« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 1 - rozhodnutí - umístění stavby: Optická páteř Košutka - západ, část A Páteř. síť I - liniová telekomun

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23-11405.pdf
Plzeň 1,dne: 22.5.2023
<br> Sp.zn.: SZ UMO1/11405/23JaMa
<br> Č.j.dokumentu: UMO1/13579/23
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXX XXXXXXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> mahdalikova@plzen.eu
<br> 2dibh62
<br>
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> oznámení je v souladu s ustanovením § 144 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád) doručováno formou veřejné
<br> vyhlášky
<br> Výroková část:
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 1,odbor stavebně správní,jako stavební úřad příslušný podle vyhlášky
<br> statutárního města Plzně č.8/2001,Statut města,v jeho plném znění,a podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č <.>
<br> 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> "stavební zákon") v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 a § 95 stavebního zákona žádost o vydání
<br> rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 15.3.2023
<br> podal
<br> PilsFree,z.s <.>,IČO 26643260,Tachovská 1373/41,Bolevec,323 00 Plzeň 23 <,>
<br> kterého zastupuje Fibre Optics Service Plus s.r.o <.>,IČO 08148091,tř.Čs.odboje 43,330 03 Chrást
<br> u Plzně
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> Optická páteř Košutka - západ,část A Páteř.síť I - liniová telekomunikační stavba
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku:
<br> parc.č.1511/61 (ostatní plocha) LV č.1
<br> parc.č.1511/97 (ostatní plocha) LV č.1
<br> parc.č.1511/115 (ostatní plocha) LV č.1
<br> parc.č.1511/118 (ostatní plocha) LV č.1
<br> parc.č.1511/119 (ostatní plocha) LV č.1
<br> parc.č.1511/120 (ostatní plocha) LV č.1
<br> parc.č.1511/125 (ostatní plocha) LV č.1
<br> parc.č.1511/126 (ostatní plocha) LV č.1
<br> parc.č.1511/300 (ostatní plocha)...

Načteno

edesky.cz/d/6422590

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz