« Najít podobné dokumenty

Obec Dražovice - MěÚ Bučovice - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Společné povolení - SO-101 - Rekonstrukce místní komunikace, obec Dražovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha_č.6.pdf
Příloha_č.5.pdf
Příloha_č.4.pdf
Příloha_č.3.pdf
Příloha_č.2.pdf
Příloha_č.1.pdf
2023-3977.pdf
Městský úřad Bučovice
Jiráskova 502
<br> 685 01 Bučovice
<br> E-mail posta@bucovice.cz
ID DS td3be8p
Telefon 517 324 411
<br>
<br>
<br>
MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE
Stavební úřad,Úsek silničního hospodářství
<br>
<br> Váš dopis zn:
Ze dne:
<br> VITBUCVD_99282
<br> Číslo jednací: MUB/OSÚ-25777/2023 ben Doporučeně/DS
Spisová zn.: OSÚ-3977/2023-ben
Počet listů/příloh: 4/6
dle rozdělovníku
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXX
Telefon/mobil: XXX XXX XXX
E-mail: benda@bucovice.cz
<br> Datum: 26.05.2023
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br>
Městský úřad Bučovice,Stavební úřad,Úsek silničního hospodářství,pověřený výkonem působnosti
speciálního stavebního úřadu podle ust.§ 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) ve věcech
silnic II.a III.třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí,o kterých rozhoduje
Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad,a působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních
komunikací,v souladu s ust.§ 16 odst.1 zákona o pozemních komunikacích,a ust.§ 15 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“),ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle
§ 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 13.02.2023 podala
<br>
<br> Obec Dražovice,IČ 00291722,Dražovice 7,683 01 Rousínov u Vyškova
<br>
(dále jen „stavebník“) a na základě tohoto posouzení
<br>
I.podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,v platném znění
<br>
s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br>
„SO - 101 - Rekonstrukce místní komunikace,obec Dražovice“
<br>
(dále jen „stavba“) na pozemcích parc.č.KN 35/18 (ostatní plocha - ostatní komunikace),KN 35/19
(zahrada),KN 35/21 (ostatní plocha - o...

Načteno

edesky.cz/d/6422881

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz