> Ostatni naklady 13 80
<br> E
<br> E 1 <.>
<br> E 1.1
<br> E LZ
<br> E.2 <.>
E
<br> upravy noonol v provoznt ootasil Soucel E.1.az ts.J.14 279 215
Upravy hodnot dlouhodobeho nehmotn6ho a hmotn6ho majetku 279 215
- Upravy hodnot dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku - trvale to 279 215
- Upravy hodnot dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho maietku - doeasne 17
<br> Upravy hodnot z6sob 18
<br> Upravy hodnot pohled6vek 1q
<br> ilt <.>
<br> ilt.1 <.>
<br> |t.2 <.>
<br> ilt.3 <.>
<br> Ostatni provozni vynosy Soucet lll.1.aZ lll.3.ZU 1 763 7 725
Trlby z prodan6ho dlouhodob6ho majetku zt
<br> Tr2by z prodaneho materi5lu 22
<br> Jin6 provoznf vfnosy z5 1 763 7 725
r <.>
<br> F.1
F.2
F....
X - Bouzovské lesy rozvaha 2022[1].PDF [3,93 MB]
\
Rfuaha podle Piilohy d.1
vyhfasky d.s00/2002 Sb <.>
<br> Udetni jednotka dorudi
f detnl z6v6rku soudasnd
s dorudenim daiov6ho piiznAni
za XXX z piijmX
<br> X x pifsluXnXmu finandnimu
Xiadu
<br> ROZVAHA
v pln6m rozsahu
<br> ke dni 31.12.2022
(v celfch tislclch Kd)
<br> Rok M6sic tc
<br> 2022 29443016
<br> Obchodni firma nebo jin! n6zev ddetnijednotky
<br> Bouzovsk6 lesy s.r.o <.>
<br> Sidlo nebo bydli5t6 Udetni jednotky
a mlsto podnik6ni,li5i-li se od bydli5td
<br> Bouzov 2
Bouzov
783 25
<br> Oznaceni
<br> d
<br> AKTIVA
<br> o
<br> cis <.>
red <.>
<br> B62n6 Ucetnl obdobi ulinu16 rid.obdob
<br> Brutto
1
<br> Korekce
2
<br> Netto
?
<br> Netto
4
<br> AKTIVACELKEM SoucetA.aZ D.14 905 1 119 13 786 to 711
Pohled6vky za upsanf z6kladni kapit6l z
<br> St6l6 aktiva Soudet B.l.a2 B.lll.2804 1 119 1 685 1 38'1
<br> B.t <.>
<br> B.t.1 <.>
<br> 8.t.2 <.>
<br> 8.t.2.1
<br> o-t.z.z
<br> 8.t.3 <.>
<br> B.t.4 <.>
<br> B.t.5 <.>
<br> 8.t.5.1
<br> B.l.5.2
<br> Dlouhodobf nehmotny majetek Soudet 1.1.a2 1.5.4
<br> Nehmotne vysledky vyvoje 5
<br> Ocenitelnd p16va
<br> Software 7
<br> OstatnI oceniteln6 or6va I
<br> Goodwill q
<br> Ostatni dlouhodobli nehmotnli majetek 10
<br> PosKytnute zalohy na dl.nehmotny majetek
a nedokondenV dl.nehmotnV maietek
<br> 11
<br> Poskytnute zalohy na dlouhodob!
nehmotnV maietek
<br> 12
<br> Nedokoneenll dlouhodobf nehmotn5i
maietek
<br> IJ
<br> 8.il <.>
<br> 8.il.1 <.>
<br> B.il.1.1 <.>
<br> B.|.1.2 <.>
<br> 8.il.2 <.>
<br> B.il.3 <.>
<br> 8.il.4 <.>
<br> 8.il.4.1 <.>
<br> B.|.4.2 <.>
<br> 8.1t.4.3 <.>
<br> 8.il.5 <.>
<br> 8.il.5.1 <.>
<br> B.il.5.2 <.>
<br> Dlouhodob! hmotny majetek Soudet 11.1.a2 11.5.14 2 804 119 1 685 1 381
<br> Pozemky a stavby 15 736 736 736
<br> Pozemky to 736 736 736
<br> Stavby 17
<br> Hmotne movit6 veci a jejich soubory 18 2 068 119 949 645
<br> Oceriovaci rozdll k nabytemd majetku 10
<br> Ostatnl dlouhodob! hmotnli majetek zv
<br> Pdstitelsk6 celky trval!ch porost[r 21
<br> Dospela zviiala a jejich skupiny 22
<br> Jiny dlo...
X - Bouzovské lesy příloha účetní závěrka 2022[1].PDF [3,07 MB]
ouzovsk€ ^-r,-rL.It^-r -_"= _ 1-s'r'ct' t Bouzov - Bouzov 2,PSC 783 25,lC:29443076 1) Popis fietni jednotky: Ndzev: Sidlo: Prdvniforma: pRilonn r ue rrrui zAvEncr zA oBDOei OO L.L.2022 DO 31.12.2022 l.Obecn6 6daie Bouzovsk6 lesy s.r.o.Bouzov - Bouzov 2,okres Olomouc,PSe 783 25 Spolednost s rudenim omezenfm le : 294430t6 Piedmdt podnikdni: V'iroba,obchod a sluiby neuveden6 v piilohdch L aZ 3 iivnostensk6ho zdkona,pievliidajici dinnost: lesnictvi,tdZba a prodej dieva Rozvahovri den: 31,<.> 12.2022 Datum vzniku: 25.42OL2 Statutiirniorgdn: Jednatel: Ing.Miroslav Prir,nar.3.4.196I,BouZov 83,783 25 Bouzov Dozordirada: itiedseda: Ing.Zden6k Folt'yin,Bouzov I31,78325 e len: lng.Josef 5mid,Hvozd 12,789 55 dlen:Jan Kuchai,Ddtkovice 5,783 55 dlen: FrantiSek Lakom'i,Lukd 53,78324 Spolednici: Obec Bouzov,le:00298719,Bouzov 2,PSe 78325,obchodni podilI3g/20g,67% obec Hvozd,te 00288306,Hvozd 90,pse 798 55,obchodni poaii nlzot,aN Obec Ludmirov,ld:00288446,Ludmirov 56,PSe 798 55,obchodni podil 18/208,9% Obec Lukd,ld:00299171,Lukd 80,pse 7832{,obchodni podil34/209,L6% Zdkladni kapitdl: 324 OO0,- Ki,splacena je cel6 iSstka.Spolednost nemd rozhodujici nebo podstatn'i vliv v jin6 ridetnijednotce.Bouzovsk6 lesy s.r.o.je iizena jednatelem,kteryi vykoniivii tak6 funkci ieditele spolednosti.Po strdnce v'i robnije spolednost dlendna na dva lesnick6 6seky - Bouzov a Javoiidko,kter6 jsou po strdnce lesnick6 a vlirobni iizeny lesnim sprdvcem.Diile je ziizen rlsek v'i roby paliva,kterli je piidlendn k rlseku Javoiidko.2) ZamEstnanci spoleinosti,osobni ndklady,jind pln6ni: Fyzick'i podet zamdstnanc0 31.L2.202O: 14,0 osob Podet piepodten'ich zam6stnanc0: 7,0 osob z toho ifdici: 1,0 osoba Mzdov6 ndklady: 2 824 889,- Kc z toho iidici pracovnici: 518 511,- Kd Ndklady na socidlni a zdravotni pojiStdni: 859 774,- Kt.Odm6ny dlenri statutdrnich a dozordich orgdnfr: 472OO0,- Kt,Osobnindklady celkem: 4 156 663,- Kd Jini{ plndni- prijdky,zlruky,tivdry nebyly poskytov6ny.ll.Informace o riietnich metoddch a...
IX zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření[1].pdf [0,30 MB]
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/59918/2022/OK/7946 Počet listů: 6
Č.j.: KUOK 16950/2023 Počet stran: 12
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozd za rok 2022
<br> IČ 00288306
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 29.9.2022 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 23.1.2023 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání obce Hvozd za rok 2022 dne 29.8.2022.Posledním kontrolním úkonem
předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
informace o kontrolních zjištěních dne 23.1.2023 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Hvozd
<br>
Přezkoumané období: 1.1.2022 - 31.12.2022
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 23.1.2023 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX
kontrolor:
<br>
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
Zástupci obce: Ing.XXXXX XXXX - starosta
RNDr.XXXXXXXXX XXXXX - účetní
<br>
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dílčího přezkoumání <.>
<br>
<br> 2
<br> ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br>
1.Kontrolní zjištění (§ 10...
E - příloha[1].pdf [0,34 MB]
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Hvozd čp.90,798 55 Hvozd
Obec Hvozd00288306
<br> sestavená k 31.12.2022
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXXXX XXXX,obec@hvozd.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
<br> Strana
1 z 11
<br> 15.02.2023
9:22:13
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing.XXXXX XXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (OBEC),verze: 2022.01.D
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr.účet
Číslo
pol.BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> 3 096 826,45 3 213 419,49 Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
12 931,27 6 292,00 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
<br> 425 042,42 728 057,73 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
11 630,00 11 630,00 Vyřazené pohledávky 9053 <.>
<br> 590 764,00 351 300,00 Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111 <.>
- - Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122 <.>
<br> - - Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211 <.>
- - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222 <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9233 <.>
- - Dlouhodobé podm.pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9244 <.>
- - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9255 <.>
- - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných ...
D - výkaz zisku a ztrát[3].pdf [0,32 MB]
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Hvozd00288306
sestavený k 31.12.2022
<br> IČO: Název:
Sídlo: Hvozd čp.90,798 55 Hvozd
Kontaktní osoba: Ing.XXXXX XXXX,obec@hvozd.cz,XXXXXXXXX
<br> XXX XXX,68 - Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 310 440,86 - Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> 23 794,00 - Prodané zboží (504)4
<br> 470 411,70 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> - -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> - -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 1 460 461,10 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 2 257 118,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 608 963,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 3 490,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> 16 000,00 -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 205 328,00 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 35 294,40 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 1 782 707,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> 454 996,95 -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> 540,00- -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 482 880,21 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 317 369,05 -
<br> - -
<br> 45 545,00 -...
C - rozvaha[1].pdf [0,33 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2022
00288306IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Obec Hvozd
Hvozd čp.90,798 55 Hvozd
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXXXX XXXX,obec@hvozd.cz,XXXXXXXXX
<br> XXX XXX,00 267 471,00 Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 39 930,00 39 930,00
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> 911 262,00 227 541,00
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 94 343 194,66 22 881 222,07
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 20 151 510,74 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> 1 190,00 -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 58 403 113,14 11 627 847,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 12 238 029,71 8 178 270,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 3 075 105,07 3 075 105,07
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 474 246,00 - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> 2 045 000,00 -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> 2 045 000,00 - (069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> ...
B - účetní závěrka[1].pdf [0,41 MB]
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 13/2022
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 11 413 000,00 = 11 413 000,00
19 955 392,15 = 19 955 392,15
23 378 626,05 = 23 378 626,05
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 4 000 000,00 = 4 000 000,00
4 000 000,00 = 4 000 000,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
11 413 000,00 = 11 413 000,00
15 955 392,15 = 15 955 392,15
19 378 626,05 = 19 378 626,05
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
15 132 000,00 = 15 132 000,00
23 674 392,15 = 23 674 392,15
19 170 980,48 = 19 170 980,48
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
15 132 000,00 = 15 132 000,00
19 674 392,15 = 19 674 392,15
15 170 980,48 = 15 170 980,48
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
15 132 000,00 = 15 132 000,00
19 674 392,15 = 19 674 392,15
15 170 980,48 = 15 170 980,48
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
3 719 000,00- = 3 719 000,00-
3 719 000,00- = 3 719 000,00-
4 207 645,57 = 4 207 645,57
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
3 719 000,00 = 3 719 000,00
3 719 000,00 = 3 719 000,00
4 207 645,57- = 4 207 645,57-
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
3 719 000,00 = 3 719 000,00
3 719 000,00 = 3 719 000,00
4 207 645,57- = 4 207 645,57-
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
3 719 000,00- = 3 719 000,00-
3 719 000,00- = 3 719 000,00-
4 207 645,57 = 4 207 645,57
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 15.02.2023
9:20:49
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing.XXXXX XXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (OBEC),verze: 2022.04.D
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 13/2022
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182)sl.41,42,43
<br> ...
A-Schválený závěrečný účet za rok 2022.pdf [0,39 MB]
sestavený k 31.12.2022
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Obec Hvozd
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022
<br> IČO
<br> Adresa
<br> Kontaktní údaje
<br> 288306
<br> ulice,č.p <.>
obec
PSČ,pošta
<br> Hvozd čp.90
Hvozd
79855 Hvozd u Prostějova
<br> telefon
fax
e-mail
<br> 582383125
<br> obec@hvozd.cz
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
II.Plnění rozpočtu výdajů
III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
V.Peněžní fondy - informativně
VI.Majetek
VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Strana
1 z 11
<br> 26.05.2023
11:00:39
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl Ing.XXXXX XXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (OBEC),verze: 2022.01.D
<br>
<br> ODPA POL Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)
<br> 0 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 1 500 000,00 1 500 000,00 1 800 842,89
0 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 60 000,00 60 000,00 165 317,73
0 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 210 000,00 210 000,00 367 478,66
0 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 700 000,00 1 896 696,91 2 779 219,33
0 1122 Př.z DPPO v případech,kdy poplat.je obec,s výj.- 190 190,00 190 190,00
0 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 4 000 000,00 5 422 190,00 6 310 599,65
0 1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.- 2 000,00 1 779,90
0 1341 Příjem z poplatku ze psů 6 000,00 6 000,00 6 210,00
0 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z 330 000,00 330 000,00 329 700,00
0 1361 Příjem ze správních poplatků 5 000,00 5 000,00 7 380,00
0 1381 Př.z daně ...

Načteno

edesky.cz/d/6422927

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvozd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz