« Najít podobné dokumenty

Město Brno - V.V. PDZ Holzova p.c. 3131/2 přípojka vody a kanalizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vykres_HOLZOVA.pdf
12.05.2023
<br> 89642-4 23
<br> ---
<br> 77
<br>
2023-05-26T08:07:24+0200
Ing.XXX XXXXXX XfddXXXcdXdXXXbXXfaXXXbXfdXXXXfffXeXXXXd
0246639_23_Ver._vyhlaska_Holzova_p.c._3131_2_pripojka_vody_a_kanalizace.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0256727/2023/MAI VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXXX Brno XX.X.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0246639/2023 TEL./E-MAIL: 542 174 120 / maixner.jan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-
<br> město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“) <,>
<br> který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-89642-4/ČJ-2023-0602DI,ze dne 12.5.2023 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Holzova ve městě Brně podle výkresové dokumentace <,>
<br> která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu záboru komunikace pro přípojku vody a kanalizace na ul.Holzova,parc.č.: 3131/2,kat <.>
<br> území Líšeň <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 19.6.2023 – 19.7.2023.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace,resp <.>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/6422339

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz