« Najít podobné dokumenty

Obec Písečná - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Ředitel/ka organizační složky Sociální služby Králicka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Písečná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přihláška k výběrovému řízení.pdf
MĚSTO KRÁLÍKY,VELKÉ NÁM.5,561 69 KRÁLÍKY
<br>
<br>
PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ
<br>
na místo ředitel/ka organizační složky Sociální služby Králicka
<br>
<br> Jméno,příjmení,titul:
<br> Datum a místo narození:
<br> Státní příslušnost:
<br> Místo trvalého pobytu uchazeče:
(pokud je to nutné i adresa,kam zasílat korespondenci)
<br> Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího
státního občana:
<br> Telefonní spojení:
<br> Adresa elektronické pošty:
<br>
<br> Přílohy:
 strukturovaný profesní životopis;
 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení
<br> o státní závěrečné zkoušce k přesnějšímu posouzení oboru dosaženého vzdělání <.>
Ověřená kopie bude požadována až v případě přijetí);
<br>  originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
(u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem,pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením);
<br>  motivační dopis <.>
<br> Prohlášení:
V souladu s ustanovením Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27.dubna 2016 souhlasím s tím,aby moje osobní doklady,které tímto poskytuji
Městskému úřadu Králíky,byly zpracovávány a vedeny pouze pro účely výše
uvedeného výběrového řízení.Beru na vědomí,že po ukončení výběrového řízení
budou moje osobní doklady vráceny na uvedenou adresu.Uchazeč prohlašuje,že byl
informován o skutečnosti,že uvedený správce má pověřence pro ochranu osobních
údajů (Ing.XXXXXXX XXXXXXX,e-mail: m.cinkova@kraliky.eu,tel.: 465 670 723)
<br>
<br> V_____________,dne:________________ _____________________
Podpis uchazeče
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.pdf
Sídlo: Velké náměstí 5,561 69 Králíky; tel.: 465 670 701; fax: 465 631 321 el.podatelna: kraliky@kraliky.eu
<br> DIČ: CZ00279072 IČ: 00279072 ID datové schránky: kf6btex
<br> Město Králíky je držitelem certifikátu kvality dle normy ISO 9001:2015 www.kraliky.eu
<br> a certifikátu systému managementu organizace dle normy ISO/IEC 27001:2005
<br> MĚSTO KRÁLÍKY
<br>
starosta města
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br> o vyhlášení výběrového řízení
<br>
<br>
Rada města Králíky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:
<br>
ředitel/ka organizační složky Sociální služby Králicka
<br>
<br> Obecná charakteristika pozice:
<br> Řízení chodu a vedení týmu pracovnic organizační složky Sociální služby Králicka <.>
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce <.>
<br> Místo výkonu práce: Sociální služby Králicka,organizační složka města Králíky
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
<br> - občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR <,>
- dosažení věku 18 let <,>
<br> - způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost <,>
<br> - ovládání jednacího jazyka <.>
<br> Platové podmínky: platové zařazení dle nařízení vlády ČR č.564/2006 Sb <.>,v platném znění – platová
<br> třída 11 (platový tarif od 29.620,- Kč do 43.330,- Kč dle započitatelné praxe; příplatek za vedení,zvláštní
<br> příplatek,po zkušební době možnost přiznání osobního příplatku):
<br> - řídí se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády
<br> č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění
<br> pozdějších předpisů (příloha 2) a nařízení vlády č.222/2010 Sb <.>,kterým se stanoví katalog prací
<br> a kvalifikační předpoklady ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Kvalifikační požadavky:
<br> - vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání se zaměřením dle § 110 zákona č.108/2006 Sb.<,>
<br> o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Požadavky:
<br> - základní orientaci v obecně závazn...

Načteno

edesky.cz/d/6422745

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Písečná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz