« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Svatoňovice - Závěrečný účet obce za rok 2022 - Obec Malé Svatoňovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Svatoňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Inventarizační zpráva
Souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2022
<br> Na základě příkazu starosty číslo 1/2022 ze dne 28.11.2022 a plánu inventur proběhla
<br> řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2022 s tímto výsledkem:
<br> 1.Inventura staveb,pozemků a samostatných movitých věcí - bez zjištěných závad
<br> 2.Inventura drobného dlouhodobého nehmotného majetku - bez zjištěných závad <.>
<br> 3.Inventura drobného dlouhodobého hmotného majetku - bez zjištěných závad <.>
<br> 3.Zboží na skladě souhlasí <.>
<br> 4.Inventura pohledávek a závazků - bez zjištěných závad <.>
<br> 5.Podrozvaha - rozdíly nezjištěny <.>
<br> Byly jmenovány Dílčí inventarizační komise dle Příkazu starosty číslo 1/2022 <.>
<br> Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 12.12.2022 <.>
<br> Inventarizace byla zahájena 31.12.2022 a ukončena 25.01.2023 <.>
<br> Součástí inventarizační zprávy jsou inventurní soupisy fyzické i dokladové inventury,včetně
<br> přehledu majetku a závazků,návrh na vyřazení přebytečných a neupotřebitelných majetkových předmětů <,>
<br> rozvaha k 31.12.2022 a odpisový plán na rok 2023 <.>
<br> Výsledek inventarizace:
<br> Text SÚ AÚ Fyzická/dokladová Účetní
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 000 250 920,79 250 920,79 -
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 000 563 260,00 563 260,00 -
<br> Stavby 021 100 964 362,18 100 964 362,18 -
<br> Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 9 030 096,01 9 030 096,01 -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 4 933 819,86 4 933 819,86 -
<br> Pozemky 031 11 756 468,33 11 756 468,33 -
<br> Kulturní předměty 032 8 660,00 8 660,00 -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 134 000,00 134 000,00 -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 3 775 895,11 3 775 895,11 -
<br> Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému m.078 250 920,79 - 250 920,79 - -
<br> Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému m.079 431 639,00 - 431 639,00 - -
<br> Oprávky ke...
bez názvu
PŘÍLOHA
<br> Předmět činnosti: územní samosprávní celek - výkon veřejné správy
<br> Obec Malé Svatoňovice; IČO 00278114; Nádražní 105,Malé Svatoňovice,542 34
<br> Za období: 12/2022
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 6.2.2023
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky.(Nejsou informace o XXX,že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky) <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Došlo k drobným změnám účetních XXXXX a postupů účtování dle vyhlášky č.XXX/XXXX Sb.v platném znění <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní jednotka používá platné účetní metody pro účetnictví ÚSC v roce 2022 v souladu s vyhláškou č.410/2009 Sb.a zákonem č.563/1991 Sb.v platném znění.Odchylky
nejsou zaznamenány <.>
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B <.>
Od 1.1.2012 se účtují odpisy k dlouhodobému majetku,zbytková zůstatková hodnota u odpisovaného majetku byla od 1.1.2015 nastavena na nulu <.>
<br> 14Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 175 521 720,55 134 837 739,22
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 73 673,39 87 275,29
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 2 004 521,48 2 009 910,95
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 671,77 1 282,99
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 173 442 853,91 132 739 269,99
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ...
bez názvu
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Obec Malé Svatoňovice; IČO 00278114; Nádražní 105,Malé Svatoňovice,542 34
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 6.2.2023
<br> Právní forma: Obec
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2022
<br> Předmět činnosti: územní samosprávní celek - výkon veřejné správy
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 35 971 279,74 0,00 27 762 618,85 0,00
I.Náklady z činnosti 28 243 623,85 0,00 22 070 786,25 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 1 132 166,71 0,00 792 016,28 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 1 480 256,13 0,00 958 552,09 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 63 572,66 0,00 63 553,57 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 10 636 640,45 0,00 3 878 936,78 0,00
<br> 9.Cestovné 512 690,00 0,00 2 386,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 47 355,00 0,00 14 569,47 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 4 061 429,87 0,00 3 106 193,85 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 4 654 342,93 0,00 4 710 213,50 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 1 445 947,00 0,00 1 472 416,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 14 612,00 0,00 14 899,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 140 711,00 0,00 177 734,31 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 24 715,73 0,00 1 775,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 291,00 0,00 291,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 30 045,76 0,00 16 042,33 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 ...
bez názvu
ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: územní samosprávní celek - výkon veřejné správy
<br> Obec Malé Svatoňovice; IČO 00278114; Nádražní 105,Malé Svatoňovice,542 34
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 6.2.2023
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 163 102 615,60 34 335 592,39 128 767 023,21 154 598 013,09
A.Stálá aktiva 131 437 482,28 34 309 904,82 97 127 577,46 106 799 598,35
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 948 180,79 682 559,79 265 621,00 157 750,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 250 920,79 250 920,79 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 563 260,00 431 639,00 131 621,00 157 750,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 134 000,00 0,00 134 000,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 130 469 301,49 33 627 345,03 96 841 956,46 106 609 400,25
<br> 1.Pozemky 11 756 468,33 0,00 11 756 468,33 10 191 342,40031
<br> 2.Kulturní předměty 8 660,00 0,00 8 660,00 8 660,00032
<br> 3.Stavby 100 964 362,18 24 324 751,00 76 639 611,18 65 676 045,44021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 9 030 096,01 4 368 774,17 4 661 321,84 5 396 122,84022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 933 819,86 4 933 819,86 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokonče...
bez názvu
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: územní samosprávní celek - výkon veřejné správy
<br> Obec Malé Svatoňovice; IČO 00278114; Nádražní 105,Malé Svatoňovice,542 34
<br> Za období: 12/2022
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2022
<br> Okamžik sestavení: 27.1.2023
<br> FIN 2-12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 2 740 000,00 2 801 000,00 4 367 594,60Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 155,93
<br> 1112 75 000,00 75 000,00 371 751,28Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 495,67
<br> 1113 470 000,00 470 000,00 826 385,04Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podlezvláštní sazby daně 175,83
<br> 1121 2 920 000,00 3 920 000,00 6 247 678,55Příjem z daně z příjmů právnických osob 159,38
<br> 1122 400 000,00 1 685 870,00 1 685 870,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy
poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně
<br> 100,00
<br> 1211 9 910 000,00 10 910 000,00 14 196 030,34Příjem z daně z přidané hodnoty 130,12
<br> 1334 0,00 0,00 1 257,90Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondupodle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 0,00
<br> 1341 45 000,00 45 000,00 48 109,00Příjem z poplatku ze psů 106,91
<br> 1342 10 000,00 10 000,00 7 990,00Příjem z poplatku z pobytu 79,90
<br> 1343 1 000,00 1 000,00 150,00Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství 15,00
<br> 1344 4 000,00 4 000,00 266,00Příjem z poplatku ze vstupného 6,65
<br> 1345 830 000,00 830 000,00 912 700,00Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství apříjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 109,96
<br> 1349 20 000,00 20 000,00 13 342,50Příjem ze zruše...

Načteno

edesky.cz/d/6422674

Meta

Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Svatoňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz