« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Svatoňovice - Závěrečný účet obce za rok 2022 - tabulky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Svatoňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu

bez názvu
Obec Malé Svatoňovice,IČO 00278114 KEO4 1.12.0 UR050
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd
<br> Třída 2020 2021 2022
<br> Příjmy
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 22 415 856,87 25 253 216,82 29 635 610,89
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 097 018,76 4 033 614,05 6 149 709,57
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3 535 099,71 11 025 915,00 6 279 629,83
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 18 212 290,88 11 859 438,16 54 341 144,22
<br> 96 406 094,51Příjmy celkem 48 260 266,22 52 172 184,03
<br> Výdaje
5 BĚŽNÉ VÝDAJE 27 470 378,89 22 450 904,65 68 447 262,08
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 34 214 795,08 28 447 307,22 34 504 639,08
<br> 102 951 901,16Výdaje celkem 61 685 173,97 50 898 211,87
<br> Počet záznamů: 6
<br> 1/1
bez názvu
Obec Malé Svatoňovice
<br> Nádražní 105
<br> 542 34 Malé Svatoňovice
<br> IČO: 00278114
<br> Závěrečný účet za rok 2022
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle paragrafů rozpočtové skladby za roky 2020-2022
<br> Příjmy: Text 2020 2021 2022
<br> Daně,poplatky a dotace 32 763 365,97 Kč 36 078 274,98 Kč 48 176 708,11 Kč
<br> 1014 Ozdrav.osp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péče2 640,00 Kč - Kč - Kč
<br> 1031 Pěstební činnost - XXX XX XXX,XX Kč - Kč - Kč
<br> 1069 Ostatní správa v zeměd.- Kč 20 000,00 Kč - Kč
<br> 2122 Sběr druhotných surovin - Kč - Kč - Kč
<br> 2212 Komunikace 462 251,77 Kč 53 117,00 Kč 3 336,00 Kč
<br> 2310 Pitná voda 951 344,00 Kč 1 046 463,00 Kč 1 045 245,00 Kč
<br> 2321 Kanalizace 1 034 232,20 Kč 1 033 028,06 Kč 1 152 075,95 Kč
<br> 3111 Mateřská škola 428 603,00 Kč - Kč - Kč
<br> 3113 Základní škola - Kč 109 917,00 Kč 1 000 000,00 Kč
<br> 3314 Knihovnické činnosti 2 750,00 Kč 3 180,00 Kč 2 960,00 Kč
<br> 3315 Muzeum 90 245,00 Kč 117 390,00 Kč 113 516,00 Kč
<br> 3319 Kulturní činnost 10 870,00 Kč 11 202,71 Kč 28 709,00 Kč
<br> 3392 Kulturní klub 93 812,00 Kč 77 656,00 Kč 205 271,10 Kč
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost 274 997,71 Kč 17 151,00 Kč 6 760,00 Kč
<br> 3511 Zdravotnická péče 67 401,00 Kč 71 889,00 Kč 62 952,00 Kč
<br> 3612 Bytové hospodářství 517 559,00 Kč 5 768 577,00 Kč 1 044 951,00 Kč
<br> 3613 Nebytové hospodářství 271 384,48 Kč 291 228,00 Kč 743 156,00 Kč
<br> 3632 Pohřebnictví 25 530,00 Kč 13 544,00 Kč 13 359,00 Kč
<br> 3635 Územní plánování - Kč - Kč 169 999,83 Kč
<br> 3639 Komunální služby 3 003 674,00 Kč 6 057 274,00 Kč 5 271 826,50 Kč
<br> 3722 Sběr a svoz kom.odpadů 5 087,00 Kč 4 450,54 Kč 4 080,00 Kč
<br> 3725 Využívání komun.odpadů 227 652,50 Kč 269 576,00 Kč 364 063,05 Kč
<br> 3745 Péče o veřejnou zeleň 4 925,00 Kč 9 380,00 Kč 8 073,00 Kč
<br> 5512 Požární ochrana 41 231,00 Kč - Kč - Kč
<br> 5269 obl.hosp.pro krizové stavy - Kč 10 600,00 Kč - Kč
<br> 6171 Činnost místní správy 64 303,00 Kč 72 614,83 Kč 13 864,83 Kč
...
bez názvu
Obec Malé Svatoňovice,IČO 00278114 KEO4 1.12.0 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2022
<br> SU Název 2020 2021 2022
<br> Nákladové účty
<br> 501 Spotřeba materiálu 738 091,98 792 016,28 1 132 166,71
502 Spotřeba energie 983 274,58 958 552,09 1 480 256,13
504 Prodané zboží 41 379,40 63 553,57 63 572,66
511 Opravy a udržování 3 546 288,29 3 878 936,78 10 636 640,45
512 Cestovné 1 615,00 2 386,00 690,00
513 Náklady na reprezentaci 18 685,20 14 569,47 47 355,00
518 Ostatní služby 3 147 925,96 3 106 193,85 4 061 429,87
521 Mzdové náklady 4 490 298,23 4 710 213,50 4 654 342,93
524 Zákonné sociální pojištění 1 419 106,00 1 472 416,00 1 445 947,00
525 Jiné sociální pojištění 14 321,00 14 899,00 14 612,00
527 Zákonné sociální náklady 0,00 177 734,31 140 711,00
528 Jiné sociální náklady 162 731,58 1 775,00 24 715,73
532 Daň z nemovitostí 884,00 291,00 291,00
538 Jiné daně a poplatky 6 000,00 16 042,33 30 045,76
542 Jiné pokuty a penále 0,00 3,00 0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání 49 375,36 114 884,75 137 144,67
547 XXXXX a škody XXX XXX,XX XXX XXX,XX 0,00
549 Ostatní náklady z činnosti 106 766,76 168 909,65 204 278,65
551 Odpisy dlouhodobého majetku 1 511 793,00 2 289 039,00 2 519 478,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 541 816,00 0,00 0,00
554 Prodané pozemky 72 186,35 3 781 175,80 975 700,07
556 Tvorba a zúčtování opravných položek 19 936,77 -11 914,22 -2 726,48
557 Náklady z vyřazených pohledávek 2 922,00 0,00 0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 626 144,14 417 766,12 676 972,70
562 Úroky 85 880,14 60 471,02 604 655,62
572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 3 838 899,54 3 945 491,58 4 298 460,27
591 Daň z příjmů 961 020,00 1 685 870,00 2 824 540,00
<br> 1/2
<br>
<br> Obec Malé Svatoňovice,IČO 00278114 KEO4 1.12.0 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2022
<br> SU Název 2020 2021 2022
<br> Výnosové účty
<br> 602 Výnosy z prodeje služeb 417 125,28 410 782,47 496 719,...
bez názvu
Obec Malé Svatoňovice,IČO 00278114 KEO4 1.12.0 UC500
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Období: 12/2022
<br> SU Název 2020 2021 2022
<br> Aktivní účty
<br> 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 324 040,19 335 220,19 250 920,79
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 563 260,00 563 260,00 563 260,00
021 Stavby 79 618 184,29 88 460 242,44 100 964 362,18
022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí 9 070 729,23 8 958 101,01 9 030 096,01
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 014 170,56 4 378 868,88 4 933 819,86
031 Pozemky 9 309 477,44 10 191 342,40 11 756 468,33
032 Kulturní předměty 8 660,00 8 660,00 8 660,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 134 000,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 13 289 761,32 25 337 229,57 3 775 895,11
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -324 040,19 -335 220,19 -250 920,79
079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -379 374,00 -405 510,00 -431 639,00
081 Oprávky ke stavbám -21 797 709,00 -22 784 197,00 -24 324 751,00
082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných -3 187 905,00 -3 561 978,17 -4 368 774,17
088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -4 014 170,56 -4 378 868,88 -4 933 819,86
132 Zboží na skladě 451 132,10 484 924,28 477 720,31
192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti -12 644,30 -10 775,02 -15 808,57
194 Opravné položky k odběratelům -16 470,47 -14 303,03 -9 879,00
199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám -11 213,50 -3 336,00 0,00
231 Základní běžný účet územních samosprávných celků 7 122 668,80 21 136 304,99 15 321 220,79
236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků 3 789 816,41 3 416 479,35 4 248 413,30
245 Jiné běžné účty 0,00 185 997,64 0,00
261 Pokladna 6 842,00 14 483,00 17 922,00
263 Ceniny 48 571,00 1 729,00 650,00
311 Odběratelé 76 035,51 75 927,06 269 947,82
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 117 830,00 274 861,00 419 200,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti...
bez názvu
Obec Malé Svatoňovice,IČO 00278114 KEO4 1.12.1 UR056
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
<br> Období 2022
<br> Investiční transfery
<br> UZ Poskytovatel
Poskytnuto k
<br> 31.12.Název Použito k 31.12 <.>
Vratka v průběhu
<br> roku
Vratka při fin <.>
<br> vypořádání
17968 MMR IROP - Integrovaný regionální OP-program č.713 919,31 9 641,96 0,00 0,00
<br> 17969 MMR IROP - Integrovaný regionální OP-program č.14 025 500,86 2 052 785,86 0,00 0,00
<br> 90992 SFŽP Národní program Životní prostředí – IV 459 179,47 -0,16 0,00 0,00
<br> Celkem 15 198 599,64 2 062 427,66 0,00 0,00
<br> Neinvestiční transfery
<br> UZ Poskytovatel
Poskytnuto k
<br> 31.12.Název Použito k 31.12 <.>
Vratka v průběhu
<br> roku
Vratka při fin <.>
<br> vypořádání
13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 628 603,62 965 069,59 0,00 0,00
<br> 13101 MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady 369 190,00 367 677,00 0,00 0,00
<br> 14004 MV ČR Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 13 800,00 13 800,00 0,00 0,00
<br> 17016 MMR IROP-Integrovaný regionální OP-program č.739 561,69 739 561,69 0,00 0,00
<br> 33092 MŠMT ČR OP JAK – P2 neinvestice 445 750,00 445 750,00 0,00 0,00
<br> 98008 VPS Účelové dotace na výdaje spojené s volbou 9 400,00 605,00 0,00 8 795,00
<br> 98043 VPS Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o 97 792,27 0,00 0,00 0,00
<br> 98187 VPS Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do 52 000,00 31 170,24 0,00 20 829,76
<br> Celkem 2 356 097,58 2 563 633,52 0,00 29 624,76
<br> 29 624,76Transfery celkem 17 554 697,22 0,004 626 061,18
<br> Počet záznamů: 1
<br> 1/1
bez názvu
Obec Malé Svatoňovice,IČO 00278114 KEO4 1.12.1 UR057
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> Období 2022
<br> Investiční transfery
<br> UZ
Poskytnuto k
<br> 31.12.Název Použito k 31.12 <.>
Vratka v průběhu
<br> roku
Vratka při fin <.>
<br> vypořádání
Investiční přijaté transfery od krajů 376 000,00 0,00 0,00 0,004222
<br> Celkem 376 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> Pol
<br> Neinvestiční transfery
<br> UZ
Poskytnuto k
<br> 31.12.Název Použito k 31.12 <.>
Vratka v průběhu
<br> roku
Vratka při fin <.>
<br> vypořádání
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 524 400,00 0,00 0,00 0,004112
<br> Neinvestiční přijaté transfery od krajů 86 000,00 0,00 0,00 0,004122
<br> Celkem 610 400,00 0,00 0,00 0,00
<br> Pol
<br> Transfery celkem 0,000,000,00986 400,00
<br> Počet záznamů: 1
<br> 1/1

Načteno

edesky.cz/d/6422673

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   EIA   Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Svatoňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz