« Najít podobné dokumenty

Obec Kolšov - Nabídka prodeje nemovitého majetku obce Zborov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kolšov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení a odůvodnění prodejní ceny parcel v obci Zborov.pdf
Příloha č.2 zasedání zastupitelstva obce Zborov dne 8.3.2023
<br> Stanovení a odůvodnění prodejní ceny parcel č.737/4-19 v obci Zborov <.>
<br> Obec Zborov si v roce 2022 stanovila,že před prodejem pozemků vybuduje inženýrské sítě <.>
Na základě příslibu banky o poskytnutí úvěru byl vysoutěžen dodavatel na první etapu sítí <.>
XXXXX si následně dala požadavek předložit od sedmi vážných zájemců uzavřené Smlouvy o
smlouvě budoucí kupní na předmětné pozemky a požadovala ocenění 1 m2 pozemku <.>
<br> Obec nechala v 08/2022 zpracovat znalecký posudek pro stanovení ceny obvyklé pozemků
p.č.737/4-19,zahrada,v obci Zborov,k.ú.Zborov na Moravě od Ing.Jiřího Dolečka,78701
Šumperk,Bezručova 933/12.Tento stanovil cenu obvyklou na 1075,- Kč/m2 <.>
<br> Na 24.veřejném zasedání zastupitelstva obce Zborov,konaném dne 16.08.2022 byl schválen záměr
prodeje 14 pozemků pro výstavbu rodinných domů.Tento byl na úřední desce zveřejněn
od 16.8.2022 – 5.9.2022 <.>
<br> Byli osloveni všichni v té době známí zájemci,zda jsou ochotni za tuto cenu pozemek odkoupit <.>
Nepodařilo se zajistit sedm zájemců o koupi za tuto cenu a úvěr od banky nebyl poskytnut.Byla
ukončena i Smlouva o dílo na výstavbu inženýrských sítí <.>
<br> Obec se rozhodla i přes vysokou míru inflace prodejní cenu snížit na 900,- Kč/m2,a to z důvodu:
<br> � důležitého zájmu obce,aby udržela v obci počet obyvatel <,>
<br> � aby motivovala zájemce k zahájení výstavby <,>
<br> � že za cenu v místě a čase obvyklou nenašla dostatečný počet kupců k zajištění úvěru banky <,>
<br> � aby ze složených záloh od budoucích kupců uhradila investici inženýrských sítí <.>
<br> Pozemky určené k prodeji označeny žlutou barvou <.>
Schváleno zastupitelstvem obce Zborov pod č.usnesení: 32/3/2023 <.>
<br>
2023-03-10T09:38:56+0000
Regulativ_výstavby.pdf
Příloha č.3 zasedání zastupitelstva obce Zborov dne 8.3.2023
<br> REGULATIV VÝSTAVBY v části Obce Zborov
<br> Obec Zborov schvaluje tyto regulační podmínky výstavby pro část obce Zborov v rozsahu pozemků
vzniklých dle geometrického plánu č.287-336/2021,zpracovaného Ing.Františkem Kaňkou,v k.ú <.>
Zborov na Moravě,takto:
<br> - Výška zástavby v dotčeném území se stanoví na maximálně jedno nadzemní podlaží nebo
jedno podlaží plus podkroví stavby rodinného domu <.>
<br> - Preference sedlových,případně valbových střech se sklonem cca 35 až 45 stupňů.Pro bydlení
lze využívat i podkroví <.>
<br> - Stavební čára je hranicí nebo rozhraním mezi stavbou a nezastavěnou částí pozemku,která je
odvozována od polohy hrany budovy ve výši rostlého nebo upraveného terénu.U rodinných
domů bude stavební čára probíhat rovnoběžně s místní komunikací ve vzdálenosti 6 m
od hranice pozemku <.>
<br> - Stavebník rodinného domu vybuduje na svém pozemku retenční nádrž pro zadržování
dešťových vod vzniklých na předmětném pozemku,nádrž bude vybudována s ohledem
na výskyt vysoké hladiny podzemních vod.Bezpečnostní přepad z nádrže bude možné napojit
do obecní dešťové kanalizace.Přípojku pro napojení přepadu obec vybuduje na vlastní
náklady,přípojka bude zakončena 2m za hranicí obecního pozemku v hl.0,5 m pod niveletou
komunikace <.>
<br> - Stavebník na své náklady provede vyvolanou přeložku melioračního potrubí,jehož existence
bude zjištěna na předmětném stavebním pozemku během výstavby rodinného domu <.>
<br> - Odpadní vody z rodinného domu budou akumulovány v bezodtokových jímkách,doklad
o vyvážení bude stavebník předkládat mimo jiné i obci.Přepady z jímky na vyvážení či čerpání
splaškových vod do dešťové kanalizace je vyloučeno <.>
<br> - Umístění bezodtokové jímky na vyvážení musí být řešeno tak,aby bylo umožněno výhledové
připojení stavby na obecní kanalizaci <.>
<br> - Stavebník na své náklady zajistí hydrogeologický posudek pro povolení vrtané studny
na daném stavebním pozemku s přesným u...
Nabídka_prodej pozemků ke stavbě_15.5.2023.pdf
OBEC ZBOROV,Zborov 28,789 01 Zábřeh
IČO: 00853143,Tel: 583 440 348,e-mail: ou_zborov@rps.cz,starosta_zborov@rps.cz
<br> ID DS: wr4a3cz,www.zborov.zabrezsko.cz
<br> Obec Zborov zveřejňuje
<br> NABÍDKU PRODEJE NEMOVITÉHO
<br> MAJETKU OBCE
S PODMÍNKOU UZAVŘÍT SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ
<br> Pozemky zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj <,>
<br> Katastrální pracoviště Šumperk na listu vlastnictví 10001 pro obec Zborov a katastrální území
<br> Zborov na Moravě:
<br> PARCELA ČÍSLO VÝMĚRA DRUH POZEMKU PARCELA ČÍSLO VÝMĚRA DRUH POZEMKU
<br> 737/4 961 zahrada 737/12 1 605 zahrada
<br> 737/5 949 zahrada 737/14 1 204 zahrada
<br> 737/6 931 zahrada 737/15 964 zahrada
<br> 737/7 1 024 zahrada 737/16 875 zahrada
<br> 737/8 1 036 zahrada 737/17 1 205 zahrada
<br> 737/9 1 036 zahrada 737/18 1 077 zahrada
<br> 737/11 1 285 zahrada 737/19 1083 zahrada
<br>
<br> Budoucí kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem <.>
<br> Zastupitelstvo obce schválilo na 3.veřejném zasedání dne 8.3.2023 prodejní cenu předmětných
<br> pozemků k výstavbě,a to ve výši 900,- Kč/m2 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zájemci,kteří budou ochotni přistoupit na stanovené podmínky,mj.uzavření Smlouvy o smlouvě
<br> budoucí kupní,úhrada min.50 % kupní ceny nemovitosti do 31.12.2023,žádáme o vyjádření
<br> do 15.6.2023 <.>
<br> Upozorňujeme,že pokud se nepodaří zajistit dostatečný počet zájemců ve výše uvedeném ter-
<br> mínu,nebude ze strany obce možné inženýrské sítě (příprava území,odvodnění komunikace,deš-
<br> ťová kanalizace) v letošním roce zafinancovat a výstavba uvedených sítí se odloží na další období <.>
<br> Bližší informace lze získat u starostky obce,tel: 724 192 484 <.>
<br>
<br> Ve Zborově 15.05.2023
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>,v.r <.>
<br> starostka obce
<br>
<br>
Přílohy:
<br> - Stanovení a odůvodnění prodejní ceny parcel č.737/4-19 v obci Zborov
<br> - REGULATIV VÝSTAVBY v části obce Zborov

Načteno

edesky.cz/d/6422896

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání   Prodej   Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání   Prodej   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kolšov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz