« Najít podobné dokumenty

Obec Jankov - Veřejná vyhláška-OOP-úprava provozu Budenín, Jankov oop-stanoveni-pup-otradovice-sil-ii-150-dop-2.pdf dio-otradovice-ii-150-doplneni-2.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jankov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oop-stanoveni-pup-otradovice-sil-ii-150-dop-2.pdf
____________________________________________________________________________________________________
Komenského náměstí 700 podatelna: 317 830 111 www.votice.cz
259 17 Votice podatelna@votice.cz
<br>
<br> Městský úřad Votice
Odbor správních činností a dopravy
Komenského náměstí 700
259 17 Votice
<br> *MVOTX00FMHTW*
MVOTX00FMHTW
<br>
<br> Žadatel:
PORR a.s <.>
Dubečská 3238/36,Strašnice
100 00 Praha 10
IČO: 430 05 560
<br>
Číslo jednací: Spis.zn.: Vyřizuje/Linka: Votice
21650/2023/SD-ZA 9452/2023/SD-ZA Mgr.Kamila Zavadilová/21 26.05.2023
<br> Počet stran: 3
Počet příloh: 1
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> (doplnění stanovení č.j.: 12475/2023/SD-ZA,ze dne 24.03.2023)
<br>
Městský úřad Votice,Odbor správních činností a dopravy,jako příslušný správní úřad ve věcech
provozu na pozemních komunikacích,podle ustanovení § 124 odstavce 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu společnosti PORR a.s <.>,Dubečská 3238/36 <,>
Strašnice,100 00 Praha 10,IČO: 430 05 560,zastoupené na základě plné moci společností Quo s.r.o.<,>
se sídlem Křižíkova 2158,256 01 Benešov,IČO: 264 87 985,podaného dne 25.05.2023,doloženého
předchozím souhlasem Krajského ředitelství policie České republiky,ÚO Benešov,dopravního
inspektorátu,ze dne 05.05.2023 <,>
<br>
s t a n o v u j e
<br> podle § 77 odstavce 1 písmena c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77
odstavce 5 zákona o silničním provozu a § 171 a následujících části šesté zákona 500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů,formou opatření obecné povahy
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> – na silnici III.třídy č.III/1115,dle dopravně inženýrského opatření (DIO) <,>
– na silnici II.třídy č.II/150,dle DIO <,>
– na místní komunikaci v obci Budenín,dle DIO <,>
– na účelové komunikaci v k.ú.Jankov...
dio-otradovice-ii-150-doplneni-2.pdf
Elektronický Certifikát au
<br> tel.: 737 797 101
<br>,'.DETAIL BUDENIN ".O O'.O.<.> (.Swamp.: 63,2 T „ \ 3418.11" ' '$! „»»-\ „z e % a,<.> („ efme % (M.-I' % "v “:.! O % : 51770 4% %.6 '$.: C;- 9 „„."___-"" <.>,— „ĚŽUDENIN co" E 9 o * <“ s % o a.<.> G.% ' “%.: k 9.Har :! '.“+H,—.I.<.>.<.>.“M$“.$.<.>.<.>.M$ (“Na * - É __.<.>.<.> '.<.> I.<.> I.LEGENDA' WPRACOVAL: XXXXXX XXXXX.KONTROLDVAL: v.<.>,“.PB TRVALE DZ \ XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX OEJEDNPÍÉL: „,<.> -.__ ň____ _? _,_ „,Krajská správa a údržba silnici Středočeského kraje prolekty DIC „__ A? _“ “Í.?,<.>.<.>.;,: ' <.>,Ps NAVRZENE DZ Zborovská 11„ 550 21 Praha 5
<br> ____ _ UZAVŘENÝ ÚSEK
<br> májky-' 333913
<br> ;
<br> Vydal: PostSignum Qualiň nama <.>,zs zznzs ms 21 1
<br> Jméno : Mgr <.>
<br> NÁZEV AKCE?
<br> ll/150 Otradovíce,most ev.č.150-001 přes přepad rybníka za obcí Otradovice
<br> IČO 11632691
<br>.<.>.<.> OBJÍŽÚKA DO 3,5t
<br> USSPA-E: D' O DODATEČNÉ POŽADAVKY M.Ú.VOTICE
<br> 5/2023
<br> FORM/Á?
<br> A4

Načteno

edesky.cz/d/6422814

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jankov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz