« Najít podobné dokumenty

Město Roudnice Nad Labem - Záměr pronájmu nebytového prostoru v čp. 670, Roudnice nad Labem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Roudnice Nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor PDF 237.77 KB
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21,413 21 Roudnice nad Labem
<br> Vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení ),záměr pronájmu nebytového prostoru,o celkové výměře 32,16 m 2,v 1.PP budovy
čp.670,ul.Jungmannova,v k.ú.Roudnice nad Labem <.>
<br> Záměr je vyhlášen v souladu s usnesením Rady města č.294/2022 ze dne 20.7.2022 <.>
<br> Vypsáno dne: 25.5.2023 za OMH
zobrazit
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21,413 21 Roudnice nad Labem
<br> Vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení ),záměr pronájmu nebytového prostoru,o celkové výměře 32,16 m 2,v 1.PP budovy
čp.670,ul.Jungmannova,v k.ú.Roudnice nad Labem <.>
<br> Záměr je vyhlášen v souladu s usnesením Rady města č.294/2022 ze dne 20.7.2022 <.>
<br> Vypsáno dne: 25.5.2023 za OMH
Soubor DOC 113.00 KB
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.L
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> Karlovo náměstí 21,413 21 Roudnice n.L <.>
<br> Tel.416 850 111,Fax.416 850 195,E-mail: epodatelna@roudnicenl.cz
<br>
<br>
Spis.zn.:
20102/2023
Roudnice n.L.dne 15.5.2023
<br> Č.j.:
MURCE/23592/2023
<br>
Vyřizuje :
Havlák
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Městský úřad v Roudnici nad Labem,odbor dopravy (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"),místně příslušný dle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“),v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté,správního řádu,které bylo zahájeno na základě žádosti
ALLKON s.r.o <.>,IČO 25008196,Okružní č.p.350,435 13 Meziboří,kterou zastupuje Značky Dubí s.r.o <.>,IČO 22796908,Ruská č.p.323,417 02 Dubí
ze dne 24.4.2023 v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje,dopravního inspektorátu v Litoměřicích ze dne 26.1.2023 pod č.j.KRPÚ-15030-2/ČJ-2023-040606,podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci – silnici č.II/237,III/23711,III/23741,III/23744 a III/23745 v obcích Brníkov,Poplze,Evaň,Černochov,Ječovice a Podbradec dle přiložené grafické přílohy z důvodu rekonstrukce mostu ev.č.23711-3 mezi obcemi Podbradec a Brníkov <.>
Přechodná úprava provozu bude provedena za následujících podmínek:
<br> · Provedení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (dopravní značení) – silnici č.II/237,III/23711,III/23741,III/23744 a III/23745 v obcích Brníkov,Poplze,Evaň,Černochov,Ječovice a Podbradec bude...
zobrazit
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.L
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> Karlovo náměstí 21,413 21 Roudnice n.L <.>
<br> Tel.416 850 111,Fax.416 850 195,E-mail: epodatelna@roudnicenl.cz
<br>
<br>
Spis.zn.:
20102/2023
Roudnice n.L.dne 15.5.2023
<br> Č.j.:
MURCE/23592/2023
<br>
Vyřizuje :
Havlák
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Městský úřad v Roudnici nad Labem,odbor dopravy (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"),místně příslušný dle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“),v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté,správního řádu,které bylo zahájeno na základě žádosti
ALLKON s.r.o <.>,IČO 25008196,Okružní č.p.350,435 13 Meziboří,kterou zastupuje Značky Dubí s.r.o <.>,IČO 22796908,Ruská č.p.323,417 02 Dubí
ze dne 24.4.2023 v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje,dopravního inspektorátu v Litoměřicích ze dne 26.1.2023 pod č.j.KRPÚ-15030-2/ČJ-2023-040606,podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci – silnici č.II/237,III/23711,III/23741,III/23744 a III/23745 v obcích Brníkov,Poplze,Evaň,Černochov,Ječovice a Podbradec dle přiložené grafické přílohy z důvodu rekonstrukce mostu ev.č.23711-3 mezi obcemi Podbradec a Brníkov <.>
Přechodná úprava provozu bude provedena za následujících podmínek:
<br> · Provedení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (dopravní značení) – silnici č.II/237,III/23711,III/23741,III/23744 a III/23745 v obcích Brníkov,Poplze,Evaň,Černochov,Ječovice a Podbradec bude...
Soubor PDF 1.37 MB
J ID: PCR04ETRf089005913
<br> KŘP ÚSTECKÉHO KRAJE
<br> Územní odbor Litoměřice
<br> “druidy-=“? cr r mer-i.Dopravní inspektorát
<br> č.].KRPU-i5030-2IČJ-2023-040606 Litoměřice 26.ledna 2023 Počet stran: 2 Přílohy: 2
<br> Značky Dubí s.r.o.Ruská 323/94a 471 02 Dubí
<br> Brníkov - Podbradec,rekonstrukce mostu ev.č.23911-3 — zvláštní užívání komunikace <.>
<br> Policie České republiky,Krajské ředitelství police Ústeckého kraje,Územní odbor Litoměřice,dopravní inspektorát,jako orgán příslušný podle zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,Vám podle ustanovení 5 77 odst.2 písm.b),na základě předložené žádosti ze dne 19.1.2023 vydává následující <,>
<br> závazné stanovisko
<br> akce: rekonstrukce mostu místo uzavírky: sil |||/23911 Brníkov - Podbradec,v termínu od 1.4.2023 do 30.9.2023
<br> Souhlasíme s předloženým dopravně inženýrským opatřením a zároveň dáváme podle 5 25 odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů souhlas se zvláštním užíváním komunikace.Policie České republiky,jakožto orgán vydávající závazné stanovisko s předloženým návrhem,jehož část „Dopravní situace - DIO“ je eZnačená uznávaným elektronickým podpisem akterý je nedílnou součástí tohoto stanoviska souhlasí,neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> vyřizuje: por.Bc.XXXX XXXXXXXXX,tel.: XXXXXXXXX
<br> Eliášova XX XXX 01 Litoměřice
<br> Tel.: 974 436 251 - 253 E-mail: epodateIna.po|icie©pcr.cz
<br> _ lD DS: a64ai6n
<br> Mgr.XXXX XXXXXXX XX.XX.XXXX XX:XX:XX Digilalně podapsar: Mgr.XXXX XXXXXXX eoucre CESKÉ REPUBLIKY
<br> Důvod: Za správnusl wholuveni
<br> npor.Mgr.XXXX XXXXXXX Vedoucí DI Litoměřice
<br> Průvodní zpráva Brníkov — Podbradec — rekonstrukce mostku ev.č.23911-3
<br> Jedná se o silnici III/23911 mezi obcemi Brníkov a Podbradec,kde z důvodu rekonstrukce mostu
<br> ev.č.23911— 3 budou probíhat stavební práce v celkové uzavírce.Objízdná trasa po...
zobrazit
J ID: PCR04ETRf089005913
<br> KŘP ÚSTECKÉHO KRAJE
<br> Územní odbor Litoměřice
<br> “druidy-=“? cr r mer-i.Dopravní inspektorát
<br> č.].KRPU-i5030-2IČJ-2023-040606 Litoměřice 26.ledna 2023 Počet stran: 2 Přílohy: 2
<br> Značky Dubí s.r.o.Ruská 323/94a 471 02 Dubí
<br> Brníkov - Podbradec,rekonstrukce mostu ev.č.23911-3 — zvláštní užívání komunikace <.>
<br> Policie České republiky,Krajské ředitelství police Ústeckého kraje,Územní odbor Litoměřice,dopravní inspektorát,jako orgán příslušný podle zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,Vám podle ustanovení 5 77 odst.2 písm.b),na základě předložené žádosti ze dne 19.1.2023 vydává následující <,>
<br> závazné stanovisko
<br> akce: rekonstrukce mostu místo uzavírky: sil |||/23911 Brníkov - Podbradec,v termínu od 1.4.2023 do 30.9.2023
<br> Souhlasíme s předloženým dopravně inženýrským opatřením a zároveň dáváme podle 5 25 odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů souhlas se zvláštním užíváním komunikace.Policie České republiky,jakožto orgán vydávající závazné stanovisko s předloženým návrhem,jehož část „Dopravní situace - DIO“ je eZnačená uznávaným elektronickým podpisem akterý je nedílnou součástí tohoto stanoviska souhlasí,neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> vyřizuje: por.Bc.XXXX XXXXXXXXX,tel.: XXXXXXXXX
<br> Eliášova XX XXX 01 Litoměřice
<br> Tel.: 974 436 251 - 253 E-mail: epodateIna.po|icie©pcr.cz
<br> _ lD DS: a64ai6n
<br> Mgr.XXXX XXXXXXX XX.XX.XXXX XX:XX:XX Digilalně podapsar: Mgr.XXXX XXXXXXX eoucre CESKÉ REPUBLIKY
<br> Důvod: Za správnusl wholuveni
<br> npor.Mgr.XXXX XXXXXXX Vedoucí DI Litoměřice
<br> Průvodní zpráva Brníkov — Podbradec — rekonstrukce mostku ev.č.23911-3
<br> Jedná se o silnici III/23911 mezi obcemi Brníkov a Podbradec,kde z důvodu rekonstrukce mostu
<br> ev.č.23911— 3 budou probíhat stavební práce v celkové uzavírce.Objízdná trasa po...
Soubor DOC 111.00 KB
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.L
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> Karlovo náměstí 21,413 21 Roudnice n.L <.>
<br> Tel.416 850 111,Fax.416 850 195,E-mail: epodatelna@roudnicenl.cz
<br>
<br>
Spis.zn.:
23897/2023
Roudnice n.L.dne 24.5.2023
<br> Č.j.:
MURCE/25834/2023
<br>
Vyřizuje :
Havlák
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Městský úřad v Roudnici nad Labem,odbor dopravy (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"),místně příslušný dle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“),v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté,správního řádu,které bylo zahájeno na základě žádosti
STRABAG a.s <.>,IČO 60838744,Kačírkova č.p.982/4,158 00 Praha
ze dne 17.5.2023 v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje,dopravního inspektorátu v Litoměřicích ze dne 16.5.2023 pod č.j.KRPÚ-88888-2/ČJ-2023-040606,podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci – silnici č.II/246,III/24621 a III/24630 v Libkovicích pod Řípem a Bechlíně dle přiložené grafické přílohy z důvodu opravy povrchu silnice č.III/24630 <.>
Přechodná úprava provozu bude provedena za následujících podmínek:
<br> · Provedení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (dopravní značení) – silnici č.II/246,III/24621 a III/24630 v Libkovicích pod Řípem a Bechlíně bude realizováno dle přiložené grafické přílohy potvrzené příslušným orgánem policie – Policií České republiky,Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje,dopravním inspektorátem Litoměřice v souladu...
zobrazit
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.L
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> Karlovo náměstí 21,413 21 Roudnice n.L <.>
<br> Tel.416 850 111,Fax.416 850 195,E-mail: epodatelna@roudnicenl.cz
<br>
<br>
Spis.zn.:
23897/2023
Roudnice n.L.dne 24.5.2023
<br> Č.j.:
MURCE/25834/2023
<br>
Vyřizuje :
Havlák
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Městský úřad v Roudnici nad Labem,odbor dopravy (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"),místně příslušný dle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“),v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté,správního řádu,které bylo zahájeno na základě žádosti
STRABAG a.s <.>,IČO 60838744,Kačírkova č.p.982/4,158 00 Praha
ze dne 17.5.2023 v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje,dopravního inspektorátu v Litoměřicích ze dne 16.5.2023 pod č.j.KRPÚ-88888-2/ČJ-2023-040606,podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci – silnici č.II/246,III/24621 a III/24630 v Libkovicích pod Řípem a Bechlíně dle přiložené grafické přílohy z důvodu opravy povrchu silnice č.III/24630 <.>
Přechodná úprava provozu bude provedena za následujících podmínek:
<br> · Provedení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (dopravní značení) – silnici č.II/246,III/24621 a III/24630 v Libkovicích pod Řípem a Bechlíně bude realizováno dle přiložené grafické přílohy potvrzené příslušným orgánem policie – Policií České republiky,Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje,dopravním inspektorátem Litoměřice v souladu...
Soubor PDF 2.35 MB
§ ¤
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Dopravní značení Litoměřice s.r.o <.>
Mlékojedy 102,412 01 Mlékojedy
IČ: 06603076,DIČ: CZ06603076
<br> Bc.XXXXX XXXX
<br> Ústecký XX/XXXX
<br> Bc.XXXXX XXXX
<br> DOPRAVNÍ SITUACE - širší vztahy
<br> XXXXXX
<br> Strabag a.s <.>,Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5
<br> 1
<br> Zhotovitel:
<br> III/24630 Libkovice pod Řípem - Bechlín
<br> Libkovice pod Řípem
<br> uzavírka
<br> objízdná trasa
<br> III/2
4
6
3
0
<br> III/24
621
<br> II/246
<br> III/24629
<br> II
I/
2
4
6
3
1
<br> detail A
<br> detail B
<br> detail C
<br>
<br> § ¤
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Dopravní značení Litoměřice s.r.o <.>
Mlékojedy 102,412 01 Mlékojedy
IČ: 06603076,DIČ: CZ06603076
<br> Bc.XXXXX XXXX
<br> Ústecký XX/XXXX
<br> Bc.XXXXX XXXX
<br> DOPRAVNÍ SITUACE - detail A
<br> XXXXXX
<br> Strabag a.s <.>,Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5
<br> 2
<br> Zhotovitel:
<br> III/24630 Libkovice pod Řípem - Bechlín
<br> Libkovice pod Řípem
<br> MIMOVOZIDEL STAVBY
A DOPRAVNÍOBSLUHU
<br> A7a
<br> A7a
<br> B1+E13+VS1+Z2
<br> B1+E13+VS1+Z2
<br> A7a
<br> A7a
<br> M
IM
<br> O
VO
<br> ZID
EL STAVBY
<br> A D
O
<br> PR
AVN
<br> Í
O
<br> BSLU
H
<br> U
<br> B24a
<br> B24b
<br> C2f
<br> IS11a
<br> IS11a
<br> IS11a
<br> IP10a
<br> IP10b
<br> IP10b
<br> MIMO
VOZIDEL STAVBY
<br> A DOPRAVNÍ
OBSLUHU
<br> E13
<br> IS11c
<br> IS11c
<br>
<br> § ¤
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Dopravní značení Litoměřice s.r.o <.>
Mlékojedy 102,412 01 Mlékojedy
IČ: 06603076,DIČ: CZ06603076
<br> Bc.XXXXX XXXX
<br> Ústecký XX/XXXX
<br> Bc.XXXXX XXXX
<br> DOPRAVNÍ SITUACE - detail B
<br> XXXXXX
<br> Strabag a.s <.>,Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5
<br> 3
<br> Zhotovitel:
<br> III/24630 Libkovice pod Řípem - Bechlín
<br> Libkovice pod Řípem
<br> MIMO
VOZIDEL STAVBY
<br> A DOPRAVNÍ
OBSLUHU
<br> E13
<br> MIMO
<br> VOZIDEL STAVBY
<br> A DOPRAVNÍ
<br> OBSLUHU
<br> A7a
<br> B24a
<br> IS11c
<br> B24b
<br> IS11a
<br> IS11a
<br> A7a B1+E13+VS1+Z2
<br>
<br> § ¤
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Dopravní značení Litoměřice s.r.o <.>
Mlékojedy 102,4...
zobrazit
§ ¤
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Dopravní značení Litoměřice s.r.o <.>
Mlékojedy 102,412 01 Mlékojedy
IČ: 06603076,DIČ: CZ06603076
<br> Bc.XXXXX XXXX
<br> Ústecký XX/XXXX
<br> Bc.XXXXX XXXX
<br> DOPRAVNÍ SITUACE - širší vztahy
<br> XXXXXX
<br> Strabag a.s <.>,Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5
<br> 1
<br> Zhotovitel:
<br> III/24630 Libkovice pod Řípem - Bechlín
<br> Libkovice pod Řípem
<br> uzavírka
<br> objízdná trasa
<br> III/2
4
6
3
0
<br> III/24
621
<br> II/246
<br> III/24629
<br> II
I/
2
4
6
3
1
<br> detail A
<br> detail B
<br> detail C
<br>
<br> § ¤
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Dopravní značení Litoměřice s.r.o <.>
Mlékojedy 102,412 01 Mlékojedy
IČ: 06603076,DIČ: CZ06603076
<br> Bc.XXXXX XXXX
<br> Ústecký XX/XXXX
<br> Bc.XXXXX XXXX
<br> DOPRAVNÍ SITUACE - detail A
<br> XXXXXX
<br> Strabag a.s <.>,Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5
<br> 2
<br> Zhotovitel:
<br> III/24630 Libkovice pod Řípem - Bechlín
<br> Libkovice pod Řípem
<br> MIMOVOZIDEL STAVBY
A DOPRAVNÍOBSLUHU
<br> A7a
<br> A7a
<br> B1+E13+VS1+Z2
<br> B1+E13+VS1+Z2
<br> A7a
<br> A7a
<br> M
IM
<br> O
VO
<br> ZID
EL STAVBY
<br> A D
O
<br> PR
AVN
<br> Í
O
<br> BSLU
H
<br> U
<br> B24a
<br> B24b
<br> C2f
<br> IS11a
<br> IS11a
<br> IS11a
<br> IP10a
<br> IP10b
<br> IP10b
<br> MIMO
VOZIDEL STAVBY
<br> A DOPRAVNÍ
OBSLUHU
<br> E13
<br> IS11c
<br> IS11c
<br>
<br> § ¤
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Dopravní značení Litoměřice s.r.o <.>
Mlékojedy 102,412 01 Mlékojedy
IČ: 06603076,DIČ: CZ06603076
<br> Bc.XXXXX XXXX
<br> Ústecký XX/XXXX
<br> Bc.XXXXX XXXX
<br> DOPRAVNÍ SITUACE - detail B
<br> XXXXXX
<br> Strabag a.s <.>,Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5
<br> 3
<br> Zhotovitel:
<br> III/24630 Libkovice pod Řípem - Bechlín
<br> Libkovice pod Řípem
<br> MIMO
VOZIDEL STAVBY
<br> A DOPRAVNÍ
OBSLUHU
<br> E13
<br> MIMO
<br> VOZIDEL STAVBY
<br> A DOPRAVNÍ
<br> OBSLUHU
<br> A7a
<br> B24a
<br> IS11c
<br> B24b
<br> IS11a
<br> IS11a
<br> A7a B1+E13+VS1+Z2
<br>
<br> § ¤
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Dopravní značení Litoměřice s.r.o <.>
Mlékojedy 102,4...
Soubor PDF 4.23 MB
ZZMMĚĚNNAA čč.<.> 11
<br> ÚÚZZEEMMNNÍÍHHOO PPLLÁÁNNUU
DDOOBBŘŘÍÍŇŇ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Návrh pro veřejné projednání
<br>
<br>
<br> Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem,úřad územního plánování <,>
<br> Karlovo náměstí 21,413 01,Roudnice nad Labem
<br> Projektant: Ing.XXXX XXXXX,Vojtěšská XXX,XXX XX,Neratovice
<br>
05 / 2023
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Označení správního orgánu,který změnu územního
plánu vydal:
<br> Zastupitelstvo obce Dobříň
<br> Datum nabytí účinnosti:
<br> Jméno a příjmení,funkce a podpis oprávněné úřední
osoby pořizovatele:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Otisk úředního razítka:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX <,>
<br> vedoucí oddělení úřadu územního
plánování
<br>
<br> Změna č.1 územního plánu Dobříň
<br> - 2 -
<br> Název dokumentace: Změna č.1 územního plánu Dobříň
<br>
<br> Objednatel: Obec Dobříň
K Přívozu 55,413 01 Dobříň
<br>
<br>
Určený zastupitel: XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem
stavební úřad,úřad územního plánování
Karlovo náměstí 21,413 01,Roudnice nad Labem
<br>
<br> Projektant: Ing.XXXX XXXXX
Autorizovaný architekt pro obor územní plánování
ČKA XX 889
Vojtěšská 391,277 11 Neratovice
<br>
<br>
Autorský kolektiv: Ing.XXXX XXXXX
<br>
<br> Obsah:
<br> Výroková část změny č.1 územního plánu
<br> I.Textová část změny č.1 územního plánu
<br> II.Grafická část změny č.1 územního plánu
<br>
<br> Odůvodnění změny č.1 územního plánu
<br> III.Textová část odůvodnění změny č.1 územního plánu
<br> a.1 c.5) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> a.Postup při pořízení změny č.1 územního plánu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 16
<br> b.Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a politikou
územního rozvoje ČR provede...
zobrazit
ZZMMĚĚNNAA čč.<.> 11
<br> ÚÚZZEEMMNNÍÍHHOO PPLLÁÁNNUU
DDOOBBŘŘÍÍŇŇ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Návrh pro veřejné projednání
<br>
<br>
<br> Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem,úřad územního plánování <,>
<br> Karlovo náměstí 21,413 01,Roudnice nad Labem
<br> Projektant: Ing.XXXX XXXXX,Vojtěšská XXX,XXX XX,Neratovice
<br>
05 / 2023
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Označení správního orgánu,který změnu územního
plánu vydal:
<br> Zastupitelstvo obce Dobříň
<br> Datum nabytí účinnosti:
<br> Jméno a příjmení,funkce a podpis oprávněné úřední
osoby pořizovatele:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Otisk úředního razítka:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX <,>
<br> vedoucí oddělení úřadu územního
plánování
<br>
<br> Změna č.1 územního plánu Dobříň
<br> - 2 -
<br> Název dokumentace: Změna č.1 územního plánu Dobříň
<br>
<br> Objednatel: Obec Dobříň
K Přívozu 55,413 01 Dobříň
<br>
<br>
Určený zastupitel: XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem
stavební úřad,úřad územního plánování
Karlovo náměstí 21,413 01,Roudnice nad Labem
<br>
<br> Projektant: Ing.XXXX XXXXX
Autorizovaný architekt pro obor územní plánování
ČKA XX 889
Vojtěšská 391,277 11 Neratovice
<br>
<br>
Autorský kolektiv: Ing.XXXX XXXXX
<br>
<br> Obsah:
<br> Výroková část změny č.1 územního plánu
<br> I.Textová část změny č.1 územního plánu
<br> II.Grafická část změny č.1 územního plánu
<br>
<br> Odůvodnění změny č.1 územního plánu
<br> III.Textová část odůvodnění změny č.1 územního plánu
<br> a.1 c.5) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> a.Postup při pořízení změny č.1 územního plánu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 16
<br> b.Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a politikou
územního rozvoje ČR provede...
Soubor PDF 1,002.75 KB
www
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> "
"
<br> "
"
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> "
"
"
"
"
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
"
<br> "
"
<br> "
"
"
<br> """
""""
<br> "
"
<br> "
"""""""
<br> """
""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
<br> "
<br> "
" "
<br> " "
" "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> """""""""
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
""""
<br> """"
"""""""
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
<br> "
"
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
""
<br> "
"
"" "
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
<br> ""
"
<br> "
"
<br> "
"
"
"
""
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
"
""
<br> "
"
" "
<br> "
" "
<br> " "
" "
<br> " "
" "
<br> " "
" " " " " " " " " " ""
<br> "
"""""
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
""
<br> ""
""
<br> ""
"
"" " " " " " "
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
<br> III/2404
9
<br> III/2
405
0
<br> III/24622
<br> III/24622
III/24049
<br> III/24049
<br> III/24049
<br> III/24622
<br> III/24
050
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> OS.1
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<b...
zobrazit
www
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> "
"
<br> "
"
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> "
"
"
"
"
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
"
<br> "
"
<br> "
"
"
<br> """
""""
<br> "
"
<br> "
"""""""
<br> """
""
<br> ""
""
<br> ""
""
<br> ""
<br> "
<br> "
" "
<br> " "
" "
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> """""""""
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
"
<br> "
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
""""
<br> """"
"""""""
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
<br> "
"
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
""
<br> "
"
"" "
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
<br> ""
"
<br> "
"
<br> "
"
"
"
""
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
"
""
<br> "
"
" "
<br> "
" "
<br> " "
" "
<br> " "
" "
<br> " "
" " " " " " " " " " ""
<br> "
"""""
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
""
<br> ""
""
<br> ""
"
"" " " " " " "
<br> "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
<br> III/2404
9
<br> III/2
405
0
<br> III/24622
<br> III/24622
III/24049
<br> III/24049
<br> III/24049
<br> III/24622
<br> III/24
050
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> OS.1
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<br> DS.2
<b...
Soubor PDF 206.57 KB
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.L
Karlovo náměstí 21,Roudnice n.L.413 21
<br> Tel.416850111,Fax.416850171,E-mail mesto@roudnicenl.cz
<br>
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Oznámení o zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy na Změnu č.1 územního plánu Dobříň
a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Městský úřad Roudnice nad Labem,stavební úřad,oddělení úřad územního plánování příslušný dle §
6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon
v platném znění) ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu Změny č.1 územního plánu Dobříň
<br> ZAHAJUJE
<br> řízení o opatření obecné povahy na návrh Změny č.1 územního plánu Dobříň podle ustanovení § 55
b odst.2 a § 52 stavebního zákona a dále podle ustanovení § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů
<br> OZNAMUJE
<br> zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o návrhu Změny č.1 územního plánu Dobříň a konání
veřejného projednání dne 29.6.2023 v 17.00 hod.na Obecním úřadě v Dobříni <.>
<br> Vzhledem k tomu,že rozsah opatření obecné povahy není možné zveřejnit na úřední desce v úplném
znění,stanovuje se v souladu s ustanovením § 172 odst.2 Správního řádu a § 20 odst.2 Stavebního
zákona místo a termín,kde je možné se s návrhem seznámit <.>
<br> Návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn po dobu min.30 dnů tj.od 24.6.2023 do 6.7.2023 <.>
<br> Návrh opatření obecné povahy je zveřejněn v úplné podobě na elektronické úřední desce Městského
úřadu Roudnice nad Labem www.roudnicenl.cz a Obecního úřadu Dobříň <.>
<br> V listinné podobě je možné do návrhu opatření obecné povahy nahlédnout na Městském úřadě
Roudnice nad Labem,Úřad územního plánování,Karlovo náměstí 21,1.patro,číslo dveří 8 a na
Obecním úřadě Dobříň <.>
<br> VÝZÝVÁ K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK
<br> Námitky a připomínky se uplatňují u úřadu územního plánování – Městský úřad Roudnice nad Labem <,>
Úřad územního plánování,Karlovo náměstí 21,Roudnice nad Labem a to nejp...
zobrazit
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.L
Karlovo náměstí 21,Roudnice n.L.413 21
<br> Tel.416850111,Fax.416850171,E-mail mesto@roudnicenl.cz
<br>
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Oznámení o zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy na Změnu č.1 územního plánu Dobříň
a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Městský úřad Roudnice nad Labem,stavební úřad,oddělení úřad územního plánování příslušný dle §
6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon
v platném znění) ve znění pozdějších předpisů na základě návrhu Změny č.1 územního plánu Dobříň
<br> ZAHAJUJE
<br> řízení o opatření obecné povahy na návrh Změny č.1 územního plánu Dobříň podle ustanovení § 55
b odst.2 a § 52 stavebního zákona a dále podle ustanovení § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů
<br> OZNAMUJE
<br> zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o návrhu Změny č.1 územního plánu Dobříň a konání
veřejného projednání dne 29.6.2023 v 17.00 hod.na Obecním úřadě v Dobříni <.>
<br> Vzhledem k tomu,že rozsah opatření obecné povahy není možné zveřejnit na úřední desce v úplném
znění,stanovuje se v souladu s ustanovením § 172 odst.2 Správního řádu a § 20 odst.2 Stavebního
zákona místo a termín,kde je možné se s návrhem seznámit <.>
<br> Návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn po dobu min.30 dnů tj.od 24.6.2023 do 6.7.2023 <.>
<br> Návrh opatření obecné povahy je zveřejněn v úplné podobě na elektronické úřední desce Městského
úřadu Roudnice nad Labem www.roudnicenl.cz a Obecního úřadu Dobříň <.>
<br> V listinné podobě je možné do návrhu opatření obecné povahy nahlédnout na Městském úřadě
Roudnice nad Labem,Úřad územního plánování,Karlovo náměstí 21,1.patro,číslo dveří 8 a na
Obecním úřadě Dobříň <.>
<br> VÝZÝVÁ K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK
<br> Námitky a připomínky se uplatňují u úřadu územního plánování – Městský úřad Roudnice nad Labem <,>
Úřad územního plánování,Karlovo náměstí 21,Roudnice nad Labem a to nejp...
Soubor PDF 1.81 MB
w
<br> w
<br> ww
<br> w
w
<br> w
<br> ww
<br> w
<br> w
<br> w
<br> ww
<br> w
<br> ww
<br> w
<br> w
<br> w
<br> www w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w w
<br> HH
HHHH H H HH
<br> w w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
<br> w
ww
<br> w
<br> w
w w
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
ww
<br> w w
w w
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
<br> w
<br> ww
ww
<br> w w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> H
HHH
<br> HHHH
HH H H HH H
<br> HHHHHHH H
H H
<br> HH
H HH
<br> H
H
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> ww
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
ww
<br> ww
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> ww
<br> ww
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> ww
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
w
<br> w
w
<br> w
w
<br> w
<br> w
w
<br> w
w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> ww
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
w
<br> w
w
<br> w
w
<br> w
<br> w
w
<br> w
w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> ww
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
w
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w w
<br> w
<br> w
<br> w w
<br> w
<br> w
ww
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
ww
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
ww
<br> w w
<br> H
<br> H H H HH
H
<br> HH
HH
<br> H H
H
<br> H HHH
H
<br> H
H
<br> HHHH
H
<br> HH
HH H
<br> H
<br> HH
H H HH
<br> H HH
HHH
<br> HH
<br> H H H HHHHHHHHHHH H H H
<br> HHHHH H
H
<br> H
HHHH
<br> H
<br> HH
H
<br> HH H H H H
<br> H HHHHH
<br> w
<br> w
ww
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> ww
<br> w
w
<br> w
<br> ww
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<...
zobrazit
w
<br> w
<br> ww
<br> w
w
<br> w
<br> ww
<br> w
<br> w
<br> w
<br> ww
<br> w
<br> ww
<br> w
<br> w
<br> w
<br> www w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w w
<br> HH
HHHH H H HH
<br> w w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
<br> w
ww
<br> w
<br> w
w w
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
ww
<br> w w
w w
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
<br> w
<br> ww
ww
<br> w w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> H
HHH
<br> HHHH
HH H H HH H
<br> HHHHHHH H
H H
<br> HH
H HH
<br> H
H
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> ww
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
ww
<br> ww
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> ww
<br> ww
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> ww
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
w
<br> w
w
<br> w
w
<br> w
<br> w
w
<br> w
w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> ww
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
w
<br> w
w
<br> w
w
<br> w
<br> w
w
<br> w
w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> ww
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
w
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w w
<br> w
<br> w
<br> w w
<br> w
<br> w
ww
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
ww
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
ww
<br> w w
<br> H
<br> H H H HH
H
<br> HH
HH
<br> H H
H
<br> H HHH
H
<br> H
H
<br> HHHH
H
<br> HH
HH H
<br> H
<br> HH
H H HH
<br> H HH
HHH
<br> HH
<br> H H H HHHHHHHHHHH H H H
<br> HHHHH H
H
<br> H
HHHH
<br> H
<br> HH
H
<br> HH H H H H
<br> H HHHHH
<br> w
<br> w
ww
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> ww
<br> w
w
<br> w
<br> ww
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<...
Soubor PDF 409.90 KB
zobrazit

Načteno

edesky.cz/d/6422427

Meta

Pronájem   Pronájem   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dopravní informace   Pronájem   Pronájem   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dopravní informace   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   EIA   Stavby   Rozpočet   EIA   Stavby   Pronájem   Územní plánování   Pronájem   Územní plánování   Pronájem   Územní plánování   Pronájem   Územní plánování   Pronájem   Územní plánování   Pronájem   Územní plánování   Pronájem   Územní plánování   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Územní plánování   Pronájem   Územní plánování   Pronájem   Územní plánování   Pronájem   Územní plánování   Pronájem   Územní plánování   Pronájem   Územní plánování   Pronájem   Územní plánování   Pronájem   Územní plánování   Pronájem   Územní plánování   Pronájem   Územní plánování   Výpadek elektřiny   Pronájem   Pronájem   Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny   Pronájem   Pronájem   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Roudnice Nad Labem
20. 09. 2023
18. 09. 2023
18. 09. 2023
18. 09. 2023
18. 09. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Město Roudnice Nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz