« Najít podobné dokumenty

Plzeňský kraj - Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Pilsen City Business Park” – doručované veřejnou vyhláškou Přečíst článek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Plzeňský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2_Rozhodnuti_ZZR_Pilsen_City_Business_Park.pdf (315,6 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
<br> Naše č.j.: PK-ŽP/8627/23
Spis.zn.: ZN/1116/ŽP/23
Počet listů: 13
Počet příloh: 4
Počet listů příloh: 5
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> Datum: XX.X.XXXX
<br> R O Z H O D N U T Í
Závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje,Odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“)
jako příslušný správní úřad podle § 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“),§ 29 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění
pozdějších předpisů a dle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br> vydává v souladu s § 7 odst.6 zákona
následující rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení:
<br> Identifikační údaje
<br> Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 zákona:
▪ název záměru: Pilsen City Business Park
▪ zařazení podle přílohy č.1 zákona: Záměr naplňuje dikci bodu 106 (Výstavba
<br> skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu -
10 tis.m2),kategorie II,přílohy č.1 zákona <.>
<br> Kapacita (rozsah) záměru:
Předmětem záměru je vybudování komplexu 4 nových hal namísto stávající 1 haly <.>
Přesněji se jedná o novostavbu 4 nepodsklepených hal s administrativními,sociálními
a technickými zázemími,jež budou sloužit k příjmu,skladování a následné redistribuci
zboží do maloobchodní sítě v České republice.Avšak není vyloučena ani možnost
umístění lehké výroby.Konkrétní nájemník areálu zatím není,tudíž nelze blíže
specifikovat umístěné technologie či charakter výroby.Všechny nové haly budou
řešeny totožně,tedy budou obdélníkového půdorysu o rozměrech ...

Načteno

edesky.cz/d/6422287

Meta

EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Plzeňský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz