« Najít podobné dokumenty

Město Moravské Budějovice - Veřejná vyhláška - Změna č. 2 ÚP Láz

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Moravské Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Z2 UP Laz_textova cast.pdf
pořizovatel: Městský ú ad
Odbor
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU K
<br>
<br> Havlí kovo náb eží 37,674 01 T ebí
© Ing.arch.M
<br> Bc.XXX XXXXXX <,>
<br>
objednatel: Obec Láz
<br> Městský úřad Moravské Budějovice
Odbor výstavby a územního rozvoje
<br>
<br>
ÚZEMNÍHO PLÁNU K VP
<br> LÁZ
<br>
<br>
zpracovatel: DISprojekt s.r.o <.>
Havlíčkovo nábřeží 37,674 01 Třebíč
<br> © Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXX <,>
Bc.XXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,XX/XXXX
<br> mobil: XXX XXX XXX
IČO 60715227,DIČ CZ60715227
<br> e-mail: disprojekt@volny.cz
www.disprojekt.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZ 3
<br>
<br>
<br>
<br> Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace
<br> Název dokumentace Změna č.2 Územního plánu Láz
<br> Správní orgán vydávající územní plán Zastupitelstvo obce Láz
<br> Datum nabytí účinnosti
<br> Pořizovatel
<br>
<br> Městský úřad Moravské Budějovice
Odbor výstavby a územního plánování
<br>
Oprávněná úřední osoba pořizovatele XXXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Objednatel ÚPD
<br>
<br> Obec Láz
<br>
Láz 13,675 41 Nové Syrovice
<br>
<br> Pořizovatel ÚPD
<br>
<br>
<br> Městský úřad Moravské Budějovice
Odbor výstavby a územního plánování
<br>
náměstí Míru 31,676 02 Moravské Budějovice
<br>
Zpracovatel ÚPD
<br>
<br>
DISprojekt s.r.o <.>
<br>
Havlíčkovo nábřeží 37,674 01 Třebíč
IČO 60715227,DIČ CZ 60715227
e-mail: disprojekt@volny.cz
mobil: 603 522 531
<br>
<br>
Datum zpracování
<br>
02/2023
<br>
Zodpovědný projektant
<br>
Ing.XXXXX XXXX
<br>
Autorský tým
<br>
Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXX,Bc.XXX XXXXXX <,>
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4 ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZ
<br>
<br>
<br>
<b...
Txt Laz zm2 UZ.pdf
pořizovatel: Městský ú ad
Odbor
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ÚPLNÉ ZNÉNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PO ZM
<br>
Havlí kovo náb eží 37,674 01 T ebí
© Ing.arch.M
<br> Bc.XXX XXXXXX,XXXXXXXXX K ivánková <,>
<br> objednatel: Obec Láz
po izovatel: Městský úřad Moravské Budějovice
<br> Odbor výstavby a územního rozvoje
<br>
<br>
<br>
<br> PLÁNU PO ZMĚNĚ Č.2
<br> LÁZ
<br>
<br>
<br> zpracovatel: DISprojekt s.r.o <.>
Havlíčkovo nábřeží 37,674 01 Třebíč
<br> © Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXX <,>
Bc.XXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,XX/XXXX
<br> mobil: XXX XXX XXX
IČO 60715227,DIČ CZ60715227
<br> e-mail: disprojekt@volny.cz
www.disprojekt.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZ PO ZMĚNĚ Č.2 3
<br>
<br>
<br>
<br> Záznam o účinnosti vyhotovení územního plánu zahrnujícího úplné znění
<br> Název dokumentace Úplné znění Územního plánu Láz po Změně č.2
<br> Správní orgán vydávající územní plán Zastupitelstvo obce Láz
<br> Pořadové číslo poslední změny 2
<br> Datum nabytí účinnosti poslední změny
<br> Pořizovatel
<br>
<br> Městský úřad Moravské Budějovice
Odbor výstavby a územního plánování
<br>
Oprávněná úřední osoba pořizovatele XXXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Objednatel ÚPD
<br>
<br> Obec Láz
<br>
Láz 13,675 41 Nové Syrovice
<br>
<br> Pořizovatel ÚPD
<br>
<br>
<br> Městský úřad Moravské Budějovice
Odbor výstavby a územního plánování
<br>
náměstí Míru 31,676 02 Moravské Budějovice
<br>
Zpracovatel ÚPD
<br>
<br>
DISprojekt s.r.o <.>
<br>
Havlíčkovo nábřeží 37,674 01 Třebíč
IČO 60715227,DIČ CZ 60715227
e-mail: disprojekt@volny.cz
mobil: 603 522 531
<br>
<br>
Datum zpracování
<br>
02/2023
<br>
Zodpovědný projektant
<br>
Ing.XXXXX XXXX
<br>
Autorský tým
<br>
Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXX,Bc.XXX XXX...
8. VYHL.vydání zm2 Láz zkr post.pdf
OBEC LÁZ
<br> 675 41 Nové Syrovice
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Na základě ustanovení § 173 odst.1) zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád a ustanovení § 54
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> obec Láz zveřejňuje
<br>
<br> opatření obecné povahy,kterým se vydává
<br>
ZMĚNA č.2
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZ
<br>
I <.>
<br> Opatření obecné povahy s odůvodněním jsou vystaveny k nahlédnutí na Městském úřadě
<br> Moravské Budějovice,Odboru výstavby a územního plánování a na Obecním úřadě Láz <.>
<br> Způsobem umožňující dálkový přístup jsou přístupné na www.mbudejovice.cz úřední deska a
<br> www.obec-laz.cz <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení <.>
<br>
<br> III <.>
<br> Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek <.>
<br>
<br> IV <.>
<br> Toto opatření obecné povahy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Láz dne 24.5.2023 <.>
<br>
<br>
<br> V Lázu 26.5.2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
<br> starosta
<br>
<br>
<br> Zveřejněno zákonným způsobem: 26.5.2023
Do 12.6.2023
<br> Sňato: razítko úřadu,podpis
6. Vykres predpokladaneho zaboru pudniho fondu_Z2.pdf
Z MĚNA Č.2 ÚP LÁ Z
229
<br> 158/3
<br> 184/7
<br> 184/8
<br> 186
<br> 192
<br> 202
<br> 227/3
<br> 227/7
<br> 191/1191/2191
/3
<br> 227
/36
<br> 227
/47
<br> 227/49
<br> 227/60
<br> 227/61
<br> 227/64
<br> 227/8
<br> 227/9190/1
<br> 190
/2190/3
<br> 191/4
<br> 227/31
227/32
<br> 227/33
<br> 227/
34227/35
<br> 227/37
<br> 227/
38227/39
<br> 227/
40227/41
<br> 227/42227
/43
<br> 227/44
227/45
<br> 227
/50
<br> 227
/53
<br> 227/56
<br> 227/57
<br> 227/58
<br> 227/10
<br> 227/11
<br> 227/16
<br> 227/17
227/18
<br> 227/19
<br> 448/2
<br> 227/69
227/71
<br> 227
/72
<br> 227/73
<br> 227/74
<br> 227/76
<br> 208
<br> 209
<br> 210
<br> 212
<br> 227/20
<br> 227/22
<br> 227/23
235
<br> 421/1
<br> 424/1
<br> 468/1
<br> 469/1
<br> 469/3
<br> 202/1
<br> 202/2
<br> 204/6
<br> 325
326
<br> 287
<br> 288
<br> 289/1
<br> 289/2
<br> 291/1
<br> 292
<br> 293/7
<br> 74
75
<br> 76
<br> 77
<br> 78
<br> 21
<br> 23
<br> 24
<br> 27
<br> 470/1
<br> 472/
1
<br> 477
<br> 514
<br> 327
<br> 328
<br> 374
<br> 386/1
<br> 388/1
<br> 435/5
<br> 435
/6
<br> 435/7
<br> 335/4
<br> 335/5
<br> 335/6
<br> 335/7
<br> 335/8
<br> 335/9
335/10
<br> 335/11
<br> 335/12
<br> 335/13
<br> 375
<br> 30
<br> 31/2
<br> 515/3
<br> 518
<br> 437/2
<br> 439/2
<br> 440/1
<br> 440/2
<br> 440/3
<br> 441/1
<br> 486
<br> 487/2
<br> 376
<br> 377/1
<br> 377/2
<br> 378/1
<br> 378/3
<br> 379
<br> 380
<br> 395/39
<br> 24
<br> 28
<br> 29
<br> 30
<br> 31
<br> 32
<br> 33
<br> 34
<br> 35
<br> 490
<br> 398/3 398/5
<br> 398/6
<br> 398/7
<br> 398/8
398/9
<br> 416
/26
<br> 90
<br> 163/1
<br> 163
/2
<br> 163
/3
<br> 164
<br> 165
<br> 166
<br> 167
<br> 125
<br> 126
<br> 128
<br> 130/2
131/1
<br> 416/27
<br> 416
/28
<br> 416
/30416
/31
<br> 416/32
<br> 423/1
<br> 423/2
<br> 502/7
<br> 53
<br> 54
<br> 55
<br> 56
<br> 60
<br> 63
<br> 67
<br> 70
<br> 133/1
<br> 134
<br> 502/8
<br> 502/9
<br> 502/10
<br> 502/11
<br> 502/12
<br> 502/13
<br> 502/14
<br> 502/15
<br> 502/16
<br> 108/4
<br> 147/6
<br> 148/1
<br> 148/3
<br> 149/1
<br> 150/2
150/3
<br> 2...
5. Vykres sirsich vztahu_Z2.pdf
uw
<br> uw
<br> uw
<br> u
w
<br> u
w
<br> uw
<br> uw
<br> uwuw
uw
<br> uwu
w
<br> uwuw
<br> uw
uw
<br> u
w
<br> uw
<br> uw
<br> uw
<br> uw
<br> uw
uw
<br> u
w
<br> u
w
<br> uw
<br> uw
<br> uw
<br> uw uw
<br> uw
<br> u
w
<br> uw
<br> uw
<br> uw
<br> uw
<br> u
w
<br> uw
<br> uw
<br> uw
<br> uw
<br> uw
<br> uw
<br> uw uw
<br> u
w
<br> uw
<br> uw
<br> u
w
<br> uw
<br> uw
uw
<br> u
w
<br> uw
<br> uw
<br> uw
<br> u
w
<br> u
w
<br> u
w
<br> uw
<br> uw
<br> uw
<br> uw
<br> uw
<br> uw
<br> uw
<br> u
w
<br> uw
<br> uw
<br> u
w
<br> u
w
<br> uw
uwuwuw
<br> uw
<br> uw
<br> u
w
<br> uw
<br> uw
uw
<br> u
w
<br> uw
<br> u
w
<br> uw
<br> uw
<br> uw
<br> uw
<br> u
w
<br> u
w
<br> uw
<br> u
w
<br> uw
<br> uw uw
<br> u
w uw
<br> uw
<br> uw
<br> uw
<br> uw
<br> u
w
<br> uw
<br> uw
<br> u
w
<br> uw
<br> uw
<br> uw
<br> uw
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
""
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
"
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
"
<br> "
"
"
<br> "
"
"
"
"
"
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
"
<br> "
"
"
<br> "
"
"
"
"
"
<br> "
"
"
"
<br> "
<br> "
"
"
<br> "
"
"
" " " " " "
<br> "
"
" " " "
<br> "
<br> "
"
"
"
<br> "
"
"
<br> "
"
"
<br> "
<br> "
" " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " "
" "
<br> " "
"
" " "
<br> "
<br> "
"
"
"
"
"
<br> "
"
<br> "
"
"
<br> "
" "
<br> "
" " "
<br> " " " "
" " " " " " "
<br> " "
"
"
"
<br> "
"
"
"
<br> "
"
"
" " " " " " " " "
<br> "
"
"
"
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
"
"
"
<br> "
"
"
<br> " "
" " " " "
<br> "
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> ww
<br> vv
w
<br> u
<br> ...
4. Koordinacni vykres_Z2.pdf
ZMĚNA Č.2 ÚP LÁ Z
w
<br> w
<br> w
<br> ww
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w w
<br> w w w w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> www
w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> ww
<br> w
<br> w
<br> w
<br> 229
<br> 158/3
<br> 184/7
<br> 184/8
<br> 186
<br> 192
<br> 202
<br> 227/3
<br> 227/7
<br> 191/1191/2191
/3
<br> 227
/36
<br> 227
/47
<br> 227/49
<br> 227/60
<br> 227/61
<br> 227/64
<br> 227/8
<br> 227/9190/1
<br> 190
/2190/3
<br> 191/4
<br> 227/31
227/32
<br> 227/33
<br> 227/
34227/35
<br> 227/37
<br> 227/
38227/39
<br> 227/
40227/41
<br> 227/42227
/43
<br> 227/44
227/45
<br> 227
/50
<br> 227
/53
<br> 227/56
<br> 227/57
<br> 227/58
<br> 227/10
<br> 227/11
<br> 227/16
<br> 227/17
227/18
<br> 227/19
<br> 448/2
<br> 227/69
227/71
<br> 227
/72
<br> 227/73
<br> 227/74
<br> 227/76
<br> 208
<br> 209
<br> 210
<br> 212
<br> 227/20
<br> 227/22
<br> 227/23
235
<br> 421/1
<br> 424/1
<br> 468/1
<br> 469/1
<br> 469/3
<br> 202/1
<br> 202/2
<br> 204/6
<br> 325
326
<br> 287
<br> 288
<br> 289/1
<br> 289/2
<br> 291/1
<br> 292
<br> 293/7
<br> 74
75
<br> 76
<br> 77
<br> 78
<br> 21
<br> 23
<br> 24
<br> 27
<br> 470/1
<br> 472/
1
<br> 477
<br> 514
<br> 327
<br> 328
<br> 374
<br> 386/1
<br> 388/1
<br> 435/5
<br> 435
/6
<br> 435/7
<br> 335/4
<br> 335/5
<br> 335/6
<br> 335/7
<br> 335/8
<br> 335/9
335/10
<br> 335/11
<br> 335/12
<br> 335/13
<br> 375
<br> 30
<br> 31/2
<br> 515/3
<br> 518
<br> 437/2
<br> 439/2
<br> 440/1
<br> 440/2
<br> 440/3
<br> 441/1
<br> 486
<br> 487/2
<br> 376
<br> 377/1
<br> 377/2
<br> 378/1
<br> 378/3
<br> 379
<br> 380
<br> 395/39
<br> 24
<br> 28
<br> 29
<br> 30
<br> 31
<br> 32
<br> 33
<br> 34
<br> 35
<br> 490
<...
4. KOO Laz UZ.pdf
Ú PLNÉ ZNĚNÍ Ú P LÁ Z PO ZMĚNĚ Č.2
<br> w
<br> w
<br> w
<br> ww
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w w
<br> w w w w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> www
w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> ww
<br> w
<br> w
<br> w
<br> 229
<br> 158/3
<br> 184/7
<br> 184/8
<br> 186
<br> 192
<br> 202
<br> 227/3
<br> 227/7
<br> 191/1191/2191
/3
<br> 227
/36
<br> 227
/47
<br> 227/49
<br> 227/60
<br> 227/61
<br> 227/64
<br> 227/8
<br> 227/9190/1
<br> 190
/2190/3
<br> 191/4
<br> 227/31
227/32
<br> 227/33
<br> 227/
34227/35
<br> 227/37
<br> 227/
38227/39
<br> 227/
40227/41
<br> 227/42227
/43
<br> 227/44
227/45
<br> 227
/50
<br> 227
/53
<br> 227/56
<br> 227/57
<br> 227/58
<br> 227/10
<br> 227/11
<br> 227/16
<br> 227/17
227/18
<br> 227/19
<br> 448/2
<br> 227/69
227/71
<br> 227
/72
<br> 227/73
<br> 227/74
<br> 227/76
<br> 208
<br> 209
<br> 210
<br> 212
<br> 227/20
<br> 227/22
<br> 227/23
235
<br> 421/1
<br> 424/1
<br> 468/1
<br> 469/1
<br> 469/3
<br> 202/1
<br> 202/2
<br> 204/6
<br> 325
326
<br> 287
<br> 288
<br> 289/1
<br> 289/2
<br> 291/1
<br> 292
<br> 293/7
<br> 74
75
<br> 76
<br> 77
<br> 78
<br> 21
<br> 23
<br> 24
<br> 27
<br> 470/1
<br> 472/
1
<br> 477
<br> 514
<br> 327
<br> 328
<br> 374
<br> 386/1
<br> 388/1
<br> 435/5
<br> 435
/6
<br> 435/7
<br> 335/4
<br> 335/5
<br> 335/6
<br> 335/7
<br> 335/8
<br> 335/9
335/10
<br> 335/11
<br> 335/12
<br> 335/13
<br> 375
<br> 30
<br> 31/2
<br> 515/3
<br> 518
<br> 437/2
<br> 439/2
<br> 440/1
<br> 440/2
<br> 440/3
<br> 441/1
<br> 486
<br> 487/2
<br> 376
<br> 377/1
<br> 377/2
<br> 378/1
<br> 378/3
<br> 379
<br> 380
<br> 395/39
<br> 24
<br> 28
<br> 29
<br> 30
<br> 31
<br> 32
<br> 33
<br>...
3. Vykres VPS Laz UZ.pdf
Ú PLNÉ ZNĚNÍ Ú P LÁ Z PO ZMĚNĚ Č.2
229
<br> 158/3
<br> 184/7
<br> 184/8
<br> 186
<br> 192
<br> 202
<br> 227/3
<br> 227/7
<br> 191/1191/2191
/3
<br> 227
/36
<br> 227
/47
<br> 227/49
<br> 227/60
<br> 227/61
<br> 227/64
<br> 227/8
<br> 227/9190/1
<br> 190
/2190/3
<br> 191/4
<br> 227/31
227/32
<br> 227/33
<br> 227/
34227/35
<br> 227/37
<br> 227/
38227/39
<br> 227/
40227/41
<br> 227/42227
/43
<br> 227/44
227/45
<br> 227
/50
<br> 227
/53
<br> 227/56
<br> 227/57
<br> 227/58
<br> 227/10
<br> 227/11
<br> 227/16
<br> 227/17
227/18
<br> 227/19
<br> 448/2
<br> 227/69
227/71
<br> 227
/72
<br> 227/73
<br> 227/74
<br> 227/76
<br> 208
<br> 209
<br> 210
<br> 212
<br> 227/20
<br> 227/22
<br> 227/23
235
<br> 421/1
<br> 424/1
<br> 468/1
<br> 469/1
<br> 469/3
<br> 202/1
<br> 202/2
<br> 204/6
<br> 325
326
<br> 287
<br> 288
<br> 289/1
<br> 289/2
<br> 291/1
<br> 292
<br> 293/7
<br> 74
75
<br> 76
<br> 77
<br> 78
<br> 21
<br> 23
<br> 24
<br> 27
<br> 470/1
<br> 472/
1
<br> 477
<br> 514
<br> 327
<br> 328
<br> 374
<br> 386/1
<br> 388/1
<br> 435/5
<br> 435
/6
<br> 435/7
<br> 335/4
<br> 335/5
<br> 335/6
<br> 335/7
<br> 335/8
<br> 335/9
335/10
<br> 335/11
<br> 335/12
<br> 335/13
<br> 375
<br> 30
<br> 31/2
<br> 515/3
<br> 518
<br> 437/2
<br> 439/2
<br> 440/1
<br> 440/2
<br> 440/3
<br> 441/1
<br> 486
<br> 487/2
<br> 376
<br> 377/1
<br> 377/2
<br> 378/1
<br> 378/3
<br> 379
<br> 380
<br> 395/39
<br> 24
<br> 28
<br> 29
<br> 30
<br> 31
<br> 32
<br> 33
<br> 34
<br> 35
<br> 490
<br> 398/3 398/5
<br> 398/6
<br> 398/7
<br> 398/8
398/9
<br> 416
/26
<br> 90
<br> 163/1
<br> 163
/2
<br> 163
/3
<br> 164
<br> 165
<br> 166
<br> 167
<br> 125
<br> 126
<br> 128
<br> 130/2
131/1
<br> 416/27
<br> 416
/28
<br> 416
/30416
/31
<br> 416/32
<br> 423/1
<br> 423/2
<br> 502/7
<br> 53
<br> 54
<br> 55
<br> 56
<br> 60
<br> 63
<br> 67
<br> 70
<br> 133/1
<br> 134
<br> 502/8
<br> 502/9
<br> 502/10
<br> 502/11
<br> 502/12
<br> 502/13
<br> 502/14
<br> 502/15
<br> 502/16
<br> 108/4
<br> 147/6
<br> 148/1
<br> 148/3
<br> 149/1
<br> 15...
3. Vykres verejne prospesnych staveb, opatreni a asanaci_Z2.pdf
ZMĚNA Č.2 Ú P LÁ Z
229
<br> 158/3
<br> 184/7
<br> 184/8
<br> 186
<br> 192
<br> 202
<br> 227/3
<br> 227/7
<br> 191/1191/2191
/3
<br> 227
/36
<br> 227
/47
<br> 227/49
<br> 227/60
<br> 227/61
<br> 227/64
<br> 227/8
<br> 227/9190/1
<br> 190
/2190/3
<br> 191/4
<br> 227/31
227/32
<br> 227/33
<br> 227/
34227/35
<br> 227/37
<br> 227/
38227/39
<br> 227/
40227/41
<br> 227/42227
/43
<br> 227/44
227/45
<br> 227
/50
<br> 227
/53
<br> 227/56
<br> 227/57
<br> 227/58
<br> 227/10
<br> 227/11
<br> 227/16
<br> 227/17
227/18
<br> 227/19
<br> 448/2
<br> 227/69
227/71
<br> 227
/72
<br> 227/73
<br> 227/74
<br> 227/76
<br> 208
<br> 209
<br> 210
<br> 212
<br> 227/20
<br> 227/22
<br> 227/23
235
<br> 421/1
<br> 424/1
<br> 468/1
<br> 469/1
<br> 469/3
<br> 202/1
<br> 202/2
<br> 204/6
<br> 325
326
<br> 287
<br> 288
<br> 289/1
<br> 289/2
<br> 291/1
<br> 292
<br> 293/7
<br> 74
75
<br> 76
<br> 77
<br> 78
<br> 21
<br> 23
<br> 24
<br> 27
<br> 470/1
<br> 472/
1
<br> 477
<br> 514
<br> 327
<br> 328
<br> 374
<br> 386/1
<br> 388/1
<br> 435/5
<br> 435
/6
<br> 435/7
<br> 335/4
<br> 335/5
<br> 335/6
<br> 335/7
<br> 335/8
<br> 335/9
335/10
<br> 335/11
<br> 335/12
<br> 335/13
<br> 375
<br> 30
<br> 31/2
<br> 515/3
<br> 518
<br> 437/2
<br> 439/2
<br> 440/1
<br> 440/2
<br> 440/3
<br> 441/1
<br> 486
<br> 487/2
<br> 376
<br> 377/1
<br> 377/2
<br> 378/1
<br> 378/3
<br> 379
<br> 380
<br> 395/39
<br> 24
<br> 28
<br> 29
<br> 30
<br> 31
<br> 32
<br> 33
<br> 34
<br> 35
<br> 490
<br> 398/3 398/5
<br> 398/6
<br> 398/7
<br> 398/8
398/9
<br> 416
/26
<br> 90
<br> 163/1
<br> 163
/2
<br> 163
/3
<br> 164
<br> 165
<br> 166
<br> 167
<br> 125
<br> 126
<br> 128
<br> 130/2
131/1
<br> 416/27
<br> 416
/28
<br> 416
/30416
/31
<br> 416/32
<br> 423/1
<br> 423/2
<br> 502/7
<br> 53
<br> 54
<br> 55
<br> 56
<br> 60
<br> 63
<br> 67
<br> 70
<br> 133/1
<br> 134
<br> 502/8
<br> 502/9
<br> 502/10
<br> 502/11
<br> 502/12
<br> 502/13
<br> 502/14
<br> 502/15
<br> 502/16
<br> 108/4
<br> 147/6
<br> 148/1
<br> 148/3
<br> 149/1
<br> 150/2
150/3
<br> 2...
2. OOP zm2 ÚP Laz zkr postup VP+opak VP.pdf
2. Hlavni vykres_Z2.pdf
ZMĚNA Č.2 Ú P LÁ Z
w
<br> w
<br> w
<br> ww
<br> w
<br> w
w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w w
<br> w w w w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> www
w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> ww
<br> w
<br> w
<br> w
<br> 229
<br> 158/3
<br> 184/7
<br> 184/8
<br> 186
<br> 192
<br> 202
<br> 227/3
<br> 227/7
<br> 191/1191/2191
/3
<br> 227
/36
<br> 227
/47
<br> 227/49
<br> 227/60
<br> 227/61
<br> 227/64
<br> 227/8
<br> 227/9190/1
<br> 190
/2190/3
<br> 191/4
<br> 227/31
227/32
<br> 227/33
<br> 227/
34227/35
<br> 227/37
<br> 227/
38227/39
<br> 227/
40227/41
<br> 227/42227
/43
<br> 227/44
227/45
<br> 227
/50
<br> 227
/53
<br> 227/56
<br> 227/57
<br> 227/58
<br> 227/10
<br> 227/11
<br> 227/16
<br> 227/17
227/18
<br> 227/19
<br> 448/2
<br> 227/69
227/71
<br> 227
/72
<br> 227/73
<br> 227/74
<br> 227/76
<br> 208
<br> 209
<br> 210
<br> 212
<br> 227/20
<br> 227/22
<br> 227/23
235
<br> 421/1
<br> 424/1
<br> 468/1
<br> 469/1
<br> 469/3
<br> 202/1
<br> 202/2
<br> 204/6
<br> 325
326
<br> 287
<br> 288
<br> 289/1
<br> 289/2
<br> 291/1
<br> 292
<br> 293/7
<br> 74
75
<br> 76
<br> 77
<br> 78
<br> 21
<br> 23
<br> 24
<br> 27
<br> 470/1
<br> 472/
1
<br> 477
<br> 514
<br> 327
<br> 328
<br> 374
<br> 386/1
<br> 388/1
<br> 435/5
<br> 435
/6
<br> 435/7
<br> 335/4
<br> 335/5
<br> 335/6
<br> 335/7
<br> 335/8
<br> 335/9
335/10
<br> 335/11
<br> 335/12
<br> 335/13
<br> 375
<br> 30
<br> 31/2
<br> 515/3
<br> 518
<br> 437/2
<br> 439/2
<br> 440/1
<br> 440/2
<br> 440/3
<br> 441/1
<br> 486
<br> 487/2
<br> 376
<br> 377/1
<br> 377/2
<br> 378/1
<br> 378/3
<br> 379
<br> 380
<br> 395/39
<br> 24
<br> 28
<br> 29
<br> 30
<br> 31
<br> 32
<br> 33
<br> 34
<br> 35
<br> 490
<br> 398/3 398/5
<br> 398/6
<br> 398/7
<br> 398/8
398/9
<br> 416
/26
<br> 90
<br> 163/1
<br> 163
/2
<br> 163
/3
<br> 164
<br> 165
<br> 166
<br> 167
<br> 125
<br> 126
<br> 128
<br> 130/...
2. Hlavni vykres Laz UZ.pdf
Ú PLNÉ ZNĚNÍ Ú P LÁ Z PO ZMĚNĚ Č.2
<br> w
<br> w
<br> w
<br> ww
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w w
<br> w w w w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> www
w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> ww
<br> w
<br> w
<br> w
<br> 229
<br> 158/3
<br> 184/7
<br> 184/8
<br> 186
<br> 192
<br> 202
<br> 227/3
<br> 227/7
<br> 191/1191/2191
/3
<br> 227
/36
<br> 227
/47
<br> 227/49
<br> 227/60
<br> 227/61
<br> 227/64
<br> 227/8
<br> 227/9190/1
<br> 190
/2190/3
<br> 191/4
<br> 227/31
227/32
<br> 227/33
<br> 227/
34227/35
<br> 227/37
<br> 227/
38227/39
<br> 227/
40227/41
<br> 227/42227
/43
<br> 227/44
227/45
<br> 227
/50
<br> 227
/53
<br> 227/56
<br> 227/57
<br> 227/58
<br> 227/10
<br> 227/11
<br> 227/16
<br> 227/17
227/18
<br> 227/19
<br> 448/2
<br> 227/69
227/71
<br> 227
/72
<br> 227/73
<br> 227/74
<br> 227/76
<br> 208
<br> 209
<br> 210
<br> 212
<br> 227/20
<br> 227/22
<br> 227/23
235
<br> 421/1
<br> 424/1
<br> 468/1
<br> 469/1
<br> 469/3
<br> 202/1
<br> 202/2
<br> 204/6
<br> 325
326
<br> 287
<br> 288
<br> 289/1
<br> 289/2
<br> 291/1
<br> 292
<br> 293/7
<br> 74
75
<br> 76
<br> 77
<br> 78
<br> 21
<br> 23
<br> 24
<br> 27
<br> 470/1
<br> 472/
1
<br> 477
<br> 514
<br> 327
<br> 328
<br> 374
<br> 386/1
<br> 388/1
<br> 435/5
<br> 435
/6
<br> 435/7
<br> 335/4
<br> 335/5
<br> 335/6
<br> 335/7
<br> 335/8
<br> 335/9
335/10
<br> 335/11
<br> 335/12
<br> 335/13
<br> 375
<br> 30
<br> 31/2
<br> 515/3
<br> 518
<br> 437/2
<br> 439/2
<br> 440/1
<br> 440/2
<br> 440/3
<br> 441/1
<br> 486
<br> 487/2
<br> 376
<br> 377/1
<br> 377/2
<br> 378/1
<br> 378/3
<br> 379
<br> 380
<br> 395/39
<br> 24
<br> 28
<br> 29
<br> 30
<br> 31
<br> 32
<br> 33
<br>...
1. Vykres zc Laz UZ.pdf
Ú PLNÉ ZNĚNÍ Ú P LÁ Z PO ZMĚNĚ Č.2
229
<br> 158/3
<br> 184/7
<br> 184/8
<br> 186
<br> 192
<br> 202
<br> 227/3
<br> 227/7
<br> 191/1191/2191
/3
<br> 227
/36
<br> 227
/47
<br> 227/49
<br> 227/60
<br> 227/61
<br> 227/64
<br> 227/8
<br> 227/9190/1
<br> 190
/2190/3
<br> 191/4
<br> 227/31
227/32
<br> 227/33
<br> 227/
34227/35
<br> 227/37
<br> 227/
38227/39
<br> 227/
40227/41
<br> 227/42227
/43
<br> 227/44
227/45
<br> 227
/50
<br> 227
/53
<br> 227/56
<br> 227/57
<br> 227/58
<br> 227/10
<br> 227/11
<br> 227/16
<br> 227/17
227/18
<br> 227/19
<br> 448/2
<br> 227/69
227/71
<br> 227
/72
<br> 227/73
<br> 227/74
<br> 227/76
<br> 208
<br> 209
<br> 210
<br> 212
<br> 227/20
<br> 227/22
<br> 227/23
235
<br> 421/1
<br> 424/1
<br> 468/1
<br> 469/1
<br> 469/3
<br> 202/1
<br> 202/2
<br> 204/6
<br> 325
326
<br> 287
<br> 288
<br> 289/1
<br> 289/2
<br> 291/1
<br> 292
<br> 293/7
<br> 74
75
<br> 76
<br> 77
<br> 78
<br> 21
<br> 23
<br> 24
<br> 27
<br> 470/1
<br> 472/
1
<br> 477
<br> 514
<br> 327
<br> 328
<br> 374
<br> 386/1
<br> 388/1
<br> 435/5
<br> 435
/6
<br> 435/7
<br> 335/4
<br> 335/5
<br> 335/6
<br> 335/7
<br> 335/8
<br> 335/9
335/10
<br> 335/11
<br> 335/12
<br> 335/13
<br> 375
<br> 30
<br> 31/2
<br> 515/3
<br> 518
<br> 437/2
<br> 439/2
<br> 440/1
<br> 440/2
<br> 440/3
<br> 441/1
<br> 486
<br> 487/2
<br> 376
<br> 377/1
<br> 377/2
<br> 378/1
<br> 378/3
<br> 379
<br> 380
<br> 395/39
<br> 24
<br> 28
<br> 29
<br> 30
<br> 31
<br> 32
<br> 33
<br> 34
<br> 35
<br> 490
<br> 398/3 398/5
<br> 398/6
<br> 398/7
<br> 398/8
398/9
<br> 416
/26
<br> 90
<br> 163/1
<br> 163
/2
<br> 163
/3
<br> 164
<br> 165
<br> 166
<br> 167
<br> 125
<br> 126
<br> 128
<br> 130/2
131/1
<br> 416/27
<br> 416
/28
<br> 416
/30416
/31
<br> 416/32
<br> 423/1
<br> 423/2
<br> 502/7
<br> 53
<br> 54
<br> 55
<br> 56
<br> 60
<br> 63
<br> 67
<br> 70
<br> 133/1
<br> 134
<br> 502/8
<br> 502/9
<br> 502/10
<br> 502/11
<br> 502/12
<br> 502/13
<br> 502/14
<br> 502/15
<br> 502/16
<br> 108/4
<br> 147/6
<br> 148/1
<br> 148/3
<br> 149/1
<br> 15...
1. Vykres zakladniho cleneni uzemi_Z2.pdf
ZMĚNA Č.2 Ú P LÁ Z
229
<br> 158/3
<br> 184/7
<br> 184/8
<br> 186
<br> 192
<br> 202
<br> 227/3
<br> 227/7
<br> 191/1191/2191
/3
<br> 227
/36
<br> 227
/47
<br> 227/49
<br> 227/60
<br> 227/61
<br> 227/64
<br> 227/8
<br> 227/9190/1
<br> 190
/2190/3
<br> 191/4
<br> 227/31
227/32
<br> 227/33
<br> 227/
34227/35
<br> 227/37
<br> 227/
38227/39
<br> 227/
40227/41
<br> 227/42227
/43
<br> 227/44
227/45
<br> 227
/50
<br> 227
/53
<br> 227/56
<br> 227/57
<br> 227/58
<br> 227/10
<br> 227/11
<br> 227/16
<br> 227/17
227/18
<br> 227/19
<br> 448/2
<br> 227/69
227/71
<br> 227
/72
<br> 227/73
<br> 227/74
<br> 227/76
<br> 208
<br> 209
<br> 210
<br> 212
<br> 227/20
<br> 227/22
<br> 227/23
235
<br> 421/1
<br> 424/1
<br> 468/1
<br> 469/1
<br> 469/3
<br> 202/1
<br> 202/2
<br> 204/6
<br> 325
326
<br> 287
<br> 288
<br> 289/1
<br> 289/2
<br> 291/1
<br> 292
<br> 293/7
<br> 74
75
<br> 76
<br> 77
<br> 78
<br> 21
<br> 23
<br> 24
<br> 27
<br> 470/1
<br> 472/
1
<br> 477
<br> 514
<br> 327
<br> 328
<br> 374
<br> 386/1
<br> 388/1
<br> 435/5
<br> 435
/6
<br> 435/7
<br> 335/4
<br> 335/5
<br> 335/6
<br> 335/7
<br> 335/8
<br> 335/9
335/10
<br> 335/11
<br> 335/12
<br> 335/13
<br> 375
<br> 30
<br> 31/2
<br> 515/3
<br> 518
<br> 437/2
<br> 439/2
<br> 440/1
<br> 440/2
<br> 440/3
<br> 441/1
<br> 486
<br> 487/2
<br> 376
<br> 377/1
<br> 377/2
<br> 378/1
<br> 378/3
<br> 379
<br> 380
<br> 395/39
<br> 24
<br> 28
<br> 29
<br> 30
<br> 31
<br> 32
<br> 33
<br> 34
<br> 35
<br> 490
<br> 398/3 398/5
<br> 398/6
<br> 398/7
<br> 398/8
398/9
<br> 416
/26
<br> 90
<br> 163/1
<br> 163
/2
<br> 163
/3
<br> 164
<br> 165
<br> 166
<br> 167
<br> 125
<br> 126
<br> 128
<br> 130/2
131/1
<br> 416/27
<br> 416
/28
<br> 416
/30416
/31
<br> 416/32
<br> 423/1
<br> 423/2
<br> 502/7
<br> 53
<br> 54
<br> 55
<br> 56
<br> 60
<br> 63
<br> 67
<br> 70
<br> 133/1
<br> 134
<br> 502/8
<br> 502/9
<br> 502/10
<br> 502/11
<br> 502/12
<br> 502/13
<br> 502/14
<br> 502/15
<br> 502/16
<br> 108/4
<br> 147/6
<br> 148/1
<br> 148/3
<br> 149/1
<br> 150/2
150/3
<br> 2...

Načteno

edesky.cz/d/6422445

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Moravské Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz